HECHO 9

1Maʌ̃ ewarid̶e Sauloba wad̶ibid̶a dadjirã Boro ĩjã b̶eara quenai carea waraga b̶abadjia. Sacerdote dji droma b̶ʌmaa wãped̶a iwid̶isia cartada b̶ʌcua diamãrẽã. Maʌ̃ cartara Damasco purud̶e judiorã dji jʌrebada deza edeida crĩcha b̶asia. Cartad̶e b̶ʌ́ b̶asia ãdjirã tãẽna Jesu Od̶e nĩna umaquĩrãrãda, wẽrãrã sid̶a jidaped̶a Jerusaleʌ̃naa jũma edeida b̶ʌda. 3Maʌ̃ cartara edaped̶a wãsia. Od̶e nĩne Damasco caita jũẽbʌrʌd̶e cawaẽ́ne bajãneba uruada jʌ̃rã tẽũsia. 4Maʌ̃ba Saulora egode b̶aebisia. Maʌ̃ne bed̶eada ũrĩsia. Maʌ̃ bed̶eaba jarasia: –Saulo, Saulo, ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra biẽ́ oi carea ẽpẽ b̶ʌ?– 5Maʌ̃ne Sauloba iwid̶isia: –Mʌ̃ boro, ¿bʌra cai?– Dji bed̶eaba panusia: –Mʌ̃ra Jesua. Bʌa biẽ́ oi carea ẽpẽ b̶ʌra mʌ̃́a. Ara bʌdub̶a puabʌrʌa cũmia ʌ̃rʌ̃ tʌgabʌrʌ quĩrãca. 6Jãʌ̃be piradrʌped̶a Damasco purud̶aa wãdua. Jãma ab̶aʌba jaraya bʌa cãrẽda oida b̶ʌda.– 7Saulo ume wãbʌdara bio dauperasid̶aa. Ãdjirãba bed̶eara ũrĩsid̶amĩna ni ab̶aʌda ununaẽ́ basía. 8Saulora egode tab̶aped̶a piradrʌsia, baribʌrʌ dau ogabʌrʌd̶e poya unuẽ́ basía. Maʌ̃be idji ume wãbʌdaba idji jʌwad̶e jidad̶aped̶a Damascod̶aa edesid̶aa. 9Mama idjia ewari ũbea unuẽ́ b̶asia, ne coẽ́ b̶asia, idjab̶a baido doẽ́ b̶asia. 10Damascod̶e ẽberã Ananía abadada b̶asia. Maʌ̃ Ananíaba Jesucritora ĩjã b̶asia. Cãĩmocara quĩrãca idjia unusia dadjirã Boroba nãwã jarabʌrʌda: –¡Ananía!– Idjia panusia: –Mʌ̃ra nama b̶ʌa, mʌ̃ Boro.– 11Dadjirã Boroba jarasia: –Piradrʌped̶a Juda ded̶aa wãdua. Maʌ̃ dera O Jipa B̸ʌ abadad̶e b̶ʌa. Jũẽsira jaradua bʌa ẽberã Saulo Tarsod̶ebemada acʌd̶e ze b̶ʌda. Ara nawena idjia Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌa. 12Idjia cãĩmocara quĩrãca unusia umaquĩrã Ananía abadada idjimaa zeped̶a idji ʌ̃rʌ̃ jʌwa b̶ʌbʌrʌda idji dauba wayacusa unumãrẽã.– 13Maʌ̃ne Ananíaba jarasia: –Mʌ̃ Boro, mʌ̃a jãʌ̃ ẽberãnebemada ũrĩ b̶ʌa. Zocãrãba jarabadaa Jerusaleʌ̃ne idjia bʌ ẽberãrãra bio biẽ́ o b̶ʌda. 14Maʌ̃ awara sacerdote bororã trʌ̃neba naʌ̃ purud̶aa ze b̶ʌa bʌ ĩjã b̶eara jũma jida edei carea.