EPESO 4

1Mʌ̃ra dadjirã Boro Jesu carea preso b̶ʌa. Mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya jipa nĩbad̶amãrẽã. Ãcõrẽba bãrãra trʌ̃sia mãwã nĩbad̶amãrẽã. 2Crĩcharãnadua bãrãra dji dromarãda, ãtebʌrʌ sobiad̶eba b̶ead̶adua. Quĩrĩãneba ab̶arica dji droad̶adua. 3Jũma od̶adua ãbaa necai b̶ead̶i carea. Mãwã Ãcõrẽ Jaureba bãrã ãbaa bia b̶ʌd̶ara ãrĩnaẽ́a. 4Dadjirãra cacua ab̶a panʌa. Ãcõrẽ Jaure ab̶a b̶ʌda eropanʌa. Ãcõrẽba bãrãra trʌ̃sia ab̶arida jʌ̃ã pananamãrẽã. 5Dadjirã Boro Jesura ab̶abʌrʌ b̶ʌa. Dadjirãba ab̶ari Jesuda ĩjã panʌa. Idjab̶a ab̶ari trʌ̃neba borocuesid̶aa. 6Ãcõrẽra ab̶abʌrʌ b̶ʌa. Idjira jũmarã Zezaa, jũmarã Boroa. Jũma idjid̶erã sod̶e b̶ʌa idjab̶a dadjirãneba idjia o quĩrĩã b̶ʌra obaria. 7Baribʌrʌ Critoba dia quĩrĩã b̶ad̶a quĩrãca idji biad̶eba dadjirãza idji itea ne od̶amãrẽã awara awara diasia. 8Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Idji ʌ̃taa wãsid̶e idjia poyad̶ara preso edesia. Maʌ̃be ne biada ẽberãrãa diasia. 9Idjira ʌ̃taa wãsiad̶a a b̶ʌba ¿cãrẽda jara b̶ʌ? Jara b̶ʌa ʌ̃taa wãi naẽna idjira ʌ̃tʌba naʌ̃ ẽjũãnaa zesida. 10Dji ʌ̃tʌba ed̶aa zed̶adrʌ wayacusa bajã ʌ̃tʌara b̶ʌmaa wãsia ne jũmada idjid̶eba b̶ead̶amãrẽã. 11Idjiabʌrʌ ʌ̃cʌrʌ b̶ʌsia idjia diabued̶arãda b̶ead̶amãrẽã, ʌ̃cʌrʌ b̶ʌsia Ãcõrẽneba bed̶eabadarãda b̶ead̶amãrẽã, ʌ̃cʌrʌ b̶ʌsia bed̶ea bia Critod̶ebemada jaradia nĩbad̶amãrẽã, idjab̶a ʌ̃cʌrʌ b̶ʌsia idji ẽberãrã wagabadada idjab̶a jaradiabadada b̶ead̶amãrẽã. 12Idjia mãwã b̶ʌsia Ãcõrẽ ẽberãrã carebad̶amãrẽã, ãdjirã bid̶a Ãcõrẽ itea poya bia od̶amãrẽã. Mãwã jũma Crito ẽberãrã idji cacua abadara zareara wari wãnia ab̶a jũmarãda Ãcõrẽ Warra ĩjã panʌneba idjab̶a cawa panʌneba ãbaa bia panebʌdad̶aa. Maʌ̃ne dadjirãra ne jũmane Crito quĩrãca b̶ead̶ia. 14Mãwãra waa warra zaque quĩrãca b̶ead̶aẽ́a. Warra zaqueba baridua bed̶eada ĩjãbaria. Maʌ̃ awara ẽberãrã cũrũga cawa b̶eaba jaradia panʌneba sewada ĩjãbibadaa nãũrãba jãba ãyã edebʌrʌ quĩrãca. Baribʌrʌ dadjirãra maʌ̃ quĩrãca b̶ead̶aẽ́a. 15Ãtebʌrʌ quĩrĩãneba wãrã bed̶eada ẽpẽnida panʌa ne jũmane dadjirã Boro Crito quĩrãca b̶ead̶i carea. 16Idjid̶eba jũma dadjirã idji cacua abadara ãbaa cara panʌa dji carebad̶i carea. Dadjirãza od̶ida panʌ quĩrãca obʌdad̶e jũmarãda quĩrĩãneba bia wari wãnia. 