HEBREO 9

1Ãcõrẽ israelerã ume naãrã bed̶ea b̶ʌsid̶e jarasia idji wua deda naʌ̃ ẽjũãne od̶ida panʌda, maʌ̃ ded̶e sãwã od̶ida panʌ sid̶a. 2Maʌ̃ de od̶aped̶a dji nocoarebema dejãra “Ãcõrẽ itea b̶ʌ dejã” abadjid̶aa. Maʌ̃ dejãne ĩbĩrãda, mesa sid̶a b̶asia. Paʌ̃ Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ʌd̶a sid̶a b̶asia. 3Dji ed̶aara b̶ʌ dejãne wuaba eatʌ jira b̶asia. Maʌ̃gʌ dejãra “Ãcõrẽ itea biara b̶ʌ dejã” abadjid̶aa. 4Quera bá diabadada mama b̶asia. Maʌ̃ra oroba jũma bʌrá b̶asia. Ãcõrẽ baurude sid̶a b̶asia. Maʌ̃ sid̶a oroba jũma bʌrá b̶asia. Eped̶eco jũgurua oro od̶ada manába bira b̶ʌda maʌ̃ bauruded̶e ed̶a b̶asia. Aaroʌ̃ bacuru tununa sid̶a ed̶a b̶asia. Ãcõrẽba diad̶a ley mõgara pewed̶ead̶e b̶ʌd̶a sid̶a ed̶a b̶asia. 5Baurude ʌ̃rʌ̃ bajãnebema nezoca quĩrãca i bara panʌda umé panasid̶aa. Ãdji iba dji baurude ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌra jũãtrʌ eropanasid̶aa. Ãdji panʌmaa Ãcõrẽ quĩrãwãrẽã dorrodorroada zebadjia. Maʌ̃ baurude ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌmaa sacerdoteba oa jĩãpobʌrʌd̶e Ãcõrẽba ẽberãrãba cadjirua oped̶ad̶ara quĩrãdoabadjia. Maʌ̃gʌd̶ebemada ara nawena daiba naʌ̃ cartad̶e jũma jaradiad̶aẽ́a. 6Jũma maʌ̃gʌ pãrãped̶ad̶acarea sacerdoterãra ewariza dji nocoarebema dejãne ed̶a wãbadjid̶aa ãdjia Ãcõrẽ itea od̶ida panʌra jũma od̶i carea. 7Baribʌrʌ dji ed̶aara b̶ʌ dejãne ab̶abe sacerdote dji dromadrʌ poaza b̶arima ab̶a ed̶a wãbadjia. Ed̶a wãbʌrʌd̶e idjia cadjirua od̶a carea idjab̶a ẽberãrãba adua panʌneba cadjirua oped̶ad̶a carea bid̶a animarã oada Ãcõrẽ quĩrãpita jĩãpoi carea edebadjia. 8Maʌ̃neba Ãcõrẽ Jaureba cawabi b̶asia ẽberãrãra wad̶i Ãcõrẽ de bajãne b̶ʌd̶e poya ed̶a wãnaẽ́da. Sacerdoterãba wad̶i Ãcõrẽ de naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌd̶e ne od̶ida panʌmisa mãwã b̶asia. 9Naʌ̃ ewarid̶e jũma maʌ̃gʌba cawabi b̶ʌa Ãcõrẽa ne dia panʌneba idjab̶a animarã babue dia panʌneba bid̶a dji mãwã o b̶ea crĩchara poya jipa b̶ʌẽ́da. 10Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyba ab̶abe cawabisia cãrẽda cod̶ida panʌda, cãrẽda dod̶ida panʌda, idjab̶a Ãcõrẽba sʌgʌbi b̶ʌra sãwã sʌgʌd̶ida panʌda. Jũma maʌ̃gʌra naʌ̃ djarad̶e obadjid̶aa ab̶a Ãcõrẽba jũma quĩrã awara obʌrʌd̶aa. 11Baribʌrʌ Critora zesia dadjirã Sacerdote dji Droma bai carea. Jũma ne bia naʌ̃ ewarid̶e b̶ʌda idjia dadjirãa dia b̶ʌa. Idjira Ãcõrẽ de bajãne b̶ʌd̶e dadjirã carea ne o b̶ʌa. Maʌ̃ dera dji araa. Ãcõrẽ de naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌ cãyãbara biara b̶ʌa. Ẽberãba od̶aẽ́a; naʌ̃ ẽjũãnebemaẽ́a. 12Critora Ãcõrẽ de bajãne b̶ʌd̶e dji ed̶aara b̶ʌ dejãne b̶arima ab̶a ed̶a wãsia. Maʌ̃ dejãra “Ãcõrẽ itea biara b̶ʌ dejã” abadaa. Wãsid̶e chiwatu oada, paca zaque oa sid̶a Ãcõrẽ quĩrãpita jĩãpoi carea edeẽ́ basía. Ãtebʌrʌ ara idji oada edesia. B̸arima ab̶a mãwã od̶aba dadjirãra ẽdrʌ b̶ʌsia ewariza bed̶ea neẽ́ b̶ead̶amãrẽã. 13Sacerdoteba paca dji umaquĩrã oada, chiwatu oada, paca zaque wẽrã babue diad̶a pora sid̶a ẽberãrã ʌ̃rʌ̃ jĩãpobaria. Maʌ̃ba ẽberãrã Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ b̶ead̶ara naʌ̃ djarad̶e bia b̶ʌbaria. 