JUAɅ̃ 17

1Jesuba mãwã jarad̶acarea bajãnaa acʌped̶a jarasia: –Zeza, mʌ̃ ewarira jũẽsia. Bʌ Warrara dji dromada unubidua bʌ Warraba bʌra wãrãda dji dromada unubimãrẽã. 2Bʌa jũma ẽberãrãra mʌ̃ jʌwaed̶a b̶ʌsia. Maʌ̃gʌrãnebemada bʌa mʌ̃́a ʌ̃cʌrʌ diasia. Mʌ̃a ãdjirãa ewariza zocai b̶aida diasia. 3Ewariza zocai b̶eaba cawa panʌa bʌra wãrã Ãcõrẽ ab̶a b̶ʌda. Idjab̶a za bʌa diabued̶a Jesucritoda cawa panʌa. 4Bʌa mʌ̃́a naʌ̃ ẽjũãne obid̶ara mʌ̃a jũma osia. Mãwã cawabisia bʌra dji dromada. 5Maʌ̃ carea Zeza, mʌ̃ra bʌ quĩrãpita dji dromada b̶ʌdua bʌ ume naʌ̃ ẽjũã oi naẽna dji dromada b̶ad̶a quĩrãca. 6Bʌa mʌ̃́a ẽberãrã naʌ̃ ẽjũãne b̶eada ʌ̃cʌrʌ diasia. Mʌ̃a jũma ãdjirãa bʌra cawabisia. Ãdjirãra bʌrea, baribʌrʌ bʌa mʌ̃́a diasia bʌ bed̶eada jaradiamãrẽã. Ãdjia ĩjã o panʌa. 7Maʌ̃ba cawa panʌa jũma mʌ̃a erob̶ʌra bʌd̶eba ze b̶ʌda. 8Bʌa mʌ̃́a jarad̶ara mʌ̃a ãdjirãa jaradiasia. Ãdjirãba wãrãda maʌ̃ bed̶eara ĩjãsid̶aa. Maʌ̃ bẽrã cawa panʌa wãrãda mʌ̃ra bʌmaʌba zesida. Wãrãda ĩjã panʌa bʌa mʌ̃ra diabuesida. 9Mʌ̃a bʌ́a iwid̶iya ãdjirã carebamãrẽã. Mʌ̃a bʌ́a iwid̶iẽ́ b̶ʌa naʌ̃ ẽjũãnebemarã carea. Ãtebʌrʌ bʌa mʌ̃́a diad̶arã careabʌrʌ iwid̶i b̶ʌa, ãdjirãra bʌre bẽrã. 10Jũma mʌ̃rera bʌrea idjab̶a jũma bʌrera mʌ̃rea. Ãdjirãba o panʌneba mʌ̃ra dji dromada unubi panʌa. 11Mʌ̃ra naʌ̃ ẽjũãne b̶aẽ́a baribʌrʌ ãdjirãra wad̶ibid̶a naʌ̃ ẽjũãne panania. Zeza, bʌra bio biya quirua. Mʌ̃ra bʌmaa wãbʌrʌ bẽrã bʌ ʌb̶ʌad̶eba ãdjirãra bio wagadua. Bʌa mʌ̃́a maʌ̃ ʌb̶ʌara diasia. Mãwã ãdjirãra cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca b̶ead̶ia, dadji cacua ab̶a panʌ quĩrãca. 12Bʌ ʌb̶ʌad̶eba mʌ̃a jũma bʌa diad̶arãra naʌ̃ ẽjũãne waga erob̶asia. Ãdjirãnebemarã ni ab̶aʌda aduad̶aẽ́ basía. Ab̶abe dji aduaida b̶ad̶adrʌ aduasia bʌ bed̶eaba jara b̶ʌ quĩrãca wãrãda mãwãmãrẽã. 13Ʌ̃rãbʌrʌ mʌ̃ra bʌmaa wãya. Baribʌrʌ wad̶ibid̶a naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌd̶e jũma maʌ̃gʌra jarabʌrʌa. Mãwã mʌ̃ bʌ ume b̶ʌsrid̶a b̶ʌ quĩrãca ãdjirã sid̶a bio b̶ʌsrid̶a panania. 