JUAɅ̃ 12

1Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari jũẽi carea wad̶i sei ewari b̶ʌd̶e Jesura Betania purud̶aa wãsia Lazaro b̶abarimaa. Maʌ̃ Lazarora Jesuba ʌ̃rẽbabid̶a basía. 2Jesura zed̶a bẽrã quewarabema cod̶ira waib̶ʌa osid̶aa. Martaba cod̶i careabemara jed̶eca b̶asia. Maʌ̃ne Lazaro sid̶a Jesu ume ne co b̶asia. 3Mãwã panʌne Mariaba nardo quera idji awa quiruda, nẽbʌa b̶ʌda taza umé eneped̶a Jesu jĩrũne weasia. Maʌ̃be idji bud̶aba põãsa jaresia. Maʌ̃ queraba dji dera jũma tũãpa nũmesia. 4Maʌ̃ne Jesu ume nĩbabarida ab̶a b̶asia Juda Iscariote abadada. Judaba Jesura jidabi basía. Maʌ̃ Judaba jarasia: 5–¿Cãrẽ cãrẽã jãʌ̃ querara nẽdobueẽ́ basi? Nẽdobued̶abara poa ab̶a trajabʌrʌd̶e edabari quĩrãca edacasia. Maʌ̃ba ne neẽ́ qued̶eara carebacasia.– 6Baribʌrʌ idjia mãwã jaraẽ́ basía ne neẽ́ qued̶eada crĩcha b̶ʌ bẽrã, ãtebʌrʌ mãwã jarasia ne drʌabari bẽrã. Ãdji parata wagabada buchacara idjia erob̶abadjia baribʌrʌ maʌ̃nebemada drʌabadjia. 7Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Naʌ̃ wẽrãa mãwã jararãdua. Idjia naʌ̃ querara waga erob̶asia mʌ̃ tʌb̶arid̶i ewari carea. 8Ne neẽ́ qued̶eara ewariza bãrã tãẽna panania, baribʌrʌ mʌ̃ra bãrã ume ewariza b̶aẽ́a.– 9Zocãrã judiorãba cawasid̶aa Jesura Betaniane b̶ʌda. Maʌ̃ bẽrã idji acʌd̶e wãsid̶aa. Maʌ̃ awara Lazaro, Jesuba ʌ̃rẽbabid̶a sid̶a acʌd̶e wãsid̶aa. 10Lazaro ʌ̃rẽbad̶a carea judiorã zocãrãba sacerdote bororãra igarad̶aped̶a Jesuda ĩjãsid̶aa. Maʌ̃ carea sacerdote bororãra bed̶ea ausid̶aa Lazaro sid̶a bead̶i carea. 12Nurẽma zocãrã ẽberãrã ewari droma od̶i carea Jerusaleʌ̃naa zeped̶ad̶aba cawasid̶aa Jesura Jerusaleʌ̃ne jũẽbʌrʌda. 13Maʌ̃ carea ãdjirãba uruta quedua quĩrãca b̶eada tʌd̶aped̶a idjira audiab̶arid̶e wãsid̶aa. Nãwã jĩgua jarasid̶aa: –¡Bio biya quirua! ¡Bio bia b̶ʌa dadjirã Ãcõrẽ trʌ̃neba zebʌrʌra! ¡Bia quirua Israeld̶ebema Borora!– 14Maʌ̃ne Jesuba burro zaqueda unuped̶a ʌ̃rʌ̃ chũmesia. Mãwãsia Ãcõrẽ Bed̶ead̶e jara b̶ʌ quĩrãca: 15Wayarãnadua, Sioʌ̃ eyad̶e b̶earã. Acʌd̶adua, bãrã Borora burro zaque ʌ̃rʌ̃ zebʌrʌa. 16Jesu ume nĩbabadarãba maʌ̃ra unu panʌmĩna cawad̶aẽ́ panasid̶aa. Baribʌrʌ Jesu ʌ̃rẽbaped̶a bajãnaa wãnacareabʌrʌ cawasid̶aa Ãcõrẽ Bed̶ead̶e idjid̶ebema naẽna b̶ʌd̶ada jũma wãrãda mãwãsida. 