JUAɅ̃ 19

1Maʌ̃be Pilatoba Jesura soaba ubisia. 2Mãwã b̶ʌd̶e romano sordaorãba borob̶ari ʌrʌ cad̶ada Jesu borod̶e jʌ̃ b̶ʌsid̶aa, idjab̶a cacua ʌ̃rʌ̃ jʌ̃bada pursupursua b̶ʌda jʌ̃bisid̶aa. 3Maʌ̃be Jesu caita zed̶aped̶a ipid̶a jarasid̶aa: –¡Bio bia b̶ʌa, judiorã boro!– Mãwã jarad̶aped̶a jʌwajãba idji quĩrãdarrad̶e ubadjid̶aa. 4Maʌ̃be Pilatora wayacusa dajada judiorãmaa wãped̶a jarasia: –Ũrĩnadua. Mʌ̃a ẽberãra dajadaa eneya bãrã quĩrãpita. Mʌ̃maarã idjia cadjiruada oẽ́ basía.– 5Jesu dajadaa enebʌdad̶e ʌrʌ cad̶a borob̶arida idjab̶a cacuad̶e jʌ̃bada pursupursua b̶ʌda jʌ̃ b̶asia. Maʌ̃ne Pilatoba jarasia: –Za b̶ʌa dji ẽberãra.– 6Baribʌrʌ Jesu unubʌdad̶e sacerdote bororãba, Ãcõrẽ de dromanebema zarrarã bid̶a jĩgua jarasid̶aa: –¡Idjira crud̶e cachi beabidua! ¡Crud̶e cachi beabidua!– Maʌ̃ne Pilatoba jarasia: –¡Bãrãbʌrʌ eded̶aped̶a crud̶e cachi bead̶adua! Mʌ̃maarã idjia cadjiruada oẽ́ basía.– 7Maʌ̃ne judiorãba panusid̶aa: –Dairãba leyda eropanʌa. Maʌ̃ leyd̶e jara b̶ʌ quĩrãca idjira beuida b̶ʌa ara idjida Ãcõrẽ Warraad̶a a b̶ʌ bẽrã.– 8Maʌ̃ bed̶ea ũrĩsid̶e Pilatora bio ne wayasia. 9Maʌ̃be idji de dromane ed̶a wayacusa wãped̶a Jesua iwid̶isia: –¿Bʌra sãmabema?– Baribʌrʌ Jesuba panuẽ́ basía. 10Mãwã b̶ʌd̶e Pilatoba jarasia: –¿Bʌa panuẽ́ca? ¿Adua b̶ʌca mʌ̃a bʌra poya crud̶e cachi beabida idjab̶a poya ẽdrʌ b̶ʌida b̶ʌda?– 11Maʌ̃ne Jesuba panusia: –Ãcõrẽba bʌda b̶ʌd̶aẽ́bara bʌa mʌ̃ra ni cãrẽ sid̶a oẽ́ bacasia. Mʌ̃ bʌ jʌwad̶e diaped̶ad̶aba mãwã o quĩrĩã panana bẽrã bʌ cãyãbara cadjiruada aud̶uara osid̶aa.– 12Maʌ̃ ũrĩsid̶e Pilatoba crĩcha b̶esia Jesura sãwã ẽdrʌ b̶ʌida. Baribʌrʌ judiorãba wetara jĩgua jarasid̶aa: –Bʌa jãʌ̃ ẽberãda ẽdrʌ b̶ʌibʌrʌ bʌra romanorã boro ume dji biaẽ́a. Bariduaba ara idjida dji boroad̶a aibʌrʌ, maʌ̃ ẽberãra romanorã boro ume dji quĩrũa.– 13Pilatoba maʌ̃gʌda ũrĩna bẽrã Jesura dajadaa enebisia. Maʌ̃be idji ãbugued̶e chũmesia dejã “mõgara dowa od̶a” abadama. Hebreo bed̶ead̶e Gabata abadaa. 14Judiorã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewarira nurẽma bẽrã ãdjirãra ne o panasid̶aa. Umatipa babod̶od̶e Pilatoba judiorãa jarasia: –Acʌd̶adua. Bãrã Borora nama b̶ʌa.– 15Baribʌrʌ ãdjirãba jĩgua jarasid̶aa: –¡Beabidua! ¡Beabidua! ¡Crud̶e cachi beabidua!– Maʌ̃ carea Pilatoba jarasia: –¿Mãwãra mʌ̃a bãrã Boroda crud̶e cachi beabica?