COLOSA 3

1Bãrãra Crito ume ʌ̃rẽbaped̶ad̶a bẽrã bajãnebemada jʌrʌ pananadua. Mama Critora Ãcõrẽ jʌwa araare chũmʌa. 2Bajãnebemada crĩcha pananadua. Naʌ̃ ẽjũãnebemada crĩcharãnadua. 3Bãrãra Crito ume beuped̶ad̶a bẽrã idji ume zocai panʌa. Maʌ̃ zocai b̶aid̶ebemada ẽberãrãba cawad̶acaa. Baribʌrʌ Critora Ãcõrẽ ume zocai b̶ʌ bẽrã, bãrã sid̶a Ãcõrẽ ume zocai panʌa. 4Bãrãba Critod̶eba zocai b̶aira eropanʌa. Ara idjida waya unubibʌrʌd̶e bãrãra idji ume panania. Maʌ̃ne idji quĩrãca quĩrãwãrẽã panania. 5Maʌ̃ bẽrã jũma naʌ̃ ẽjũãnebema crĩcha bãrã sod̶e b̶ʌra igarad̶adua. Aud̶ua nĩbarãnadua, mĩã perada orãnadua, bãrã cacuaba cadjirua o awua b̶ʌra orãnadua, crĩcha cadjiruara ẽpẽrãnadua, idjab̶a ne awua b̶earãnadua. Ne awua b̶ʌba Ãcõrẽ cãyãbara maʌ̃da biara ẽpẽbari bẽrã jʌwaba od̶a ãcõrẽ ẽpẽ b̶ʌ quĩrãca b̶ʌa. 6Jũma maʌ̃ cadjirua carea Ãcõrẽba idji ĩjãẽ́ b̶eara cawa oya. 7Bãrã sid̶a naẽna mãwã nĩbabadjid̶aa. 8Jãʌ̃be bãrã sod̶eba quĩrũbadara, quẽguea bed̶eabadara, djãrã biẽ́ obadara, djãrã biẽ́ jarabadara, bed̶ea cadjirua jarabada sid̶a jũma igarad̶adua. 9Djãrãa sewa orãnadua. Bãrãra naẽna cadjiruad̶e pananada ẽdrʌsid̶aa. Bãrãba cadjirua obadaped̶ad̶ara idu b̶ʌsid̶aa. 10Wua djiwid̶i jʌ̃bʌda quĩrãca bãrãra djiwid̶ida panesid̶aa. Ãcõrẽba mãwã osia. Maʌ̃ awara bãrãra biara o wãa idji quĩrãca b̶ead̶amãrẽã idjab̶a idjida biara cawad̶amãrẽã. 11Ãcõrẽba mãwã od̶a bẽrã idji quĩrãpita griegora judio ume ab̶aria. Cacua wẽãgo b̶eara cacua wẽãgoẽ́ b̶ea ume ab̶aria. Drua ãĩbemada, ne adua b̶ʌ ẽberãda, nezocada, nezocaẽ́ sid̶a ab̶aria. Critoda dji biara b̶ʌa. Idjira jũmarã sod̶e b̶ʌa. 12Ãcõrẽba bãrãra quĩrĩãneba edasia idji itea bia b̶ead̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã djãrãra quĩrã djuburia b̶ead̶adua. Ẽberã biada b̶ead̶adua. Bãrãra djãrã cãyãbara biara b̶eada crĩcharãnadua. Jũmarã ume crĩcha biad̶eba b̶ead̶adua. Ne jũmane droad̶adua. 13Jũmarã ume droa cawa b̶ead̶adua. Ab̶aʌba biẽ́ osira maʌ̃ biẽ́ od̶ara quĩrãdoad̶adua. Bãrãba biẽ́ oped̶ad̶ara dadjirã Boroba quĩrãdoad̶a quĩrãca bãrã bid̶a quĩrãdoad̶adua. 14Maʌ̃ awara biara jũmarã ume dji quĩrĩã duananadua. Mãwã bãrãra jũmarã ume ãbaa bia duanania. 15Bãrãra cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca panʌ bẽrã Ãcõrẽba bãrãra trʌ̃sia ãbaa necai duananamãrẽã. Critoba necai b̶aira bãrã sod̶e dia b̶ʌa. Maʌ̃ba cawabiya cãrẽda od̶ida panʌda. Maʌ̃neba b̶ead̶adua. Idjab̶a Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶adua. 16Bed̶ea Critod̶ebemara bãrã sod̶e erob̶ead̶adua. Jũma Ãcõrẽ necawaad̶eba dji jaradiad̶adua idjab̶a dji carebad̶adua biara ĩjãni carea. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ trʌ̃ãbida, djabarãba trʌ̃ãbadada, Ãcõrẽ Jaureba trʌ̃ãbi b̶ʌ sid̶a Ãcõrẽa trʌ̃ãnadua. Sod̶eba bia jara panʌneba trʌ̃ãnadua. 17Bãrã bed̶eabʌdad̶e, ne obʌdad̶e bid̶a jũma od̶adua dadjirã Boro Jesuba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca. Idjid̶eba dadjirã Zeza Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶adua. 18Wẽrã quima bara b̶ea, bãrã quimaba jara b̶ʌra ĩjã od̶adua. Dadjirã Boro Jesu ume panʌ bẽrã mãwã od̶ida panʌa. 19Umaquĩrã quima bara b̶ea, bãrã quimada quĩrĩãnadua. Ãdjirã ume quĩrũ b̶earãnadua. 20Warrarã, bãrã djibarirã bed̶eara ne jũmane ĩjãnadua. Ãcõrẽba maʌ̃gʌra bia unu b̶ʌa. 21Zezarã, bãrã warrarãra quĩrũbirãnadua so ãrĩrãnamãrẽã. 22Nezocarã, bãrã boro naʌ̃ ẽjũãnebemaba obibʌrʌra jũma ĩjã od̶adua. Ab̶abe idjia acʌ b̶ʌd̶e idji ume bia b̶ead̶i carea orãnadua. Ãtebʌrʌ Ãcõrẽra waya panʌ bẽrã biad̶eba jũma od̶adua. 23Jũma bãrãba o panʌra zoquead̶eba od̶adua dadjirã Boro itea o panʌ quĩrãca. Ab̶abe ẽberãrãba bia ununamãrẽã orãnadua. Bãrãra dadjirã Boro Crito nezocarãa. Bãrãba cawa panʌa idji itea bia o panʌbari idjia bãrãa ne diaida. 25Baribʌrʌ dji biẽ́ o b̶ʌra Ãcõrẽba cawa oya. Ãcõrẽba jũmarãda arid̶e cawa obaria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\