HEBREO 7

1Maʌ̃ Melquisedéra Saleʌ̃ purud̶ebema boro basía idjab̶a Ãcõrẽ dji Dromaara b̶ʌ sacerdote basía. Maʌ̃ ewarid̶e Abrahaʌ̃ra ʌ̃cʌrʌ puru bororã ume djõped̶a jũma poyasia. Abrahaʌ̃ jẽda zebʌrʌd̶e Melquisedéba audiab̶arid̶e wãped̶a idjira bia jarasia Ãcõrẽba carebamãrẽã. 2Maʌ̃be Abrahaʌ̃ba djõ b̶aped̶a jãrĩnanebemada Melquisedéa diasia. Die juachabʌrʌza ab̶a diasia. Melquisedé trʌ̃ba jara b̶ʌa “ẽberãrã boro jipa b̶ʌ.” Idjab̶a idjira Saleʌ̃nebema boro abadjid̶aa. Maʌ̃ trʌ̃ba jara b̶ʌa “necai b̶aid̶ebema boro.” 3Ni ab̶aʌba adua panʌa Melquisedé zezara, dji papa sid̶a cairã basida. Adua panʌa idji ẽberãrã drõã naẽnabemara cairã basida. Idji tod̶ad̶ebemada, beud̶ad̶ebema sid̶a adua panʌa. Mãwã idjira Ãcõrẽ Warra quĩrãca ewariza sacerdotea. 4¡Melquisedéd̶ebemada bio crĩchad̶adua! Idjira wãrãda dji droma basía. Dadjirã drõã naẽnabema dji droma b̶ʌ Abrahaʌ̃ba djõ b̶aped̶a jãrĩnanebemada idjía diasia. Die juachabʌrʌza ab̶a diasia. 5Mãwãnacarea Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶e jarasia jũma israelerãba edabʌdad̶ebemada Levid̶eba yõped̶ad̶a sacerdoterãa diad̶ida panʌda. Die edabʌdaza ab̶a diad̶ida panʌa. Israelerãra maʌ̃ sacerdoterã djabarãmĩna, ab̶ari Abrahaʌ̃neba yõped̶ad̶amĩna, mãwã diad̶ida panʌa. 6Baribʌrʌ Melquisedéra Levid̶eba yõnaẽ́ basía. Mãwãmĩna Abrahaʌ̃ba jãrĩnanebemada idjía diasia. Die juachabʌrʌza ab̶a diasia. Maʌ̃ne Melquisedéba Abrahaʌ̃ra bia jarasia Ãcõrẽba carebamãrẽã. Mãwã osia Ãcõrẽba Abrahaʌ̃a naẽna wãrãda carebayad̶a ad̶amĩna. 7Jũmarãba cawa panʌa dji dromaara b̶ʌba dji ed̶aara b̶ʌra bia jarabarida Ãcõrẽba carebamãrẽã. 8Israelerãba edabʌdad̶ebemada Levid̶eba yõped̶ad̶a sacerdoterãa diabadaa. Maʌ̃ sacerdoterã beud̶imĩna die edabʌdaza ãdjía ab̶a diabadaa. Baribʌrʌ Melquisedéra wad̶i zocai b̶ʌca b̶ʌa Ãcõrẽ bed̶eaba idjira beusida jaraẽ́ b̶ʌ bẽrã. Mãwã Abrahaʌ̃ba jãrĩnanebemada maʌ̃ beuca sacerdotea diasia. Die juachabʌrʌza ab̶a diasia. 9Israelerãba die edabʌdad̶ebemada Levid̶eba yõped̶ad̶a sacerdoterãa ab̶a diabadaa. Baribʌrʌ Melquisedéba Abrahaʌ̃ audiab̶arisid̶e Abrahaʌ̃ wiuzaque Levira wad̶i neẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã dadjirãba nãwã jarad̶ida panʌa: Abrahaʌ̃ba die juachabʌrʌza Melquisedéa ab̶a diasid̶e idji wiuzaque Levid̶eba yõnirã bid̶a ara maʌ̃gʌda diasid̶aa. 11Ãcõrẽba idji ley diasid̶e Levid̶eba yõped̶ad̶a sacerdoterãda b̶ʌsia israelerã maʌ̃ leyd̶eba pe eronĩbad̶amãrẽã. Naãrã Aaroʌ̃da sacerdote dji droma basía. Maʌ̃ sacerdoterãba o panʌneba ẽberãrãda poya jipa b̶ead̶ibara, ¿cãrẽ cãrẽã Aaroʌ̃ awara sacerdote Melquisedé quĩrãca b̶ʌda zeida b̶asi? 12Maʌ̃ sacerdotera Levid̶eba yõped̶ad̶a sacerdoterã cacuabari b̶esia. Maʌ̃ bẽrã dji ley sid̶a awara b̶esia. 13Jũma maʌ̃gʌba dadjirã Boro Jesud̶ebemada bed̶ea b̶ʌa. Idjira Levid̶eba yõnaẽ́ basía, ãtebʌrʌ Judad̶eba yõna basía. Maʌ̃ naẽna ni ab̶aʌ Judad̶eba yõnada sacerdote b̶ead̶aẽ́ basía. 