JUAɅ̃ 11

1Maʌ̃ ewarid̶e ẽberã Lazaro abadada jũãcãyã nũmasia. Maʌ̃ Lazarora Betanianebema basía. Ab̶ari purud̶e idji djabawẽrãrã Mariada, Marta sid̶a panasid̶aa. Maʌ̃gʌ Mariaba dadjirã Boro jĩrũne querada weaped̶a idji bud̶aba põãsa jared̶a basía. 3Maʌ̃ne Lazaro djabawẽrãrãba Jesua bed̶eada diabuesid̶aa: –Dai Boro, bʌ dji biara jũãcãyã nũmʌa.– 4Maʌ̃ bed̶ea ũrĩsid̶e Jesuba jarasia: –Lazarora beuẽ́a, baribʌrʌ jũãcãyã nũmʌa ẽberãrãba cawad̶amãrẽã Ãcõrẽra idji Warra sid̶a dji dromarãda.– 5Jesuba Lazarora, dji djabawẽrãrã sid̶a bio quĩrĩã b̶asia. 6Baribʌrʌ Lazaro bio jũãcãyã b̶ʌda cawad̶acarea wad̶i ewari umé b̶esia idji b̶ad̶ama. 7Mãwãnacarea idji ume nĩbabadarãa nãwã jarasia: –Wãnadrʌ wayacusa Judead̶aa.– 8Maʌ̃ bẽrã idji ume nĩbabadarãba jarasid̶aa: –Jaradiabari, dãrãẽ́ b̶ʌa Judead̶ebemarãba bʌra mõgaraba tab̶ari bea quĩrĩã pananada. ¿Bʌra wayacusa jãmaa wãica?– 9Jesuba jarasia: –¿Ewarira doce hora b̶ʌẽ́ca? Ãsa nĩra tenedrʌcaa, idjia ʌ̃naa naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌda unu b̶ʌ bẽrã. 10Baribʌrʌ diamasi nĩra tenedrʌbaria, ʌ̃naa neẽ́ b̶ʌ bẽrã.– 11Mãwã jarad̶acarea Jesuba jarasia: –Dadjirã dji bia Lazarora cãĩ b̶ʌa baribʌrʌ mʌ̃a idjira ʌ̃rʌ̃mane wãya.– 12Maʌ̃ne Jesu ume nĩbabadarãba idjía jarasid̶aa: –Dai Boro, idjira cãĩ b̶ʌbʌrʌ biabʌrʌa.– 13Jesuba maʌ̃ jarad̶ad̶eba Lazaro beud̶ad̶ebemada bed̶ea b̶asia, baribʌrʌ idji ume nĩbabadarãba crĩchasid̶aa Lazaro cãĩ b̶ʌd̶ebemada bed̶ea b̶ʌda. 14Maʌ̃be Jesuba ebud̶a jarasia: –Lazarora jaid̶asia. 15Arima b̶ad̶aẽ́ bẽrã mʌ̃ra b̶ʌsrid̶a b̶ʌa maʌ̃neba bãrãba mʌ̃ra biara ĩjãni bẽrã. Waya idjimaa wãnadrʌ.– 16Maʌ̃ne Tomá, Mĩguiso abadada b̶asia. Maʌ̃gʌba Jesu ume nĩbabadarã waabemarãa jarasia: –Judead̶aa wãnadrʌ dadjirã sid̶a bead̶amãrẽã.– 17Betania purud̶e jũẽsid̶e Jesuba cawasia Lazaro tʌb̶ariped̶ad̶ara ewari quĩmãrẽ b̶ʌda. 18Betaniara Jerusaleʌ̃neba mãcua tʌmʌẽ́ b̶asia. 19Maʌ̃ bẽrã zocãrã judiorãda zesid̶aa Marta, Maria sobiabid̶e ãdji djaba jaid̶ad̶a carea. 20Mãwã panʌne Martaba cawasia Jesura jũẽbʌrʌda. Ara maʌ̃da idji audiab̶arid̶e wãsia. Maʌ̃ne Mariara diguid̶a b̶esia. 21Martaba Jesu unusid̶e idjía jarasia: –Mʌ̃ Boro, bʌda nama b̶ad̶abara mʌ̃ djabara jaid̶aẽ́ bacasia. 22Baribʌrʌ mʌ̃a cawa b̶ʌa jũma bʌa Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌra idjia oida.– 23Jesuba idjía jarasia: –Bʌ djabara ʌ̃rẽbaya.