17Jesuba Lazaro beu b̶ad̶ada trʌ̃ped̶a ʌ̃rẽbabisid̶e zocãrã ẽberãrãda arima duanasid̶aa. Mãwãnacarea ãdjia unuped̶ad̶ada nẽbʌrʌbadjid̶aa. 18Jesuba maʌ̃ ne ununaca od̶ara zocãrãba ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ bẽrã idji audiab̶arid̶e wãsid̶aa. 19Maʌ̃ne pariseorãba ara ãdjidub̶a jara duanasia: –¡Acʌd̶adua! Jũmarãda idji caid̶u wãbʌdaa. Maʌ̃ bẽrã dadjirãba o quĩrĩã panʌra poya od̶aẽ́a.– 20Maʌ̃ ewari droma o panʌne ʌ̃cʌrʌ griegorãda Ãcõrẽa bia bed̶ead̶i carea Jerusaleʌ̃ne jũẽsid̶aa. 21Maʌ̃gʌrãra Pelipe, Jesu ume nĩbabarimaa wãsid̶aa. Maʌ̃ Pelipera Galilead̶e b̶ʌ puru Betsaidad̶ebema basía. Ãdjia Pelipea jarasid̶aa: –Dairãba Jesura unu quĩrĩã panʌa.– 22Maʌ̃ carea Pelipeba Andréa jarad̶e wãsia. Maʌ̃be ãdjia Jesua jarasid̶aa. 23Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Ewarira jũẽsia. Ãcõrẽba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara dji Dromada b̶ʌya. 24Mʌ̃a wãrã arada jaraya: beud̶a quĩrãca trigo tada joud̶aẽ́bʌrʌ, ara mãwã ab̶ari tada b̶abaria. Baribʌrʌ joud̶ibʌrʌ maʌ̃ tara tunuped̶a bio zaubaria. 25Ara maʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽ cãyãbara naʌ̃ djarad̶e zocai b̶aida biara jʌrʌ b̶ʌba maʌ̃ zocai b̶aira aduaya. Baribʌrʌ naʌ̃ djarad̶e zocai b̶ai jʌrʌi cãyãbara mʌ̃da ẽpẽibʌrʌ Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aya. 26Bariduada mʌ̃ nezoca ba quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ ume nĩbaida b̶ʌa. Mʌ̃ wãbʌrʌmaa mʌ̃ nezoca sid̶a wãya. Bariduada mʌ̃ nezocabʌrʌ, mʌ̃ Zezaba idjira dji dromada b̶ʌya. 27Wãrãda mʌ̃ra bio sopua b̶ʌa. ¿Mʌ̃a cãrẽda jarai? ¿Mʌ̃a jaraica “Zeza, mʌ̃ bia mĩgaid̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌdua”? Mãwã jaraẽ́a mʌ̃ra maʌ̃ carea zed̶a bẽrã. 28Ãtebʌrʌ jaraya: Zeza, maʌ̃gʌd̶eba jũmarãa cawabidua bʌra dji Dromaara b̶ʌda.– Ara mãwãbʌrʌd̶e ẽberãrã arima duanʌba bed̶eada bajãnaa ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ bed̶eaba jarasia: –Mʌ̃a naẽna cawabisia mʌ̃ra dji Dromaara b̶ʌda idjab̶a wayacusa cawabiya.– 29Maʌ̃ bed̶ea ũrĩsid̶ad̶e ʌ̃cʌrʌba jarasid̶aa baada jururuasida. Dewararãba jarasid̶aa: –Bajãnebema nezocaba Jesua bed̶easia.– 30Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Maʌ̃ bed̶eara mʌ̃ iteaẽ́ basía. Biara bãrã itea basía. 31Ʌ̃rãbʌrʌ Ãcõrẽba cawabiya naʌ̃ ẽjũãnebemarãra bed̶ead̶e duanʌda. Ʌ̃rãbʌrʌ diauru, naʌ̃ ẽjũãnebema borora Ãcõrẽba poyaya. 32Mʌ̃ ʌ̃tʌ jira b̶ʌbʌdad̶e mʌ̃a jũmarãda eneya mʌ̃ ĩjãnamãrẽã.– 33Mãwã jarasia idjira crud̶e cachi bead̶ida cawabi carea. 