JUAɅ̃ 18

1Jũma maʌ̃gʌ jarad̶acarea Jesura idji ume nĩbabadarã sid̶a Cedroʌ̃ do zaque waa quĩrãrẽ wãsid̶aa. Arima néuda b̶asia. Jesura idji ume nĩbabadarã sid̶a mamaa wãsid̶aa. 2Juda, Jesu jidabiya b̶ʌba maʌ̃ néura cawa b̶asia, Jesura idji ume nĩbabadarã ume mama b̶arima zocãrã dji jʌrebadjid̶a bẽrã. 3Maʌ̃ bẽrã Judaba zocãrã romano sordaorãda, Ãcõrẽ de dromanebema zarrarã sid̶a maʌ̃ néud̶aa pe edesia. Ãdjirãra sacerdoterã bororãba, pariseorã bid̶a Juda ume diabuesid̶aa. Ãdjirãba ĩbĩrãda idjab̶a mĩãsu sid̶a eropanasid̶aa. 4Maʌ̃ne Jesuba jũma sãwãida cawa b̶ʌ bẽrã ãdjimaa wãped̶a iwid̶isia: –Bãrãba ¿caida jʌrʌ panʌ?– 5Ãdjirãba panusid̶aa: –Jesu Nazared̶ebemada.– Jesuba jarasia: –Mʌ̃da idjía.– Maʌ̃ne Juda, Jesu jidabiya b̶ʌra ãdjirã ume b̶asia. 6Jesuba mʌ̃da idjíad̶a abʌrʌd̶e ãdjirãra jẽda ʌradrʌbʌdad̶e b̶aecuasid̶aa. 7Maʌ̃be Jesuba wayacusa iwid̶isia: –¿Caida jʌrʌ panʌ?– Ãdjirãba wayacusa panusid̶aa: –Jesu Nazared̶ebemada.– 8Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Mʌ̃da idjíad̶a asia. Mʌ̃da jʌrʌ panʌbʌrʌ, za duanʌ ẽberãrãra idu wãbid̶adua.– 9Mãwã jarasia idjia naẽna jarad̶a bẽrã: “Zeza, bʌa mʌ̃́a diad̶ara ni ab̶a bid̶a aduad̶aẽ́a.” Idjia jarad̶a quĩrãca wãrãda mãwãsia. 10Maʌ̃ne Simoʌ̃ Pedroba djõbada necoda erob̶asia. Maʌ̃da ẽũta edaped̶a sacerdote dji droma nezoca cʌwʌrʌ jʌwa araarebemada tʌtasia. Maʌ̃ nezoca trʌ̃ra Malco abadaa. 11Maʌ̃ carea Jesuba Pedroa jarasia: –Bʌdji necora wagadua. Bʌmaarã ¿mʌ̃ Zezaba mʌ̃ mĩgayad̶a ad̶ara mʌ̃a droaida b̶ʌẽ́ca?– 12Maʌ̃be romano sordaorãba Jesura jidad̶aped̶a jʌwa jʌ̃sid̶aa. Ãdji borora, Ãcõrẽ de dromanebema zarrarã sid̶a arima panasid̶aa. 13Jesura naãrã ẽberã Aná demaa edesid̶aa. Anára Caipá zãwãrẽ basía. Maʌ̃ poad̶e Caipára sacerdote dji droma basía. 14Ara maʌ̃ Caipába judiorãa jarad̶oasia biara b̶ʌda ẽberã ab̶a jũmarã carea beuida. 15Maʌ̃ne Jesu ume nĩbabadarã Simoʌ̃ Pedroda idjab̶a dewarada Jesu caid̶u wãsid̶aa. Simoʌ̃ Pedro ume wãnara sacerdote dji dromaba unubadjia. Maʌ̃ bẽrã idjira Jesu caid̶u ed̶a wãsia sacerdote dji droma de dud̶aa. 16Baribʌrʌ Pedrora ed̶a wãbada dajadaare b̶esia. Maʌ̃ bẽrã idji ume wãna, sacerdote dji dromaba unubarira dajadaa wãsia. Dji ed̶a wãbada wagabari wẽrã ume bed̶eaped̶a Pedrora ed̶a edesia. 17Maʌ̃ wẽrãba Pedroa iwid̶isia: –¿Bʌ sid̶a Jesu ume nĩbabariẽ́ca?– Pedroba panusia: –Mʌ̃ẽ́a.– 18Maʌ̃ne sacerdote dji droma nezocarãba, Ãcõrẽ de dromanebema zarrarã bid̶a tʌbʌda coa nũmʌsid̶aa cũrãsa nũmʌ bẽrã. Coad̶aped̶a tʌbʌ cã duanasid̶aa. Maʌ̃ne Pedrora ãdjirã ume tʌbʌ cã nũmasia. 19Maʌ̃be sacerdote dji dromaba Jesua bio iwid̶isia idji ume nĩbabadarãnebemada, idjia jaradia b̶ad̶ad̶ebema sid̶a. 20Maʌ̃ne Jesuba panusia: –Mʌ̃ra naʌ̃ ẽjũãnebemarã quĩrãpita ebud̶a bed̶ea b̶asia. Mʌ̃a jaradia b̶asia dadjirã dji jʌrebada deza idjab̶a Ãcõrẽ de droma dajada, jũma dadji judiorã ãbaa dji jʌrebadama. Ni maãrĩ bid̶a chupea jaraẽ́ basía. 21¿Cãrẽ cãrẽã mʌ̃́a iwid̶i b̶ʌ? Mãwã oiẽ́ b̶ʌa. Ãtebʌrʌ mʌ̃ bed̶ea ũrĩped̶ad̶arãa iwid̶ida b̶ʌa. Ãdjirãbʌrʌ cawa panʌa mʌ̃a jaradiad̶ara.