– 15Baribʌrʌ dadji Boroba jarasia: –Wãdua. Mʌ̃a idjira edasia mʌ̃nebemada judiorãẽ́a, ãdjirã bororãa, idjab̶a israelerãa bid̶a bed̶eamãrẽã. 16Mʌ̃a idjía cawabiya sãwã bia mĩga b̶aida b̶ʌda mʌ̃nebemada bed̶eai carea.– 17Ara maʌ̃da Ananíara Saulo b̶ʌmaa wãsia. Dji ded̶e ed̶a wãped̶a idji jʌwara Saulo ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a jarasia: –Djaba Saulo, dadji Boro Jesu bʌma od̶e odjad̶aba mʌ̃ra zebisia wayacusa bʌ dauba unumãrẽã idjab̶a Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶emãrẽã.– 18Ara maʌ̃da Saulo daud̶eba b̶eda e quĩrãca b̶eada jurrusia. Maʌ̃ne wayacusa unu b̶esia. Maʌ̃be piradrʌped̶a borocuesia. 19Maʌ̃bebʌrʌ ne coped̶a cacua ʌb̶ʌasia. Saulora Damascod̶e Jesu ĩjã b̶ea ume dãrãsia. 20Maʌ̃ne judiorã dji jʌrebada deza idjia jaradia b̶esia Jesura wãrãda Ãcõrẽ Warrada. 21Jũma maʌ̃ ũrĩbʌdaba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Ãdjirãba nãwã iwid̶i duanasid̶aa: –¿Naʌ̃gʌẽ́ca Jerusaleʌ̃ne Jesu ĩjã b̶earã jõbi quĩrĩã b̶ad̶ara? ¿Nama ze b̶ʌẽ́ca ãdjirãra sacerdote bororãmaa preso edei carea?– 22Baribʌrʌ Sauloba ewariza ebud̶aara cawabibadjia Jesura wãrãda Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada. Maʌ̃ba Damascod̶ebema judiorãba cawa crĩchad̶aẽ́ panesid̶aa. 23Ewari zocãrã bad̶acarea judiorã Damascod̶ebemara Saulo bead̶i carea bed̶ea ausid̶aa. 24Maʌ̃ carea ãsa, diamasi bid̶a dji purud̶e ed̶a wãbadama jʌ̃ã panasid̶aa. Baribʌrʌ ãdjia crĩcha panʌra Sauloba cawasia. 25Maʌ̃ bẽrã diamasi Jesu ĩjã b̶eaba Saulora ẽ waib̶ʌad̶e b̶ʌd̶aped̶a dji puru mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶ʌd̶eba ud̶aa puru dajada ʌrab̶ari b̶ʌsid̶aa. 26Saulo jẽda Jerusaleʌ̃naa wãsid̶e Jesu ĩjã b̶ea ume b̶e quĩrĩã b̶asia. Baribʌrʌ idjira waya panasid̶aa. Ãdjirãba ĩjãnaẽ́ panasid̶aa idjia wãrãda Jesura ĩjã b̶ʌda. 27Baribʌrʌ Bernabeba Saulora edesia Jesuba diabued̶arãmaa. Maʌ̃be idjia nẽbʌrʌsia sãwã Sauloba dadji Borora od̶e unusida, dadji Borora idji ume bed̶ead̶ada, idjab̶a sãwã Sauloba Damascod̶e Jesud̶ebemada ne wayaa neẽ́ bed̶eabadjida. 28Mãwã Saulora ãdjirã ume b̶esia. Maʌ̃ne Jerusaleʌ̃ne Jesud̶ebemada ne wayaa neẽ́ bed̶ea nĩbabadjia. 