14Mãwã baibʌrʌ, ¿Crito oaba dadjirãra biara b̶ʌẽ́ca? Critora cadjirua neẽ́ b̶asia. Ãcõrẽ Jaure beucaba carebad̶a bẽrã ara idjida idu beabisia animarã Ãcõrẽa babue diabʌrʌ quĩrãca. Cadjirua o panʌ carea dadjirãra beud̶ida panasid̶aa. Baribʌrʌ Critoba ara idjida idu beabid̶a bẽrã dadjirãba cadjirua oped̶ad̶ara Ãcõrẽba quĩrãdoaped̶a dadjirã crĩchara jipa b̶ʌsia. Mãwã Ãcõrẽ zocai b̶ʌra dadjirãba poya ĩjãnia. 15Ãcõrẽba naãrã bed̶ea b̶ʌd̶ad̶eba panasid̶ad̶e ẽberãrãba cadjiruada obadjid̶aa. Baribʌrʌ Critodrʌ beusia ãdjia cadjirua obadad̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌi carea. Critora beud̶a bẽrã idjid̶eba Ãcõrẽba bed̶ea djiwid̶ida b̶ʌsia. Mãwã Ãcõrẽba ne jũma bia jõca diai jarad̶ara idjia trʌ̃narãba Critod̶eba poya edad̶ia. 16Naʌ̃ quĩrãca b̶ʌa: ẽberãba cartad̶e b̶ʌbaria idji beud̶acarea caiba idjia erob̶ʌra edaida. Baribʌrʌ dji edaida b̶ʌba dji bed̶ea b̶ʌd̶ara wãrãda beusida acʌbiẽ́bʌrʌ, poya edaẽ́a. 17Dji bed̶ea b̶ʌd̶a wad̶i zocai b̶ʌmisa dji edaida b̶ʌba maʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌra poya edaẽ́a. Ab̶abe beud̶acareabʌrʌ poya edaya. 18Ara maʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽba israelerã ume naãrã bed̶ea b̶ʌsid̶e animarã oada erozoasia. Maʌ̃ba cawabisia ãdjirãba maʌ̃ bed̶ea b̶ʌd̶ara ĩjã od̶ida panasid̶ada. 19Maʌ̃ra nãwã b̶asia: Ãcõrẽba diad̶a leyra Moiseba naãrã ẽberãrãa jũma jarasia. Maʌ̃be paca zaque oada, chiwatu oa sid̶a baidod̶aa puerasia. Hisopo bacuru jʌwated̶e oveja cara purea od̶ada jʌ̃ped̶a oad̶e b̶eguea edasia. Maʌ̃ oaba idjia Ãcõrẽba diad̶a ley cartara, ẽberãrã sid̶a jĩãposia. 20Jĩãpobʌrʌd̶e nãwã jarasia: “Naʌ̃ oaba jara b̶ʌa Ãcõrẽ bãrã ume bed̶ea b̶ʌd̶ara jũma ĩjã od̶ida panʌda.” 21Ara maʌ̃ quĩrãca Moiseba Ãcõrẽ wua dera, jũma maʌ̃ ded̶e ed̶a b̶ea sid̶a oaba jĩãposia. 22Wãrãda Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyba jara b̶ʌa berara ne jũmada oaba jĩãpoida b̶ʌda Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶amãrẽã. Oada erozoaẽ́bʌrʌ dadjia cadjirua oped̶ad̶ara Ãcõrẽba quĩrãdoaẽ́a. 23Ãcõrẽ wua dera, maʌ̃ ded̶e ed̶a b̶ea sid̶a Ãcõrẽ de bajãne b̶ʌ zaca b̶asia. Jũma maʌ̃gʌra animarã oaba jĩãpoida b̶asia Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶amãrẽã. Baribʌrʌ Ãcõrẽ de bajãne b̶ʌra, maʌ̃ ded̶e ed̶a b̶ea sid̶a animarã oa cãyãbara oa biara b̶ʌba jĩãpoida b̶asia. 24Critoba idji oara Ãcõrẽ de ẽberãba od̶ad̶e ed̶a edeẽ́ basía, maʌ̃gʌra ab̶abe Ãcõrẽ de ara bajãne b̶ʌ zaca b̶ad̶a bẽrã. Critoba idji oara bajãnebʌrʌ Ãcõrẽ quĩrãpita edesia. Id̶ira mama dadjirã carea Ãcõrẽa quĩrã djuburia iwid̶i b̶ʌa. 25Idjira bajãnaa wãẽ́ basía idji oada b̶arima zocãrã jĩãpoi carea naʌ̃ ẽjũãnebema sacerdote dji dromaba poaza Ãcõrẽ itea biara b̶ʌ dejãne obari quĩrãca. 26Mãwã b̶ad̶abara naʌ̃ ẽjũã od̶ad̶eba ʌ̃taa Critora b̶arima zocãrã beuida b̶acasia. Baribʌrʌ naʌ̃ jĩrũarebema ewarid̶e zeped̶a ara idjida idu beabisia. B̸arima ab̶a mãwã od̶aba dadjirãba cadjirua oped̶ad̶ara jũma ãyã b̶ʌsia. 27Jũmarãda b̶arima ab̶a beud̶ia. Mãwãnacarea Ãcõrẽba cawa oya. 28Ara maʌ̃ quĩrãca Critoba b̶arima ab̶a ara idjida idu beabisia zocãrãba cadjirua oped̶ad̶ara ãyã b̶ʌi carea. Idjira wayacusa zeya, baribʌrʌ maʌ̃ne dadjirãba cadjirua obadara ãyã b̶ʌi carea zeẽ́a. Ãtebʌrʌ zeya idji jʌ̃ã b̶eara ẽdrʌ edai carea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\