HEBREO 13

1Bãrãra djabarã bẽrã ab̶arica dji quĩrĩã b̶ead̶adua. 2Quĩrãdoarãnadua bãrã ded̶e zebʌdara bia edad̶ida panʌda. Ʌ̃cʌrʌba cawad̶aẽ́ne bajãnebema nezocarãda ãdji ded̶e bia edasid̶aa. 3Preso b̶eara quĩrãdoarãnadua bãrã sid̶a ãdjirã ume preso panʌ quĩrãca. Ẽberãrãba biẽ́ o panʌneba bia mĩga b̶eara quĩrãdoarãnadua bãrã sid̶a ãdjirã ume bia mĩga panʌ quĩrãca. 4Jũmarãba ãdji quimara waya b̶ead̶ida panʌa. Ãcõrẽba aud̶ua obadara, daunemabada sid̶a cawa oi bẽrã ab̶abe bãrã quima ume cãĩnida panʌa. 5Paratara awua b̶earãnadua. Ãtebʌrʌ bãdjia erob̶eaba b̶ʌsrid̶a b̶ead̶adua Ãcõrẽba nãwã jarad̶a bẽrã: “Mʌ̃a bʌra ameẽ́a idjab̶a igaraẽ́a.” 6Maʌ̃ carea dadjirãba ne wayaa neẽ́ nãwã jarad̶ida panʌa: Mʌ̃ Boroba mʌ̃ra careba b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ra ne wayaẽ́ b̶ʌa. ¿Ẽberãba mʌ̃da sãwã biẽ́ oi? 7Bãrã bororãda quĩrãnebad̶adua. Ãdjirãba Ãcõrẽ bed̶eara bãrãa jaradiasid̶aa. Crĩchad̶adua sãwã ãdjira nĩbasid̶ada idjab̶a maʌ̃gʌba cãrẽda sãwãsida. Ãdjia Crito ĩjã panana quĩrãca bãrã bid̶a ĩjã pananadua. 8Jesucritora quĩrã awara b̶acaa. Nuena b̶ad̶a quĩrãca id̶i bid̶a ab̶arica b̶ʌa, idjab̶a ewariza mãwã b̶aya. 9Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌba ne quĩrãtanoa ãĩ jaradiabadaa. Ãdjirãa idu cũrũgabirãnadua. Bãrãba co panʌneba wa cod̶aẽ́ panʌneba Ãcõrẽra biara ĩjãnaẽ́a. Maʌ̃ba ni ab̶aʌda carebacaa. Ãtebʌrʌ Ãcõrẽba idji biad̶eba careba b̶ʌa bãrãba biara sod̶eba ĩjãnamãrẽã. 10Dadjirãba Jesuda eropanʌa animarã dadji cadjirua carea babue diaped̶ad̶a quĩrãca. Baribʌrʌ Ãcõrẽ ded̶e wad̶ibid̶a ãdji cadjirua carea animarã babue diabadarãba Jesura poya edad̶aẽ́a. 11Cadjirua carea sacerdote dji dromaba animarã oara Ãcõrẽ itea biara b̶ʌ dejãne ed̶a jĩãpod̶e wãbaria. Baribʌrʌ dji animarãra puru jĩga eded̶aped̶a babuebadaa. 12Ara maʌ̃ quĩrãca Jesura puru jĩga bia mĩgasia idji oaba ẽberãrãra Ãcõrẽ itea bia b̶ʌi carea. 13Maʌ̃ bẽrã puru jĩga Jesumaa wãbʌda quĩrãca idjira ẽpẽnida panʌa. Ẽberãrãba Jesu biẽ́ jaraped̶ad̶a quĩrãca dadjirã sid̶a biẽ́ jarabʌdad̶e droad̶ida panʌa. 14Naʌ̃ ẽjũãne dadjirãra puru jõcad̶e panʌẽ́a, ãtebʌrʌ jʌ̃ã panʌa bajãnebema puru jõcad̶e panani carea. 15Maʌ̃ carea Jesucritod̶eba dadjirãba ewariza Ãcõrẽa bia bed̶ead̶ida panʌa. Dadji Ãcõrẽ ĩjã panʌana a panʌba idjía bia bed̶eabʌdad̶e animarã babue diabʌda quĩrãca o panʌa. 16Quĩrãdoarãnadua bia od̶i carea idjab̶a bãrãba eropanʌneba dji careba panani carea. Jũma maʌ̃gʌra Ãcõrẽba bia unu b̶ʌa animarã babue diabʌda quĩrãca. 17Djabarã, bãrã bororãba jara panʌra ĩjã od̶adua. Bãrãra waga panʌ bẽrã ãdji jʌwaed̶a b̶ead̶adua. Ãdjirãba cawa panʌa Ãcõrẽba cawa obʌrʌd̶e jũma ãdjia oped̶ad̶ara idjía ebud̶a jarad̶ida. Maʌ̃ bẽrã ãdjia jara panʌra ĩjã od̶adua. Mãwã ãdjirãba b̶ʌsrid̶a, sopua neẽ́ jũma od̶ia. Bãrãba ĩjã od̶aẽ́ panʌneba ãdjirãda sopuabid̶ibʌrʌ, bãrãra poya bia carebad̶aẽ́a. 18Dai carea Ãcõrẽa iwid̶id̶adua. Daira ne jũmane jipa nĩba quĩrĩã panʌa. Cawa panʌa cadjiruara od̶aẽ́ panʌda. 19Mʌ̃ djuburia, Ãcõrẽa iwid̶id̶adua wayacusa isabe bãrãmaa wãbimãrẽã. 20Dadjirã Boro Jesucritora Oveja Wagabari dji Dromaa. Necai b̶ai diabari Ãcõrẽba idjira beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbabisia. Jesucrito oad̶eba Ãcõrẽra ẽberãrã ume bed̶ea b̶ʌsia. Maʌ̃ra ewariza b̶aya. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba ne jũma biada bãrãa o cawabida idjia quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca poya od̶amãrẽã. Idjab̶a quĩrĩã b̶ʌa Jesucritod̶eba idjia dadjirã sod̶e ne jũma oida idjia quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca b̶ead̶amãrẽã. Dadjirãba ewariza Jesucritoa bia bed̶ead̶ida panʌa. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida. 22Djabarã, mʌ̃a naʌ̃ carta zaqueda b̶ʌsia bãrãba biara ĩjãnamãrẽã. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya naʌ̃ bed̶eara bia edad̶amãrẽã. 23Cawad̶adua dadjirã djaba Timoteo preso b̶ad̶ara ẽdrʌsida. Idjida isabe mʌ̃maa zeibʌrʌ, bãrã acʌd̶e wãbʌrʌd̶e mʌ̃a idjira edeya. 24Djabarã, bãrã bororãa, jũma Ãcõrẽ ẽberãrãa bid̶a jarad̶adua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjirãra bia duananida. Djabarã Italia druad̶ebemarãba quĩrĩã panʌa bãrãra bia duananida. 25Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra jũma careba b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\