29Judiorã dji griego bed̶ead̶e bed̶eabadarã ume Jesud̶ebemada bed̶eabadjia baribʌrʌ idjira bea quĩrĩã panasid̶aa. 30Djabarãba maʌ̃ cawasid̶ad̶e Saulora Cesarea purud̶aa edesid̶aa. Mamaʌba idji puru Tarsod̶aa diabuesid̶aa. 31Mãwãnacarea Judea druad̶e, Galilea druad̶e, Samaria druad̶e bid̶a djabarãra necai duanasid̶aa. Ãcõrẽ Jaured̶eba biara ĩjãsid̶aa, dadjirã Boro waya panʌneba nĩbasid̶aa idjab̶a Ãcõrẽ Jaure ʌb̶ʌad̶eba yõ wãsid̶aa. 32Maʌ̃ ewarid̶e Pedrora Ãcõrẽ ẽberãrã acʌ nĩbabadjia. Ewari ab̶a Lida purud̶e b̶eada acʌd̶e wãsia. 33Mama ẽberã Enea abadada unusia. Maʌ̃ ẽberãra b̶ʌradrʌ b̶ʌ bẽrã ocho poa cʌd̶ad̶e b̶asia. 34Maʌ̃ne Pedroba jarasia: –Enea, Jesucritoba bʌra biabisia. ¡Piradrʌdua! Bʌ cʌd̶ara b̶ed̶adua.– Ara maʌ̃da Eneara piradrʌsia. 35Lida purud̶e, Saroʌ̃ ẽjũãne bid̶a jũmarãba dji biad̶ara unusid̶aa. Maʌ̃ carea dadjirã Borora ĩjãsid̶aa. 36Maʌ̃ ewarid̶e Jesu ĩjã b̶ʌ wẽrã Tabita abadada Jope purud̶e b̶asia. Griego bed̶ead̶e idji trʌ̃ra Dorca abadjid̶aa. Maʌ̃ djabawẽrãba ne biada o b̶abadjia. Ne neẽ́ qued̶eara bio carebabadjia. 37Ewari ab̶a Dorcara cacua biẽ́ b̶eped̶a jaid̶asia. Maʌ̃be idjira sʌgʌd̶aped̶a ʌ̃taarebema dejãne urraju b̶ʌsid̶aa. 38Jope purura Lida caita b̶asia. Jesu ĩjã b̶eaba ũrĩsid̶aa Pedrora Lidad̶e b̶ʌda. Maʌ̃ carea ẽberãda umé idjimaa diabuesid̶aa nãwã bed̶ea djuburiad̶amãrẽã: “Daimaa isabe zedua.” 39Ara maʌ̃da Pedrora ãdji ume wãsia. Jũẽsid̶ad̶e idjira dji bẽwãrã b̶ʌmaa edesid̶aa. Mama jũma pẽdra wẽrãrãda jĩã duanasid̶aa. Ãdjia Pedroa Dorcaba wua cajud̶ada acʌbisid̶aa. 40Maʌ̃ne Pedroba jũmarãda dajadaa wãbisia. Chĩrãborod̶e cob̶eped̶a Ãcõrẽa iwid̶isia Dorca ʌ̃rẽbabimãrẽã. Iwid̶iped̶a dji bẽwãrãmaa acʌbʌrʌd̶e jarasia: –Tabita, ¡piradrʌdua!– Ara maʌ̃da idjira dau ogasia. Pedro unubʌrʌd̶e ʌ̃ta chũmesia. 41Pedroba idjira jʌwad̶e jidaped̶a ʌ̃ta nũmebisia. Maʌ̃be djabarãra, pẽdra wẽrãrã sid̶a trʌ̃cuaped̶a Dorca ʌ̃rẽbad̶ada acʌbisia. 42Jũma Jope purud̶e maʌ̃nebemada cawasid̶aa. Mãwã zocãrãba dadjirã Borora ĩjãsid̶aa. 43Maʌ̃be Pedrora Joped̶e dãrãsia ẽberã Simoʌ̃ abadama. Maʌ̃ Simoʌ̃ba animarã eda biya obadjia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\