JUAɅ̃ 3

1Pariseoda b̶asia Nicodemo abadada. Idjira judio dji droma basía. 2Maʌ̃ Nicodemora diamasi Jesumaa wãsia. Maʌ̃be Jesua jarasia: –Jaradiabari, dairãba cawa panʌa bʌra Ãcõrẽba diabued̶ada. Bʌa o b̶ʌ ne ununacara ni ab̶aʌ ẽberãba poya oẽ́a Ãcõrẽda idji ume b̶ʌẽ́bʌrʌ.– 3Jesuba idjía jarasia: –Wãrã arada mʌ̃a bʌ́a jaraya: ẽberãda wayacusa tod̶aẽ́bʌrʌ Ãcõrẽ purud̶ebema baẽ́a.– 4Maʌ̃ carea Nicodemoba idjía iwid̶isia: –¿Sãwã dadji drõã b̶ʌda wayacusa tod̶i? Mãẽteara ¿dadji papa b̶ited̶a wãida b̶ʌca wayacusa tod̶amãrẽã?– 5Jesuba panusia: –Wãrãda mʌ̃a bʌ́a jaraya: baidod̶eba, Ãcõrẽ Jaured̶eba bid̶a tod̶aẽ́bʌrʌ, Ãcõrẽ purud̶ebema baẽ́a. 6Dadji papaba tod̶ara naʌ̃ djarad̶eba zed̶aa, baribʌrʌ wayacusa tod̶ara Ãcõrẽ Jaured̶eba tod̶aa. 7Mʌ̃a wayacusa tod̶ida panʌana ad̶a carea jũmawãyã crĩcharãdua. 8Nãũrãra bariduaareba puábaria. Dji jĩguara ũrĩbarimĩna cawacaa sãmaareba zeida idjab̶a sãmaa wãida. Ara maʌ̃ quĩrãca b̶ʌa Ãcõrẽ Jaured̶eba tod̶ara. Ãcõrẽ Jaurera ununacamĩna cawa panʌa ẽberã sod̶e sãwã o b̶ʌda.– 9Nicodemoba jarasia: –Ãcõrẽ Jaureba ¿sãwã maʌ̃ra mãwã oi?– 10Jesuba panusia: –Bʌra Israeld̶ebemarãa Ãcõrẽ bed̶ea jaradiabari dji dromamĩna ¿maʌ̃da adua b̶ʌca? 11Wãrã arada mʌ̃a bʌ́a jaraya: daiba cawa panʌnebemada, unu panʌnebema sid̶a bed̶ea panʌa baribʌrʌ daiba bed̶ea panʌra bãrãba ĩjãnacaa. 12Mʌ̃a naʌ̃ ẽjũãne unubadad̶ebema jara b̶ʌda bãrãba ĩjãnacabʌrʌ, bajãnebemada jaraibʌrʌ ¿sãwã ĩjãni? 13Ni ab̶aʌda bajãnaa wãnacaa maʌ̃ cawai carea. Ab̶abe mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶aba maʌ̃ra cawa b̶ʌa, bajãneba zed̶a bẽrã. 14Moiseba ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e dama ʌ̃tʌ jira b̶ʌd̶a quĩrãca, mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ʌ̃tʌ jira b̶ʌd̶ia mʌ̃ ĩjãbʌdara Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã.– 16Wãrãda Ãcõrẽba ẽberãrã bio quĩrĩã b̶ʌ bẽrã idji Warra ab̶a b̶ʌda naʌ̃ ẽjũãnaa diabuesia jũma idji ĩjãbʌdara aduarãnamãrẽã, ãtebʌrʌ idji ume ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã. 17Ãcõrẽba idji Warrara naʌ̃ ẽjũãnaa diabueẽ́ basía ẽberãrã bed̶ead̶e b̶ʌmãrẽã ãtebʌrʌ diabuesia ẽdrʌ edamãrẽã. 18Ãcõrẽba idji Warra ĩjã b̶ʌra bed̶ead̶e b̶ʌad̶a aẽ́a. Baribʌrʌ idji Warra ĩjãẽ́ b̶ʌra Ãcõrẽba bed̶ead̶e b̶ʌad̶a abaria, idji Warra ab̶a b̶ʌda igara b̶ʌ bẽrã. 19Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũãnebemarãra bed̶ead̶e panʌana abaria naʌ̃ carea: ʌ̃naara naʌ̃ ẽjũãne zesia jũmarãba sãwã nĩbad̶ida panʌda ununamãrẽã. Baribʌrʌ ẽberãrãba obadara cadjirua bẽrã pãĩmadrʌ biara quĩrĩãsid̶aa. 20Jũma cadjirua obadaba ʌ̃naara quĩrĩãnacaa. Ʌ̃naanaa zed̶acaa ãdjia cadjirua o panʌra cawarãnamãrẽã. 