JUAɅ̃ 13

1Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari bai naẽna Jesuba cawa b̶asia idji ewarira jũẽbʌrʌda. Cawasia naʌ̃ ẽjũãra ameped̶a idji Zezamaa wãida. Jesuba jũma idjid̶erã naʌ̃ ẽjũãne b̶eara bio quĩrĩã b̶ad̶a bẽrã idjia maʌ̃ quĩrĩãra unubisia ab̶a idji beubʌrʌ ewarid̶aa. 2Quewara pãĩmabʌrʌd̶e ne co panasid̶aa. Baribʌrʌ maʌ̃ naẽna diauruba Simoʌ̃ warra Juda Iscariote sod̶e crĩchada diad̶oasia Jesu jidabimãrẽã. 3Jesuba cawa b̶asia idji Zezaba ne jũmada idji jʌwad̶e b̶ʌsida, idjab̶a cawa b̶asia idjira Ãcõrẽmaʌba zeped̶a waya Ãcõrẽmaa wãida. 4Baribʌrʌ Jesuba osia nezocaba obari quĩrãca. Ãdjirãra quewara ne co panʌne pirab̶ariped̶a idjia ʌ̃rʌ̃ jʌ̃ b̶abarida ẽrãsia. Maʌ̃be cacua jarebadada edaped̶a cʌrrʌ bʌrá jʌ̃sia. 5Eped̶eco jũguruad̶e baidoda jue edaped̶a idji ume nĩbabadarã jĩrũra sʌgʌsia. Ãdjiza sʌgʌped̶a ãdji jĩrũra cacua jarebadaba põãsa jaresia. 6Jesuba Simoʌ̃ Pedro jĩrũ sʌgʌbʌrʌd̶e Pedroba jarasia: –Mʌ̃ Boro, ¿bʌa mʌ̃ jĩrũda sʌgʌica?– 7Jesuba panusia: –Mʌ̃a o b̶ʌra bʌa nawena cawaẽ́ b̶ʌa baribʌrʌ nocoare ebud̶a cawaya.– 8Baribʌrʌ Pedroba jarasia: –Mʌ̃ jĩrũra bʌa sʌgʌcara b̶ʌa.– Jesuba jarasia: –Mʌ̃a bʌ jĩrũda sʌgʌẽ́bʌrʌ, bʌra mʌ̃reẽ́a.– 9Maʌ̃ bẽrã Simoʌ̃ Pedroba jarasia: –Mãwã baibʌrʌ, mʌ̃ Boro, mʌ̃ jĩrũ awa sʌgʌrãdua, ¡ãtebʌrʌ mʌ̃ jʌwara, mʌ̃ boro sid̶a sʌgʌdua!– 10Maʌ̃ carea Jesuba jarasia: –Ẽberã cuid̶acarea ab̶abe idji jĩrũ awa sʌgʌida b̶ʌa idji cacuara jũma bia sʌgʌ b̶ʌ bẽrã. Bãrãra jũmaena sʌgʌ b̶eaa, mãwãmĩna ab̶a nama b̶ʌa sʌgʌẽ́ b̶ʌda.– 11Jesuba cawa b̶asia caiba idjira jidabida. Maʌ̃ carea jarasia: “Ab̶a nama b̶ʌa sʌgʌẽ́ b̶ʌda.” 12Ãdjirã jĩrũ sʌgʌcuad̶acarea Jesuba wayacusa idjia ʌ̃rʌ̃ jʌ̃ b̶abarira jʌ̃sia. Maʌ̃be ne cobadama wayacusa chũmeped̶a jarasia: –¿Cawasid̶aca cãrẽã mʌ̃a bãrã jĩrũra sʌgʌsida? 13Bãrãba mʌ̃ra Jaradiabariad̶a abadaa idjab̶a bãrã Boroad̶a abadaa. Wãrãda arid̶e jara panʌa, mãwã b̶ʌ bẽrã. 14Maʌ̃ba mʌ̃, bãrã Boroba idjab̶a Jaradiabariba nezoca quĩrãca bãrã jĩrũra sʌgʌd̶a bẽrã bãrã bid̶a nezoca quĩrãca bãdjiza jĩrũ sʌgʌd̶ida panʌa. 15Mʌ̃a jãwã unubisia bãdjiza dji carebad̶amãrẽã. 16Mʌ̃a wãrã arada jaraya: ni ab̶aʌ nezocada idji boro cãyãbara aud̶uara b̶ʌẽ́a. Diabued̶ara idji diabued̶a cãyãbara aud̶uara b̶ʌẽ́a. Nezocaba obari quĩrãca mʌ̃a od̶a bẽrã, bãrã bid̶a ab̶ari quĩrãca od̶ida panʌa. 17¿Cawasid̶aca? Mãwã ĩjã od̶ibʌrʌ wãrãda bia panania. 18Mʌ̃a jaraẽ́ b̶ʌa jũma bãrãra bia b̶ead̶ida, mʌ̃a edad̶arã sãwã b̶eada cawa b̶ʌ bẽrã. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca wãrãda mãwãmãrẽã mʌ̃a jarabʌrʌa: “Ab̶a mʌ̃ ume ne co b̶ad̶ada mʌ̃ ume dji quĩrũda b̶esia.” 19Mʌ̃a ara nawena maʌ̃gʌra jarabʌrʌa wad̶i mãwãi naẽna, wãrãda mãwãbʌrʌd̶e bãrãba Mʌ̃ra Mʌ̃da ĩjãnamãrẽã. 