GALATA 2

1Catorce poa bad̶acarea mʌ̃ra Bernabe ume wayacusa Jerusaleʌ̃naa wãsia. Tito sid̶a wãsia. 2Mʌ̃ra wãsia Ãcõrẽba cawabid̶a bẽrã mama wãida b̶ʌda. Jũẽped̶a naãrã mʌ̃a ab̶abe djabarã dji dromarãa jarasia bed̶ea bia Critod̶ebema mʌ̃a judiorãẽ́a sãwã jaradia b̶ʌda. Mãwã osia mʌ̃a o b̶ʌra ãdjirãba bia unu panʌ cawaya. 3Maʌ̃ne Tito mʌ̃ ume b̶ʌra judioẽ́mĩna ãdjia jarad̶aẽ́ basía idji cacuara wẽãgoida b̶ʌda. 4Maʌ̃nebemada bed̶easid̶aa ʌ̃cʌrʌ wãrã djabarãẽ́ba jarabadjid̶a bẽrã jũmarãda cacua wẽãgod̶ida panʌda Ãcõrẽ ẽberãrã b̶ead̶i carea. Ãdjirãra djabarã quĩrãca djabarãmaa zed̶aped̶a Jesucritoba ẽdrʌ b̶ʌd̶ada igarabi quĩrĩã panasid̶aa. Ãdjirãba dadjirãa wayacusa judiorã leyda ĩjã obi quĩrĩã panasid̶aa nezoca quĩrãca. 5Baribʌrʌ ãdjia jaraped̶ad̶ara daiba ni maãrĩ bid̶a ĩjãnaẽ́ basía bãrãba bed̶ea bia Critod̶ebema dji wãrã arada ewariza erob̶ead̶amãrẽã. 6Djabarã dji dromarãba dewara crĩchada jarad̶aẽ́ basía mʌ̃a jaradiamãrẽã. Ãtebʌrʌ cawasid̶aa Ãcõrẽba mʌ̃ra diabuesida bed̶ea bia Critod̶ebemada judiorãẽ́a jaradiamãrẽã Pedro judiorãmaa diabued̶a quĩrãca. (Ãdjirãra dji dromarãda dãrãbʌdamĩna mʌ̃a quĩrãcuitaẽ́ b̶ʌa, Ãcõrẽba dadjira quĩrã awara unuca bẽrã.) 8Wãrãda Ãcõrẽba Pedrora edaped̶a judiorãmaa jaradiamãrẽã diabuesia. Ara maʌ̃ Ãcõrẽba mʌ̃ra edaped̶a judiorãẽ́maa diabuesia. 9Djabarã dji dromarã Santiagoba, Pedroba, Juaʌ̃ bid̶a cawasid̶aa Ãcõrẽba idji biad̶eba wãrãda mʌ̃ra judiorãẽ́maa diabuesida. Maʌ̃ne ãdjira mʌ̃ ume, Bernabe ume bid̶a jʌwa jidasid̶aa cawabid̶i carea ab̶ari crĩchada eropanʌda. Ãdjia jarasid̶aa daiba judiorãẽ́ma jaradia pananida, maʌ̃ne ãdjia judiorãma jaradia pananida. 10Ab̶abe daia jarasid̶aa djabarã ne neẽ́ qued̶eara carebad̶amãrẽã. Maʌ̃gʌra mʌ̃maarã bio bia b̶asia mãwã o quĩrĩã b̶ad̶a bẽrã. 11Ewari ab̶a Pedrora Antioquía purud̶aa djabarã acʌd̶e wãsia. Mama mʌ̃a idjira jũmarã djabarã quĩrãpita quẽãsia, idjia wãrãda biẽ́ od̶a bẽrã. 12Nãwã biẽ́ osia: ʌ̃cʌrʌ djabarã judiorãra Santiago b̶ʌmaʌba Antioquía purud̶aa wãsid̶aa. Ãdjirãba jarabadjid̶aa judiorãẽ́ra cacua wẽãgod̶ida panʌda Ãcõrẽ ẽberãrã b̶ead̶i carea. Ãdji jũẽni naẽna Pedrora djabarã judiorãẽ́ ume ne cobadjia, baribʌrʌ maʌ̃ djabarã judiorã jũẽped̶ad̶acarea idjira waa djabarã judiorãẽ́ ume ne coẽ́ basía. Ãtebʌrʌ jĩga nĩbad̶e wãsia. Idjia wayasia djabarã judiorãba idjira biẽ́ jarad̶ida judiorãẽ́ ume ne co b̶ʌ carea. 