HEBREO 11

1Dadjirãba Ãcõrẽda ĩjã panʌ bẽrã cawa panʌa dadjia jʌ̃ã panʌra wãrãda edad̶ida idjab̶a ununaẽ́ panʌ sid̶a wãrãda. 2Dadji drõã naẽnabemarãba Ãcõrẽra ĩjã panana bẽrã Ãcõrẽba bia unusia. 3Dadjirãba Ãcõrẽda ĩjã panʌ bẽrã cawa panʌa Ãcõrẽ bed̶eabʌrʌba naʌ̃ ẽjũãra, bajã sid̶a jũma osida. Mãwã dadjia ununacad̶eba idjia ne jũma dadjia unubadara osia. 4Abelba Ãcõrẽda ĩjã b̶ad̶a bẽrã Caiʌ̃ba diad̶a cãyãbara ne biara b̶ʌda diasia. Ĩjãna bẽrã idjia diad̶ara Ãcõrẽba bia unuped̶a jarasia idjira jipa b̶ʌda. Abelera beud̶amĩna idjia wãrãda ĩjã b̶ad̶aba dadjirãa wad̶ibid̶a cawabi b̶ʌa Ãcõrẽra ĩjãnida panʌda. 5Enocoba Ãcõrẽra ĩjã b̶ad̶a bẽrã beurãmãrẽã Ãcõrẽba zocai edesia. Ãcõrẽba eded̶a bẽrã idjira waa ununaẽ́ basía. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Enoco edei naẽna Ãcõrẽba idjira bia unusida. 6Baribʌrʌ Ãcõrẽ ĩjãẽ́ b̶ʌra Ãcõrẽba bia unucaa. Ãcõrẽmaa ze quĩrĩã b̶ʌba ĩjãida b̶ʌa Ãcõrẽra wãrãda b̶ʌda idjab̶a jũma idji jʌrʌbʌdara carebabarida. 7Noéba wad̶i unuca zeid̶ebemada Ãcõrẽba idjía jarasia. Maʌ̃ra Noéba ĩjãsia. Ara maʌ̃da Ãcõrẽra waya b̶ad̶a bẽrã idji ẽberãrãra ẽdrʌ edai carea jãba dromada osia. Ãcõrẽda ĩjãna bẽrã Noéba cawabisia naʌ̃ ẽjũãne b̶eara dji cadjiruarãda. Noéba ĩjãna bẽrã Ãcõrẽba jipa unusia. 8Ãcõrẽba Abrahaʌ̃a jarasia idjia diai jarad̶a druad̶aa wãmãrẽã. Abrahaʌ̃ba Ãcõrẽra ĩjãna bẽrã sãma wãda adua b̶ʌmĩna idji druara ameped̶a wãsia. 9Ãcõrẽra ĩjãna bẽrã idjira Ãcõrẽba diai jarad̶a druad̶e ãĩbema quĩrãca wua ded̶e b̶abadjia. Idji warra Isara, idji wiuzaque Jacobo sid̶a ara maʌ̃ quĩrãca panabadjid̶aa, Ãcõrẽba ãdjía bid̶a maʌ̃ druara diai jarad̶a bẽrã. 10Abrahaʌ̃ra mãwã b̶abadjia, bajãne b̶ʌ puru jõcad̶aa wãi carea jʌ̃ã b̶ad̶a bẽrã. Maʌ̃ purura Ãcõrẽba bio crĩcha b̶aped̶a jũma osia. 11Abrahaʌ̃ra drõãda b̶asia. Idji quima Sarara warra toca basía. Baribʌrʌ Abrahaʌ̃ba ĩjãsia Ãcõrẽba idjía warrara unubida. Ãcõrẽba diai jarad̶ara ĩjãna bẽrã warrada unusia. 12Mãwã Abrahaʌ̃ra beuyama b̶ad̶amĩna idjid̶eba ẽberãrãra zocãrã yõsid̶aa chĩdau zocãrã b̶ʌ quĩrãca, pusa ĩbʌ poya juachaiẽ́ b̶ʌ quĩrãca. 13Jũma nama trʌ̃ odjaped̶ad̶ara Ãcõrẽ ĩjã panʌda beusid̶aa. Mãwãmĩna Ãcõrẽba diai jarad̶ara ãdjirãba naʌ̃ ẽjũãne edad̶aẽ́ basía. Baribʌrʌ cawasid̶aa nocoarebema ewarid̶e idjia jũma diaida. Maʌ̃ carea b̶ʌsrid̶asid̶aa idjab̶a ebud̶a jarasid̶aa naʌ̃ ẽjũãne ãdjirãra drua ãĩbemarãda, djãrã druad̶e pʌrrʌa b̶eada. 14Mãwã jara panʌneba ebud̶a cawabisid̶aa ãdji drua arada edad̶i carea jʌ̃ã panʌda. 