HEBREO 12

1Maʌ̃ ẽberãrã zocãrãba unubisid̶aa Ãcõrẽra wãrãda ĩjãsid̶ada. Maʌ̃da cawa panʌ bẽrã dadjirã bid̶a ara maʌ̃ quĩrãca ĩjã pananida panʌa. Dadjirãa idu ĩjãbicara, cadjiruaba dadjirã bʌrá edabari sid̶a ãyã b̶ʌd̶aped̶a jũma droa panʌneba nocod̶aa wãnadrʌ dadjirã jũẽnida panʌmaa. 2Jesudrʌ biara crĩchad̶ida panʌa. Idjiabʌrʌ carebasia dadjirãba naãrã ĩjãnamãrẽã idjab̶a carebabaria ewariza ĩjã pananamãrẽã. Crĩchad̶adua sãwã idjira crud̶e bia mĩgasida. Maʌ̃ carea peraida b̶ad̶amĩna peraẽ́ basía. Idjia cawasia mãwãnacarea bio b̶ʌsrid̶a b̶aida. Id̶ira Ãcõrẽ bugue biya quiru jʌwa araare chũmʌa. 3Bio crĩchad̶adua ẽberã cadjiruarãba Jesu biẽ́ osid̶ad̶e sãwã droasida. Mãwã bãrãra sẽnaẽ́a idjab̶a bãrãba ĩjã panʌra igarad̶ida crĩchad̶aẽ́a. 4Bãrãra cadjirua ume djõ panʌa. Baribʌrʌ wad̶ibid̶a bãrãra bead̶aẽ́ panʌa Jesu beaped̶ad̶a quĩrãca. 5Biara ĩjãnamãrẽã Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌra ¿bãrãba quĩrãdoasid̶aca? Idji warrarãa nãwã jarasia: Mʌ̃ warra, Jũmarã Boroba quẽãbʌrʌd̶e sopuarãdua. Jipa omãrẽã quẽãbʌrʌd̶e biẽ́ crĩcharãdua. 6Jũmarã Boro Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ ẽberãrãra quẽãbaria jipa od̶amãrẽã. Idji warrarã b̶ead̶amãrẽã edad̶arãba cadjirua osid̶ara idjia ubaria. 7Bãrã bia mĩga panʌra droad̶adua Ãcõrẽba maʌ̃gʌd̶eba jipa obi b̶ʌ bẽrã. Bãrãra idji warrarã bẽrã, Ãcõrẽba mãwã idu bia mĩgabi b̶ʌa cawa jipa od̶amãrẽã. ¿Warraba jipa omãrẽã dji zezaba quẽãcaca? 8Ãcõrẽba idji warrarãra jũma quẽãbaria jipa od̶amãrẽã. Mãwã oẽ́bʌrʌ, bãrãra idji warrarã araẽ́a. 9Dadjirãba naʌ̃ djarad̶e zezada eropanasid̶aa. Ãdjirãba dadjirãra quẽãbadjid̶aa jipa od̶amãrẽã. Maʌ̃ carea ãdjirãra wayabadjid̶aa. Maʌ̃ba ¿ewariza zocai b̶ead̶i carea dadjirã Zeza bajãnebemara biara wayad̶iẽ́ panʌca? 10Dadjirã zeza naʌ̃ ẽjũãne zocai panasid̶ad̶e dadjirãra quẽãbadjid̶aa jipa od̶amãrẽã ara ãdjia crĩcha panana quĩrãca. Baribʌrʌ Ãcõrẽba mãwã obaria idji quĩrãca cadjirua neẽ́ bia b̶ead̶amãrẽã. 11Jipa od̶amãrẽã quẽãbʌdad̶e dadjirãra b̶ʌsrid̶ad̶acaa ãtebʌrʌ sopuabadaa. Baribʌrʌ tẽã bad̶acarea dji ĩjãped̶ad̶aba jipa obadaa idjab̶a necai b̶eabadaa. 12Maʌ̃ carea sẽ panʌmĩna bãrã jʌwa norrab̶ari b̶eada, bãrã chĩrãboro ureurea b̶ea sid̶a wayacusa ʌb̶ʌabibʌda quĩrãca biara ĩjã pananadua. 13O jipa b̶ʌd̶e nĩbad̶adua. Mãwã dji sẽ panʌra ãĩ wãnaẽ́a ãtebʌrʌ biara ĩjã panania. 14Jũmarã ume necai b̶ead̶adua. Idjab̶a Ãcõrẽ itea bia b̶ead̶adua. Ãcõrẽ itea bia b̶eaẽ́ba idjira poya ununaẽ́a. 15Quĩrãcuita b̶ead̶adua Ãcõrẽba idji biad̶eba careba b̶ʌra ni ab̶aʌba igararãnamãrẽã. Idjab̶a quĩrãcuita b̶ead̶adua bãrã tãẽna ni ab̶aʌda ne carra asea quĩrãca b̶earãnamãrẽã. Maʌ̃ba djabarãa biẽ́ crĩchabiped̶a ãrĩbaria. 