HEBREO 4

1Ãcõrẽba wãrãda jara b̶ʌa dadjirãra wad̶ibid̶a idjia ʌ̃nãũbima poya jũẽnida panʌda. Baribʌrʌ quĩrãcuita b̶ead̶adua. Mãwãẽ́ra ʌ̃cʌrʌ bãrãnebemada mama jũẽnaẽ́a. 2Bed̶ea bia Ãcõrẽba ʌ̃nãũbid̶ebemada dadjirãba ũrĩsid̶aa drõã naẽnabemarãba ũrĩped̶ad̶a quĩrãca. Dadjirãba sod̶eba ĩjã panʌ bẽrã Ãcõrẽba ʌ̃nãũbima jũẽnia. Baribʌrʌ drõã naẽnabemarãba ũrĩnaped̶a ĩjãped̶ad̶aẽ́ bẽrã maʌ̃ bed̶eaba carebaẽ́ basía. Ãdjirãnebemada Ãcõrẽba nãwã jarasia: Quĩrũ b̶ʌd̶e mʌ̃a wãrãneba nãwã jarasia: “Mʌ̃a ʌ̃nãũbima ãdjirãra jũẽnaẽ́a.” Mãwã jarasia naʌ̃ ẽjũã od̶ad̶eba ʌ̃taa idjia oida b̶ad̶ara jũma o erob̶ʌmĩna. 4Ãcõrẽba idji bed̶ead̶e ʌ̃nãũbada ewarid̶ebemada nãwã jarasia: Sietebema ewarid̶e Ãcõrẽba jũma pãrã erob̶asia. Maʌ̃ bẽrã sietebema ewarid̶e ʌ̃nãũsia. 5Idjab̶a Ãcõrẽba idji bed̶ead̶e nãwã jara b̶ʌa: Mʌ̃a ʌ̃nãũbima ãdjirãra jũẽnaẽ́a. 6Bed̶ea bia Ãcõrẽba ʌ̃nãũbid̶ebema naãrã ũrĩped̶ad̶aba ĩjãnaẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã idjia ʌ̃nãũbida b̶ad̶ama jũẽnaẽ́ basía. Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌ ẽberãrãda wad̶ibid̶a Ãcõrẽba ʌ̃nãũbima poya jũẽnia. 7Maʌ̃ carea Ãcõrẽba dewara ewarida b̶ʌsia idjia ʌ̃nãũbima jũẽnamãrẽã. Maʌ̃ ewarira Ãcõrẽba trʌ̃ b̶ʌsia “id̶i.” Maʌ̃ ewari b̶ʌd̶acarea dãrãbʌrʌd̶e idjia David̶eba maʌ̃nebemada bed̶easia. Maʌ̃ bed̶eara mʌ̃a naẽna naʌ̃ cartad̶e b̶ʌsia. Nãwã b̶ʌa: Id̶i Ãcõrẽ bed̶ea ũrĩbʌdad̶e bãrã sora zarearãnadua. 8Josueba israelerãra Ãcõrẽba wãrãda ʌ̃nãũbimaa eded̶abara Ãcõrẽba dewara ʌ̃nãũbid̶ebemada bed̶eaẽ́ bacasia. 9Maʌ̃ bẽrã ʌ̃nãũbada ewarida Ãcõrẽ ẽberãrã itea wad̶ibid̶a b̶ʌa. 10Ab̶aʌda Ãcõrẽba ʌ̃nãũbima b̶ʌbʌrʌ, idjia o b̶ad̶ad̶ebemada ʌ̃nãũsia Ãcõrẽba ne jũma oped̶a ʌ̃nãũna quĩrãca. 11Maʌ̃ bẽrã dadjirãba biara jʌrʌd̶ida panʌa Ãcõrẽba ʌ̃nãũbima jũẽni carea. Mãwãra ni ab̶aʌda b̶aed̶aẽ́a drõã naẽnabemarã ĩjãnaẽ́ panʌneba b̶aeped̶ad̶a quĩrãca. 12Wãrãda Ãcõrẽ bed̶eara zocai b̶ʌa idjab̶a ʌb̶ʌa b̶ʌa. Idji bed̶eara djõbada neco quid̶a umé era b̶ʌ cãyãbara pewed̶eara b̶ʌa. Idji bed̶eaba dadji crĩchara, dadji soba o quĩrĩã b̶ʌ sid̶a jũma ebud̶a cawabibaria dadji crĩcha, dadji jaure, dadji so sid̶a ed̶u cõbʌrʌ quĩrãca. 13Ãcõrẽba ne jũmada unubaria. Idjia unuẽ́ b̶ʌra neẽ́a. Idjia od̶ara, dadjia mẽrã erob̶ʌ sid̶a ebud̶a unu b̶ʌa. Idjia cawa obʌrʌd̶e jũma dadjia od̶ara idjía jarad̶ida panʌa. 14Ãcõrẽ Warra Jesura bajãnaa wãsia. Idjira dadjirã Sacerdote dji Dromaa. Dadjirãba idjira ĩjã panʌana a panʌ bẽrã wãrãda ĩjã pananida panʌa. 15Jesu dadjirã Sacerdote dji Dromaba cawa b̶ʌa dadjirãra ʌb̶ʌaẽ́ panʌda. Diauruba idjira mĩã sẽsia dadjirã mĩã sẽbari quĩrãca. Baribʌrʌ Jesuba cadjiruara oẽ́ basía. 16Dadji ʌb̶ʌaẽ́ b̶ʌd̶ebemada cawa b̶ʌ bẽrã dadjirã idji bugue caita wãbʌda quĩrãca ne wayaa neẽ́ Ãcõrẽa iwid̶id̶ida panʌa. Mãwã idjia dadjirãra quĩrã djuburiaya idjab̶a idjia carebamãrẽã iwid̶ibʌdad̶e idji biad̶eba carebaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\