GALATA 5

1Critoba dadjirãra ẽdrʌ b̶ʌsia maʌ̃ ẽdrʌ b̶ʌd̶ad̶e nĩbad̶amãrẽã. Maʌ̃gʌra bio ĩjã pananadua. Wayacusa nezoca quĩrãca b̶earãnadua. 2¡Ũrĩnadua! Mʌ̃ra Pauloa. Mʌ̃a naʌ̃gʌda bãrãa jaraya: Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ead̶i carea bãrã cacuada wẽãgod̶ida panʌda crĩcha panʌbʌrʌ, Critoba bãrã carea od̶aba carebaẽ́a. 3Wayacusa mʌ̃a jaraya: baridua umaquĩrãba idji cacuada wẽãgobibʌrʌ, Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra jũma ĩjã o b̶aida b̶ʌa. 4Maʌ̃ ley ĩjã o panʌneba Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ead̶ida crĩcha b̶eara Crito jĩga wãsid̶aa. Idji biad̶eba jipa b̶ʌd̶ara ãdjirãba igarasid̶aa. 5Baribʌrʌ dadjirãba Critoda ĩjã panʌ bẽrã Ãcõrẽ Jaured̶eba wãrãda cawa panʌa Ãcõrẽba dadjirãra jipa unuida. 6Cacua wẽãgo b̶ʌd̶eba dadjira Jesucrito ume ãbaa b̶acaa idjab̶a cacua wẽãgoẽ́ b̶ʌd̶eba idji ume ãbaa b̶acaa. Ãtebʌrʌ idji ĩjã b̶ʌd̶eba idji ume ãbaa b̶ʌa. Mãwã ĩjã b̶ʌba djãrãra quĩrĩã b̶ʌa. 7Bãrãba wãrã bed̶eara bia ẽpẽ panasid̶aa. ¿Caiba mĩã sẽsi bãrãba maʌ̃ bed̶eara igarad̶amãrẽã? 8Ãdjia jaradia panʌra Bãrã Trʌ̃naneba zeẽ́ b̶ʌa. 9Quĩrãnebad̶adua: harina ẽsãbibari maãrĩ b̶ʌba harinara jũma ẽsãbibaria. Ara maʌ̃ quĩrãca maãrĩ ãĩ jaradia b̶ʌba ab̶ed̶a jũma ãĩ crĩchabibaria. 10Mãwãmĩna dadjirã Boro Jesucritod̶eba mʌ̃a cawa b̶ʌa bãrãba mʌ̃a jara b̶ʌ awara crĩchad̶aẽ́da. Baribʌrʌ bariduaba bãrãda mãwã mĩã sẽibʌrʌ Ãcõrẽba cawa oya. 11Djabarã, Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ead̶i carea cacua wẽãgod̶ida panʌda mʌ̃a wad̶i jaradia b̶ʌbara, dji mãwã jaradia b̶eaba mʌ̃ra biẽ́ od̶i carea ẽpẽnaẽ́ bacasia. Mʌ̃a mãwã jaradia b̶ʌbara ãdjirãba Jesu crud̶e beud̶ad̶ebemada biẽ́ crĩchad̶aẽ́ bacasia. 12Mʌ̃maarã biara b̶acasia bãrã mãwã mĩã sẽ b̶eaba ãdji umaquĩrã cacuara ab̶ed̶a jũma tʌtad̶ida. 13Djabarã, Ãcõrẽba bãrãra trʌ̃sia idjia ẽdrʌ b̶ʌd̶ad̶e nĩbad̶amãrẽã. Baribʌrʌ ẽdrʌped̶ad̶a bẽrã crĩcharãnadua bãdji cacuaba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca od̶ida panʌda. Ãtebʌrʌ wãrã quĩrĩãneba dji carebad̶adua. 14Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra naʌ̃ bed̶ea ab̶aʌba jũma jara b̶ʌa: “Djãrãra quĩrĩãdua ara bʌdji quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca.” 15Quĩrãcuita b̶ead̶adua. Ijara duananibʌrʌ, djõ duananibʌrʌ, ara bãdub̶a jũma ãrĩnia. 16Maʌ̃ carea mʌ̃a jaraya: Ãcõrẽ Jaured̶eba nĩbad̶adua. Mãwãbʌrʌ bãrã cacuaba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌra od̶aẽ́a. 17Naʌ̃ djaraba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌra Ãcõrẽ Jaureba quĩrĩãcaa. Idjab̶a Ãcõrẽ Jaureba obi quĩrĩã b̶ʌra naʌ̃ djaraba quĩrĩãcaa. Ãdjira ãbaa bia pananaca bẽrã bãrãba o quĩrĩã panʌra poya od̶aẽ́a. 18Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaureba bãrãda eronĩbʌrʌ, Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶e panʌẽ́a. 19Naʌ̃ cacuaba cadjirua obarira ebud̶a b̶ʌa. Maʌ̃ra naʌ̃gʌa: daunemabadara, aud̶ua nĩbabadara, baridua ume aud̶ua o quĩrĩãbadara, 20jʌwaba od̶a ãcõrẽa iwid̶ibadara, jãĩbanaba obadara, djãrã quĩrãmabadara, ijarabadara, djãrãne awuabadara, maãrĩã carea quĩrũbadara, ara ãdji bia b̶aidrʌ jʌrʌbadara, caicayabadara, Ãcõrẽ bed̶ea quĩrã awara jaradia panʌneba awara wãbadara, 21djãrãba erob̶ʌ carea biẽ́ crĩchabadara, mĩã beabadara, beu nĩbabadara, b̶ʌsrid̶a ewari o panʌne jũmawãyã cadjirua obadara, idjab̶a ne jũma cadjirua maʌ̃ quĩrãca b̶ea sid̶a. Mʌ̃a bãrãa naẽna jarad̶a quĩrãca wayacusa jaraya: maʌ̃ cadjirua o b̶eara Ãcõrẽ purud̶e b̶ead̶aẽ́a. 22Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaureba naʌ̃gʌda diabaria: djãrã quĩrĩã b̶ead̶ida, b̶ʌsrid̶aada, necai b̶ead̶ida, jũma droa b̶ead̶ida, ẽberã biada b̶ead̶ida, sobiada, bed̶ea ab̶a b̶ead̶ida, jũmarã ume aduá b̶ead̶ida, idjab̶a dadji cacua jipa erob̶ead̶i sid̶a. Jũma maʌ̃gʌra ni ab̶aʌ leyba cadjiruad̶a acaa. 24Naʌ̃ djaraba ne jũma cadjirua o quĩrĩã b̶abarira Critod̶erãba crud̶e cachi beasid̶aa. 25Dadjirãra Ãcõrẽ Jaured̶eba zocai panʌ bẽrã idjid̶eba nĩbad̶ida panʌa. 26Djãrã cãyãbara biara b̶eada crĩchad̶iẽ́ panʌa, caicaya duananiẽ́ panʌa, idjab̶a djãrãba erob̶ʌ carea biẽ́ crĩchad̶iẽ́ panʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\