JUAɅ̃ 20

1Nabema ewari domianebemane Maria Magdalenara diaped̶ed̶a wad̶i pãĩmaena Jesu tʌb̶ariped̶ad̶amaa wãsia. Jũẽbʌrʌd̶e unusia mõgara waib̶ʌa uria jũãtrʌ b̶ad̶ara orrocawa cob̶ʌda. 2Maʌ̃ carea pira wãsia Simoʌ̃ Pedromaa. Jesu ume nĩbabari “Jesuba bio quĩrĩã b̶ʌ” abadara mama b̶asia. Jũẽped̶a jarasia: –Dadjirã Borora idji tʌb̶ariped̶ad̶amaʌba ãyã edesid̶aa. Daiba adua panʌa sãmaa edesid̶ada.– 3Maʌ̃be Jesu ume nĩbaped̶ad̶arã Pedroda idjab̶a dewarada Jesu tʌb̶ariped̶ad̶amaa wãsid̶aa. 4Umena pira wãsid̶aa, baribʌrʌ dewarabemara Pedro cãyãbara isabeara pira wãna bẽrã Jesu tʌb̶ariped̶ad̶ama naãrã jũẽsia. 5Jũẽped̶a ed̶a acʌi carea ed̶aa b̶arrusia. Maʌ̃ne wua Jesu cacua bʌrá b̶ad̶ara arima tab̶ʌda unusia, baribʌrʌ ed̶aa wãẽ́ basía. 6Simoʌ̃ Pedrora idji jĩrũare jũẽped̶a uriad̶e ed̶a wãsia. Idjia bid̶a unusia Jesu cacua bʌrá b̶ad̶a wuara arima tab̶ʌda. 7Maʌ̃ awara unusia wua Jesu boro ãnẽb̶ari b̶ad̶ada. Baribʌrʌ maʌ̃gʌra dewarabema wua ume ãbaa b̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ jĩga b̶ed̶á cob̶asia. 8Maʌ̃be naãrã jũẽna sid̶a ed̶aa wãsia. Wua mãwã tab̶ʌra unusid̶e wãrãda ĩjãsia Jesura ʌ̃rẽbasida. 9Baribʌrʌ ãdjia wad̶ibid̶a bio cawad̶aẽ́ panasid̶aa Ãcõrẽ Bed̶ead̶e Jesu ʌ̃rẽbaida b̶ʌd̶ebemada b̶ʌ́ b̶ʌda. 10Maʌ̃be Jesu ume nĩbaped̶ad̶arãra ãdji pananamaa jẽda wãsid̶aa. 11Maʌ̃misa Mariara uria icawa jĩã b̶asia. Mãwã jĩã b̶ʌba ed̶aa b̶arrusia ed̶a acʌi carea. 12Maʌ̃ne bajãnebema nezocarã cacuad̶e jʌ̃bada torroa jʌ̃ panʌda umé ed̶a unusia. Ab̶a Jesu b̶ad̶a boro nocoare chũmasia. Dewarabemada idji jĩrũ b̶ad̶aare chũmasia. 13Ãdjia iwid̶isid̶aa: –Wẽrã, ¿cãrẽ cãrẽã jĩã b̶ʌ?– Maʌ̃ne idjia panusia: –Mʌ̃ Boro Jesuda edesid̶aa. Mʌ̃a adua b̶ʌa sãmaa edesid̶ada.– 14Ara mãwã jarabʌrʌd̶e Mariara ãyã pʌrʌwasia. Maʌ̃ne Jesuda unusia baribʌrʌ cawaẽ́ basía Jesuda mãwã b̶ʌda. 15Jesuba idjía iwid̶isia: –Wẽrã, ¿cãrẽ cãrẽã jĩã b̶ʌ? ¿Caida jʌrʌ b̶ʌ?– Mariaba crĩchasia néu wagabarida mãwã b̶ʌda. Maʌ̃ bẽrã jarasia: –Bʌa Jesu cacuada ãyã edesibʌrʌ, mʌ̃́a jaradua sãma b̶ʌsida mʌ̃a ãyã tʌb̶arid̶e edei carea.– 16Maʌ̃ne Jesuba trʌ̃ jarasia: –¡Maria!– Mariaba araa acʌped̶a –¡Raboni!– asia. (Maʌ̃ra hebreo bed̶ead̶e jara b̶ʌa “Jaradiabari.”) 17Jesuba jarasia: –Mʌ̃ra bʌrʌrãdua mʌ̃ Zezamaa wad̶i wãẽ́ b̶ʌ bẽrã. Jãʌ̃be mʌ̃ djabarãmaa wãped̶a jaradua mʌ̃ Zezamaa wãbʌrʌda. Idjira bãrã Zezaa. Mʌ̃ Ãcõrẽa idjab̶a bãrã Ãcõrẽa.– 18Ara maʌ̃da Maria Magdalenara Jesu ume nĩbabadarãmaa wãped̶a jarasia: –Mʌ̃a dadjirã Boroda unusia.