EPESO 3

1Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a [bãrã carea Ãcõrẽa iwid̶ibaria.] Mʌ̃ra Pauloa. Bãrã judiorãẽ́a Jesucritod̶ebemada jaradia b̶ʌ carea preso b̶ʌa. 2Mʌ̃maarã bãrãba bio cawa panʌa Ãcõrẽba idji biad̶eba mʌ̃ra b̶ʌsida bãrãa jaradiamãrẽã. 3Idjia naẽna cawabiẽ́ b̶ad̶ada mʌ̃́a cawabisia. Maʌ̃gʌd̶ebemada mʌ̃a naʌ̃ cartad̶e maãrĩ b̶ʌsia. 4Naʌ̃ carta acʌ panʌne bãrãba cawad̶ia Ãcõrẽba Critod̶ebema cawabiẽ́ b̶ad̶ara mʌ̃a cawa b̶ʌda. 5Naãrãed̶a Ãcõrẽba ẽberãrãa maʌ̃ra cawabiẽ́ b̶asia, baribʌrʌ id̶ira idjid̶eba bed̶eabadarãa, Jesucritoba diabued̶arãa bid̶a idji Jaured̶eba cawabisia. 6Idjia cawabiẽ́ b̶ad̶ara naʌ̃gʌa: judiorãẽ́ba bed̶ea bia Critod̶ebemada ĩjã panʌneba judiorã ume ãbaa Ãcõrẽba diaid̶ebemada edad̶ia, ab̶ari cacuad̶e duanʌa, idjab̶a Ãcõrẽba Jesucritod̶eba diai jarad̶ada ãbaa eropanʌa. 7Ãcõrẽba idji biad̶eba mʌ̃ra idji nezocada b̶ʌsia bed̶ea bia Critod̶ebemada jaradiamãrẽã. Idji ʌb̶ʌad̶eba mãwã osia. 8Jũma Ãcõrẽ ẽberãrã tãẽna ed̶aara b̶ʌmĩna Ãcõrẽba idji biad̶eba mʌ̃ra b̶ʌsia judiorãẽ́ma Critoba bio careba b̶ʌd̶ebemada jaradiamãrẽã. Critoba bio careba b̶ʌra dadjirãba poya jũma cawa jarad̶aẽ́a. 9Ãcõrẽ ne jũma od̶aba mʌ̃ra b̶ʌsia jũmarãa ebud̶a cawabimãrẽã sãwã osida idjia naẽna oi crĩcha b̶ad̶ara. Maʌ̃ oi crĩcha b̶ad̶ara naẽna cawabiẽ́ b̶asia. 10Id̶ira judiorãra judiorãẽ́ ume ãbaa b̶ʌd̶a bẽrã ãdjirãneba bajãnebema dji droma b̶eaa, dji ʌb̶ʌa b̶eaa bid̶a cawabisia idjira ne jũmane bio ne cawa b̶ʌda. 11Mãwã osia idjia naãrãed̶a dadjirã Boro Jesucritod̶eba oida crĩcha b̶ad̶a bẽrã. 12Dadjirãba ara maʌ̃ Jesucritora ĩjã panʌ bẽrã idjab̶a idji ume ãbaa panʌ bẽrã Ãcõrẽa ne wayaa neẽ́ iwid̶id̶ida panʌa. 13Maʌ̃ carea mʌ̃a bãrãa nãwã bed̶ea djuburiaya: mʌ̃ra bãrã carea bia mĩga b̶ʌmĩna jũmawãyã sopuarãnadua. Mãwã bia mĩga b̶ʌa bãrãra Ãcõrẽ ume bia b̶ead̶amãrẽã. 14Maʌ̃ carea mʌ̃ra dadjirã Boro Jesucrito Zeza quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶ebaria. 15Idjia jũma bajãne b̶eara, naʌ̃ ẽjũãne b̶ea sid̶a osia idjab̶a idjid̶eba panʌa. 16Idjid̶erã itea ne erob̶ʌra bio biya quirua. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a iwid̶i b̶ʌa idji Jaured̶eba idji ʌb̶ʌara bãrãa sod̶e diamãrẽã. Mãwã bãrãra zarea b̶ead̶ia. 17Idjab̶a iwid̶i b̶ʌa ĩjã panʌ bẽrã Critora bãrã sod̶e b̶amãrẽã. Iwid̶i b̶ʌa bãrãra ne jũmane quĩrĩãneba pananamãrẽã. Mãwã zarea b̶ead̶ia bio carra jida panʌ quĩrãca. 18Maʌ̃ne bãrãba jũma Ãcõrẽ ẽberãrã ume poya cawad̶ia Crito quĩrĩãra waib̶ʌa b̶ʌda, jed̶ea b̶ʌda, drasoa b̶ʌda, ʌ̃tʌ b̶ʌda, idjab̶a nãbua b̶ʌda. 19Ara dadji crĩchad̶eba poya cawad̶acamĩna mʌ̃a iwid̶i b̶ʌa bãrãba maʌ̃ quĩrĩãra cawad̶amãrẽã. Cawasid̶ara ne jũmane Ãcõrẽ quĩrãca b̶ead̶ia. 20¡Ãcõrẽra bio bia quirua! Idji ʌb̶ʌa dadjirã sod̶e b̶ʌd̶eba waib̶ʌara poya oya dadjirãba crĩchabada cãyãbara wa idjía iwid̶ibada cãyãbara. Djabarã, Jesucrito ume panʌ bẽrã ¡ewariza Ãcõrẽa bia bed̶ead̶adua! Bia b̶ʌa mãwã b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\