EPESO 6

1Warrarã, bãrã djibarirã bed̶eara ĩjãnadua dadjirã Boroba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca. Maʌ̃gʌra jipa b̶ʌa. 2Ãcõrẽ leyd̶e nãwã jara b̶ʌa: “Bãrã zezara, bãrã papa sid̶a waya pananadua.” Maʌ̃da ĩjã osid̶ara Ãcõrẽba nãwã carebayad̶a asia: “Mãwã bãrãra naʌ̃ ẽjũãne dãrã bia duanania.” Maʌ̃ basía idji leyd̶e naãrã carebayad̶a ad̶ara. 4Zezarã, bãrã warrarãra quĩrũbirãnadua. Ãtebʌrʌ quĩrãcuita jaradia panʌneba idjab̶a jipa obi panʌneba dadjirã Boroba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca daupẽnadua. 5Nezocarã, bãrã boro naʌ̃ ẽjũãnebema waya panʌneba idjia jarabʌrʌra sod̶eba jũma ĩjã od̶adua Crito bed̶ea ĩjã o panʌ quĩrãca. 6Ab̶abe idjia acʌ b̶ʌd̶e mãwã orãnadua idji ume bia b̶ead̶i carea. Ãtebʌrʌ sod̶eba ĩjã od̶adua bãrãra Crito nezocarã bẽrã. Ãcõrẽba mãwã quĩrĩã b̶ʌa. 7Bãrã boroba jara b̶ʌ o panʌne crĩcha biad̶eba od̶adua dadjirã Boro Crito itea o panʌ quĩrãca. Crĩcharãnadua ab̶abe naʌ̃ dud̶abema boro itea mãwã o panʌda. 8Bãrãba cawa panʌa nezocabʌrʌ wa nezocaẽ́bʌrʌ, dadji Boro Critoba dadjirãza bajãne diaya dadjia od̶a quĩrãca. 9Nezoca bororã, bãrã bid̶a bãrã nezocara bia od̶adua. Ãdjira waragarãnadua. Quĩrãnebad̶adua ãdji Boro bajãne b̶ʌra idjab̶a bãrã Boroda. Idjia jũmarãda arid̶e cawa obaria. 10Maʌ̃ awara djabarã, dadjirã Boro ʌb̶ʌa waib̶ʌa b̶ʌd̶eba zarea b̶ead̶adua. 11Ãcõrẽba bãrãa diasia cadjiruad̶ebemada jũãtrʌd̶amãrẽã. Maʌ̃gʌba jũãtrʌ b̶ead̶adua sordaoba idji jũãtrʌbari jʌ̃bari quĩrãca. Mãwã bãrãra zarea b̶ead̶ia diauruba cũrũgarãmãrẽã. 12Dadjirãra ẽberãrã ume djõ panʌẽ́a. Ãtebʌrʌ jairã cadjirua naʌ̃ ẽjũã ded̶aad̶e panʌ ume djõ panʌa. Ãdjirãra dji dromaa, ʌb̶ʌa b̶eaa, naʌ̃ ẽjũã cadjirua bororãa. 13Maʌ̃ carea Ãcõrẽba jũãtrʌd̶amãrẽã diad̶aba jũãtrʌ b̶ead̶adua. Mãwã diauruba mĩã sẽbʌrʌd̶e bãrãba poya droad̶ia. Poyad̶aped̶a biara zarea b̶ead̶ia. 14Maʌ̃ bẽrã wãrã bed̶ea ĩjã panʌneba zarea b̶ead̶adua sordaoba jʌ̃ b̶ʌ bio trãjʌ̃ erob̶ʌ quĩrãca. Jipa nĩbad̶adua cadjiruad̶ebemada jũãtrʌd̶i carea sordaoba ne zareaba idji so ʌ̃rʌ̃ jũãtrʌbari quĩrãca. 15Bed̶ea bia Ãcõrẽ ume necai b̶aid̶ebema jarad̶e wãni carea b̶ead̶adua sordaoba djõne wãi carea idji jĩrũne jʌ̃bari quĩrãca. 16Maʌ̃ awara ne jũmane Critora ĩjã pananadua. Maʌ̃ra sordaoba jũãtrʌbari idji jʌwad̶e erob̶ʌ quĩrãca b̶ʌa. Diauruba mĩã sẽbʌrʌd̶e cha uruaba drʌbʌrʌ quĩrãca b̶ʌa. Baribʌrʌ bãrãba Critoda ĩjã pananibʌrʌ, droad̶ia jũãtrʌbariba cha urua quiabʌda quĩrãca. 17Idjab̶a sod̶eba bio cawad̶adua Ãcõrẽba bãrãra wãrãda ẽdrʌ edasida. Maʌ̃ cawa b̶ʌra sordaoba ne zarea idji borod̶e jʌ̃bari quĩrãca b̶ʌa. Maʌ̃ awara Ãcõrẽ bed̶eara idji Jaured̶eba bio cawad̶adua. Ãcõrẽ bed̶eaba cadjiruara poyabari bẽrã djõbada neco quĩrãca b̶ʌa. 18Ewariza ne jũma carea Ãcõrẽ Jaured̶eba idjía iwid̶i pananadua. Jũma idji ẽberãrã carea quĩrãcuita sẽnaẽ́ idjía iwid̶i pananadua. 19Idjab̶a mʌ̃ carea Ãcõrẽa iwid̶i pananadua. Idjía iwid̶id̶adua mʌ̃́a cawabimãrẽã sãwã Critod̶ebemada bed̶eaida b̶ʌda. Mãwã mʌ̃a ne wayaa neẽ́ ẽberãrãa cawabiya bed̶ea bia Critod̶ebema Ãcõrẽba naẽna cawabiẽ́ b̶ad̶ada. 20Critoba mʌ̃ra diabuesia maʌ̃ bed̶ea jaradiamãrẽã. Jaradia b̶ʌ carea id̶ira mʌ̃ra preso b̶ʌa. Ãcõrẽa iwid̶id̶adua mʌ̃a ne wayaa neẽ́ Critod̶ebemada bed̶eai carea mʌ̃a oida b̶ʌ quĩrãca. 21Dadjia quĩrĩã panʌ djaba Tiquicoba mʌ̃nebemada bãrãa jũma nẽbʌrʌya cawad̶amãrẽã mʌ̃ra sãwã b̶ʌda idjab̶a cãrẽda o b̶ʌda. Idjira dadjirã Boro nezocaa. Dadjirã Boro trajura ne jũmane bia obaria. 22Idjira mʌ̃a bãrãmaa diabuebʌrʌa cawad̶amãrẽã daira sãwã panʌda. Idjia bãrãra sobiabiya. 23Djabarã, mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a bãrãra carebad̶ida dji quĩrĩã pananamãrẽã idjab̶a biara ĩjã pananamãrẽã. Idjab̶a quĩrĩã b̶ʌa ãdji necai b̶ai sid̶a bãrãa dia pananida. 24Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba idji biad̶eba jũma dadjirã Boro Jesucrito wãrãda bio quĩrĩã b̶eara careba b̶aida. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\