HEBREO 5

1Ãcõrẽba sacerdote dji droma b̶ʌbʌrʌza ẽberãda ab̶a edaped̶a b̶ʌbaria. Maʌ̃ bẽrã ẽberãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea sacerdoteba Ãcõrẽa ne diabaria idjab̶a animarãda babue diabaria. 2Ẽberãrãba adua panʌneba ãĩ oped̶ad̶ara sacerdote dji dromaba poya cawa quĩrã djuburiaya idjia bid̶a ab̶arica obari bẽrã. 3Ẽberãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea animarã babue diabʌrʌd̶e idjia od̶a carea bid̶a animarã babue diaida b̶ʌa. 4Ni ab̶aʌda ara idjidub̶a sacerdote dji dromada b̶ecaa, ãtebʌrʌ Ãcõrẽbʌrʌ ab̶a trʌ̃ped̶a b̶ʌbaria Aaroʌ̃ b̶ʌd̶a quĩrãca. 5Ara maʌ̃ quĩrãca Critora ara idjidub̶a Sacerdote dji Dromada b̶eẽ́ basía, ãtebʌrʌ Ãcõrẽbʌrʌ idjira mãwã b̶ʌsia. Ãcõrẽba idjía nãwã jarasia: Bʌra mʌ̃ Warraa. Id̶i bʌra mʌ̃ Warraad̶a abʌrʌa. 6Idjab̶a nãwã jarasia: Bʌra ewariza sacerdoteda b̶aya Melquisedé b̶ad̶a quĩrãca. 7Crito naʌ̃ djarad̶e b̶asid̶e jĩã b̶ʌba Ãcõrẽa jĩgua bed̶ea djuburiasia, Ãcõrẽba idji beuida b̶ʌd̶ebemada poya ẽdrʌ b̶ʌida b̶ad̶a bẽrã. Maʌ̃ne Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca ĩjã oyad̶a ad̶a bẽrã, Ãcõrẽba idji bed̶eara ũrĩsia. 8Critora Ãcõrẽ Warramĩna idji bia mĩga b̶ʌd̶eba ĩjã o cawasia. 9Ne jũmane daucha ĩjã od̶a bẽrã, idjia jara b̶ʌ ĩjã o b̶eara jũma ẽdrʌ edaya ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã. 10Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽba idjira Sacerdote dji Dromada b̶ʌsia Melquisedé b̶ad̶a quĩrãca. 11Maʌ̃gʌd̶ebemada daiba zocãrã jaradia quĩrĩã panʌa. Baribʌrʌ zarea b̶ʌa ebud̶a cawabid̶ida, bãrãba isabe cawad̶aca bẽrã. 12Bãrãba Jesu ĩjãped̶ad̶ara dãrãbʌdaa. Maʌ̃ bẽrã id̶ira bãrãra Ãcõrẽ bed̶ea jaradiabadada b̶ead̶ida panasid̶aa. Mãwãmĩna Ãcõrẽ bed̶eara mãcua adua panʌ bẽrã poya bia jaradiad̶acaa. Ab̶aʌba bãrãa Ãcõrẽ bed̶ead̶ebema cawaichaara b̶ʌda wayacusa jaradiaida b̶ʌa jub̶a dawabʌrʌ quĩrãca. Bãrãra warra zaque quĩrãca b̶ea bẽrã djico cod̶i cãyãbara jub̶adrʌ dod̶ida panʌa. 13Jub̶a do b̶eara wad̶i djuburi qued̶ea bẽrã sãwã jipa oira adua b̶eaa. 14Baribʌrʌ djico zareara drõãrã iteaa. Ãdjirãba Ãcõrẽ bed̶ea quĩrãcuita crĩcha panʌneba cawa panʌa cãrẽda biada idjab̶a cãrẽda cadjiruada.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\