COLOSA 4

1Nezoca bororã, bãrã nezocarã ume jipa od̶adua. Bãrã bid̶a Boroda bajãne eropanʌda cawa panʌa. 2Ewariza Ãcõrẽa iwid̶i pananadua. Iwid̶ibʌdad̶e dau ʌb̶ʌa b̶ead̶adua idjab̶a bia b̶ʌad̶a ad̶adua. 3Dai carea iwid̶id̶adua Ãcõrẽba ed̶a wãbadara ewabʌrʌ quĩrãca idu Critod̶ebema naẽna cawabiẽ́ b̶ad̶ada jaradiabimãrẽã. Maʌ̃ jaradia b̶ʌ carea mʌ̃ra preso b̶ʌa. 4Iwid̶id̶adua mʌ̃a ebud̶a jaradiai carea mʌ̃a oida b̶ʌ quĩrãca. 5Crito ĩjãẽ́ b̶ea tãẽna crĩcha cawaad̶eba nĩbad̶adua. Ewariza jʌrʌd̶adua idjid̶ebemada ãdjirãa cawabid̶i carea. 6Bed̶ea biad̶eba bed̶ead̶adua jũmarãba bia ũrĩnamãrẽã. Mãwã Critod̶ebema iwid̶ibʌdad̶e bãrãba cawa b̶ead̶ia sãwã panunida panʌda. 7Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌ djaba Tiquicoda bãrãmaa diabuebʌrʌa mʌ̃nebemada cawad̶amãrẽã idjab̶a sobiad̶amãrẽã. Idjia mʌ̃ ume ãbaa Ãcõrẽ trajura ne jũmane bia o b̶ʌa. Idjia daid̶ebemada bãrãa jũma cawabiya. 9Jãmabema djaba Onesimoda djaba Tiquico ume diabuebʌrʌa. Idjia ne jũmane jipa o b̶ʌa idjab̶a daiba idjira quĩrĩã panʌa. Tiquicoba, Onesimo bid̶a bãrãa nẽbʌrʌd̶ia jũma nama sãwã nũmʌda. 10Djaba Aristarcoda mʌ̃ ume ãbaa preso b̶ʌa. Idjia quĩrĩã b̶ʌa bãrãra bia duananida. Bernabe djabawarra Marcoba quĩrĩã b̶ʌa bãrãra bia duananida. Idjid̶ebemada mʌ̃a naẽna cartad̶e b̶ʌsia. Idjira bãrãmaa wãibʌrʌ, bia edad̶adua. 11Idjab̶a djaba Jesu, Justo abadaba quĩrĩã b̶ʌa bãrãra bia duananida. Djabarã judiorãnebema maʌ̃ ũbeabe panʌba nama mʌ̃ careba jaradia panʌa ẽberãrãba Ãcõrẽra ãdjirã Boroda b̶ʌd̶amãrẽã. Maʌ̃ djabarãneba mʌ̃ra sobia b̶abaria. 12Jesucrito nezoca jãmabema Epaproba quĩrĩã b̶ʌa bãrãra bia duananida. Idjia ewariza Ãcõrẽa iwid̶i b̶abaria bãrãra ne jũmane zarea b̶ead̶amãrẽã, bio ĩjã pananamãrẽã, idjab̶a jũma Ãcõrẽba obi quĩrĩã b̶ʌda cawad̶aped̶a ĩjã od̶amãrẽã. 13Mʌ̃a jaraya: djaba Epaproda wãrãda traja b̶ʌa bãrãra, jũma djabarã Laodicea purud̶ebemara, Hierapoli purud̶ebema sid̶a carebai carea. 14Djaba nẽãrã diabari Lucaba quĩrĩã b̶ʌa bãrãra bia duananida. Idjira daiba quĩrĩã panʌa. Djaba Demá bid̶a quĩrĩã b̶ʌa bãrãra bia duananida. 15Dadjirã djabarã Laodicea purud̶ebemarãa jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjirãra bia duananida. Dadjirã djabawẽrã Ninpaa, jũmarã djabarã idji ded̶e ãbaa dji jʌrebadarãa bid̶a jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjirãra bia duananida. 16Bãrãba naʌ̃ carta acʌped̶ad̶acarea djabarã Laodicea purud̶ebemarãa bid̶a acʌbid̶adua. Bãrã bid̶a carta mʌ̃a ãdjirãa diabued̶ara acʌd̶adua. 17Djaba Arquipoa jarad̶adua: “Dadji Boroba obi b̶ʌra jũma quĩrãcuita o b̶adua.” 18Mʌ̃ra Pauloa. Ara mʌ̃dji jʌwaba b̶ʌbʌrʌa mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda bãrãra bia duananida. Mʌ̃ preso b̶ʌ carea Ãcõrẽa iwid̶i pananadua. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\