15Ãdji ẽdrʌped̶ad̶a druada jẽda crĩchaped̶ad̶abara poya jẽda wãnida panacasid̶aa. 16Baribʌrʌ drua biara b̶ʌ bajãne b̶ʌda quĩrĩã panasid̶aa. Maʌ̃ carea Ãcõrẽra peracaa idjira ãdjirã Ãcõrẽ abʌdad̶e. Idjia puruda ãdjirã itea bajãne o erob̶ʌa. 17Abrahaʌ̃ba wãrãda ĩjã b̶ʌ cawaya Ãcõrẽba jarasia idji warrada babue diamãrẽã. Abrahaʌ̃ba Ãcõrẽra ĩjã b̶ad̶a bẽrã idji warra Isara babue diad̶e wãsia. Baribʌrʌ maʌ̃ naẽna Ãcõrẽba idjía nãwã jarad̶oasia: “Bʌ warra Isad̶eba bʌ warrarãra zocãrã yõnia.” Ãcõrẽba mãwã jarad̶amĩna Abrahaʌ̃ba idji warra ab̶abe quiruda babue diai carea b̶asia. 19Abrahaʌ̃ba crĩchasia idji warra Isa bead̶acarea Ãcõrẽba idjira poya ʌ̃rẽbabida. Wãrãda Ãcõrẽba Isa ʌ̃rẽbabibʌrʌ quĩrãca idu beabiẽ́ basía. Mãwã Abrahaʌ̃ba Isara zocai erob̶esia. 20Isaba Ãcõrẽda ĩjã b̶ad̶a bẽrã idji warra Jacobora, Esaú sid̶a bia jarasia Ãcõrẽba nocoarebema ewarid̶e carebamãrẽã. 21Jacobo beuyama b̶asid̶e Ãcõrẽda ĩjã b̶ad̶a bẽrã idjia Jose warrarãra ab̶a ab̶a bia jarasia Ãcõrẽba carebamãrẽã. Maʌ̃be idji bardonane jida nũmʌba Ãcõrẽa bia bed̶easia. 22Jose beuyama b̶asid̶e Ãcõrẽda ĩjã b̶ad̶a bẽrã israelerãra Egipto druad̶eba ẽdrʌd̶iad̶a asia. Ẽdrʌbʌdad̶e idji b̶ʌwʌrʌra Canaaʌ̃ druad̶aa joud̶e eded̶aduad̶a asia. 23Moise tosid̶a ewarid̶e Egiptod̶ebema boroba israelerã warra umaquĩrã zaquerãda jũma quenabisia. Baribʌrʌ Moise djibarirãba Ãcõrẽda ĩjã panana bẽrã dji boroba jarad̶ara wayad̶aẽ́ basía. Moise tod̶acarea unusid̶aa idjira warra quĩrãwãrẽã b̶ʌda. Maʌ̃ bẽrã dji boroba bearãmãrẽã jed̶eco ũbea mẽrã eropanasid̶aa. 24Moiseba Ãcõrẽda ĩjã b̶ad̶a bẽrã drõã bad̶acarea quĩrĩãẽ́ b̶asia ẽberãrãba idjira Egiptod̶ebema boro cau warraad̶a ad̶ida. 25Idjimaarã cadjirua o b̶ʌd̶eba warrewarrea b̶ʌsrid̶a b̶ai cãyãbara biara b̶asia Ãcõrẽ ẽberãrã ume ãbaa bia mĩga b̶aida. 26Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara wãrãda zeida ĩjãna bẽrã, idjia crĩchasia Egiptod̶ebema ne biada erob̶ai cãyãbara biara b̶ʌda bia mĩga b̶aida. Ãcõrẽba nocoarebema ewarid̶e diai jarad̶ada biara eda quĩrĩãna bẽrã mãwã crĩcha b̶asia. 27Moiseba Ãcõrẽda ĩjã b̶ad̶a bẽrã Egiptod̶ebema boro quĩrũbi wayaẽ́ ẽdrʌsia. Ãcõrẽ ununacara unu b̶ʌ quĩrãca idjia ĩjã b̶ʌra igaraẽ́ basía. 28Moiseba Ãcõrẽda ĩjã b̶ad̶a bẽrã israelerã Egiptod̶eba ẽdrʌd̶i ewarida obisia. Maʌ̃ne deza dji ed̶a wãbada icawa oada jĩãpobisia dji beabariba ãdji umaquĩrã warra dji nabemarãda bearãmãrẽã. 