GALATA 4

1Mʌ̃a jara b̶ʌra naʌ̃ quĩrãca b̶ʌa: warraba idji zezad̶era jũma edaida b̶ʌmĩna caibe b̶ʌd̶e nezoca quĩrãca b̶ʌa. 2Caibe b̶ʌra warra wagabada jʌwaed̶a b̶ʌa, idjab̶a idji zezad̶e edaida b̶ʌra dewararãba wagabadaa ab̶a dji zezaba jarad̶a ewarid̶aa. 3Ara maʌ̃ quĩrãca Crito ĩjãni naẽna dadjirãra warra zaque quĩrãca b̶easia. Maʌ̃ ewarid̶e dadjirãba naʌ̃ ẽjũãnebema crĩchara ĩjã o panasid̶aa nezoca quĩrãca. 4Baribʌrʌ Ãcõrẽba jarad̶a ewari jũẽsid̶e idji Warrara naʌ̃ ẽjũãnaa diabuesia. Maʌ̃ Warrara wẽrãba tosia, idjab̶a Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra ĩjã oida b̶asia. 5Ãcõrẽba idjira diabuesia dadjirã maʌ̃ ley jʌwaed̶a b̶ead̶ara ẽdrʌ b̶ʌped̶a idji warrarãda b̶ʌi carea. 6Bãrãra Ãcõrẽ warrarã bẽrã idji Warra Jaureda diabuesia bãrã sod̶e b̶amãrẽã. Idji Jaure dadjirã sod̶e b̶ʌba Ãcõrẽa “¡Mʌ̃ Zeza!” abaria cawad̶amãrẽã dadjirãra Ãcõrẽ warrarãda. 7Maʌ̃ bẽrã id̶ira bãrãra nezocarãẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ warrarãa. Ãcõrẽ warrarã bẽrã idji warrarã itea erob̶ʌda edad̶ia. 8Naẽna bãrãba Ãcõrẽ adua panasid̶ad̶e wãrãẽ́ ãcõrẽda ẽpẽ panasid̶aa ãdji nezoca quĩrãca. 9Baribʌrʌ id̶ira bãrãba Ãcõrẽra cawa panʌa. Jipa jaraibʌrʌ, Ãcõrẽba bãrãra cawa b̶ʌa. Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã crĩcha ʌb̶ʌaẽ́ b̶eada wayacusa ẽpẽ panʌ nezoca quĩrãca? Maʌ̃ba bãrãra carebacaa. 10Bãrãba quĩrãtanoa ewarida, jed̶ecoda, poa sid̶a wagabadaa Ãcõrẽba bia unumãrẽã. 11Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a crĩcha b̶ʌa mʌ̃dji quĩrĩãbe bãrãa jaradiasida. 12Djabarã, bãrã judiorãẽ́ quĩrãca b̶ai carea mʌ̃ra Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶ebemada ẽdrʌsia. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya mʌ̃ quĩrãca maʌ̃ leyd̶e b̶earãnamãrẽã. Naẽna bãrãba mʌ̃ra biẽ́ od̶aẽ́ basía. 13Bãrãba cawa panʌa mʌ̃a bãrãma bed̶ea bia Critod̶ebemada naãrã jaradiasid̶e cacua biẽ́ b̶ʌ bẽrã bãrã druad̶e jaradia b̶esida. 14Cacua biẽ́ b̶ʌmĩna bãrãba mʌ̃ra igarad̶aẽ́ basía idjab̶a jʌretad̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ bia edasid̶aa Ãcõrẽ nezoca bajãnebema edabʌda quĩrãca, Jesucrito edabʌda quĩrãca. 15¿Sãwãsi bãrã b̶ʌsrid̶a naẽna erob̶ead̶ara? Mʌ̃a wãrãda jaraya bãrãba poya oped̶ad̶abara ara bãdji daura nuẽtacasid̶aa mʌ̃́a diad̶i carea. 16Mʌ̃a wãrã bed̶ead̶eba quẽã b̶ʌ bẽrã ¿mʌ̃ra bãrã ume dji quĩrũca? 17Bãrã tãẽna ãĩ jaradia b̶eaba ne jũma o panʌa bãrãba ãdji bed̶eara ĩjãnamãrẽã. Baribʌrʌ ãdjia jaradia panʌba bãrãra carebacaa. Bãrãra dai umebemada ãĩ ede quĩrĩã panʌa ãdjidrʌ sod̶eba ẽpẽnamãrẽã. 18Wãrãda bia b̶ʌa ewariza crĩcha biada sod̶eba ẽpẽ pananida. Baribʌrʌ mãwã ẽpẽniẽ́ panʌa ab̶abe mʌ̃ bãrã ume b̶ʌd̶ebʌrʌ. Ãtebʌrʌ mʌ̃ neẽ́ne bid̶a ewariza sod̶eba ẽpẽ pananida panʌa. 