– Maʌ̃ awara Jesuba jarad̶ara jũma nẽbʌrʌsia. 19Maʌ̃gʌ ewarira nabema ewari domianebema basía. Queud̶acarea Jesu ume nĩbabadarãra ded̶e ed̶a ãbaa dji jʌre panasid̶aa. Dewararã judiorãda waya panʌ bẽrã dji ed̶a wãbadara bio jũãtrʌ nũmʌsid̶aa. Maʌ̃ne Jesura cawaẽ́ne ed̶a odjasia. Ãdjirã ẽsi nũmeped̶a jarasia: –¡Mẽrã! ¡Necai duananadua!– 20Maʌ̃ jaraped̶a idji jʌwada, idji orro sid̶a ãdjirãa acʌbisia. Dadjirã Boro unubʌda carea b̶ʌsrid̶asid̶aa. 21Maʌ̃be Jesuba wayacusa ãdjirãa jarasia: –Necai duananadua. Mʌ̃ Zezaba mʌ̃ naʌ̃ ẽjũãnaa diabued̶a quĩrãca mʌ̃a bãrãda puru b̶eaza diabueya.– 22Mãwã jaraped̶a ãdjirãmaa jãrãpuasia. Jãrãpuaped̶a jarasia: –Ãcõrẽ Jaurera edad̶adua. 23Ẽberãba cadjirua od̶ada bãrãba Ãcõrẽ Jaured̶eba quĩrãdoad̶ibʌrʌ, maʌ̃ba jara b̶ʌa Ãcõrẽba maʌ̃ cadjiruara quĩrãdoasida. Idjab̶a ẽberãba cadjirua od̶ada bãrãba Ãcõrẽ Jaured̶eba quĩrãdoad̶aẽ́bʌrʌ maʌ̃ba jara b̶ʌa Ãcõrẽba maʌ̃ cadjiruara quĩrãdoaẽ́ b̶ʌda.– 24Tomára Jesuba edad̶a doce panʌnebema basía. Idji ĩyãgad̶a trʌ̃ra Mĩguiso abadjid̶aa. Jesu odjasid̶e idjira waabemarã ume b̶aẽ́ basía. 25Maʌ̃ bẽrã idjía jarasid̶aa: –Dairãba dadjirã Borora unusid̶aa.– Baribʌrʌ Tomába jarasia: –Mʌ̃dji dauba idji jʌwa clavoba cachiped̶ad̶ada unuẽ́bʌrʌ, idjab̶a mʌ̃ jʌwa jĩwĩnĩda dji clavo cachi b̶ad̶ad̶e berajuẽ́bʌrʌ, idjab̶a mʌ̃ jʌwada idji orrod̶e berajuẽ́bʌrʌ, idji ʌ̃rẽbad̶ara mʌ̃a ĩjãẽ́a.– 26Ocho ewari bad̶acarea Jesu ume nĩbabadarãra wayacusa ded̶e ed̶a ãbaa dji jʌre duanasia. Maʌ̃ne Tomá sid̶a b̶asia. Mãwã panʌne dji ed̶a wãbadara bio jũãtrʌ nũmʌmĩna Jesura cawaẽ́ne odjasia. Ãdjirã ẽsi nũmeped̶a Jesuba jarasia: –¡Mẽrã! ¡Necai duananadua!– 27Mãwã jaraped̶a Tomáa jarasia: –Bʌ jʌwa jĩwĩnĩra nama berajudua, mʌ̃ jʌwaza acʌdua, idjab̶a bʌ jʌwara mʌ̃ orrod̶e berajudua. Waa ĩjãẽ́ b̶arãdua, ãtebʌrʌ ĩjãdua mʌ̃ra wãrãda ʌ̃rẽbasida.– 28Maʌ̃ne Tomába jarasia: –¡Mʌ̃ Boro! ¡Mʌ̃ Ãcõrẽ!– 29Mãwã b̶ʌd̶e Jesuba idjía jarasia: –Bʌa mʌ̃ra unubʌrʌ bẽrã ĩjãbʌrʌa. ¡Baribʌrʌ ẽberãrãba mʌ̃ra ununaẽ́mĩna ĩjãnibʌrʌ, bio bia b̶ead̶ia!– 30Jesuba dewara ne ununacada idji ume nĩbabadarã quĩrãpita zocãrã osia, baribʌrʌ jũma maʌ̃gʌra naʌ̃ cartad̶e b̶ʌẽ́a. 31Baribʌrʌ jũma naʌ̃gʌra b̶ʌsia bãrãba Jesura Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada, Ãcõrẽ Warrada ĩjãnamãrẽã. Mãwã ĩjãnibʌrʌ idjid̶eba zocai b̶ai arada erob̶ead̶ia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\