JUAɅ̃ 14

1Sopua b̶earãnadua. Ãcõrẽba arid̶e o b̶ʌda wãrãda ĩjãnadua. Idjab̶a mʌ̃a arid̶e o b̶ʌ sid̶a wãrãda ĩjãnadua. 2Mʌ̃ Zeza b̶abarima dadjirã duananira baraa. Mʌ̃ra mamaa wãya bãrã b̶ead̶ima bia oi carea. Mãwãẽ́bara mʌ̃a jaraẽ́ bacasia. 3Mʌ̃ra bãrã b̶ead̶ima bia od̶e wãya. Maʌ̃be wayacusa zeya bãrã edei carea mʌ̃ ume b̶ead̶amãrẽã. 4Bãrãba cawa panʌa mʌ̃ra sãmaa wãida. Dji o sid̶a cawa panʌa.– 5Baribʌrʌ Tomába jarasia: –Dai Boro, adua panʌa bʌra sãmaa wãida. ¿Sãwã maʌ̃ ora cawad̶i?– 6Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Maʌ̃ ora mʌ̃́a. Mʌ̃neba Ãcõrẽra wãrãda cawa panʌa idjab̶a zocai b̶ai arada eropanʌa. Mʌ̃neba wãnaẽ́bʌrʌ ni ab̶aʌda mʌ̃ Zezamaa poya jũẽnaẽ́a. 7Bãrãba mʌ̃da wãrãda cawa panʌbʌrʌ, mʌ̃ Zeza sid̶a cawa panʌa. Id̶ibʌrʌ bãrãba idjira cawa panʌa unu panʌ bẽrã.– 8Maʌ̃ne Pelipeba idjía jarasia: –Dai Boro, dadji Zezara daia unubidua. Ara maʌ̃ba bia b̶ʌa.– 9Maʌ̃ carea Jesuba jarasia: –Pelipe, mʌ̃ra dãrãbʌrʌa bãrã ume b̶ʌda. Bʌa mʌ̃ra ¿wad̶ibid̶a cawaẽ́ b̶ʌca? Mʌ̃ unu b̶ʌba mʌ̃ Zeza sid̶a unu b̶ʌa. Bʌa ¿sãwã jara b̶ʌ “dadji Zezara daia unubidua”? 10¿Bʌa ĩjãẽ́ b̶ʌca mʌ̃ra mʌ̃ Zeza ume ãbaa b̶ʌda idjab̶a mʌ̃ Zezara mʌ̃ ume ãbaa b̶ʌda? Mʌ̃a bed̶ea b̶ʌra ara mʌ̃djid̶eba bed̶eacaa. Ãtebʌrʌ mʌ̃ Zeza mʌ̃ ume ãbaa b̶ʌra mʌ̃neba bed̶ea b̶ʌa. Wãrãda mʌ̃neba ne jũmada idjia obaria. 11Ĩjãnadua mʌ̃ra mʌ̃ Zeza ume ãbaa b̶ʌda idjab̶a mʌ̃ Zezara mʌ̃ ume ãbaa b̶ʌda. Mʌ̃a mãwã jara b̶ʌ carea bãrãba ĩjãnaẽ́ panʌbʌrʌ, mʌ̃a o b̶ʌ carea ĩjãnadua. 12Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bariduaba mʌ̃da ĩjã b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃a o b̶ʌra idjia bid̶a oya. Wãrãda mʌ̃a o b̶ʌ cãyãbara idjia aud̶uara oya, mʌ̃ra mʌ̃ Zezamaa wãi bẽrã. 13Bãrãba mʌ̃da ĩjã panʌ bẽrã mʌ̃ trʌ̃neba iwid̶ibʌdara mʌ̃a jũma oya. Mãwã mʌ̃neba ebud̶a b̶aya mʌ̃ Zezara dji dromada. 14Wãrãda bãrãba mʌ̃da ĩjã panʌ bẽrã jũma mʌ̃ trʌ̃neba iwid̶ibʌdara mʌ̃a oya. 15Bãrãba mʌ̃da wãrãda quĩrĩã panʌbʌrʌ, mʌ̃ bed̶eara ĩjã o panania. 16Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ Zezaa iwid̶iya bãrã Carebabarida diabuemãrẽã. Maʌ̃gʌra bãrã ume ewariza b̶aya. 17Idjira Ãcõrẽ Jaurea. Idjia Ãcõrẽra wãrãda cawabibaria. Naʌ̃ ẽjũãnebemarãba idjira poya edad̶aẽ́a, ununaca bẽrã idjab̶a adua panʌ bẽrã. Maʌ̃ne bãrãbʌrʌ idjira cawa panʌa, bãrã ume b̶ʌ bẽrã idjab̶a bãrã sod̶e b̶ai bẽrã. 18Mʌ̃a bãrãra jẽrãmãrã quĩrãca ameẽ́a. Mʌ̃ra wayacusa bãrãmaa zeya. 19Dãrãẽ́ne naʌ̃ ẽjũãnebemarãba mʌ̃ra waa ununaẽ́a baribʌrʌ bãrãba mʌ̃ra ununia. Mʌ̃a zocai b̶ai arada erob̶ʌ bẽrã, bãrã bid̶a zocai b̶ai arada erob̶ead̶ia. 20Mʌ̃ zed̶acarea bãrãba cawad̶ia mʌ̃ra mʌ̃ Zeza ume ãbaa b̶ʌda, bãrãra mʌ̃ ume ãbaa panʌda, idjab̶a mʌ̃ra bãrã ume ãbaa b̶ʌda. 21Mʌ̃ bed̶ea ũrĩped̶a ĩjã o b̶ʌba mʌ̃ra quĩrĩã b̶ʌa. Ab̶aʌba mʌ̃da quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ Zezaba idjira quĩrĩã b̶aya. Mʌ̃a bid̶a idjira quĩrĩã b̶aya, idjab̶a ara mʌ̃da idjía unubiya.– 22Maʌ̃be dewara Juda, Iscarioteẽ́ba Jesua iwid̶isia: –Dai Boro, ¿sãwã bʌra dairãa unubi baribʌrʌ naʌ̃ ẽjũãnebemarãa unubiẽ́?– 23Jesuba panusia: –Mʌ̃ quĩrĩã b̶ʌba mʌ̃ bed̶eara ĩjã o b̶aya. Mʌ̃ Zezaba idjira quĩrĩã b̶aya. Maʌ̃be daira idjimaa zed̶ia idji ume ãbaa panani carea. 24Mʌ̃ quĩrĩãẽ́ b̶ʌba mʌ̃ bed̶eara ĩjã ocaa. Bãrãba ũrĩ panʌ bed̶eara mʌ̃reẽ́a, ãtebʌrʌ mʌ̃ Zeza, mʌ̃ Diabued̶ad̶ea. 25Maʌ̃gʌra mʌ̃a bãrãa jara b̶ʌa wad̶ibid̶a bãrã ume b̶ʌ bẽrã. 26Baribʌrʌ mʌ̃ Zezaba mʌ̃ trʌ̃neba idji Jaureda diabueya bãrã Carebabarida b̶amãrẽã. Ãcõrẽ Jaureba ne jũmada bãrãa jaradiaya. Idjia bãrãa jũma mʌ̃a jarad̶ara quĩrãnebabiya. 27Mʌ̃a necai b̶aida bãrã sod̶e ameya. Mʌ̃a dia b̶ʌ necai b̶aira naʌ̃ ẽjũãnebemarãba poya diad̶acaa. Maʌ̃ bẽrã jũmawãyã sopuarãnadua. Ne wayarãnadua. 28Mʌ̃a bãrãa jarasia mʌ̃ra wãbʌrʌda idjab̶a waya bãrã ume b̶ad̶e zeida. Bãrãba mʌ̃da wãrãda quĩrĩã panʌbara b̶ʌsrid̶acasid̶aa mʌ̃ Zezamaa wãyana ad̶a carea. Mʌ̃ Zezara mʌ̃ cãyãbara dji dromaara b̶ʌ bẽrã mʌ̃ra wayacusa b̶ʌya mʌ̃dji naãrã b̶ad̶amaa. 29Mʌ̃a maʌ̃gʌra jara b̶ʌa wad̶i mãwãi naẽna, wãrãda mãwãbʌrʌd̶e bãrãba ĩjãnamãrẽã. 30Mʌ̃ra bãrã ume dãrã bed̶eaẽ́a, naʌ̃ ẽjũãnebema borora zebʌrʌ bẽrã. Idjia mʌ̃ra poyaẽ́mĩna beabiya. 31Mãwã mʌ̃ Zezaba obi b̶ʌda mʌ̃a ĩjã oya. Maʌ̃gʌd̶eba naʌ̃ ẽjũãnebemarãba cawad̶ia mʌ̃a mʌ̃ Zezara bio quĩrĩã b̶ʌda. Piradrʌd̶adua. Wãnadrʌ.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\