HEBREO 1

1Naẽnaed̶a Ãcõrẽba dadji drõã naẽnabemarãa b̶arima zocãrã quĩrãtanoaneba bed̶eabadjia. Idjid̶eba bed̶eabadarãneba mãwã osia. 2Baribʌrʌ naʌ̃ jĩrũarebema ewarid̶e idji Warrad̶eba dadjirãa bed̶easia. Idji Warrad̶eba Ãcõrẽba ne jũmada osia idjab̶a idjida b̶ʌsia ne jũma erob̶amãrẽã. 3Idji Warraba Ãcõrẽ quĩrãwãrẽã dorrodorroada unubibaria. Idjiabʌrʌ Ãcõrẽra sãwã b̶ʌda cawabibaria. Idji bed̶ea ʌb̶ʌa b̶ʌd̶eba ne jũma od̶ara ara mãwã b̶ʌa. Idjia dadjirã cadjiruara sʌgʌped̶a Ãcõrẽ dji droma b̶ʌ jʌwa araare bajãne chũmesia. 4Ãcõrẽba idjira bajãnebema nezocarã cãyãbara dji dromaara b̶ʌsia. Ãcõrẽba idjira trʌ̃ b̶ʌsia “mʌ̃ Warra,” maʌ̃ne ãdjirãra trʌ̃ b̶ʌsia “mʌ̃ nezocarã.” Mãwã Ãcõrẽba idji trʌ̃ b̶ʌd̶ara ãdjirã trʌ̃ b̶ʌd̶a cãyãbara biara b̶ʌa. 5Ãcõrẽba ni ab̶aʌ bajãnebema nezocaa nãwã jaraẽ́ basía: Bʌra mʌ̃ Warraa. Id̶i bʌra mʌ̃ Warraad̶a abʌrʌa. Idjab̶a ãdjid̶ebemada nãwã jaraẽ́ basía: Mʌ̃ra idji zeza baya, idjab̶a idjira mʌ̃ warra baya. 6Ãcõrẽba idji Warra iwina naʌ̃ ẽjũãnaa diabuebʌrʌd̶e nãwã jarasia: Jũma Ãcõrẽ bajãnebema nezocarãba idjía bia bed̶ead̶ida panʌa. 7Bajãnebema nezocarãnebemada Ãcõrẽba nãwã jarasia: Bajãnebema nezocarãda osia nãũrã quĩrãca b̶ead̶amãrẽã. Ãdjirãra osia tʌbʌ urua quĩrãca b̶ead̶amãrẽã. 8Baribʌrʌ idji Warrad̶ebemada Ãcõrẽba nãwã jarasia: Ãcõrẽ, bʌra ewariza jũmarã boroda b̶aya. Bʌ purura jipa pe erob̶aya. 9Bʌa biadrʌ quĩrĩãsia. Cadjiruara quĩrãmasia. Maʌ̃ carea Ãcõrẽ, bʌ Ãcõrẽba jũma bʌ ume panʌ cãyãbara bʌdrʌ dji dromaara b̶ʌsia. Mãwã bʌra bio b̶ʌsrid̶abisia. 10Idjab̶a nãwã jarasia: Jũmarã Boro, naãrãed̶a bʌa naʌ̃ ẽjũãda, bajã sid̶a osia. 11Jũma maʌ̃gʌra jõya baribʌrʌ bʌra ara mãwã b̶aya. Jũma maʌ̃gʌra dji sore baya wua dji sore babari quĩrãca. 12Wua sore ẽrãped̶a djiwid̶i jʌ̃bʌrʌ quĩrãca bʌa jũma maʌ̃gʌra ãyã b̶ʌped̶a djiwid̶ida oya. Baribʌrʌ bʌra ara bʌdji b̶ʌda b̶aya. Bʌra beucaa. 13Ãcõrẽba ni ab̶aʌ bajãnebema nezocaa jaraẽ́ basía: Mʌ̃ jʌwa araare chũmedua ab̶a bʌ dji quĩrũra mʌ̃a jũma bʌ jʌwaed̶a b̶ʌbʌrʌd̶aa. 14Jũma bajãnebema nezocarãda Ãcõrẽba zocabaria. Ãcõrẽba ãdjirãra diabuebaria dji ẽdrʌd̶irã carebad̶amãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\