– 22Jesuba mãwã jarabʌrʌd̶e zarra idji caita nũmʌba jʌwajãba Jesu quĩrãdarrad̶e uped̶a jarasia: –¿Bʌa sacerdote dji dromada wayaẽ́ b̶ʌca?– 23Jesuba panusia: –Mʌ̃a biẽ́ jarasibʌrʌ, jaradua mʌ̃a cãrẽneba biẽ́ jarasida. Baribʌrʌ bia jarasibʌrʌ, bʌa ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra usí?– 24Maʌ̃be Anába Jesura jʌwa jʌ̃ b̶ʌda Caipámaa diabuesia, idjira sacerdote dji dromaara b̶ʌ bẽrã. 25Pedrora wad̶ibid̶a ʌ̃ta nũmasia tʌbʌ cã b̶ʌda. Maʌ̃ne ẽberãrãba idjía iwid̶isid̶aa: –¿Bʌ sid̶a jãʌ̃gʌ ẽberã ume nĩbabariẽ́ca?– Pedroba mẽrã jarasia: –Mʌ̃ẽ́a.– 26Maʌ̃ne sacerdote droma nezoca ab̶aʌba Pedroa iwid̶isia: –¿Mʌ̃a bʌra idji ume néud̶e unuẽ́ basica?– Maʌ̃ nezocara Pedroba cʌwʌrʌ tʌtad̶a ume dji ẽberãrã basía. 27Pedroba wayacusa mẽrãsia. Ara mãwã jarabʌrʌd̶e eterrera berusia. 28Maʌ̃be diaped̶ed̶a Jesura Caipá ded̶eba romanorã boro de dajadaa edesid̶aa. Jesu edeped̶ad̶a judiorãra maʌ̃ de Pretorio abadad̶e ed̶a wãnaẽ́ basía ãdjirãmaarã ed̶a wãsid̶ara Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ panani bẽrã. Idji quĩrãpita bia b̶a quĩrĩã panasid̶aa Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada cod̶i carea. 29Maʌ̃ bẽrã Pilatoda ãdjirãmaa dajadaa wãped̶a iwid̶isia: –Naʌ̃ ẽberã, bãrãba biẽ́ jara panʌba ¿cãrẽ cadjiruada osi?– 30Ãdjirãba panusid̶aa: –Naʌ̃gʌba cadjiruada od̶aẽ́bara dairãba idjira bʌmaa enenaẽ́ bacasia.– 31Maʌ̃ carea Pilatoba ãdjirãa jarasia: –Bãrãbʌrʌ idjira eded̶aped̶a cawa od̶adua ara bãdji leyba jara b̶ʌ quĩrãca.– Maʌ̃ne judiorãba jarasid̶aa: –Daiba djãrãra beabid̶acara panʌa. Bãrãbʌrʌ beabid̶ida panʌa.– 32Maʌ̃gʌra wãrãda mãwãsia Jesuba jarad̶a quĩrãca. Idjia jarasia sãwã beuida b̶ʌda. 33Maʌ̃be Pilatora wayacusa ded̶e ed̶a wãsia. Jesura ed̶a edebiped̶a iwid̶isia: –¿Bʌda wãrãda judiorã boroca?– 34Jesuba panusia: –¿Maʌ̃gʌra bʌa iwid̶i b̶ʌca bio cawai carea, wa iwid̶i b̶ʌ dewararãba bʌ́a mʌ̃nebemada mãwã jarasid̶a bẽrã?– 35Maʌ̃ carea Pilatoba jarasia: –¿Mãwãra mʌ̃da judioca? Bʌ purubʌrʌ, sacerdote bororãbʌrʌ bʌra mʌ̃maa enesid̶aa. ¿Bʌa cãrẽda osi ãdjirãba mãwã od̶amãrẽã?– 36Jesuba panusia: –Mʌ̃ra ẽberãrã boromĩna mʌ̃ purura naʌ̃ ẽjũãnebemaẽ́a. Naʌ̃ ẽjũãnebema bad̶abara mʌ̃ purura djõcasid̶aa judiorãba mʌ̃ jidarãnamãrẽã. Baribʌrʌ mʌ̃ purura naʌ̃ ẽjũãnebemaẽ́a.– 37Maʌ̃ bẽrã Pilatoba jarasia: –¿Mãẽteara wãrãda bʌra ẽberãrã boroca?– Jesuba panusia: –Mãẽ, bʌa mãwã jara quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ra ẽberãrã Boroa. Baribʌrʌ mʌ̃ra naʌ̃ ẽjũãnaa zesia wãrã bed̶eada jaradiai carea. Jũma wãrãare b̶eaba mʌ̃ bed̶eara ĩjãbadaa.– 38Maʌ̃ne Pilatoba iwid̶isia: –¿Cãrẽda wãrã?– Mãwã jarad̶acarea Pilatora wayacusa dajadaa judiorãmaa wãped̶a jarasia: –Mʌ̃a unuẽ́a naʌ̃ ẽberãba cãrẽ cadjiruada osida. 39Baribʌrʌ dai romanorãba poaza bãrã itea obada quĩrãca od̶ia. Bãrã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari bẽrã mʌ̃a preso b̶ʌda ab̶a ẽdrʌ b̶ʌya, bãrãba jarabʌdada. ¿Bãrãba quĩrĩã panʌca mʌ̃a za b̶ʌ judiorã boroda ẽdrʌ b̶ʌida?– 40Maʌ̃ne ãdjirãba jĩgua jarasid̶aa: –Jãʌ̃gʌẽ́a. ¡Barrabádrʌ ẽdrʌ b̶ʌdua!– Maʌ̃ Barrabára mĩã beabada boro basía.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\