JUAɅ̃ 21

1Mãwãnacarea Jesuba ara idjida wayacusa idji ume nĩbabadarãa unubisia Tiberia amene droma icawa. Nãwã basía: 2maʌ̃ ewarid̶e ãbaa panasid̶aa Simoʌ̃ Pedroda, Tomá idji ĩyãgad̶a trʌ̃ra “Mĩguiso” abadada, Natanael Galilead̶e b̶ʌ puru Canánebemada, Zebedeo warrarãda, idjab̶a dewararãda umé. 3Mãwã panʌne Simoʌ̃ Pedroba jarasia: –Mʌ̃ra b̶eda bead̶e wãya.– Maʌ̃ne ãdjirãba jarasid̶aa: –Dairã sid̶a bʌ ume wãnia.– Ara maʌ̃da jãbad̶e b̶adod̶aped̶a wãsid̶aa. Mãwãmĩna maʌ̃ diamasi b̶edara jidad̶aẽ́ basía. 4Diaped̶ed̶a Jesuda ĩbʌd̶e nũmasia baribʌrʌ ãdjia unusid̶amĩna adua panasid̶aa Jesuda mãwã b̶ʌda. 5Mãwã b̶ʌd̶e Jesuba ãdjirãa jĩgua iwid̶isia: –Warrarã, ¿b̶edara jidasid̶aca?– Ãdjia panusid̶aa: –Jidad̶aẽ́ basía.– 6Jesuba jarasia: –Mãẽteara jʌwa araare b̶aribued̶adua. Maʌ̃ne jidad̶ia.– Ara maʌ̃da idjia jarad̶aare b̶aribuesid̶aa. Maʌ̃ne ãtarrayara poya erreb̶arid̶aẽ́ basía b̶edara zocãrã jidaped̶ad̶a bẽrã. 7Mama b̶asia Jesu ume nĩbabari “Jesuba bio quĩrĩã b̶ʌ” abadada. Maʌ̃gʌba Pedroa jarasia: –¡Jãʌ̃gʌra dadjirã Boroa!– Simoʌ̃ Pedrora cacua egod̶a b̶asia. Maʌ̃ ẽberãra dadjirã Boroda ũrĩsid̶e ara maʌ̃da idjia cacuad̶e jʌ̃barira jʌ̃ped̶a daid̶u tẽũ dogosia. 8Baribʌrʌ waabemarãra doya arid̶e panʌ bẽrã ãtarrayara b̶edaba bira b̶ʌda jãbad̶eba ĩbʌd̶aa erreb̶ari edesid̶aa. Doya jũẽni carea dji tʌmʌara cien metro b̶asica b̶ʌa. 9Drua b̶adocuasid̶ad̶e tʌbʌda urua b̶ʌda unusid̶aa. B̸eda bá b̶ʌda idjab̶a paʌ̃ ãbud̶a sid̶a unusid̶aa. 10Jesuba jarasia: –Bãrãba b̶eda jidaped̶ad̶ada ʌ̃cʌrʌ enenadua.– 11Ara maʌ̃da Simoʌ̃ Pedrora jãbad̶aa wãped̶a ãtarrayara ĩbʌd̶aa erreb̶ari enesia. Ãtarrayara b̶eda waib̶ʌa b̶eaba bira b̶asia. 153 juachasid̶aa. Baribʌrʌ zocãrã jidasid̶amĩna dji ãtarrayara cõãẽ́ basía. 12Maʌ̃be Jesuba jarasia: –Ne cod̶e zed̶adua.– Maʌ̃ne ãdjirãba wayasid̶aa idjira caida iwid̶id̶i carea. Cawasid̶aa idjira dadjirã Boroda. 13Mãwã panʌne Jesuba paʌ̃ra edaped̶a ãdjirãa diasia. B̸eda sid̶a diasia. 14Maʌ̃ba b̶arima ũbea babʌrʌ basía Jesu ʌ̃rẽbad̶acarea ara idjida idji ume nĩbabadarãa unubibʌrʌda. 15Ne coped̶ad̶acarea Jesuba Simoʌ̃ Pedroa iwid̶isia: –Simoʌ̃, Joná warra, ¿bʌa mʌ̃ra biara quĩrĩã b̶ʌca za b̶eaba mʌ̃ quĩrĩã panʌ cãyãbara?– Pedroba panusia: –Mãẽ mʌ̃ Boro, bʌa cawa b̶ʌa mʌ̃a bʌra quĩrĩã b̶ʌda.