29Ãcõrẽda ĩjã panana bẽrã israelerãra Ãcõrẽba Pusa Purru ẽsi ewad̶a od̶e põãsa chãsid̶aa. Baribʌrʌ Egiptod̶ebemarã ab̶ari od̶e chãbʌdad̶e jũma nãbʌrʌ quinisid̶aa. 30Ãcõrẽda ĩjã panana bẽrã israelerãra siete ewari Jerico puru aud̶u pʌrrʌgabʌdad̶e maʌ̃ puru aud̶u jũrã ca b̶ʌra jũma tod̶ogozoasia. 31Israelerã uméba Jerico puru sãwã b̶ʌ cawaya acʌd̶e wãsid̶ad̶e wẽrã aud̶ua Rahába Ãcõrẽda ĩjã b̶ad̶a bẽrã ãdjira bia edasia. Maʌ̃ carea israelerãba Ãcõrẽ ĩjãẽ́ b̶eara jũma quenasid̶ad̶e idjira bead̶aẽ́ basía. 32¿Ãcõrẽ ĩjã b̶ead̶ad̶ebemada mʌ̃a cãrẽda wad̶i jarai? Sansoʌ̃nebemada, Gedeoʌ̃nebemada, Baracod̶ebemada, Jepted̶ebemada, David̶ebemada, Samueld̶ebemada, Ãcõrẽneba bed̶eabadarãnebema sid̶a bed̶eai carea ewariba araẽ́a. 33Ãcõrẽda ĩjã panana bẽrã ʌ̃cʌrʌba drua b̶eara poyasid̶aa, ʌ̃cʌrʌba ãdji druara jipa erob̶easia, idjab̶a ʌ̃cʌrʌba naʌ̃ ẽjũãne Ãcõrẽba diai jarad̶ara edasid̶aa. Ãcõrẽda ĩjã panana bẽrã ʌ̃cʌrʌra Ãcõrẽba imamaa idu cobiẽ́ basía. 34Ãcõrẽda ĩjã panana bẽrã ʌ̃cʌrʌra tʌbʌ uruga nũmʌba baẽ́ basía, ʌ̃cʌrʌra necoba bead̶id̶ebemada ẽdrʌsid̶aa, ʌ̃cʌrʌ cacua ʌb̶ʌaẽ́ b̶ead̶ada cacua ʌb̶ʌasid̶aa idjab̶a mẽsrã b̶easia dji quĩrũ ume djõni carea. Maʌ̃ba ãdji dji quĩrũra poyasid̶aa. 35Ʌ̃cʌrʌ wẽrãrãba Ãcõrẽda ĩjã panana bẽrã ãdji ẽberãrã beuped̶ad̶ara ʌ̃rẽbasid̶aa. Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌda Ãcõrẽ ĩjã panʌ carea ẽberãrãba bio puod̶aped̶a beasid̶aa. Ãcõrẽda igarad̶ibʌrʌ ẽdrʌ b̶ʌd̶iad̶a asid̶ad̶e igarad̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ idu beabisid̶aa ʌ̃rẽbad̶aped̶a zocai b̶ai biara b̶ʌda edad̶i carea. 36Ʌ̃cʌrʌda Ãcõrẽ ĩjã panʌ carea ẽberãrãba ipid̶a biẽ́ jarasid̶aa, soaba usid̶aa, idjab̶a carenaba jʌ̃naped̶a preso b̶ʌsid̶aa. 37Ʌ̃cʌrʌda mõgaraba tab̶ari beasid̶aa. Ʌ̃cʌrʌda ẽsidra b̶ʌá ʌrrasid̶aa. Ʌ̃cʌrʌda necoba beasid̶aa. Ʌ̃cʌrʌda de neẽ́ b̶ea bẽrã pʌrrʌa wãsid̶aa. Maʌ̃ne ãdjia jʌ̃ni carea neẽ́ b̶ead̶a bẽrã oveja e od̶ada, chiwatu e od̶a sid̶a jʌ̃badjid̶aa. Ãdjirãra ab̶ed̶a ne neẽ́ b̶easia. Ẽberãrãba ãdjirãra bia mĩga eropanabadjid̶aa idjab̶a biẽ́ obadjid̶aa. 38Maʌ̃ ẽberãrãra Ãcõrẽ quĩrãpita dji biara b̶easia. Maʌ̃ bẽrã naʌ̃ ẽjũãne b̶ead̶iẽ́ panasid̶aa. Ãdjirãra de neẽ́ b̶ea bẽrã ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e, eyad̶e bid̶a pʌrrʌa nĩbabadjid̶aa. Eya uriad̶e, egoro uriad̶e bid̶a panabadjid̶aa. 39Jũma maʌ̃ ẽberãrãba Ãcõrẽra ĩjã panana bẽrã Ãcõrẽba ãdjirãra bia unusia. Mãwãmĩna idjia diai jarad̶ara naʌ̃ ẽjũãne edad̶aẽ́ basía. 40Ãcõrẽba dadjirã itea ne biara b̶ʌda erob̶ʌ bẽrã quĩrĩãsia ãdjirãra dadjirã ume ne jũmane bia pananida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\