– Maʌ̃ne sacerdote bororãba panusid̶aa: –¡Dairãba dewara borora neẽ́ panʌa! ¡Ab̶abe romanorã borodrʌ dairã boroa!– 16Maʌ̃be Pilatoba Jesura romano sordaorãa diasia crud̶e cachi bead̶amãrẽã. Ara maʌ̃da idjira edesid̶aa. 17Jesuba idji cruda atauped̶a sordaorãba idjira edesid̶aa ẽjũã Boro B̸ʌwʌrʌ abadamaa. Hebreo bed̶ead̶e Golgota abadaa. 18Mama ãdjirãba Jesura crud̶e cachisid̶aa. Idjab̶a idji caita ẽberãda umé crud̶e cachisid̶aa, ab̶a Jesu jʌwa araare, ab̶a jʌwa acʌare. 19Maʌ̃ awara Pilatoba bed̶ea b̶ʌd̶ada Jesu boro nocoare jira b̶ʌbisia. Nãwã b̶ʌsia: “Jesu Nazared̶ebema, judiorã Boro.” 20Maʌ̃ bed̶eara b̶ʌsia hebreo bed̶ead̶e, latiʌ̃ bed̶ead̶e, idjab̶a griegod̶e bid̶a. Zocãrã judiorãba maʌ̃ bed̶eara unusid̶aa, Jesu crud̶e cachiped̶ad̶ara puru caita b̶ʌ bẽrã. 21Judiorã sacerdote bororãba maʌ̃ bed̶ea unusid̶ad̶e Pilatoa jarasid̶aa: –B̸ʌrãdua “Judiorã Boro.” Ãtebʌrʌ b̶ʌdua: “Naʌ̃ ẽberãba jarasia idjira judiorã boroda.”– 22Baribʌrʌ Pilatoba jarasia: –Mʌ̃a b̶ʌd̶ara ara mãwã b̶eya.– 23Romano sordaorãba Jesu crud̶e cachiped̶ad̶acarea idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ad̶ada edad̶aped̶a dji ʌ̃rʌ̃bemara quĩmãrẽ cõãnaped̶a ãdjiza edasid̶aa. Idjia dewara jʌ̃ b̶ad̶a sid̶a edasid̶aa. Maʌ̃gʌra quĩrã tẽũ cajud̶a neẽ́ b̶asia, ãtebʌrʌ ʌ̃tʌba ed̶a cad̶a basía. 24Maʌ̃ne sordaorãba ãdjidub̶a jarasid̶aa: –Naʌ̃gʌra cõãnaẽ́a. Biara b̶ʌa naʌ̃ carea ne jemenenida caiba edai cawaya.– Maʌ̃gʌra mãwãsia Ãcõrẽ Bed̶ead̶e naẽnaena b̶ʌd̶a quĩrãca: “Mʌ̃a cacuad̶e jʌ̃ b̶ad̶ara ãdjiza jed̶ecasid̶aa; mʌ̃a jʌ̃ b̶ad̶a edad̶i carea jemenesid̶aa.” Wãrãda sordaorãba mãwã osid̶aa. 25Jesu crud̶e jira b̶ʌ caita Jesu papada, dji papa djabawẽrãda, Cleopa quima Mariada, Maria Magdalena sid̶a panasid̶aa. 26Jesuba idji papa unusid̶e idjab̶a unusia idji ume nĩbabari “idjia bio quĩrĩã b̶ʌ” abadada. Idjira arima nũmasia. Maʌ̃ne Jesuba idji papaa jarasia: –Papa, za b̶ʌda bʌ warraa.– 27Maʌ̃be idji ume nĩbabaría jarasia: –Za b̶ʌda bʌ papaa.– Maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa Jesu papara Jesu ume nĩbabari ded̶e b̶abadjia. 28Mãwã jarad̶acarea Jesuba cawasia jũma idjia oida b̶ad̶ara osida. Maʌ̃ne jarasia: –Mʌ̃ra opichia nũmʌa.– Maʌ̃gʌra jarasia Ãcõrẽ Bed̶ead̶e jara b̶ʌ quĩrãca. 29Maʌ̃ne arima zocoda uva b̶a oregueaba bira nũmasia. Ʌ̃cʌrʌba maʌ̃ uva b̶a oregueaba mõda quiruda b̶eguea edasid̶aa. Mõda quirura hisopo bacuru jʌwated̶e jʌ̃naped̶a Jesu ited̶e tẽũ nũmʌsid̶aa. 30Jesuba maʌ̃ uva b̶a oregueara doped̶a jarasia: –Mʌ̃a oida b̶ad̶ara jũma osia.