HEBREO 6

1Maʌ̃ bẽrã nocod̶aa wãnia Critoda biara cawad̶i carea. Dadjirãba idjid̶ebema naãrã cawaped̶ad̶a awa jaradiad̶aẽ́a. Wayacusa jaradiad̶aẽ́a cadjirua o panʌ carea beud̶ida panʌda, cadjirua igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶ida panʌda, Ãcõrẽ ĩjãninebemada, borocued̶id̶ebemada, djabarã ʌ̃rʌ̃ jʌwa b̶ʌd̶id̶ebemada, beud̶arã ʌ̃rẽbad̶id̶ebemada, idjab̶a Ãcõrẽba cawa od̶arã ewariza bia mĩgad̶id̶ebema sid̶a. 3Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, jũma maʌ̃gʌd̶ebemada wayacusa jaradiad̶i cãyãbara dadjirãra nocod̶aa wãnia Critoda biara cawad̶i carea. 4Ʌ̃cʌrʌba wãrã bed̶eara cawa panasid̶aa. Ãcõrẽba dia b̶ʌ carea b̶ʌsrid̶a panasid̶aa. Idji Jaured̶eba ne edasid̶aa. 5Idji bed̶ea bio bia b̶ʌda, idji ʌb̶ʌa nocoarebema ewarid̶e unubi sid̶a cawa panasid̶aa. 6Ãdjirãba Critoda igaraped̶ad̶a bẽrã wayacusa poya jẽda idjimaa zed̶aẽ́a. Zesid̶ara Ãcõrẽ Warra wayacusa crud̶e cachibʌda quĩrãca idjid̶ebemada jũmarãa biẽ́ bed̶eabid̶ia. 7Cue zebʌrʌza egoroba dobaria. Maʌ̃ba egoro biad̶e ne ud̶ara dji ud̶a itea bia zaubaria. Ãcõrẽba maʌ̃ ẽjũãra bia jarabaria. Crito igaraẽ́ b̶eara maʌ̃ ẽjũã quĩrãca panʌa. 8Baribʌrʌ cue zed̶acarea ʌrʌda, chirua cadjirua sid̶a tunuibʌrʌ, maʌ̃ egorora biẽ́ b̶ʌa. Ãcõrẽba maʌ̃ ẽjũãra biẽ́ jaraped̶a jĩrũare jũma babueya. Crito igara b̶eara maʌ̃ ẽjũã cadjirua quĩrãca panʌa. 9Djabarã, daira mãwã bed̶ea panʌmĩna cawa panʌa Ãcõrẽba bãrãra ẽdrʌ edad̶a bẽrã o biad̶e wãbʌdada. 10Ãcõrẽra jipa b̶ʌ bẽrã bãrãba bia o panʌra idjab̶a idji quĩrĩã panʌra quĩrãdoaẽ́a. Idji ẽberãrã careba panʌneba unubisid̶aa idjira quĩrĩã panʌda. Id̶i bid̶a careba panʌa. 11Daiba quĩrĩã panʌa bãdjiza mãwã o pananida ab̶a beubʌdad̶aa. Mãwãbʌrʌ bãrãba Ãcõrẽneba edad̶i carea jʌ̃ã panʌra jũma edad̶ia. 12Daiba quĩrĩãnaẽ́a bãrãra coa b̶ead̶ida, ãtebʌrʌ quĩrĩã panʌa bãrãra dewararã djabarã quĩrãca b̶ead̶ida. Ãdjirãba Critoda ĩjã panʌ bẽrã idjab̶a jũma droa panʌ bẽrã, Ãcõrẽba diai jarad̶ara jũma edad̶ia. 13Ãcõrẽ cãyãbara dji dromaara b̶ʌda neẽ́a. Maʌ̃ bẽrã Abrahaʌ̃ ume bed̶ea b̶ʌsid̶e ara idji trʌ̃neba wãrãda carebayad̶a asia. 14Nãwã jarasia: “Wãrãda mʌ̃a bʌra carebaya idjab̶a bʌd̶eba zocãrã yõbiya.” 15Abrahaʌ̃ba jũma droa b̶ʌd̶eba jʌ̃ã b̶aped̶a Ãcõrẽba warra diai jarad̶ada unusia. 16Ẽberãrãba wãrãneba jarabʌdad̶e ãdji cãyãbara dji dromaara b̶ʌ trʌ̃neba mãwã jarabadaa. Maʌ̃ne ni ab̶aʌba poya sewaad̶a ad̶acaa. 17Ara maʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽba ebud̶a cawabi quĩrĩãsia idjia diai jarad̶a edad̶i ẽberãrãba maʌ̃ra wãrãda edad̶ida idjab̶a idjia crĩcha b̶ʌ quĩrãca wãrãda obarida. Maʌ̃ carea ara idji trʌ̃neba diayad̶a asia. 18Ãcõrẽra sewa oca bẽrã idjia diai jarad̶ara wãrãda diaya idjab̶a idji trʌ̃neba jarad̶ara quĩrã awara oẽ́a. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽba dadjirã waga b̶amãrẽã jʌrʌsid̶aa. Idjia jarad̶ara wãrãda oida cawa panʌ bẽrã dadjirãba poya sozarra ĩjã panania. Maʌ̃ba Jesud̶eba edad̶i carea jʌ̃ã panʌra quenab̶arid̶aẽ́a. 19Dadjia jʌ̃ã panʌra wãrãda edad̶ida cawa panʌa. Maʌ̃ba dadjirãra careba b̶ʌa bio ĩjã pananamãrẽã anclaba barco ero ũmabari quĩrãca. Dadjia jʌ̃ã panʌra wãrãda edad̶ida cawa panʌa Jesura bajãnaa dadjirã na wãna bẽrã. Idjira Ãcõrẽ ded̶e wuaba eatʌ jira b̶ʌ ed̶aare wãsia dadjirã carebai carea. Mama idjira dadjirã Sacerdote dji Dromada b̶esia Melquisedé b̶ad̶a quĩrãca. Ewariza mãwã b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\