34Ẽberãrã mama duanʌba Jesua jarasid̶aa: –Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶eba dairãba cawa panʌa Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara beuca baida. Bʌa ¿sãwã jara b̶ʌ Naʌ̃ Djara Edad̶ara crud̶e cachid̶ida? Naʌ̃ Djara Edad̶ara ¿cai?– 35Jesuba jarasia: –Naʌ̃ ʌ̃naara bãrã ume dãrã b̶aẽ́a. Maʌ̃ carea ʌ̃naane nĩbad̶adua idji bãrã ume b̶ʌmisa cawad̶aẽ́ne pãĩmane b̶ead̶a amaaba. Pãĩmane nĩba adua b̶ʌa sãmaa wãda. 36Ʌ̃naa bãrã tãẽna eropanʌne maʌ̃ ʌ̃naara ĩjãnadua ʌ̃naanebema ẽberãrãda b̶ead̶i carea.– Maʌ̃ bed̶ea jarad̶acarea Jesura ara maʌ̃da wãped̶a mĩrũsia. 37Jesuba ne ununacada zocãrã ẽberãrã quĩrãpita od̶amĩna ãdjirãba wad̶ibid̶a ĩjãnaẽ́ panasid̶aa. 38Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaíaba jarad̶a quĩrãca wãrãda mãwãsia. Nãwã jarasia: Dai Boro, ¿daiba jaraped̶ad̶ara caiba ĩjãsi? Ãcõrẽba idji ʌb̶ʌara ¿caia cawabisi? 39Maʌ̃ bẽrã ãdjirãba poya ĩjãnaẽ́ basía, Isaíaba jarad̶a quĩrãca: 40Mʌ̃a ãdjirãra daub̶errea b̶ea quĩrãca b̶ʌsia idjab̶a so zarea b̶ʌsia ãdji dauba unu panʌmĩna cawarãnamãrẽã idjab̶a ũrĩ panʌmĩna sod̶eba cawarãnamãrẽã. Mãwã panʌ bẽrã mʌ̃maa zed̶acaa mʌ̃a biabimãrẽã. 41Isaíaba idji cartad̶e mãwã b̶ʌsia Jesura dji Dromada b̶eida unuped̶a maʌ̃nebemada bed̶ead̶a bẽrã. 42Isaíaba mãwã b̶ʌd̶amĩna zocãrã judiorãba, judiorã dji dromarã bid̶a Jesura ĩjãsid̶aa baribʌrʌ ebud̶a jarad̶aẽ́ basía. Waya panasid̶aa pariseorãba ãdjirãra judiorã dji jʌrebada ded̶ebemada ãyã jʌretad̶ida. 43Ãcõrẽba ãdjida bia jarai cãyãbara maʌ̃ judiorãba biara quĩrĩã panasid̶aa ẽberãrãba bia jarad̶ida. 44Maʌ̃be Jesuba jĩgua jarasia: –Mʌ̃ ĩjã b̶ʌba mʌ̃ Diabued̶a sid̶a ĩjã b̶ʌa. 45Mʌ̃ unu b̶ʌba mʌ̃ Diabued̶a sid̶a unu b̶ʌa. 46Mʌ̃ra naʌ̃ ẽjũãnaa ʌ̃naa quĩrãca ze b̶ʌa mʌ̃ ĩjãbʌdara pãĩmane b̶earãnamãrẽã. 47Ab̶aʌba mʌ̃ bed̶eada ũrĩped̶a ĩjãẽ́bʌrʌ, mʌ̃a idjira biẽ́ b̶ʌẽ́a, mʌ̃ra naʌ̃ ẽjũãne b̶ea biẽ́ b̶ʌi carea zeẽ́ b̶ʌ bẽrã. Mʌ̃ra naʌ̃ ẽjũãne b̶ea ẽdrʌ edai careabʌrʌ zesia. 48Baribʌrʌ mʌ̃ igara b̶ʌra, mʌ̃ bed̶ea bia edaẽ́ b̶ʌra Ãcõrẽbʌrʌ cawa oya. Jĩrũarebema ewarid̶e Ãcõrẽba cawabiya idjira bed̶ead̶e b̶ʌda mʌ̃a jarad̶a bed̶eara ĩjãnaẽ́ bẽrã. 49Mʌ̃ra ara mʌ̃djid̶eba bed̶ea b̶ʌẽ́a. Mʌ̃ Zeza, mʌ̃ namaa diabued̶aba mʌ̃́a jarasia cãrẽda jaraida b̶ʌda idjab̶a sãwã maʌ̃ bed̶eara jaraida b̶ʌ sid̶a. 50Mʌ̃a cawa b̶ʌa idjia maʌ̃ bed̶eara jarabi b̶ʌda ẽberãrã idji ume ewariza zocai duananamãrẽã. Maʌ̃ carea mʌ̃ Zezaba mʌ̃́a jarad̶a quĩrãca mʌ̃a bed̶ea b̶ʌa.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\