– Maʌ̃be idji boro ed̶aa jab̶ariped̶a jaid̶asia. 31Judiorã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewarira nurẽma bẽrã ne o panasid̶aa. Maʌ̃ ewari dromara ʌ̃nãũbada ewari bẽrã ãdjirãba quĩrĩãẽ́ panasid̶aa ẽberãra crud̶e jira b̶ead̶ida. Maʌ̃ bẽrã Pilatoa jarasid̶aa crud̶e cachi b̶eara jĩrũ b̶ʌapetacuabimãrẽã isabe beud̶aped̶a ãdji cacuara mamabemada ãyã b̶ʌd̶amãrẽã. 32Maʌ̃ carea sordaorãra wãnaped̶a Jesu ume crud̶e cachi panʌra ab̶a naãrã jĩrũ b̶ʌapetasid̶aa. Ara maʌ̃ quĩrãca dewarabema ẽberã jĩrũ sid̶a b̶ʌapetasid̶aa. 33Baribʌrʌ Jesuma jũẽsid̶ad̶e unusid̶aa idjira beud̶oasida. Maʌ̃ bẽrã idji jĩrũra b̶ʌapetad̶aẽ́ basía. 34Mãwã b̶ʌd̶e sordaoba Jesu orrod̶e mĩãsuba susia wãrãda beusi cawaya. Ara maʌ̃da oara, b̶a sid̶a erozoasia. 35Naʌ̃ carta b̶ʌd̶aba wãrãda maʌ̃ra unusia. Idjia jara b̶ʌra wãrãa. Idjia cawa b̶ʌa wãrã bed̶eada jara b̶ʌda bãrã bid̶a sod̶eba ĩjãnamãrẽã. 36Jũma maʌ̃gʌra wãrãda mãwãsia Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca. Nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Idji b̶ʌwʌrʌra ni ab̶a bid̶a b̶ʌad̶aẽ́a.” 37Idjab̶a Ãcõrẽ Bed̶ead̶e naʌ̃ sid̶a b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãdjia suped̶ad̶ara acʌd̶ia.” 38Jũma mãwãnacarea judio Jose abadada Pilatomaa wãsia. Maʌ̃ Josera Arimatead̶ebema basía. Idjira Jesu ume nĩbabari basía, baribʌrʌ ni ab̶aʌa jaraca basía dewara judiorãda waya b̶ʌ bẽrã. Idjia Jesu cacuara Pilatoa iwid̶isia tʌb̶arid̶e edei carea. Maʌ̃ bẽrã Pilatoba idu edebisia. Ara maʌ̃da Joseba Jesu cacuara edad̶e wãped̶a tʌb̶arid̶e edesia. 39Maʌ̃ awara Nicodemo, naẽna Jesuma diamasi bed̶ead̶e ze b̶ad̶aba pora mirra quera áloe ume puerad̶ada enesia. Maʌ̃ zʌgʌara 34 kilo b̶asica b̶ʌa. 40Ãdjia Jesu cacua edad̶aped̶a maʌ̃ pora mirra quera áloe ume puerad̶ada wua torrod̶e posid̶aa. Pod̶aped̶a idji cacuara maʌ̃ wua torroba bʌrá b̶ʌsid̶aa judiorãba tʌb̶arid̶i naẽna obada quĩrãca. 41Jesu crud̶e cachiped̶ad̶a caita néuda b̶asia. Maʌ̃ néud̶e beud̶a tʌb̶aribada uriada b̶asia mõjẽ corod̶a djiwid̶ida. Mama beud̶ara wad̶ibid̶a b̶ʌd̶aca basía. 42Maʌ̃ uriara caita b̶ʌ bẽrã idjab̶a judiorã ʌ̃nãũbada ewarira jũẽbod̶o bẽrã Jesura mama tʌb̶arisid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\