– Jesuba jarasia: –Mʌ̃ ĩjã b̶eara bio waga b̶adua oveja zaquerã wagabari quĩrãca.– 16Jesuba wayacusa Pedroa iwid̶isia: –Simoʌ̃, Joná warra, ¿mʌ̃ra quĩrĩã b̶ʌca?– Pedroba panusia: –Mãẽ mʌ̃ Boro, bʌa cawa b̶ʌa mʌ̃a bʌra quĩrĩã b̶ʌda.– Jesuba jarasia: –Mʌ̃ ĩjã b̶eara bio waga b̶adua oveja zaquerã wagabari quĩrãca.– 17Jesuba wayacusa iwid̶isia: –Simoʌ̃, Joná warra, ¿mʌ̃ra quĩrĩã b̶ʌca?– Maʌ̃gʌba b̶arima ũbea iwid̶ibʌrʌ basía. Pedrora sopua nũmesia, Jesuba b̶arima ũbea ab̶arida iwid̶id̶a bẽrã. Maʌ̃be idjia jarasia: –Mʌ̃ Boro, bʌa ne jũmada cawa b̶ʌa. Bʌa cawa b̶ʌa mʌ̃a bʌra quĩrĩã b̶ʌda.– Jesuba jarasia: –Mʌ̃ ĩjã b̶eara bio waga b̶adua oveja zaquerã wagabari quĩrãca. 18Wãrã arada jaraya: cũdraed̶a bʌdub̶a djiobadjia bʌdji wã quĩrĩãbʌrʌmaa wãi carea. Baribʌrʌ bʌ drõã b̶ed̶acarea dewararãba bʌ jʌwara jirad̶aped̶a õgo djiod̶ia. Maʌ̃be eded̶ia bʌ wã quĩrĩãẽ́ b̶ʌmaa.– 19Maʌ̃ jara b̶ʌd̶eba Jesuba cawabisia Pedrora sãwã beuida, idji beubʌrʌd̶eba ẽberãrãba cawad̶amãrẽã Ãcõrẽra dji dromada. Mãwã jaraped̶a Jesuba Pedroa jarasia: –¡Mʌ̃ ume nĩbadua!– 20Pedroba jẽda acʌped̶a Jesu ume nĩbabari “Jesuba bio quĩrĩã b̶ʌ” abadara caid̶u zebʌrʌda unusia. Maʌ̃gʌra Jesu caita chũmasia Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada cobada cosid̶ad̶e. Idjia iwid̶isia: “Dai Boro, ¿caiba bʌra jidabi?” 21Pedroba maʌ̃gʌ ẽberã unuped̶a Jesua iwid̶isia: –Mʌ̃ Boro, za zebʌrʌra ¿sãwã b̶ai?– 22Jesuba panusia: –Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ idjira zocai b̶aida ab̶a mʌ̃ waya zebʌrʌd̶aa ¿bʌa maʌ̃da sãwãi? Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bʌra mʌ̃ ume nĩbaida.– 23Mãwã jarad̶a carea zocãrã djabarãba crĩchasid̶aa Jesuba bio quĩrĩã b̶ʌ abadara beuẽ́da. Baribʌrʌ Jesuba jaraẽ́ basía idjira beuẽ́da. Ãtebʌrʌ jarasia: “Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ idjira zocai b̶aida ab̶a mʌ̃ waya zebʌrʌd̶aa, ¿bʌa maʌ̃da sãwãi?” 24Ara maʌ̃ Jesu ume nĩ b̶ad̶aba maʌ̃nebemada jara b̶ʌa idjab̶a naʌ̃ cartad̶e nãwã b̶ʌbʌrʌa. Dadjirãba cawa panʌa idjia jara b̶ʌra wãrãda. 25Wad̶i baraa Jesuba ocuad̶ara. Baribʌrʌ jũma maʌ̃gʌda cartad̶e ab̶a ab̶a b̶ʌbʌdabara, mʌ̃maarã maʌ̃ carta b̶ʌcuad̶ara naʌ̃ dud̶a araẽ́ bacasia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\