HEBREO 8

1Dji crĩcha droma daiba jara panʌra naʌ̃gʌa: dadjirã Sacerdote dji Dromada bajãne Ãcõrẽ bugue biya quiru jʌwa araare chũmʌa. 2Bajãne Ãcõrẽ de dji wãrã arad̶e idjira sacerdotea. Maʌ̃ dera ẽberãba od̶aẽ́a, ãtebʌrʌ dadjirã Boro Ãcõrẽba od̶aa. 3Sacerdote dji dromarãda Ãcõrẽba jũma b̶ʌbaria idjía ne diad̶amãrẽã idjab̶a animarãda babue diad̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã Jesucrito bid̶a ne diaida b̶asia. 4Idjida naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌbara sacerdote baẽ́ bacasia naʌ̃ ẽjũãne sacerdoterã bara bẽrã. Maʌ̃ sacerdoterãba Ãcõrẽa ne diabadaa idji leyd̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca. 5Sacerdoterãba o panʌneba unubibadaa bajãne sãwãbʌrʌ b̶ʌda. Maʌ̃ carea Moiseba Ãcõrẽ wua de oi naẽna Ãcõrẽba idjía nãwã jarasia: “Jũma daucha od̶adua mʌ̃a naʌ̃ eyad̶e unubid̶a quĩrãca.” 6Baribʌrʌ Jesu dadjirã Sacerdote dji Dromaba bajãne o b̶ʌra sacerdoterãba naʌ̃ ẽjũãne o panʌ cãyãbara biara b̶ʌa. Ara maʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽba Jesud̶eba bed̶ea b̶ʌd̶ara biara b̶ʌa Moised̶eba bed̶ea b̶ʌd̶a cãyãbara. Mãwã biara b̶ʌa maʌ̃ bed̶ea b̶ʌsid̶e Ãcõrẽba ẽberãrãra biara carebayad̶a ad̶a bẽrã. 7Ãcõrẽba Moised̶eba naãrã bed̶ea b̶ʌd̶aba wãrãda carebad̶abara waya dewara bed̶eada b̶ʌẽ́ bacasia. 8Baribʌrʌ Ãcõrẽba Moised̶eba bed̶ea b̶ʌd̶ara ẽberãrãba jũma oped̶ad̶aẽ́ bẽrã idjia bed̶ead̶e panʌda unusia. Maʌ̃ carea nãwã jarasia: Jũmarã Boroba nãwã jara b̶ʌa: “Ewari ab̶a mʌ̃a israelerã ume, Judad̶ebemarã ume bid̶a bed̶ea djiwid̶ida b̶ʌya. 9Maʌ̃ bed̶ea djiwid̶ira bãrã drõã naẽnabemarã ume bed̶ea b̶ʌd̶a quĩrãca b̶aẽ́a. Bãrã drõã naẽnabemarã ume bed̶ea b̶ʌsia Egiptod̶eba quĩrãcuita waga ẽdrʌ enesid̶e. Baribʌrʌ wãrãda ĩjãped̶ad̶aẽ́ bẽrã mʌ̃a ãdjirãra igarasia.” Mãwã jara b̶ʌa jũmarã Boroba. 10Idjab̶a jũmarã Boroba nãwã jara b̶ʌa: “Nocoarebema ewarid̶e mʌ̃a bed̶ea djiwid̶ida israelerã ume nãwã b̶ʌya: mʌ̃ leyra ãdjirã crĩchad̶e, ãdjirã sod̶e bid̶a b̶ʌya. Mʌ̃ra ãdjirã Ãcõrẽ baya, idjab̶a ãdjirãra mʌ̃ puru baya. 11Maʌ̃ne jũmarãba mʌ̃ra cawa panania. Dji ed̶aara b̶eaba, dji dromarã bid̶a cawa panania. Maʌ̃ bẽrã ni ab̶aʌba idji druad̶ebemarãa, idji ẽberãrãa bid̶a waa jaradiad̶aẽ́a mʌ̃ jũmarã Boroda cawad̶amãrẽã. 12Ãdjirãba biẽ́ oped̶ad̶ara mʌ̃a jũma quĩrãdoaya. Ãdjirãba cadjirua oped̶ad̶ara mʌ̃a waa crĩcha b̶aẽ́a.” 13Ãcõrẽba bed̶ea djiwid̶i b̶ʌyad̶a asid̶e cawabisia idjia naãrã bed̶ea b̶ʌd̶ara dji drõãda. Dji drõã bẽrã dãrãẽ́ne ãyã b̶ʌya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\