16Quĩrãcuita b̶ead̶adua bãrã tãẽna ni ab̶aʌda aud̶ua nĩbarãnamãrẽã ni Esaú quĩrãca Ãcõrẽnebemada crĩchad̶aẽ́ b̶earãnamãrẽã. Esaúra warra iwina bẽrã dji zezaba erob̶ʌd̶ebemada waib̶ʌara edaida b̶asia. Mãwãmĩna idji djababa b̶arima ab̶a ne cobid̶abari idjia edaida b̶ad̶ara jũma idji djabaa diasia. 17Bãrãba cawa panʌa mãwãnacarea Esaúba quĩrĩã b̶asida dji zezaba idjira bia jaraida Ãcõrẽba carebamãrẽã. Mãwãmĩna dji zezaba idjira igarasia. Esaúra jĩãnamĩna idjia naãrã od̶ara poya bia b̶ʌẽ́ basía. 18Bãrã Ãcõrẽmaa zeped̶ad̶ara israelerã zeped̶ad̶a quĩrãca b̶ʌẽ́a. Israelerãra Sinai eyad̶aa wãsid̶aa. Maʌ̃ eyara ãdji dauba unusid̶aa. Maʌ̃ne eyara uruga nũmasia, ewarira pãĩsosoa nũmesia, idjab̶a nãũrãda minijĩchia pua nũmesia. 19Ãdjirãba cachiru jĩguara, Ãcõrẽba jĩgua bed̶eabʌrʌ sid̶a ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e ne wayaaba bed̶ea djuburiasid̶aa Ãcõrẽra waa bed̶earãmãrẽã. 20Bio ne wayasid̶aa Ãcõrẽba nãwã jarad̶a bẽrã: “Baridua ẽberãda, animarã sid̶a naʌ̃ eya caita zeibʌrʌ, mõgaraba tab̶ari bead̶ida panʌa wa chaba drʌ bead̶ida panʌa.” 21Israelerãba unu panʌra bio minijĩchia b̶ʌ bẽrã Moiseba nãwã jarasia: “Mʌ̃ra ne wayaaba ure nũmʌa.” 22Baribʌrʌ bãrãra Ãcõrẽmaa zesid̶ad̶e bajãnebema Sioʌ̃ eyad̶aa, bajãnebema Jerusaleʌ̃naa zesid̶aa. Maʌ̃ purura Ãcõrẽ zocai b̶ʌd̶ea. Mama bajãnebema nezocarãda mil zocãrã ãbaa b̶ʌsrid̶a dji jʌre duanʌa. 23Bãrãra Ãcõrẽ warrarã dji jʌre duanʌmaa zesid̶aa. Ãcõrẽmaarã jũmarãda warra iwinaa. Bajãnebema bẽrã ãdji trʌ̃ra mama b̶ʌ́ b̶ʌa. Bãrãra jũmarã Cawa Obari Ãcõrẽmaa zesid̶aa. Ẽberãrã jipa b̶ea Ãcõrẽba bia b̶ʌd̶amaa zesid̶aa. 24Bãrãra Jesumaa zesid̶aa. Idjid̶eba Ãcõrẽra ẽberãrã ume bed̶ea djiwid̶ida b̶ʌsia. Bãrãra idji oa jĩãpod̶amaa zesid̶aa. Jesu oa erozoad̶aba cawabi b̶ʌra Abel oa erozoad̶aba cawabi b̶ʌ cãyãbara biara b̶ʌa. Jesu oa erozoad̶aba cawabi b̶ʌa Ãcõrẽba cadjiruara sʌgʌbarida. Baribʌrʌ Abel oa erozoad̶aba cawabi b̶ʌa Ãcõrẽba cadjiruara cawa obarida. 25Maʌ̃ carea quĩrãcuita b̶ead̶adua Ãcõrẽba jara b̶ʌra igarad̶a amaaba. Idjia Sinai eyad̶e jarad̶a igaraped̶ad̶ara cawa osid̶e ẽdrʌd̶aẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã idjia bajãneba dadjirã sod̶e jara b̶ʌda igarad̶ibʌrʌ ¿ẽdrʌd̶ica? Ẽdrʌd̶aẽ́a. 26Sinai eyad̶e Ãcõrẽ bed̶easid̶e de uremiada wãsia. Baribʌrʌ naʌ̃ ewarid̶e idjia nãwã jara b̶ʌa: Wayacusa mʌ̃a de uremiara wãbiya. Maʌ̃ne ab̶abe naʌ̃ ẽjũãda urebiẽ́a, ãtebʌrʌ bajã sid̶a urebiya. 27Wayacusa urebiyad̶a asid̶e Ãcõrẽba cawabisia ne jũma idjia ocuad̶ara ureped̶a jõbida. Maʌ̃ne ab̶abe jõcadrʌ b̶eya. 28Dadjirãra Ãcõrẽ puru jõcad̶e panani bẽrã idjía bia b̶ʌad̶a ad̶ida panʌa. Bio waya panʌneba idjía bia bed̶ead̶ida panʌa idjia quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca. 29Mãwã wayad̶ida panʌa dadji Ãcõrẽba idji ĩjãẽ́ b̶eara cawa oi bẽrã tʌbʌ uruaba jũma bábari quĩrãca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\