HEBREO 2

1Maʌ̃ bẽrã ãĩ wãna amaaba dadjirãba wãrã bed̶ea ũrĩped̶ad̶ara quĩrãcuita biara ẽpẽnida panʌa. 2Ãcõrẽba naẽna obi b̶ad̶a bed̶eara bajãnebema nezocarãneba diasia. Maʌ̃ bed̶eara ẽberãrãba jũma ĩjã od̶ida panasid̶aa. Jũma ĩjã oẽ́ b̶eara, igara b̶ea sid̶a Ãcõrẽba arid̶e cawa obadjia. 3Ara maʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽba ẽdrʌ edaid̶ebema bed̶eada dadjirãba igarad̶ibʌrʌ, ¿Ãcõrẽba cawa oid̶ebemada sãwã ẽdrʌd̶i? Maʌ̃ bed̶ea bio bia b̶ʌra dadjirã Boro Jesuba naãrã jaradiasia. Maʌ̃ ũrĩped̶ad̶aba dadjirãa jarasid̶aa maʌ̃gʌra wãrãda. Maʌ̃ awara Ãcõrẽba ne ununaca waib̶ʌada quĩrãtanoa obisia. Idjia quĩrĩã b̶ad̶a quĩrãca idji Jaureba obi b̶ʌra idjid̶erãza diasia. Jũma maʌ̃gʌd̶eba cawabisia maʌ̃ bed̶eara wãrãda. Maʌ̃da dadjirãba igarad̶ibʌrʌ, ¿sãwã ẽdrʌd̶i? 5Ẽjũã djiwid̶i zeida b̶ʌ daiba jara panʌra Ãcõrẽba bajãnebema nezocarã jʌwaed̶a b̶ʌẽ́ basía. 6Ãtebʌrʌ Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Mʌ̃ Ãcõrẽ, ẽberãda ¿cãrẽ? ¿Cãrẽã dairãma crĩchabari? Ẽberãda ¿cãrẽ? ¿Cãrẽã dairãda wagabari? 7Bʌa daira bajãnebema nezocarã cãyãbara ed̶aara b̶ʌsia. Mãwãmĩna daira naʌ̃ ẽjũãne bia b̶ʌsia idjab̶a dji dromarãda b̶ʌsia. 8Bʌa ne jũmada dai jʌwaed̶a b̶ʌsia. Ãcõrẽba ne jũmada dadji jʌwaed̶a b̶ʌsia. Dadji jʌwaed̶a b̶ʌd̶aẽ́ra neẽ́a. Mãwãmĩna wad̶ibid̶a ununaẽ́a ne jũma dadji jʌwaed̶a b̶ʌda. 9Baribʌrʌ Jesud̶ebemada cawa panʌa. Ãcõrẽba idjira bajãnebema nezocarã cãyãbara naʌ̃ ẽjũãne ed̶aara b̶ʌsia. Ãcõrẽba idji biad̶eba mãwã osia Jesura jũmarã carea beumãrẽã. Bia mĩga beud̶a bẽrã Ãcõrẽba idjira bia b̶ʌsia idjab̶a dji dromada b̶ʌsia. 10Ãcõrẽba ne jũmada osia. Idjid̶eba ne jũmada b̶eaa. Ãcõrẽmaarã bia b̶asia Jesura bia mĩgaida. Mãwã idjira ẽberãrã Ẽdrʌ Edabarida arid̶e b̶ʌsia. Idjid̶eba Ãcõrẽba idji warrarãda zocãrã edasia idji biya quirud̶ebemada edad̶amãrẽã. 11Jesuba ẽberãrãda Ãcõrẽ itea bia b̶ʌbaria. Idjia, maʌ̃ ẽberãrã bid̶a ab̶ari Zezada eropanʌa. Maʌ̃ carea Jesura peracaa ãdjirãra idji djabarã ai carea. 12Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Mʌ̃a bʌd̶ebemada mʌ̃ djabarãa bed̶eaya. Jũmarã ãbaa dji jʌre duanʌne mʌ̃a bʌda bia jaraya. 13Idjab̶a nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Mʌ̃a idjidrʌ ĩjã b̶aya. Idjab̶a naʌ̃ sid̶a b̶ʌ́ b̶ʌa: Mʌ̃ra nama b̶ʌa, idjab̶a warrarã Ãcõrẽba mʌ̃́a diad̶ara mʌ̃ ume ãbaa panʌa. 14Maʌ̃ warrarãba djarada, oa sid̶a eropanʌ bẽrã Jesu bid̶a ab̶arida edasia idji beud̶ad̶eba diauru poyai carea. Diaurura beu djibaria. 15Jesuba diaurura poyad̶a bẽrã, beud̶i carea waya b̶ead̶ara idjia jũma ẽdrʌ b̶ʌsia. Ewariza beud̶i waya panʌneba ãdjirãra biẽ́ panasid̶aa nezoca quĩrãca. 16Wãrãda Jesura bajãnebema nezocarã carebad̶e zeẽ́ basía, ãtebʌrʌ Abrahaʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽ ĩjã b̶eadrʌ carebad̶e zesia. 17Idji zesid̶e ne jũmane dadji quĩrãca b̶asia djãrã quĩrã djuburiabari Sacerdote dji Droma bai carea. Wãrãda Ãcõrẽ quĩrãpita sacerdote dji droma jũma arid̶e obarida b̶esia. Maʌ̃ba ara idjida idu beabisia ẽberãrãba cadjirua obadara Ãcõrẽba quĩrãdoamãrẽã. 18Diauruba mĩã sẽ b̶asid̶e Jesura bia mĩgasia. Maʌ̃ bẽrã diauruba mĩã sẽ b̶eara careba cawa b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\