20Wãrã arada mʌ̃a jaraya: mʌ̃a diabuebʌrʌda ab̶aʌba bia edaibʌrʌ mʌ̃da bia edabʌrʌa. Idjab̶a mʌ̃ bia edabʌrʌba mʌ̃ Diabued̶ara bia edabʌrʌa.– 21Mãwã jaraped̶a Jesura bio sopua b̶esia. Mãwã b̶ʌd̶e ebud̶a jarasia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: ab̶a bãrãnebemaba mʌ̃ra jidabiya.– 22Idji ume nĩbabadarãra ab̶arica dji acʌ duanesid̶aa Jesuba jarad̶ara cawad̶aẽ́ bad̶a bẽrã. 23Maʌ̃ne ab̶a b̶asia Jesuare chũmʌda. Maʌ̃gʌba ara idjida “Jesuba bio quĩrĩã b̶ʌ” abadjia. 24Simoʌ̃ Pedroba idjía boroba jarasia caid̶ebemada bed̶ea b̶ʌda Jesua iwid̶imãrẽã. 25Maʌ̃be Jesuare chũmʌba iwid̶isia: –Dai Boro, ¿caiba bʌra jidabi?– 26Jesuba panusia: –Mʌ̃a paʌ̃da sõberaped̶a ab̶aʌa diaya. Maʌ̃ ẽberãra idjía.– Ara maʌ̃da paʌ̃ra sõberaped̶a Jesuba Simoʌ̃ Iscariote warra Judaa diasia. 27Judaba maʌ̃ cod̶acarea Satana jʌwaed̶a b̶esia. Maʌ̃ne Jesuba Judaa jarasia: –Bʌa oya b̶ʌra isabe odua.– 28Baribʌrʌ ne co duanʌba ni ab̶aʌba cawad̶aẽ́ basía Jesuba cãrẽ cãrẽã mãwã jarasida. 29Judaba ãdji parata wagabada buchacara erob̶abadjia. Maʌ̃ bẽrã ʌ̃cʌrʌba crĩchasid̶aa Jesuba dji ewari droma careabemada nẽdomãrẽã jarasida wa parata neẽ́ qued̶eaa diabi b̶ʌda. 30Judaba paʌ̃ra coped̶a ara maʌ̃da dajadaa wãsia. Maʌ̃ra pãĩmanacarea basía. 31Juda wãnacarea Jesuba jarasia: –Ʌ̃rãbʌrʌ Ãcõrẽba unubiya mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara dji dromada. Maʌ̃ awara mʌ̃neba Ãcõrẽba unubiya ara idjida dji dromada. 32Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶aba Ãcõrẽra dji dromada unubibʌrʌ, Ãcõrẽba mʌ̃ra ab̶arica dji dromada unubiya. Idjia dãrãẽ́ne maʌ̃ra unubiya. 33Bãrãra mʌ̃ dji biarã bẽrã mʌ̃a jaraya: mʌ̃ra bãrã ume dãrã b̶aẽ́a. Mʌ̃a judiorã bororãa jarad̶a quĩrãca nawena bãrãa jaraya: bãrãba mʌ̃ra jʌrʌd̶ia, mãwãmĩna mʌ̃ wãbʌrʌmaa poya wãnaẽ́a. 34Mʌ̃a obi b̶ʌ bed̶ea djiwid̶ida bãrãa jaraya: bãrãra bio dji quĩrĩã b̶ead̶adua. Mʌ̃a bãrã bio quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca bãrã sid̶a ab̶arica dji quĩrĩãnadua. 35Bãrãda mãwã dji quĩrĩã pananibʌrʌ, jũmarãba cawad̶ia bãrãra mʌ̃ ume nĩbabadarãda.– 36Simoʌ̃ Pedroba Jesua iwid̶isia: –Dai Boro, ¿bʌra sãmaa wãi?– Maʌ̃ne Jesuba panusia: –Mʌ̃ wãbʌrʌmaa bʌra nawena poya wãẽ́a, baribʌrʌ tẽãbe mʌ̃ caid̶u wãya.– 37Pedroba iwid̶isia: –Dai Boro, ¿sãwãẽrã mʌ̃ra bʌ ume poya wãẽ́? Mʌ̃ra bʌ carea beuida b̶ʌa.– 38Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –¿Bʌra mʌ̃ carea wãrãda beuida b̶ʌca? Wãrã arada mʌ̃a jaraya: eterre berui naẽna bʌa b̶arima ũbea jaraya mʌ̃ra unucada.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\