HEBREO 3

1Djabarã, bãrãra Ãcõrẽ ẽberãrã bẽrã idjab̶a Ãcõrẽba bãrãra trʌ̃na bẽrã, Jesucritod̶ebemada bio quĩrãcuita crĩchad̶adua. Idjira Ãcõrẽba diabued̶aa idjab̶a Sacerdote dji Dromaa. Dadjirãba ebud̶a jarabadaa idjidrʌ wãrãda ĩjã panʌda. 2Ãcõrẽba obid̶ara Jesuba jũma arid̶e osia Moiseba Ãcõrẽ ẽberãrã ume od̶a quĩrãca. 3Ẽberãrãba de bia obarid̶ebemada dji de cãyãbara biara bed̶eabadaa. Ara maʌ̃ quĩrãca dadjirãba Moised̶ebema cãyãbara Jesud̶ebemada biara bed̶ead̶ida panʌa. 4Dera dji od̶a bara b̶eaa. Baribʌrʌ Ãcõrẽba ne jũmada osia. 5Moisera Ãcõrẽ nezoca bẽrã Ãcõrẽ ẽberãrã ume jũma arid̶e osia. Maʌ̃ne idjia cawabisia Ãcõrẽba nocoarebema ewarid̶e cãrẽda jaraida. 6Baribʌrʌ Ãcõrẽ warra Critora idji ẽberãrã boroa. Ãdjirã ume jũma arid̶e o b̶ʌa. Dadjirãba Critoda ĩjã pananibʌrʌ idjab̶a idjid̶eba edad̶ira b̶ʌsrid̶a jʌ̃ã pananibʌrʌ, Ãcõrẽ ẽberãrãa. 7Maʌ̃ carea Ãcõrẽ Jaureba nãwã jara b̶ʌa: Id̶i Ãcõrẽ bed̶ea ũrĩbʌdad̶e bãrã sora zarearãnadua bãrã drõã naẽnabemarã so zareaped̶ad̶a quĩrãca. Ãdjirã ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e duanasid̶ad̶e Ãcõrẽba jarad̶ara igarasid̶aa idjia sãwã oi cawaya. 9Mama idjia od̶ara cuarenta poa unusid̶amĩna ãdjirãba ĩjãnaẽ́ basía sãwã oi cawaya. 10Maʌ̃ carea ãdjirã ume quĩrũped̶a Ãcõrẽba nãwã jarasia: “Ãdjirãba mʌ̃ra sod̶eba wãrãda ẽpẽnacaa. Mʌ̃ ora cawa quĩrĩãnacaa.” 11Idjab̶a quĩrũ b̶ʌd̶e wãrãneba nãwã jarasia: “Mʌ̃a ʌ̃nãũbima ãdjirãra jũẽnaẽ́a.” 12Djabarã, quĩrãcuita b̶ead̶adua. So cadjiruaba Ãcõrẽ ĩjãnaẽ́ b̶earãnadua. So cadjiruaba Ãcõrẽ zocai b̶ʌra igarabaria. 13Wad̶i ewari b̶ʌd̶e ed̶a ewariza dji carebad̶adua biara ĩjãni carea. Mãwã ni ab̶aʌda cadjiruaba cũrũgaped̶a so zarea b̶ead̶aẽ́a. 14Dadjirãba naãrã ĩjãped̶ad̶ad̶eba ab̶a beubʌdad̶aa Critoda ĩjã pananibʌrʌ, idji ume panania. 15Maʌ̃ carea Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã jara b̶ʌa: Id̶i Ãcõrẽ bed̶ea ũrĩbʌdad̶e bãrã sora zarearãnadua bãrã drõã naẽnabemarã so zareaped̶ad̶a quĩrãca. 16Ãcõrẽ bed̶ea ũrĩped̶ad̶acarea ¿cairãda so zareasid̶a? ¿Jũma Moiseba Egiptod̶eba ẽdrʌ edad̶arãda mãwã so zareasid̶aẽ́ca? 17¿Ãcõrẽra cairã ume cuarenta poa quĩrũ b̶asi? ¿Cadjirua oped̶ad̶arã ume quĩrũ b̶asiẽ́ca? ¿Maʌ̃ carea ãdjirãra ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e quinisid̶aẽ́ca? 18¿Ãcõrẽba cairãa wãrãneba jarasi idjia ʌ̃nãũbima jũẽnaẽ́da? ¿Idji bed̶ea ĩjãnaẽ́ b̶ead̶arãa mãwã jarasiẽ́ca? 19Maʌ̃gʌd̶eba dadjirãba cawa panʌa ãdjirãba ĩjãped̶ad̶aẽ́ bẽrã Ãcõrẽba ʌ̃nãũbida b̶ad̶ama poya jũẽnaẽ́ basida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\