SANTIAGO 4

1¿Bãrãra cãrẽ cãrẽã djõbada idjab̶a ijarabada? Bãrãba o quĩrĩã panʌ cadjiruara bãrã sod̶e djõ b̶ʌa mãwã od̶amãrẽã. 2Bãrãra ne eda quĩrĩãbadamĩna poya edad̶acaa. Maʌ̃ bẽrã mĩã beabadaa. Djãrãneda eda quĩrĩãbadaa. Baribʌrʌ poya edad̶aca bẽrã ijarabadaa idjab̶a djõbadaa. Bãrãba quĩrĩã panʌra edad̶acaa Ãcõrẽa iwid̶id̶aca bẽrã. 3Idjab̶a bãrãba Ãcõrẽa iwid̶ibʌdad̶e edad̶acaa crĩcha biẽ́ b̶ʌd̶eba iwid̶ibada bẽrã. Bãrãba ab̶abe iwid̶ibadaa edad̶aped̶a bãdjia quĩrĩã panʌ quĩrãca od̶i carea. 4Daunemabʌda quĩrãca bãrãba Ãcõrẽra igarasid̶aa naʌ̃ ẽjũãnebemada ẽpẽni carea. ¿Bãrãba wad̶ibid̶a adua panʌca naʌ̃ ẽjũãnebema quĩrĩã b̶ʌra Ãcõrẽ ume dji quĩrũda? Wãrãda bariduaba naʌ̃ ẽjũãnebemada quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, Ãcõrẽ ume dji quĩrũa. 5Ãcõrẽba dadjirã sod̶e b̶ʌd̶a Jaureba quĩrĩã b̶ʌa ab̶abe Ãcõrẽdrʌ quĩrĩã pananida. ¿Bãrãba crĩcha panʌca Ãcõrẽ Bed̶ead̶e ara idji quĩrĩãbe mãwã b̶ʌbisida? 6Baribʌrʌ Ãcõrẽba idji biad̶eba dadjirãra bio careba b̶ʌa. Maʌ̃ carea Idji Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Dji dromada crĩcha b̶eara Ãcõrẽba idu bia wãbicaa. Baribʌrʌ dji dromada crĩchaẽ́ b̶eara Ãcõrẽba idji biad̶eba carebabaria. 7Maʌ̃ carea Ãcõrẽ jʌwaed̶a b̶ead̶adua. Diaurura ĩjãrãnadua. Mãwã idjira bãrãmabemada ãyã wãya. 8Ãcõrẽ caita zed̶adua, mãwãra idjira bãrã caita zeya. Bãrã dji cadjirua obadarã, ¡jʌwa sʌgʌbʌda quĩrãca waa cadjiruara orãnadua! Bãrã dji crĩcha umé erob̶ea, ¡crĩcha cadjirua igarad̶aped̶a ab̶abe Ãcõrẽdrʌ crĩchad̶adua! 9Bãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea sopua b̶ead̶adua, jĩãnadua, aujĩãnadua. Waa b̶ʌsrid̶aba ipid̶arãnadua, ãtebʌrʌ bãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea wãrãda sopuad̶adua. 10Crĩcha ed̶aara b̶ʌd̶eba dadjirã Boro Ãcõrẽ quĩrãpita zed̶adua. Mãwã bãrãra dji dromarãda b̶ʌya. 11Djabarã, djãrãra biẽ́ jararãnadua. Ab̶aʌba idji djabada biẽ́ jaraibʌrʌ wa cadjiruad̶e b̶ʌad̶a aibʌrʌ, Ãcõrẽ leyda biẽ́ jara b̶ʌa, idjab̶a maʌ̃ leyra biẽ́ b̶ʌda crĩcha b̶ʌa. Ab̶aʌba Ãcõrẽ leyda biẽ́ b̶ʌda crĩcha b̶ʌbʌrʌ, maʌ̃ leyba jara b̶ʌra ĩjã oẽ́ b̶ʌa. Ãcõrẽ leyba jara b̶ʌ cãyãbara idjidrʌ djãrã cawa obarida b̶esia. 12Baribʌrʌ maʌ̃ leyra Ãcõrẽbʌrʌ diasia. Idjiabʌrʌ cawa obaria. Ab̶abe idjiabʌrʌ ẽberãrãra poya ẽdrʌ edaya idjab̶a poya biẽ́ b̶ʌya. Maʌ̃ bẽrã ¿bʌra cai, bʌ djaba cawa oi carea? 13¡Mʌ̃ bed̶eara ũrĩnadua! Ʌ̃cʌrʌba nãwã jarabadaa: “Nane wa nu dadjira dewara purud̶aa wãnia. Mama poa ab̶a panania. Maʌ̃ne ne od̶ia parata edad̶i carea.” 14Baribʌrʌ bãrãba adua panʌa nubema ewarid̶e cãrẽda sãwãida. ¿Bãrãba cawa panʌca nubema ewarid̶e zocai b̶ead̶ida? Adua panʌa. Bãrãra jʌ̃rãrã towaa quĩrãca b̶eaa. Jʌ̃rãrã towaa odjaped̶a isabe nẽbabari quĩrãca bãrã sid̶a dãrã b̶ead̶aẽ́a. 15Maʌ̃ bẽrã biara b̶ʌa bãrãba nãwã jarad̶ida: “Dadji Boro Ãcõrẽba quĩrĩãibʌrʌ, dadjirãra zocai b̶ead̶ia. Maʌ̃be ne ocuad̶ia.” 16Baribʌrʌ bãrãba mãwã od̶acaa. Ãtebʌrʌ dji dromada crĩcha panʌ bẽrã jarabadaa bãdjia o quĩrĩã panʌra poya od̶ida. Wãrãda maʌ̃ quĩrãca bed̶ead̶ira biẽ́ b̶ʌa. 17Bariduaba biada o cawa b̶ʌmĩna oẽ́bʌrʌ, cadjiruada o b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\