19Djabarã mʌ̃ warrarãca b̶ea, mʌ̃ra wayacusa bãrã carea bia mĩga b̶ʌa wẽrã warra pua nũmʌ quĩrãca. Mʌ̃ra mãwã bia mĩga b̶aya ab̶a bãrã Crito quĩrãca panebʌdad̶aa. 20¡Mʌ̃da ara nawena bãrã ume b̶ad̶abara cawacasia sãwã bãrã ume bed̶eaida b̶ʌda! Mʌ̃a wãrãda adua b̶ʌa bãrãnebemada sãwã crĩchaida. 21Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶e b̶a quĩrĩã b̶eaba mʌ̃́a jarad̶adua: ¿Ãcõrẽ leyd̶e b̶ʌ́ b̶ʌra adua panʌca? 22Nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Abrahaʌ̃ba warrada umé erob̶asia. Ab̶a nezocawẽrã Agaraba tosia. Dewarabemara idji quima Saraba tosia. Sarara nezocawẽrãẽ́ basía. 23Nezoca wẽrãba warrara tosia Abrahaʌ̃ba naʌ̃ djarad̶eba mãwã quĩrĩãna bẽrã. Baribʌrʌ dji quimaba tod̶ara Ãcõrẽba diai jarad̶a basía. 24Maʌ̃gʌba crĩcha dromada dia b̶ʌa. Ãcõrẽba bed̶ea b̶ʌd̶ada umé panʌa. Maʌ̃ bed̶ea b̶ʌd̶a umé panʌra Sara idjab̶a Agara quĩrãca panʌa. Ãcõrẽba bed̶ea b̶ʌd̶ara ab̶a Sinai eyad̶e diasia. Maʌ̃ bed̶ea b̶ʌd̶ara nezocawẽrã Agara quĩrãca b̶ʌa, maʌ̃ bed̶ea b̶ʌd̶a ẽpẽ b̶eara nezoca quĩrãca panʌ bẽrã. 25Sinai eya Arabia druad̶e b̶ʌra Agara quĩrãca b̶ʌa maʌ̃ eyad̶e diad̶a leyd̶e b̶eara nezoca quĩrãca panʌ bẽrã. Idjab̶a Jerusaleʌ̃ naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌra Agara quĩrãca b̶ʌa maʌ̃ purud̶ebemarãra nezoca quĩrãca panʌ bẽrã. Nezoca quĩrãca panʌa Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶e panʌ bẽrã. 26Baribʌrʌ bajãnebema Jerusaleʌ̃ra Sara quĩrãca b̶ʌa maʌ̃ purud̶ebemarãra nezoca quĩrãca panʌẽ́ bẽrã. Mãwã panʌa Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶e panʌẽ́ bẽrã. Dadjirãra mamabema bẽrã Sara warrarãca panʌa. 27Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Wẽrã warra tocara, b̶ʌsrid̶adua. Warra pua unucara, bio b̶ʌsrid̶adua. Wẽrã umaquĩrãba igarad̶aba warrarãda aud̶uara erob̶aya wẽrã quima bara b̶ʌ cãyãbara. 28Djabarã, dadjirãra Isa quĩrãca panʌa. Isara tosid̶aa Ãcõrẽba Abrahaʌ̃a mãwã jarad̶a bẽrã. Ara maʌ̃ quĩrãca dadjirãra Ãcõrẽ warrarãda panesid̶aa idjia mãwã jarad̶a bẽrã. 29Abrahaʌ̃ ewarid̶e Ismael, baridua warra quĩrãca tod̶aba Isa, Ãcõrẽ Jaure ʌb̶ʌad̶eba tod̶ara biẽ́ obadjia. Ara maʌ̃ quĩrãca id̶i bid̶a Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶e b̶eaba Crito ĩjã b̶eara biẽ́ obadaa. 30Baribʌrʌ Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Nezoca wẽrãra, idji warra sid̶a ãyã jʌretadua. Nezoca wẽrã warraba nezocaẽ́ wẽrã warra ume dji zezaba erob̶ʌra poya edaẽ́a.” 31Maʌ̃ bẽrã djabarã, dadjirãra nezocawẽrã warrarã quĩrãca panʌẽ́a. Ãtebʌrʌ nezocaẽ́ warrarã quĩrãca panʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\