SANTIAGO 3

1Djabarã, bãrãba cawa panʌa Ãcõrẽba dji jaradiabadada biara cawa oida. Maʌ̃ bẽrã zocãrã bãrãnebemaba jʌrʌd̶iẽ́ panʌa Ãcõrẽ bed̶ea jaradiabadada b̶ead̶i carea. 2Jũma dadjirãba b̶arima zocãrã ãĩ obadaa. Ab̶aʌba bed̶ea b̶ʌd̶e dewara soda ãrĩcabʌrʌ, ne jũmane jipa b̶ʌa idjab̶a idji cacuara jũma jipa erob̶ʌa. 3Dadjirãba cawayo quẽbʌra jʌ̃badaa ĩjã obid̶i carea. Mãwã cawayora dadji wã quĩrĩã panʌmaa edebadaa. 4Idjab̶a barcod̶ebemada crĩchad̶adua. Barcora waib̶ʌa b̶eamĩna, nãũrã dji cãbãyã pua nũmʌba edebarimĩna, dji edebʌrʌba peratʌbari maãrĩ quiruba idji wã quĩrĩã b̶ʌmaa edebaria. 5Ara maʌ̃ quĩrãca dadji quĩrãmera maãrĩ quirumĩna jũmawãyã bed̶eabaria. Crĩchad̶adua sãwã urua maãrĩ quiruba oi waib̶ʌada jũma bábibarida. 6Dadji quĩrãmera tʌbʌ urua quĩrãca b̶ʌ bẽrã jũmarãda ãrĩda b̶ʌa. Ne jũma cadjiruada bed̶eabaria. Ara dadji cacuad̶e b̶ʌ bẽrã dadjira jũma ãrĩbaria ab̶a beubʌdad̶aa. Idjab̶a diauruba cadjiruada bed̶eabibaria tʌbʌ jidabibʌrʌ quĩrãca. 7Quĩrãtanoa animarã b̶eada, ĩbana b̶eada, ãdji jãne wãbada b̶eada, pusad̶e b̶ea sid̶a ẽberãrãba jidad̶aped̶a ʌ̃mʌ̃mʌ̃rʌ̃ãbibadaa. 8Baribʌrʌ dadji quĩrãmera ni ab̶aʌba poyad̶acaa. Dadji quĩrãmeba cadjiruada baridua bed̶eabaria. Nẽãrã cadjiruaba bira b̶ʌ quĩrãca b̶ʌa. 9Dadji quĩrãmeba dadji Zeza Ãcõrẽa bia bed̶eabadaa, idjab̶a ab̶ari quĩrãmeba ẽberãrãda biẽ́ jarabadaa Ãcõrẽba ara idji quĩrãca od̶amĩna. 10Ab̶ari iteba bed̶ea biada, bed̶ea cadjirua sid̶a bed̶eabaria. Djabarã, mãwã b̶aiẽ́ b̶ʌa. 11Egorod̶eba ʌ̃taa bogadrʌ b̶ʌ baidod̶eba ¿baido cũãda idjab̶a baido cʌyada zebarica? 12¿Higojõ bacuruba olivoda zaubarica? ¿Uvaba higojõda zaubarica? Zaucaa. Ara maʌ̃ quĩrãca egorod̶eba ʌ̃taa bogadrʌ b̶ʌ baidod̶eba baido cũãda idjab̶a baido cʌyada zecaa. 13Bãrãra crĩcha cawa b̶eada, ne cawa b̶eada crĩcha panʌbʌrʌ, bia nĩnaneba unubid̶adua wãrãda mãwã b̶eada. Dji dromada crĩchad̶aẽ́ne necawaad̶eba bia od̶ida panʌa. 14Baribʌrʌ djãrãba erob̶ʌ carea wa o b̶ʌ carea sobiẽ́ b̶ead̶ibʌrʌ, idjab̶a djãrã cãyãbara biara b̶ead̶i carea jʌrʌd̶ibʌrʌ, jararãnadua bãrãra ne cawa b̶eada. Mãwã jarad̶ibʌrʌ, wãrã bed̶eara igara panʌa. 15Bãrã necawaad̶eba mãwã crĩcha panʌbʌrʌ, maʌ̃ necawaara Ãcõrẽneba zecaa, ãtebʌrʌ naʌ̃ ẽjũãnebema necawaa, ẽberã necawaa, idjab̶a diauru necawaa. 16Djãrãba erob̶ʌ carea wa o b̶ʌ carea sobiẽ́ b̶eara, djãrã cãyãbara biara b̶ead̶i carea jʌrʌ b̶ea sid̶a baridua caicayabadaa idjab̶a ne jũma cadjiruada obadaa. 17Baribʌrʌ Ãcõrẽba dia b̶ʌ necawaa erob̶eaba ne jũmane jipa obadaa, jũmarãda ãbaa necai b̶ead̶amãrẽã jʌrʌbadaa, jũmarã ume bia panabadaa, dewaraba jara b̶ʌra ũrĩni carea panabadaa, djãrãra quĩrã djuburiabadaa idjab̶a ne jũma biada obadaa. Ni ab̶aʌ ume quĩrã awara od̶acaa. Idjia jaradia b̶ʌ quĩrãca wãrãda obaria. 18Ẽberãrã ãbaa necai b̶ead̶amãrẽã jʌrʌbariba ãdjirãra ãbaa necai b̶ʌbaria necai b̶ai bed̶ea ubʌrʌ quĩrãca. Mãwã idjia unuya ẽberãrãba jipa o panʌda ne bia ewabʌrʌ quĩrãca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\