– 24Maʌ̃ne Martaba jarasia: –Mãẽ, mʌ̃a cawa b̶ʌa idjira jĩrũarebema ewarid̶e ʌ̃rẽbaida beud̶arã ʌ̃rẽbabʌdad̶e.– 25Jesuba jarasia: –Mʌ̃drʌ beud̶arã ʌ̃rẽbabibaria idjab̶a zocai b̶ai diabaria. Bariduaba mʌ̃da ĩjãibʌrʌ, naʌ̃ djarad̶e beubʌrʌ sid̶a ewariza Ãcõrẽ ume zocai b̶aya. 26Mʌ̃ ĩjã b̶ʌra mʌ̃neba zocai b̶ʌ bẽrã ewariza zocai b̶aya. ¿Bʌa maʌ̃gʌra ĩjã b̶ʌca?– 27Maʌ̃ne Martaba panusia: –Mãẽ mʌ̃ Boro, mʌ̃a ĩjã b̶ʌa bʌra Ãcõrẽ Warrada, Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada, naʌ̃ ẽjũãne zeida b̶ad̶ada.– 28Mãwã jarad̶acarea Martara wãsia idji djabawẽrãmaa. Maʌ̃be iwidrʌa jarasia: –Dji Jaradiabarira nama b̶ʌa. Idjia bʌ́a ne jara quĩrĩã b̶ʌa.– 29Maʌ̃ ũrĩped̶a Mariara piradrʌped̶a Jesu b̶ʌmaa isabe wãsia. 30Jesura purud̶e ed̶a wãẽ́ b̶asia. Wad̶ibid̶a Martaba idji ununama b̶asia. 31Maʌ̃ne judiorã Maria sobiabid̶i carea idji diguid̶a panʌba unusid̶aa idjira isabe piradrʌped̶a dajadaa wãbʌrʌda. Maʌ̃ carea idji caid̶u wãbʌdaba jarasid̶aa: –Idjira Lazaro tʌb̶ariped̶ad̶amaa jĩãne wãbʌrʌa.– 32Mariara Jesu b̶ʌma jũẽsid̶e ara idji unubʌrʌda idji jĩrũ caita b̶arru cob̶esia. Maʌ̃ne jarasia: –Mʌ̃ Boro, bʌda nama b̶ad̶abara, mʌ̃ djabara jaid̶aẽ́ bacasia.– 33Jesuba Maria jĩgua jĩãbʌrʌda idjab̶a judiorã idji ume zeped̶ad̶a sid̶a jĩãbʌdada unusid̶e ãdjirã carea bio sopua nũmeped̶a jĩgua ʌ̃gasia. 34Maʌ̃be iwid̶isia: –Idjira ¿sãma tʌb̶arisid̶a?– Ãdjirãba panusid̶aa: –Dai Boro, acʌd̶e wãna.– 35Jesura jĩãsia. 36Mãwã b̶ʌd̶e judiorã arima duanʌba jarasid̶aa: –Acʌd̶adua idjia sãcua Lazarora quĩrĩã b̶asida.– 37Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌ ãdjirãnebemaba jarasid̶aa: –Daub̶errea b̶ʌ biabid̶aba ¿sãwãẽrã poya carebaẽ́ basi Lazaro beurãmãrẽã?– 38Jesura wayacusa jĩgua ʌ̃gasia. Maʌ̃be Lazaro tʌb̶ariped̶ad̶ama jũẽsia. Maʌ̃gʌra eya uria basía. Dji ed̶a wãbadara mõgaraba jũãtrʌ b̶asia. 39Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Jãʌ̃ mõgarara ãyã b̶ʌd̶adua.– Marta, dji jaid̶ad̶a djabawẽrãba Jesua jarasia: –Mʌ̃ Boro, idji jaid̶ad̶ara ewari quĩmãrẽ b̶ʌ bẽrã cõbusia cadjirua b̶ʌa.– 40Baribʌrʌ Jesuba jarasia: –¿Mʌ̃a jaraẽ́ basica bʌa wãrãda ĩjãibʌrʌ, Ãcõrẽra dji droma b̶ʌda unuida?– 41Mãwã b̶ʌd̶e ẽberãrãba mõgarara ãyã b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃be Jesuba ʌ̃taa acʌped̶a jarasia: –Zeza, mʌ̃a bʌ́a bia jaraya mʌ̃a iwid̶id̶ara ũrĩna bẽrã. 42Mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌa mʌ̃ bed̶eara ũrĩ b̶abarida, baribʌrʌ mʌ̃a maʌ̃gʌra jarasia naʌ̃gʌrã ẽberãrãba cawad̶amãrẽã bʌabʌrʌ mʌ̃ra diabuesida.