JUAɅ̃ 10

1Maʌ̃ ewarid̶e Jesuba jarasia: –Mʌ̃a wãrã arada jaraya: bariduada oveja corrad̶e ed̶a wãbadad̶e ed̶a wãẽ́bʌrʌ, ãtebʌrʌ ãyã areba ed̶a wãibʌrʌ, maʌ̃gʌba ovejara drʌabaria idjab̶a biẽ́ obaria. 2Baribʌrʌ dji corrad̶e ed̶a wãbadama ed̶a wãbaridrʌ oveja wagabari araa. 3Maʌ̃ iteabʌrʌ corra wagabariba dji ed̶a wãbadara ewabaria. Ovejaba ãdji wagabari bed̶eara cawa panʌa. Ãdjiza trʌ̃cuaped̶a dajadaa edebaria. 4Jũma dajadaa edeped̶a ãdji na wãbaria. Ovejara idji caid̶u wãbadaa idji bed̶eara cawa panʌ bẽrã. 5Baribʌrʌ ãdjia ununacara ẽpẽnacaa, ãtebʌrʌ mĩrũbadaa idji bed̶eada adua panʌ bẽrã.– 6Jesura ne jara b̶ʌd̶eba mãwã bed̶easia baribʌrʌ judiorãba cawad̶aẽ́ basía cãrẽda jara b̶ʌda. 7Maʌ̃ bẽrã Jesuba nãwã jarasia: –Mʌ̃a wãrã arada jaraya, oveja ed̶a wãbadara mʌ̃́a. 8Mʌ̃ zei naẽna zocãrã ne drʌabadarã quĩrãca zebadjid̶aa idjab̶a purura biẽ́ obadjid̶aa. Baribʌrʌ ãdjirã bed̶eara Ãcõrẽ ẽpẽ b̶eaba ĩjãnaẽ́ basía. 9Ed̶a wãbadara mʌ̃́a. Mʌ̃neba ed̶a wãbʌrʌra minijĩchiad̶ebemada ẽdrʌya. Bio necai b̶aya idjia neẽ́ b̶ʌra Ãcõrẽba jũma diai bẽrã. 10Ne drʌabarira zebaria oveja drʌai carea, beai carea idjab̶a aduabi carea. Baribʌrʌ mʌ̃ra zesia ẽberãrãba zocai b̶ai arada ad̶uba erob̶ead̶amãrẽã. 11Mʌ̃ra oveja wagabari dji biaa. Oveja wagabari biara idji oveja carea beuida b̶ʌa. 12Baribʌrʌ ab̶aʌba parata carea ovejada waga b̶aibʌrʌ, usa cadrʌa zebʌrʌd̶e ovejara amecuaped̶a mĩrũ wãya. Ovejara idjid̶eẽ́ bẽrã wãrãda wagacaa. Maʌ̃ne usa cadrʌaba oveja ab̶a ca edabʌrʌd̶e dewararãda jãrãzoabadaa. 13Maʌ̃ ẽberãra mĩrũ wãbaria ab̶abe parata careabʌrʌ ovejara wagabari bẽrã. Idjia oveja bia pananamãrẽã crĩchacaa. 14Mʌ̃ra oveja wagabari dji biaa. Mʌ̃djid̶erãra cawa b̶ʌa oveja wagabariba idji oveja cawa b̶ʌ quĩrãca. Idjab̶a mʌ̃reba mʌ̃ra cawa panʌa. 15Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃ Zezaba mʌ̃ra cawa b̶ʌa idjab̶a mʌ̃a mʌ̃ Zezara cawa b̶ʌa. Mʌ̃ra mʌ̃dji oveja carea beuida b̶ʌa. 16Mʌ̃a erob̶ʌa dewara oveja naʌ̃ corrad̶e b̶eaẽ́da. Maʌ̃gʌrã sid̶a mʌ̃a ed̶a eneya. Ãdjirãba mʌ̃ bed̶eara ĩjãnia. Mãwã jũmarãda ãbaa panania. Maʌ̃ne ãdjirã wagabarira ab̶a b̶aya. 17Mʌ̃ Zezaba mʌ̃ra quĩrĩã b̶ʌa, ara mʌ̃djida idu beabi bẽrã. Maʌ̃be wayacusa zocai b̶eya. 18Mʌ̃a iduaribiẽ́bʌrʌ ni ab̶aʌba mʌ̃ra poya bead̶aẽ́a, baribʌrʌ mʌ̃ra beuya mãwã quĩrĩã b̶ʌ bẽrã. Mʌ̃ra beuped̶a poya ʌ̃rẽbaya. Mʌ̃ Zezaba mʌ̃́a mãwã obisia.– 19Maʌ̃ bed̶ea ũrĩbʌdad̶e judiorãra wayacusa wariwaria bed̶ea duanasid̶aa. 20Zocãrãba jarasid̶aa: –Jãʌ̃ ẽberãra jai bara b̶ʌa. Idjira quĩrãẽ́ b̶ʌa. ¿Cãrẽ cãrẽã idji bed̶eada ũrĩni?– 21Baribʌrʌ dewararãba jarasid̶aa: –Idjia jara b̶ʌra jai bara b̶ʌ bed̶eaẽ́a. ¿Jaiba daub̶errea b̶eara biabibarica?