COLOSA 2

1Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bãrãba naʌ̃da cawad̶ida: mʌ̃ra bio traja b̶ʌa bãrã Colosad̶ebemarãda, djabarã Laodicea purud̶ebemada, jũma djabarã mʌ̃ ununaca sid̶a carebai carea. 2Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa jũmarãda sod̶eba zarea b̶ead̶ida, quĩrĩãneba ãbaa bia duananida, idjab̶a wãrã crĩcha cawaa eropanʌneba bia duananida. Mãwãbʌrʌ Ãcõrẽba naẽna cawabiẽ́ b̶ad̶ara cawad̶ia. Maʌ̃ra Critoa. 3Idjiabʌrʌ Ãcõrẽ necawaada, crĩcha cawaa sid̶a poya diaya. Maʌ̃ necawaara, crĩcha cawaa sid̶a bio bia panʌa. 4Jũma maʌ̃gʌra mʌ̃a jara b̶ʌa ni ab̶aʌba sewa jaradia panʌneba bãrãra cũrũgarãnamãrẽã. 5Mʌ̃ra bãrã ume b̶ʌẽ́mĩna crĩchad̶eba bãrã ume b̶ʌa. Mʌ̃a cawa b̶ʌa bãrãra ãbaa bia duanʌda idjab̶a Critora bio ĩjã panʌda. Maʌ̃ carea b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. 6Bãrãba dadjirã Boro Jesucritora ĩjãped̶ad̶a bẽrã idjid̶eba nĩbad̶adua. 7Idjid̶eba zarea pananadua bio carra jida panʌ quĩrãca, de b̶aub̶awa b̶ʌ quĩrãca. Idjira bio ĩjã pananadua djabarãba jaradiaped̶ad̶a quĩrãca. Maʌ̃ awara ewariza Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶adua. 8Quĩrãcuita b̶ead̶adua ni ab̶aʌba bãrãra cũrũgarãnamãrẽã dadji carebaca wãrãẽ́ crĩchad̶eba. Jũma maʌ̃gʌra drõã naẽnabema crĩchaa, naʌ̃ ẽjũãnebema crĩchaa. Bed̶ea Critod̶ebemaẽ́a. 9Critora naʌ̃ djarad̶e b̶asimĩna wãrãda Ãcõrẽ basía. 10Bãrãra Crito ẽberãrã bẽrã idjid̶eba ne jũmada eropanʌa Ãcõrẽ ume bia b̶ead̶i carea. Idjidrʌ jũma dadjia ununaca dji droma b̶ea Boroa. 11Bãrãra idji ẽberãrã bẽrã cacua wẽãgoped̶ad̶a quĩrãca panʌa. Baribʌrʌ maʌ̃gʌra jʌwaba od̶aẽ́a. Ãtebʌrʌ jara b̶ʌa bãrãra naʌ̃ djaraba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌd̶ebemada ẽdrʌsid̶ada. Maʌ̃gʌ cacua wẽãgod̶ara Critobʌrʌ osia. 12Ãcõrẽba idji ʌb̶ʌad̶eba Critora ʌ̃rẽbabisia. Bãrãba Ãcõrẽra mãwã ʌb̶ʌa b̶ʌda ĩjãped̶ad̶a bẽrã borocuesid̶ad̶e unubisid̶aa Crito ume jousid̶ada idjab̶a Ãcõrẽba bãrãra idji ume ʌ̃rẽbabisida. 13Naẽna cadjirua o panʌneba bãrãra beu b̶easia. Maʌ̃ne naʌ̃ djaraba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌra ẽpẽbadjid̶aa. Baribʌrʌ Ãcõrẽba bãrãra Crito ume zocai b̶ʌsia. Wãrãda cadjirua o panʌ carea dadjirãba Ãcõrẽa ne diai bara panasid̶aa. Ãcõrẽ leyd̶e b̶ʌ́ b̶ʌa dadjirãra beud̶ida panʌda. Baribʌrʌ Crito crud̶e beusid̶e Ãcõrẽba maʌ̃ diai bara pananara jũma jõbisia. Jũma dadjia cadjirua oped̶ad̶ara idjia quĩrãdoasia. 15Crito crud̶e beusid̶e Ãcõrẽba jũma dadjia ununaca dji droma b̶eara poyasia. Mãwã poyad̶ara idjia jũmarãa cawabisia. 16Maʌ̃ bẽrã bãrãba cobada carea, dobada carea bid̶a ẽberãrãba biẽ́ jarad̶ibʌrʌ, ãdji bed̶eara ĩjãrãnadua. Bãrãba ewari droma wagad̶aca carea, jed̶eco djiwid̶i wagad̶aca carea, ʌ̃nãũbada ewari wagad̶aca carea bid̶a ãdjirãba biẽ́ jarad̶ibʌrʌ, ĩjãrãnadua. 17Jũma maʌ̃gʌba Ãcõrẽba oid̶ebemada jarijaria unubi b̶asia. Baribʌrʌ Ãcõrẽba oi jarad̶ara Critod̶eba jũma osia. 18Maʌ̃ carea ab̶aʌba bãrãba nebiada bajãne edad̶aẽ́ana ad̶ibʌrʌ, ĩjãrãnadua. Mãwã bed̶eabadara djãrã cãyãbara ed̶aara b̶ea quĩrãca nĩbabadamĩna dji dromarãda crĩchabadaa. Ãdjirãba bajãnebema nezocarãa bia bed̶eabadaa. Cãĩmocara quĩrãca unuped̶ad̶ada biara jaradiabadaa. Baribʌrʌ ara ãdji crĩchad̶eba mãwã jaradiabadaa idjab̶a mãwã crĩcha panʌneba djãrã cãyãbara biara b̶eada crĩchabadaa. 19Ãdjirãra dadjirã Boro Crito ume panʌẽ́a. Baribʌrʌ Crito ẽberãrãba idjid̶eba ne jũmada eropanʌa idji ume ãbaa bia panani carea. Idjid̶eba dadjirãra waribadaa Ãcõrẽba waribi b̶ʌ quĩrãca. 20Bãrãra Crito ume ãbaa beusid̶a bẽrã naʌ̃ ẽjũãnebema crĩchara ẽpẽniẽ́ panʌa. Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã wad̶ibid̶a maʌ̃ crĩchara ẽpẽ panʌ naʌ̃ ẽjũãnebemarãba ẽpẽbada quĩrãca? 21Nãwã jarabadaa: “Jãʌ̃gʌra tãrãnadua, jari b̶ʌra corãnadua, jidarãnadua.” 22Jũma maʌ̃ra naʌ̃ ẽjũãnebema crĩchaa. Maʌ̃ crĩcha b̶eara ẽpẽniẽ́ panʌa jũma dadjia coped̶ad̶ara, doped̶ad̶a sid̶a jõbari bẽrã. 23Wãrãda maʌ̃ crĩcha ẽpẽ b̶eara ne cawa b̶eaca b̶eaa. Ãdjia jarabadaa ara dadjidub̶a ne obi panʌneba Ãcõrẽra poya bia ẽpẽnida, djãrã cãyãbara ed̶aara nĩbad̶ida panʌda, idjab̶a ara dadub̶a puad̶eba bia mĩga b̶ead̶ida panʌda. Baribʌrʌ jũma maʌ̃gʌba dadji cacuaba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌra jõbicaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\