JUAɅ̃ 2

1Ewari ũbea bad̶acarea ẽberãda dji edasid̶aa Caná purud̶e Galilea druad̶e. Maʌ̃ carea b̶ʌsrid̶a ewarida o panasid̶aa. Jesu papada mama b̶asia. 2Jesura, idji ume nĩbabadarã sid̶a maʌ̃ quima edabʌrʌ b̶ʌsrid̶a o panʌmaa jarasid̶aa wãnamãrẽã. 3Mãwã panʌne uva b̶ara jõna bẽrã dji papaba Jesua jarasia: –Uva b̶ara jõsia.– 4Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Papa, ¿cãrẽ cãrẽã bʌa mʌ̃́a maʌ̃gʌra jara b̶ʌ? Mʌ̃ ewarira wad̶i jũẽẽ́ b̶ʌa.– 5Baribʌrʌ Jesu papaba dji jed̶e panʌ́a jarasia: –Idjia jarabʌrʌra jũma od̶adua.– 6Maʌ̃ne sei zoco waib̶ʌa mõgara od̶ada arima panasid̶aa. Judiorãba maʌ̃ zocod̶eba baidoda juebadjid̶aa ne sʌgʌd̶aped̶a Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ead̶i carea. Zocoza veinte wa treinta galoʌ̃ poya b̶easia. 7Maʌ̃ne Jesuba uva b̶a jed̶e panʌ́a jarasia: –Za b̶ea zocoda baidoba birad̶adua.– Ara maʌ̃da bira tʌ nũmʌsid̶aa. 8Maʌ̃be Jesuba jarasia: –Jãʌ̃be maãrĩ jued̶aped̶a uva b̶a jed̶e panʌ boromaa eded̶adua.– Ara maʌ̃da mãwã osid̶aa. 9Maʌ̃be uva b̶a jed̶e panʌ boroba maʌ̃ baido bad̶ada do zasia. Wãrãda uva b̶ada dosia, baribʌrʌ idjia adua b̶asia sãma juesid̶ada. Ab̶abe dji jed̶e panʌbʌrʌ cawa panasid̶aa. Uva b̶a jed̶e panʌ boroba dji umaquĩrã quima edaya b̶ʌda trʌ̃ped̶a jarasia: 10–Jũmarãba naãrã uva b̶a biara b̶ʌda jed̶ebadaa. Jĩrũare quĩrã pʌrrʌa duanenacarea uva b̶a mãcuaẽ́ b̶ʌda jed̶ebadaa. Baribʌrʌ bʌa uva b̶a dji biara b̶ʌ mẽrã erob̶ad̶ada ʌ̃rãbʌrʌ jed̶ebibʌrʌa.– 11Maʌ̃ ne ununaca naãrã od̶ara Jesuba Caná purud̶e Galilea druad̶e osia. Maʌ̃gʌd̶eba idjira dji Dromada unubisia. Mãwã idji ume nĩbabadarãba idjira wãrãda ĩjãsid̶aa. 12Mãwãnacarea Jesura Capernauʌ̃ purud̶aa wãsia. Idji papada, idji djabarãda, idji ume nĩbabadarã sid̶a idji ume ãbaa wãsid̶aa. Mama dãrã pananaẽ́ basía. 13Judiorã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewarida caita b̶asia. Maʌ̃ bẽrã Jesura Jerusaleʌ̃naa wãsia. 14Mama Ãcõrẽ de droma dajada unusia Ãcõrẽa babue diad̶i careabemada nẽdobue panʌda. Pacada, ovejada, puchirã sid̶a nẽdobue panasid̶aa. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌba Ãcõrẽ de dromane diaida b̶ʌ paratara dji drua ãĩba zebʌdarãa nẽbʌa nẽdobuebadjid̶aa ãĩbema paratara diacara panana bẽrã. 15Maʌ̃ carea Jesuba jʌ̃carada soa quĩrãca osia. Maʌ̃ba Ãcõrẽ de dajada duanʌra, ãdji ovejada, ãdji paca sid̶a jũma ãyã jʌretacuasia. Dji parata nẽdobuebada mesa coretacuabʌrʌd̶e ãdji paratara egode cua dogosia. 16Mãwã obʌrʌd̶e idjia puchirã nẽdobuebadarãa jarasia: –Jũma naʌ̃gʌra ãyã eded̶adua. Mʌ̃ Zeza dera ne nẽdobuebada deda orãnadua.– 17Maʌ̃ne idji ume nĩbabadarãba quĩrãnebasid̶aa Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌda: “Bʌ de dromara mʌ̃a bio quĩrĩã b̶ʌ bẽrã mʌ̃ra beuya.” 18Mãwã b̶ʌd̶e judiorã dji dromarãda arima panasid̶aa. Maʌ̃gʌrãba Jesua jarasid̶aa: –Dairãa unubidua Ãcõrẽba bʌ́a jãwã obi b̶ʌda.– 19Jesuba panusia: –Naʌ̃ de dromada ãrĩnibʌrʌ, mʌ̃a ewari ũbead̶e wayacusa oya.– 20Maʌ̃ne judiorã dji dromarãba jarasid̶aa: –Naʌ̃ Ãcõrẽ de dromara 46 poa edesia jũma pãrãni carea. Maʌ̃da bʌa ¿sãwã ewari ũbead̶e jũma oyad̶a a b̶ʌ?– 21Jesuba naʌ̃ de dromaana asid̶e ara idjid̶ebemada bed̶ea b̶asia. 22Idji ʌ̃rẽbad̶acarea idji ume nĩbabadarãba quĩrãnebasid̶aa idjia mãwã jarad̶ada. Maʌ̃be ãdjirãba Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌra, Jesuba jarad̶a sid̶a wãrãda ĩjãsid̶aa. 23Judiorã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewarid̶e Jesura Jerusaleʌ̃ne b̶asia. Maʌ̃ne zocãrã ne ununacada osia. Maʌ̃ carea zocãrãba idjira ĩjãsid̶aa. 24Baribʌrʌ Jesuba jũmarã crĩchada cawa b̶ʌ bẽrã ĩjãẽ́ basía ãdjia wãrãda ĩjã panʌda. 25Jũmarã soda cawa b̶ʌ bẽrã ni ab̶aʌba idjía ẽberãrã sãwã b̶eada jarad̶iẽ́ panasid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\