14Moiseba jaraca basía sacerdoterãra maʌ̃ ẽberãrãneba zed̶ida. Baribʌrʌ jũmarãba cawa panʌa dadjirã Boro Jesura Judad̶eba yõna basida. 15Jũma mʌ̃a jarad̶ara ebud̶aara b̶ʌa naʌ̃da cawad̶ibʌrʌ: Levid̶eba yõped̶ad̶arã awara Jesuda sacerdoteda b̶esia Melquisedé b̶ad̶a quĩrãca. 16Idjira sacerdoteda b̶eẽ́ basía leyba b̶ʌd̶a bẽrã. Leyba ab̶abe Levid̶eba yõped̶ad̶adrʌ b̶ʌbaria. Jesura sacerdoteda b̶esia idji ʌb̶ʌad̶eba beuca bẽrã. 17Maʌ̃ carea Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Bʌra ewariza sacerdoteda b̶aya Melquisedé b̶ad̶a quĩrãca. 18Naãrã b̶ad̶a leyba ni ab̶aʌda carebad̶aẽ́ bẽrã Ãcõrẽba ãyã b̶ʌsia. 19Maʌ̃ leyba ni ab̶a bid̶a jipa b̶ʌẽ́ basía. Maʌ̃ ley cãyãbara Ãcõrẽba ne biara b̶ʌda diasia dadjirã carebai carea. Maʌ̃gʌd̶eba dadjirãra Ãcõrẽ caita wãbadaa. 20Ãcõrẽba dji naãrã panana sacerdoterã b̶ʌsid̶e ewariza b̶ead̶ida jaraẽ́ basía. Baribʌrʌ Ãcõrẽba Jesura sacerdoteda b̶ʌsid̶e wãrãneba jarasia ewariza mãwã b̶aida. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Dadjirã Boroba wãrãneba jarasia bʌra ewariza sacerdoteda b̶aida Melquisedé b̶ad̶a quĩrãca. Idjia jarad̶ara quĩrã awara oẽ́a. 22Maʌ̃gʌra Ãcõrẽba wãrãneba jarad̶a bẽrã dadjirãba cawa panʌa Ãcõrẽba Jesud̶eba dadjirã ume bed̶ea b̶ʌd̶ara wãrãda oida. Maʌ̃ bed̶ea b̶ʌd̶ara idjia naãrã diad̶a ley cãyãbara biara b̶ʌa. 23Naãrã b̶ead̶a sacerdoterãra beubadjid̶aa. Ab̶a jaid̶asira idjia o b̶ad̶ara waa poya oẽ́ bẽrã idji cacuabari dewarada b̶ebadjia. Mãwã zocãrãda sacerdote basid̶aa. 24Baribʌrʌ Jesura beuca bẽrã ewariza sacerdote baya. 25Maʌ̃ bẽrã idjid̶eba Ãcõrẽmaa zebʌdara jũma poya ẽdrʌ edaya ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã. Idjira beuca bẽrã ewariza dadjirã carea Ãcõrẽa bed̶ea djuburiabaria. 26Dadji Sacerdote dji Droma Jesuba cadjiruara ocaa, ne jũmane jipa b̶ʌa. Ãcõrẽba idjira bia unu b̶ʌa. Cadjirua obadarã tãẽnabemada ãyã b̶ʌped̶a bajãne dji dromada b̶ʌsia. Maʌ̃ bẽrã ne jũmane dadjirãra poya carebaya. 27Idjia ocaa dewararã sacerdote dji dromarãba ewariza obada quĩrãca. Maʌ̃ sacerdoterãba ara ãdjia cadjirua oped̶ad̶a carea naãrã Ãcõrẽa animarãda babue diabadaa. Maʌ̃bebʌrʌ dewara animarãda babue diabadaa ẽberãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea. Baribʌrʌ Jesuba animarã babue diabʌrʌ quĩrãca ara idjida idu beabisia ẽberãrãba cadjirua obada carea. B̸arima ab̶a mãwã od̶aba cadjiruara jũma sʌgʌsia. 28Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyba ẽberãrã ne jũmane jipaẽ́ b̶eada b̶ʌbaria sacerdote dji dromarãda b̶ead̶amãrẽã. Baribʌrʌ maʌ̃ ley diad̶acarea Ãcõrẽba wãrãneba jarasia idji Warrara ewariza Sacerdote dji Dromada b̶aida. Mãwã idji Warrara b̶ʌsia dadjirã carea sacerdote arid̶e b̶ʌda b̶emãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\