13Idjab̶a dewararã djabarã judiorã bid̶a djabarã judiorãẽ́ra igarasid̶aa Pedroba sewad̶eba o b̶ʌ quĩrãca. Mãwã o panʌ bẽrã Bernabe bid̶a ab̶ari quĩrãca biẽ́ osia. 14Baribʌrʌ mʌ̃a unusia ãdjirãra wãrã bed̶ea bia Critod̶ebemaba jara b̶ʌ quĩrãca nĩnaẽ́da. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a Pedrora jũmarã djabarã quĩrãpita nãwã quẽãsia: “Bʌra judiomĩna judio quĩrãca b̶acaa. Ãtebʌrʌ judioẽ́ quĩrãca b̶abaria. Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã judiorãba obadara bʌa djabarã judiorãẽ́a obi b̶ʌ? 15Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra judiorãẽ́ba neẽ́ panʌ bẽrã dadji judiorãba ãdjirãra cadjirua obadarãana abadaa. Dadjirãra tod̶ad̶eba judiorã bẽrã maʌ̃ leyra eropanʌa. 16Baribʌrʌ dadjirãba cawa panʌa maʌ̃ ley ĩjã o b̶ʌd̶eba ni ab̶aʌda Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶aẽ́da, ãtebʌrʌ Jesucrito ĩjã b̶ʌ carea Ãcõrẽba jipa unuya. Dadjirã bid̶a Jesucritora ĩjãsid̶aa Ãcõrẽba bia unumãrẽã. Wãrãda Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley ĩjã o panʌneba dadjirãra Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ead̶aẽ́a, ni ab̶aʌda maʌ̃ ley ĩjã o b̶ʌd̶eba idji quĩrãpita jipa b̶aẽ́ bẽrã. 17Ãcõrẽba Moisea ley diad̶a cãyãbara dadjirãba jʌrʌsid̶aa Critod̶eba Ãcõrẽba jipa unumãrẽã. Maʌ̃ bẽrã ʌ̃cʌrʌmaarã dadjirãra cadjirua obadarãa. Mãwãra ¿Critoba dadjirãa cadjiruada obi b̶ʌca? ¡Mãwãẽ́a! 18Mʌ̃a ley naẽna ẽpẽ b̶ad̶ada wayacusa ẽpẽibʌrʌ, mʌ̃drʌ bed̶ead̶e b̶eya. 19Naẽna mʌ̃ra Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶eba b̶asia. Baribʌrʌ maʌ̃ leyd̶ebemada ẽdrʌsia. Mãwã mʌ̃ra Ãcõrẽ itea zocai b̶esia. 20Mʌ̃ra Crito ume ãbaa crud̶e cachisid̶aa. Maʌ̃ bẽrã ara mʌ̃djid̶eba b̶ʌẽ́a, ãtebʌrʌ Critodrʌ mʌ̃ sod̶e b̶ʌa. Naʌ̃ djarad̶e zocai b̶ʌmisa mʌ̃ra Ãcõrẽ Warra Jesu ĩjã b̶ʌd̶eba b̶aya. Ara maʌ̃ Jesuba mʌ̃ra quĩrĩãsia idjab̶a mʌ̃ carea ara idjida idu beabisia. 21Ãcõrẽba idji biad̶eba dadji jipa b̶ʌd̶ada mʌ̃a igaraẽ́a. Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley ĩjã o panʌneba idji quĩrãpita poya jipa b̶ead̶ibara, Critora idji quĩrĩãbe beucasia.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\