– 22Maʌ̃ ewarid̶e judiorãba Jerusaleʌ̃ne ewari dromada o panasid̶aa. Ãdjirãba quĩrãneba panasid̶aa Ãcõrẽ de dromara idji quĩrãpita biẽ́ b̶ad̶ada waya bia b̶ʌped̶ad̶ada. Maʌ̃ ewari dromara dji cũrãsaara b̶ʌ jed̶ecod̶e obadjid̶aa. 23Ãcõrẽ de droma mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶ʌ ed̶aare Jesura nĩbasia. Idji nĩbad̶ama Salomoʌ̃ abadaa. 24Mãwã b̶ʌd̶e ʌ̃cʌrʌ judiorãba Jesura aud̶u jũrã edad̶aped̶a iwid̶isid̶aa: –Ab̶a ¿sãʌ̃be bʌa dairã crĩchara cawaẽ́ pe erob̶ai? Bʌda Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶abʌrʌ, dairãa ebud̶a jaradua.– 25Jesuba panusia: –Mʌ̃a bãrãa jarasia baribʌrʌ ĩjãnaẽ́ duanʌa. Jũma mʌ̃ Zeza trʌ̃neba o b̶ʌba mʌ̃nebemada ebud̶a cawabi b̶ʌa. 26Baribʌrʌ bãrãba ĩjãnacaa, mʌ̃ ovejarãẽ́ bẽrã. 27Mʌ̃ ovejarãba mʌ̃ bed̶eara cawa panʌa. Mʌ̃a ãdjirãra cawa b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã ãdjirãba mʌ̃ra ẽpẽbadaa. 28Mʌ̃a ãdjirãa Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aida dia b̶ʌa. Maʌ̃ carea ãdjirãra aduad̶aẽ́a idjab̶a ni ab̶aʌba ãdjirãra mʌ̃ jʌwad̶ebemada poya jãrĩnaẽ́a. 29Mʌ̃ Zezaba ãdjirãra mʌ̃́a diasia. Idjira jũmarã cãyãbara dji dromaara b̶ʌa. Ni ab̶aʌba ãdjirãra mʌ̃ Zeza jʌwad̶ebemada poya jãrĩnaẽ́a. 30Mʌ̃ra mʌ̃ Zeza ume ab̶arida mãwã b̶ʌa.– 31Maʌ̃ carea arima b̶ea judiorãba wayacusa mõgarada edasid̶aa idji tab̶ari bead̶i carea. 32Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Mʌ̃ Zezad̶eba ne zocãrã biada bãrãa unubisia. ¿Sãʌ̃gʌ ne bia od̶a carea mʌ̃ra mõgaraba tab̶ari bead̶i?– 33Judiorãba panusid̶aa: –Dairãba bʌra mõgaraba tab̶arid̶aẽ́a ne bia o b̶ʌ carea, ãtebʌrʌ tab̶arid̶ia bʌ naʌ̃ djarad̶e b̶ʌba ara bʌdjida Ãcõrẽana a b̶ʌ carea. Maʌ̃ba bʌa Ãcõrẽra biẽ́ jara b̶ʌa.– 34Jesuba jarasia: –Bãrã leyd̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃a jarasia bãrãra ãcõrẽrãda.” 35Dadjirãba cawa panʌa Ãcõrẽ Bed̶eara ewariza wãrãda. Ãcõrẽba maʌ̃ ẽberãrãa bed̶easid̶e jarasia: “Bãrãra ãcõrẽrãa.” 36Maʌ̃ne mʌ̃a ab̶abe idji Warraad̶a a b̶ʌa Ãcõrẽba mʌ̃ra ara idji itea b̶ʌd̶a bẽrã idjab̶a naʌ̃ ẽjũãnaa diabued̶a bẽrã. ¿Bãrãba maʌ̃ carea jara panʌca mʌ̃a idjid̶ebemada biẽ́ bed̶easida? 37Mʌ̃ Zezaba o b̶ʌda mʌ̃a oẽ́ b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ bed̶eara ĩjãrãnadua. 38Baribʌrʌ idjia o b̶ʌda mʌ̃a o b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃a jara b̶ʌ carea bãrãba ĩjãnaẽ́ panʌmĩna mʌ̃a o b̶ʌ carea ĩjãnadua. Mãwã bãrãba wãrãda cawad̶ia mʌ̃ Zezara mʌ̃ ume b̶ʌda idjab̶a mʌ̃ra mʌ̃ Zeza ume b̶ʌda.– 39Maʌ̃ne ãdjirãba wayacusa Jesura jida quĩrĩã panasid̶aa, baribʌrʌ ẽdrʌ wãsia. 40Mãwãnacarea Jesura wayacusa Jordaʌ̃ do quĩrãrã wãsia Borocuebari Juaʌ̃ba naãrã ẽberãrã borocue b̶ad̶amaa. Jesura mama b̶esia. 41Mãwã b̶ʌd̶e zocãrã ẽberãrãda idjimaa wãbadjid̶aa. Ãdub̶a nãwã jarabadjid̶aa: –Juaʌ̃ba ne ununacada oẽ́ basía baribʌrʌ jũma idjia naʌ̃ Jesud̶ebema jarad̶ara wãrã araa.– 42Mama zocãrãba Jesura ĩjãsid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\