COLOSA 1

1Mʌ̃ra Pauloa. Ãcõrẽba quĩrĩãna bẽrã mʌ̃ra Jesucritoba diabued̶aa. Dadjirã djaba Timoteora mʌ̃ ume b̶ʌa. 2Mʌ̃a naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa Ãcõrẽ ẽberãrã Jesucrito ĩjã b̶ea Colosa purud̶ebema itea. Daiba quĩrĩã panʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida, necai b̶ai sid̶a dia b̶aida. 3Dadjirã Boro Jesucrito Zeza Ãcõrẽa iwid̶ibʌdaza daiba bãrã carea bia b̶ʌad̶a abadaa. 4Daiba ũrĩ panʌa bãrãba Jesucritora ĩjã panʌda idjab̶a jũma Ãcõrẽ ẽberãrãra bio quĩrĩã panʌda. 5Bãrãra mãwã panʌa, cawa panʌ bẽrã Ãcõrẽba bãrã itea nebiada bajãne waga erob̶ʌda. Maʌ̃gʌra bãrãba naẽna ũrĩsid̶aa wãrã bed̶ea Jesucritod̶ebemada bãrãma jũẽsid̶e. Maʌ̃ bed̶eara jũma druaza wari wãa idjab̶a zau b̶ʌa bãrãma zau b̶ʌ quĩrãca. Bãrãba maʌ̃ bed̶ea naãrã ũrĩsid̶ad̶e Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra wãrãda ẽdrʌ edaida bio cawasid̶aa. Maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa maʌ̃ bed̶eara bãrãma bio zau b̶ʌa. 7Maʌ̃ bed̶eara djaba Epaproba bãrãa cawabisia. Idjira daiba wãrãda quĩrĩã panʌa. Dai ume ab̶arida o b̶ʌa. Idjira Crito nezocaa. Bãrã carebai carea ne jũmane jipa obaria. 8Idjia daia jarasia bãrãra Ãcõrẽ Jaured̶eba wãrãda dji quĩrĩã panʌda. 9Mãwã ũrĩped̶ad̶ad̶eba ʌ̃taa daiba bãrã carea ewariza Ãcõrẽa iwid̶i panʌa idjia obi quĩrĩã b̶ʌra bãrãa jũma cawabimãrẽã idjab̶a crĩcha cawaada, necawaa sid̶a idji Jaured̶eba jũma diamãrẽã. 10Mãwã bãrãra poya jipa nĩbad̶ia dadjirã Boroba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca idjab̶a ne jũmane idjia bãrãra bia unuya. Wãrãda bãrãba ne jũma bia o panʌneba nejõ bia zau b̶ʌ quĩrãca duanania idjab̶a Ãcõrẽra biara cawa wãnia. 11Daiba Ãcõrẽa iwid̶i panʌa idji ʌb̶ʌa waib̶ʌa b̶ʌd̶eba bãrãra zarea b̶ʌmãrẽã. Maʌ̃ba bãrã bia mĩga panʌra, bãrã biẽ́ o panʌ sid̶a bia droad̶ia. 12Mãwã b̶ʌsrid̶a dadjirã Zeza Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶ia. Bãrãra jũma idji ẽberãrã ume bia b̶ʌsia idjia erob̶ʌd̶ebemada bajãne edad̶amãrẽã. 13Ãcõrẽba dadjirãra diauru jʌwaed̶abemada ẽdrʌ edaped̶a b̶ʌsia idji Warra quĩrĩã b̶ʌba pe erob̶amãrẽã. 14Idji Warrad̶eba Ãcõrẽba dadjirãra cadjiruad̶ebemada ẽdrʌ edasia. Dadjirãba cadjirua oped̶ad̶ara jũma quĩrãdoasia. 