GALATA 6

1Djabarã, djabada cawaẽ́ne cadjiruad̶e b̶aesira, bãrã dji Ãcõrẽ Jaured̶eba nĩnaba biad̶eba carebad̶ida panʌa wayacusa jipa nĩbamãrẽã. Baribʌrʌ quĩrãcuita b̶ead̶adua bãrã sid̶a ab̶ari quĩrãca cadjiruad̶e b̶aed̶a amaaba. 2Bia mĩga panʌne dji carebad̶adua. Mãwãbʌrʌ Critoba obi b̶ʌra bãrãba jũma od̶ia. 3Dji dromaẽ́ b̶ʌba idjida dji dromada crĩcha b̶ʌbʌrʌ, ara idjidub̶a cũrũga b̶ʌa. 4Djãrãba o b̶ʌ acʌi cãyãbara ara dadjia o b̶ʌdrʌ acʌida b̶ʌa jipa o b̶ʌ cawaya. Mãwã ara dadjia o b̶ʌ carea b̶ʌsrid̶a b̶aya. 5Dadjiza od̶ida panʌra jũma jipa od̶ida panʌa. 6Ãcõrẽ bed̶ea cawabʌrʌba dji jaradiabaría ne jũma bia idjia erob̶ʌd̶ebemada diaida b̶ʌa. 7Ara bãdub̶a cũrũgarãnadua. Ni ab̶aʌba Ãcõrẽra poya cũrũgaẽ́a. Quĩrãnebad̶adua: ne u b̶ʌba idjia ubʌrʌ quĩrãca ewaya. 8Maʌ̃ carea naʌ̃ djaraba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌda ab̶aʌba o b̶ʌbʌrʌ, Ãcõrẽba maʌ̃ ẽberãra biẽ́ b̶ʌya. Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaureba quĩrĩã b̶ʌda ab̶aʌba o b̶ʌbʌrʌ, Ãcõrẽba maʌ̃ ẽberãra ewariza idji ume zocai b̶ʌya. 9Maʌ̃ bẽrã sẽnaẽ́ ne biada o pananadua. Sẽnaẽ́bʌrʌ, Ãcõrẽba b̶ʌd̶a ewarid̶e dadjirãba biada edad̶ia. 10Maʌ̃ carea dadjirãba poya obʌdaza jũmarãda bia carebad̶ida panʌa. Biara Jesu ĩjã b̶eada mãwã carebad̶ida panʌa. 11Acʌd̶adua, ara mʌ̃dji jʌwaba letra waib̶ʌaba naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa. 12Bãrã cacua wẽãgobi quĩrĩã b̶eaba Crito crud̶e beud̶ad̶ebemada jaradiabadaa baribʌrʌ cacua wẽãgobi panʌa judiorãba bia ununamãrẽã idjab̶a ãdjia jaradia panʌ carea biẽ́ orãnamãrẽã. 13Baribʌrʌ dji cacua wẽãgoped̶ad̶aba Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra jũma ĩjã od̶acaa. Mãwãmĩna ãdjirãba bãrã cacuada wẽãgobi quĩrĩã panʌa, bãrãba mãwã osid̶ara ara ãdjid̶ebemada bia bed̶ead̶i carea. 14Baribʌrʌ mʌ̃ra mãwã b̶ʌẽ́a. Mʌ̃nebemada ni maãrĩ bid̶a bia bed̶eaẽ́a. Ãtebʌrʌ ab̶abe dadjirã Boro Jesucrito crud̶e beud̶ad̶ebemada bia bed̶eaya. Critora crud̶e beud̶a bẽrã naʌ̃ ẽjũãnebemaba bia unubadara mʌ̃maarã jũma beusia. Idjab̶a naʌ̃ ẽjũãne b̶eamaarã mʌ̃ra beusia. 15Ãcõrẽmaarã cacua wẽãgo b̶aida wa cacua wẽãgoẽ́ b̶ai sid̶a biara b̶ʌẽ́a. Idjia ẽberã djiwid̶i od̶adrʌ bia unu b̶ʌa. 16Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa jũma mʌ̃a jara b̶ʌ quĩrãca ĩjã b̶eara Ãcõrẽba quĩrã djuburia b̶aida, necai b̶ai sid̶a ãdjirãa dia b̶aida. Maʌ̃gʌrãra Ãcõrẽ ẽberãrã araa. 17Id̶iba ʌ̃taa mʌ̃a quĩrĩãẽ́a ab̶aʌba mʌ̃ra mĩã sẽida. Jesud̶ebema jaradia b̶ʌ carea ẽberãrãba mʌ̃ra biẽ́ osid̶aa. Mʌ̃ djara cõãcuad̶a aninada erob̶ʌa unubi carea mʌ̃ra idjid̶eda. 18Djabarã, mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba jũma bãrãra careba b̶aida. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\