17Bãrãba wãrãda od̶amãrẽã mʌ̃a dadjirã Boro trʌ̃neba naʌ̃da jaraya: waa Ãcõrẽ adua b̶ea quĩrãca nĩbarãnadua. Ãdjirãra crĩcha siriẽ́ b̶ead̶eba nĩbabadaa. 18Ãdji crĩchara pãĩmane b̶ʌ bẽrã Ãcõrẽnebemada cawad̶acaa. Ãdji so zareaba Ãcõrẽra adua panʌ bẽrã idjia zocai b̶ai dia b̶ʌda neẽ́ panʌa. 19Ãdjia cadjirua o panʌ carea perad̶acaa. Ab̶abe cadjiruada o quĩrĩãbadaa. Ne jũma mĩã perada o panʌba sẽnacaa. 20Baribʌrʌ bãrãba Crito ĩjãsid̶ad̶e cawasid̶aa mãwã b̶ead̶iẽ́ panʌda. 21Wãrãda bãrãba Jesucritod̶ebemada ũrĩnaped̶a ĩjãsid̶aa. Ĩjãped̶ad̶acarea djabarãba wãrã bed̶ea idjid̶ebemada biara jaradiasid̶aa. 22Ãdjia jaradiaped̶ad̶ara naʌ̃gʌa: bãrã crĩcha drõãneba waa nĩbarãnadua naẽna o panana quĩrãca. Bãrã crĩcha drõãra jũma ãrĩ b̶ʌa naʌ̃ cacua cadjirua o awua b̶ʌba cũrũga erob̶ʌ bẽrã. 23Ãtebʌrʌ idu Ãcõrẽa bãrã crĩchara djiwid̶ida obid̶adua. 24Maʌ̃ crĩcha djiwid̶ira Ãcõrẽba osia bãrãra idji quĩrãca b̶ead̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã wua djiwid̶i jʌ̃ panʌ quĩrãca crĩcha djiwid̶id̶eba nĩbad̶adua. Mãwã bãrãra Ãcõrẽ quĩrãpita jipa, biya nĩbad̶ia wãrã bed̶eaba jara b̶ʌ quĩrãca. 25Maʌ̃ bẽrã sewara idu b̶ʌd̶adua. Ab̶abe wãrãdrʌ djãrã ume bed̶ead̶adua, jũma dadjirãra ab̶ari cacuad̶ebema bẽrã. 26Quĩrũnibʌrʌ cadjiruada orãnadua. Maʌ̃ quĩrũbira sod̶e ewari ab̶a erob̶earãnadua. 27Diaurua idu cũrũgabirãnadua. 28Ne drʌabari bad̶ara waa ne drʌaiẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ ara idji jʌwaba trajaida b̶ʌa ne erob̶ai carea. Mãwã idjia erob̶aya ne neẽ́ qued̶eara carebai carea. 29Bed̶ea cadjiruara bed̶earãnadua. Ãtebʌrʌ djãrã carebad̶i carea ab̶abe bed̶ea biadrʌ bed̶ead̶adua. Mãwã bãrã bed̶ea ũrĩ b̶eara bia panania. 30Cadjirua o panʌba Ãcõrẽ Jaurera sopuabirãnadua. Ãcõrẽba idji Jaureda bãrãa diasia sẽyãda b̶amãrẽã. Maʌ̃ba cawabi b̶ʌa bãrãra idjid̶erãda. Idji Jaurera bãrã ume b̶aya ab̶a Ãcõrẽba idji ẽberãrã jũma bia b̶ʌi ewarid̶aa. 31Jũma bãrãba sod̶e biẽ́ crĩchabadara, sod̶eba quĩrũbadara, quẽguea bed̶eabadara, caicayabadara, djãrã biẽ́ jarabadara, idjab̶a jũma djãrã biẽ́ od̶i crĩchabada sid̶a ãyã b̶ʌd̶adua. 32Sobia b̶ead̶adua. Quĩrã djuburiaya b̶ead̶adua. Bãrã biẽ́ oped̶ad̶ara quĩrãdoad̶adua Ãcõrẽba bãrã cadjirua Critod̶eba quĩrãdoad̶a quĩrãca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\