15Dadjia ununaca Ãcõrẽra Jesucritod̶eba unubadaa. Idjidrʌ Ãcõrẽ Warra iwina bẽrã ne jũma Ãcõrẽba od̶a Boroa. 16Idjid̶eba Ãcõrẽba ne jũmada osia. Bajãne b̶eada, naʌ̃ ẽjũãne b̶eada, dadjia unubadada, dadjia ununaca sid̶a jũma osia. Jũma ununaca bororãda, dji dromarãda, dji ʌb̶ʌa b̶ea sid̶a osia. Ãcõrẽba ne jũmada Critod̶eba osia idjab̶a Crito itea osia. 17Ne jũma oi naẽna Critoda b̶asia. Ne jũmada idjid̶eba b̶eaa. 18Critora idji ẽberãrã boroa. Idjid̶eba ãdjirãra b̶eaa. Idjida ewariza zocai b̶ai carea naãrã ʌ̃rẽbasia. Maʌ̃ bẽrã ne jũma cãyãbara dji dromaara b̶ʌa. 19Ãcõrẽba quĩrĩãsia Critora ara idji quĩrãca b̶aida. 20Idjab̶a quĩrĩãsia Critod̶eba ne jũma bajãnebemada, naʌ̃ ẽjũãnebema sid̶a idji ume bia b̶ead̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã Crito crud̶e oa erozoad̶ad̶eba idji ume necai b̶ʌsia. 21Cadjirua o panʌneba bãrãda naẽna Ãcõrẽnebemada jĩga b̶easia idjab̶a biẽ́ crĩcha panʌneba Ãcõrẽ ume dji quĩrũda b̶easia. 22Baribʌrʌ Crito beud̶ad̶eba Ãcõrẽba bãrãra idji ume bia b̶ʌsia idji quĩrãpita cadjirua neẽ́, biẽ́ jarad̶i neẽ́ b̶ead̶amãrẽã. 23Maʌ̃ bẽrã Crito bio ĩjã panʌneba zarea b̶ead̶ida panʌa. Bed̶ea bia Critod̶ebema bãrãba ũrĩped̶ad̶ara igarad̶iẽ́ panʌa, ãtebʌrʌ Ãcõrẽba diai jarad̶ada jʌ̃ã pananida panʌa. Maʌ̃ bed̶ea biara jũma naʌ̃ ẽjũãne jaradia panʌa. Ara maʌ̃ bed̶eada mʌ̃a bid̶a jaradia b̶ʌa. 24Id̶ira mʌ̃a bãrã carebai carea bia mĩga b̶ʌmĩna b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. Idjab̶a Crito carea wad̶ibid̶a wetara bia mĩgaida b̶ʌ bẽrã bia mĩga nĩbaya jũma idji ẽberãrã carebai carea. 25Ãcõrẽba mʌ̃ra idji ẽberãrã nezocada b̶ʌsia. Maʌ̃ bẽrã idji bed̶eara jũma daucha bãrãa jaradia b̶ʌa. 26Maʌ̃ bed̶eara drõã naẽnabema ewarid̶e Ãcõrẽba cawabiẽ́ b̶asia, baribʌrʌ id̶ira idji ẽberãrãa cawabisia. 27Maʌ̃ bed̶ea bia quiru cawabiẽ́ b̶ad̶ara idjid̶erã dji judiorãẽ́a bid̶a cawabisia. Maʌ̃ cawabiẽ́ b̶ad̶ara naʌ̃gʌa: Critora bãrã sod̶e b̶ʌa. Idjid̶eba cawa panʌa idji bia quirud̶ebemada edad̶ida. 28Jũma crĩcha cawaad̶eba daiba Critod̶ebemada jũmarãa jaradia panʌa jipa nĩbad̶amãrẽã. Mãwã daiba jũmarãda Critod̶eba ne jũmane jipa panʌda Ãcõrẽa unubid̶ia. 29Maʌ̃ carea mʌ̃ra ʌ̃nãũẽ́ traja b̶ʌa Critoba idji ʌb̶ʌa waib̶ʌa dia b̶ʌd̶eba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\