EPESO 2

1Naẽna bãrãra Ãcõrẽnebemada beu b̶easia, ĩjãnaẽ́ panʌneba cadjiruada obadjid̶a bẽrã. 2Mãwã nĩbasid̶aa naʌ̃ ẽjũãnebema crĩchada ẽpẽ panana bẽrã idjab̶a naʌ̃ ẽjũã ded̶aad̶e panʌ jairã boro sid̶a ẽpẽ panana bẽrã. Naʌ̃ ewarid̶e idjia Ãcõrẽ bed̶ea ĩjãẽ́ b̶eara idji jʌwaed̶a erob̶ʌa. 3Naẽna jũma dadjirãda ãdji quĩrãca nĩbasid̶aa naʌ̃ cacuaba cadjirua oya b̶ʌda ẽpẽ panana bẽrã. Naʌ̃ cacuaba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌda, cadjirua dadji crĩchad̶e b̶ʌ sid̶a o panasid̶aa. Dji cadjiruarã bẽrã Ãcõrẽba idji quĩrũbid̶eba dadjirãra cawa oida b̶asia jũma cadjirua obadarã cawa obari quĩrãca. 4Baribʌrʌ Ãcõrẽba bio quĩrã djuburiabaria. Idjia dadjirãra bio quĩrĩã b̶ʌ bẽrã cadjiruad̶e beu b̶ead̶ada Crito ume ãbaa zocai b̶ʌsia. Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra ẽdrʌ edasia. 6Jesucrito ume ãbaa panʌ bẽrã Ãcõrẽba dadjirãra idji ume ãbaa ʌ̃rẽbabisia idjab̶a idji ume ãbaa bajãne chũmebisia. 7Maʌ̃gʌra jũma osia nocoarebema ewarid̶e unubi carea sãwã idji bia waib̶ʌa b̶ʌd̶eba carebasida dadjirãra Jesucrito ume panʌ bẽrã. 8Jesuda ĩjãped̶ad̶a bẽrã Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra ẽdrʌ edasia. Ara bãdjia oped̶ad̶ad̶eba ẽdrʌd̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ Ãcõrẽbʌrʌ bari ẽdrʌ edasia. 9Bãrãba bia o panʌ carea Ãcõrẽba ẽdrʌ edaẽ́ basía. Mãwã ni ab̶aʌda ara idjid̶ebemada poya bia bed̶ead̶aẽ́a. 10Ãcõrẽba dadjirãra Jesucritod̶eba djiwid̶ida osia ne biada o pananamãrẽã. Maʌ̃ ne biara idjiabʌrʌ naẽna b̶ʌsia dadjirãba od̶amãrẽã. 11Maʌ̃ carea quĩrãnebad̶adua bãrãra naʌ̃ djarad̶e judiorãẽ́ bẽrã judiorãba “cacua wẽãgoẽ́ b̶ea” abadaa Ãcõrẽ neẽ́ b̶ea ad̶i carea. Ara ãdjida “cacua wẽãgo b̶ea” abadaa Ãcõrẽ ẽberãrã ad̶i carea. Baribʌrʌ ãdji cacuara wẽãgosid̶a bẽrã ab̶abe naʌ̃ djarad̶e quĩrã awara b̶eaa. 12Quĩrãnebad̶adua naẽna bãrãra Crito neẽ́ b̶easida idjab̶a Israeld̶ebemaẽ́ basida. Ãcõrẽ ãdjirã ume bed̶ea b̶ʌsid̶e idjia bãrãa ni cãrẽ sid̶a diai jaraẽ́ basía. Maʌ̃ awara bãrãra sãwã bia b̶ead̶ida neẽ́ panasid̶aa idjab̶a naʌ̃ ẽjũãne Ãcõrẽ neẽ́ b̶easia. 13Baribʌrʌ id̶ira Jesucrito ume panʌ bẽrã, bãrãra naẽna tʌmʌ b̶ead̶ada Ãcõrẽba Crito oad̶eba idji caita enesia. 14Wãrãda Critoba dadjirãra necai b̶ʌsia. Idjia judiorãra judiorãẽ́ ume ãbaa b̶ʌsia puru ab̶a b̶emãrẽã. Idji beud̶ad̶eba dadjirãra awara pananada ãbaa b̶ʌsia. 15Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyba ne zocãrã obibaria. Baribʌrʌ idji beud̶ad̶eba Critoba maʌ̃ leyra ãyã b̶ʌsia judiorãda, judiorãẽ́ ume ãbaa necai b̶ʌi carea. Idjia puru umé pananada puru djiwid̶ida ab̶a osia. 16Idji crud̶e beud̶ad̶eba puru umé b̶ad̶ada puru ab̶a oped̶a umena Ãcõrẽ ume bia b̶ʌsia. Mãwã dadjirãra awara pananada idjia ãbaa bia b̶ʌsia. 17Critoba bed̶ea bia Ãcõrẽ ume necai b̶aid̶ebemada bãrã dji Ãcõrẽnebema tʌmʌ b̶ead̶aa, dai dji Ãcõrẽ caita b̶eaa bid̶a jarad̶e zesia. 18Critod̶eba dadji umérãba ab̶arica dadjirã Zeza Ãcõrẽa idji Jaure ab̶a b̶ʌd̶eba poya iwid̶id̶ia. 19Maʌ̃ bẽrã bãrã judiorãẽ́ra waa Ãcõrẽ purud̶ebemada ãĩ b̶ead̶aẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ purud̶ebemarã ume ãbaa panʌa. Id̶ira bãrãra Ãcõrẽ ẽberãrãa. 20Bãrãra mõgara de quĩrãca panʌa. Jesuba diabued̶arãda, Ãcõrẽneba bed̶eabadarã sid̶a maʌ̃ de edrebema mõgara quĩrãca panʌa. Bãrãra mõgara ãdjirã ʌ̃rʌ̃ ca wãbʌda quĩrãca panʌa. Maʌ̃ ded̶ebema dji biara b̶ʌ mõgarara Jesucritoa. 21Idjid̶eba maʌ̃ dera biya cara b̶ebaria idjab̶a waib̶ʌara wari wãbaria dadjirã Boro itea bia b̶emãrẽã. 22Crito ume panʌ bẽrã bãrã sid̶a jũma Ãcõrẽ ẽberãrã ume ãbaa de quĩrãca panʌa. Maʌ̃ ded̶e Ãcõrẽra idji Jaured̶eba b̶abaria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\