14Bʌa jarad̶ara mʌ̃a ãdjirãa jaradiasia. Baribʌrʌ naʌ̃ ẽjũãnebemarãba ãdjirãra quĩrãma panʌa mʌ̃ quĩrãca naʌ̃ ẽjũãnebemarãẽ́ bẽrã. 15Mʌ̃a bʌ́a iwid̶iẽ́ b̶ʌa ãdjirãra naʌ̃ ẽjũãnebemada ãyã edemãrẽã, ãtebʌrʌ iwid̶i b̶ʌa cadjiruad̶ebemada waga b̶amãrẽã. 16Ãdjirãra naʌ̃ ẽjũãnebemaẽ́a mʌ̃ naʌ̃ ẽjũãnebemaẽ́ quĩrãca. 17Bʌ bed̶eaba bʌra wãrãda cawabi b̶ʌa. Maʌ̃ba ãdjirãra ab̶a bʌ itea bia b̶ʌdua. 18Bʌa mʌ̃ naʌ̃ ẽjũãnebemarã tãẽna diabued̶a quĩrãca mʌ̃a ãdjirãra naʌ̃ ẽjũãnebemarã tãẽna diabuebʌrʌa. 19Ãdjirã carea ara mʌ̃djida ab̶a bʌ itea bia b̶ʌbʌrʌa, ãdjirã sid̶a ab̶a bʌ itea bia b̶ead̶amãrẽã bʌ wãrãda cawa panʌneba. 20Mʌ̃a ab̶abe ãdjirã carea iwid̶iẽ́ b̶ʌa. Ãtebʌrʌ ãdjirãba mʌ̃ bed̶ea jarabʌdad̶e mʌ̃ ĩjãbʌda carea bid̶a iwid̶i b̶ʌa. 21Zeza, bʌra mʌ̃ ume b̶ʌ bẽrã idjab̶a mʌ̃da bʌ ume b̶ʌ bẽrã mʌ̃a iwid̶i b̶ʌa ãdjirã sid̶a dadji ume cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca b̶ead̶amãrẽã. Mãwã naʌ̃ ẽjũãne b̶eaba ĩjãnia bʌa mʌ̃ra diabuesida. 22Bʌa mʌ̃ra edasia dadjira ãbaa pananamãrẽã. Mãwã mʌ̃ra dji dromada b̶ʌsia. Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃a ãdjirãra dji dromada b̶ʌsia dadji ume cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca pananamãrẽã. 23Mʌ̃ra ãdjirã ume b̶ʌ bẽrã idjab̶a bʌra mʌ̃ ume b̶ʌ bẽrã dadjirãra jũma ãbaa cacua ab̶a b̶ʌ quĩrãca panania. Mãwã naʌ̃ ẽjũãne b̶eaba cawad̶ia bʌa mʌ̃ra diabuesida idjab̶a cawad̶ia bʌa ãdjirãra quĩrĩã b̶ʌda mʌ̃ quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca. 24Zeza, bʌa naʌ̃ ẽjũã oi naẽnaʌba mʌ̃ra quĩrĩã b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã bajãne mʌ̃ra dji dromada b̶ʌsia. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa jũma bʌa mʌ̃́a diad̶arãra mama mʌ̃ ume ãbaa b̶ead̶ida bʌa mʌ̃ dji dromada b̶ʌd̶ara ununamãrẽã. 25Zeza, bʌra jipa b̶ʌa. Naʌ̃ ẽjũãnebemarãba bʌra adua panʌa, baribʌrʌ mʌ̃a bʌra cawa b̶ʌa. Idjab̶a za b̶ea bid̶a cawa panʌa bʌa mʌ̃ra namaa diabuesida. 26Mʌ̃a ãdjirãa bʌra cawabisia. Maʌ̃ awara wad̶ibid̶a aud̶uara cawabi b̶aya bʌa mʌ̃ quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca ãdjirã sid̶a dji quĩrĩã pananamãrẽã idjab̶a mʌ̃ra ãdjirã sod̶e eropananamãrẽã.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\