– 43Mãwã jarad̶acarea Jesuba jĩgua trʌ̃ jarasia: –¡Lazaro, dajadaa zedua!– 44Ara maʌ̃da Lazaro beu b̶ad̶ada dajadaa zesia. Idji jʌwara, idji jĩrũ sid̶a wad̶i wuaba bʌrá b̶easia. Idjab̶a idji quĩrãra wuaba ãnẽb̶ari b̶asia. Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Ẽrãnadua bia tʌgamãrẽã.– 45Zocãrã judiorã Maria acʌd̶e wãped̶ad̶aba unusid̶aa Jesuba od̶ara. Maʌ̃ bẽrã ãdjirãba ĩjãsid̶aa. 46Ʌ̃cʌrʌra pariseorãmaa wãsid̶aa Jesuba od̶a jarad̶e. 47Maʌ̃ carea pariseorãra, sacerdote bororã sid̶a jũma judiorã dji dromarã ume ãbaa dji jʌresid̶aa. Nãwã jarasid̶aa: –Dadjirãba ¿sãwã od̶i? Maʌ̃ ẽberãba ne ununacada zocãrã o b̶ʌa. 48Idjida idu b̶ʌd̶ibʌrʌ jũmarãba crĩchad̶ia idjira dadjirã boroda. Idjida ẽpẽnibʌrʌ romanorãra zed̶aped̶a dadji Ãcõrẽ de dromara babued̶ia idjab̶a jũma dadji judiorã sid̶a quenania.– 49Mama ab̶a b̶asia Caipá abadada. Idjira maʌ̃ poad̶e dji dromaara b̶ʌ sacerdote basía. Maʌ̃ Caipába jarasia: –¡Bãrãra crĩcha neẽ́ panʌa! 50Romanorãba jũma dadjirã bead̶i cãyãbara biara b̶ʌa ẽberã ab̶a dadji judiorã carea beuida.– 51Caipába ara idji crĩchad̶eba mãwã jaraẽ́ basía. Ãtebʌrʌ idjira maʌ̃ poad̶e dji dromaara b̶ʌ sacerdote bẽrã Ãcõrẽbʌrʌ idjía jarabisia Jesura jũma judiorã carea beuida b̶ʌda. 52Baribʌrʌ ab̶abe judiorã carea beuẽ́ basía, ãtebʌrʌ beusia jũma Ãcõrẽ warrarã naʌ̃ ẽjũãne b̶eara puru ab̶a b̶ʌi carea. 53Judiorã dji dromarãba bed̶ea b̶ʌsid̶aa mamaʌba ʌ̃taa crĩcha jʌrʌd̶ida Jesu bead̶i carea. 54Maʌ̃ bẽrã Jesura judiorã tãẽna ebud̶a nĩbaca basía, ãtebʌrʌ Judead̶ebemada ãyã wãsia. Epraiʌ̃ purud̶e idji ume nĩbabadarã ume b̶ad̶e wãsia. Maʌ̃ purura ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌ caita b̶ʌa. 55Judiorã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewarira caita b̶asia. Maʌ̃ra ewari droma bẽrã puruzabemarãda Jerusaleʌ̃naa wãsid̶aa ãdjia obada quĩrãca o panʌneba Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ead̶i carea. 56Maʌ̃ ewarid̶e ẽberãrãba Jesura jʌrʌ nĩbasid̶aa. Ãcõrẽ de droma dajada ãbaa duanʌne iwid̶ibadjid̶aa: –Bãrãmaarã ¿idjira naʌ̃ ewari droma obadad̶e zebá?– 57Baribʌrʌ sacerdote bororãba pariseorã bid̶a jarasid̶aa bariduaba Jesuda jũẽsida cawasid̶ara jaraida b̶ʌda idji jidad̶amãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\