21Baribʌrʌ jũma wãrã ẽpẽ b̶eara ʌ̃naanaa ze panʌa ãdjia Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca obadada jũmarãba cawad̶amãrẽã. 22Mãwãnacarea Jesura idji ume nĩbabadarã sid̶a Judea druad̶aa wãsid̶aa. Mama panasid̶ad̶e idji ĩjãbʌdara borocuebadjia. 23Maʌ̃misa Juaʌ̃ba borocue b̶abadjia Enoʌ̃ne Salim puru caita. Mama baidoda egorod̶eba ʌ̃taa bogadrʌ nũmabadjia. Ẽberãrãra idjimaa wãbadjid̶aa, maʌ̃ne idjia borocuebadjia. ( 24Maʌ̃gʌra mãwãsia Juaʌ̃ preso jidad̶i naẽna.) 25Maʌ̃ ewarid̶e ʌ̃cʌrʌ Juaʌ̃ ume nĩbabadarãda dewara judio ume caicayasid̶aa Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ead̶i carea ne sʌgʌbadad̶ebema carea. 26Mãwãnacarea Juaʌ̃maa wãnaped̶a jarasid̶aa: –Jaradiabari, bʌ ume Jordaʌ̃ quĩrãrẽ b̶ad̶aba ẽberãrãra borocue b̶ʌa. Idjid̶ebemada bʌa bed̶easia. Jũmarãda idjimaa wã duanʌa.– 27Maʌ̃ carea Juaʌ̃ba jarasia: –Ãcõrẽba iduaribiẽ́bʌrʌ, ni ab̶aʌba ẽberãrãra zocãrã jʌrʌ peẽ́a. 28Bãrãba mʌ̃a jarad̶ara ũrĩsid̶aa. Mʌ̃a jarasia mʌ̃ra Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶aẽ́da. Idjab̶a jarasia mʌ̃ra Ãcõrẽba idji na diabuesida ẽberãrãba cawad̶amãrẽã mʌ̃ caid̶u zeid̶ebemada. 29Quima edabʌdad̶e dji wẽrã edabʌrʌ umaquĩrãda dji dromaa. Idji ume dji biada arima b̶ebaria idjia jarabʌrʌra ĩjã oi carea. Baribʌrʌ b̶ʌsrid̶a b̶ʌa idji bed̶eada ũrĩ b̶ʌ bẽrã. Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃a ũrĩ b̶ʌa mʌ̃ dji biaba ẽberãrãra jʌre b̶ʌda. Maʌ̃ carea mʌ̃ra bio b̶ʌsrid̶a b̶ʌa. 30Idjida dji dromaara b̶aida b̶ʌa. Mʌ̃ra ed̶aara b̶aida b̶ʌa.– 31Ʌ̃taareba ze b̶ʌra jũmarã cãyãbara dji dromaara b̶ʌa. Naʌ̃ ẽjũãne b̶eara naʌ̃ ẽjũãnebema bẽrã ab̶a namabemadrʌ bed̶eabadaa. Maʌ̃ bẽrã bajãneba ze b̶ʌra jũmarã cãyãbara dji dromaara b̶ʌa. 32Idjiabʌrʌ bed̶ea b̶ʌa bajãne ununanebemada, ũrĩnanebema sid̶a. Mãwãmĩna idjia bed̶ea b̶ʌra naʌ̃ ẽjũãnebemarã ni ab̶aʌba ĩjãnacaa. 33Baribʌrʌ idji bed̶ea ĩjã b̶ʌba cawa b̶ʌa Ãcõrẽba jara b̶ʌra wãrãda. 34Ãcõrẽba diabued̶aba Ãcõrẽ bed̶eada jarabaria, Ãcõrẽba idji Jaureda idji ume b̶emãrẽã diad̶a bẽrã. 35Dadji Zeza Ãcõrẽba idji Warrara quĩrĩã b̶ʌa; maʌ̃ bẽrã ne jũmada diasia idji jʌwaed̶a erob̶amãrẽã. 36Idji Warra ĩjã b̶ʌra Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aya, baribʌrʌ dji Warra igara b̶ʌra Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aẽ́a. Ara nawena Ãcõrẽba idjira cawa o b̶ʌcãrĩa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\