JUAɅ̃ 4

1Maʌ̃ ewarid̶e pariseorãba ũrĩsid̶aa Jesuba Juaʌ̃ cãyãbara ẽberãrã zocãrãara erob̶ʌda idjab̶a borocue b̶ʌda. ( 2Wãrãda Jesuba ẽberãrãra borocueẽ́ basía. Idji ume nĩbabadarãbʌrʌ borocuebadjid̶aa.) 3Pariseorãba maʌ̃ ũrĩped̶ad̶ada Jesuba cawad̶a bẽrã Judea druad̶e b̶ad̶ada Galilea druad̶aa wayacusa wãsia. 4Baribʌrʌ Galilead̶aa wãi carea Samaria druad̶e wãida b̶asia. 5Wãbʌrʌd̶e Samariad̶e b̶ʌ puru Sicar abadama jũẽne wãsia. Maʌ̃ purura Jacoboba idji warra Josea diad̶a ẽjũã caita b̶ʌa. 6Mama baido juebada uriada b̶asia Jacobo querasid̶e bad̶ada. Umatipa babod̶od̶e Jesura od̶e nĩba sẽ b̶asia. Maʌ̃ bẽrã maʌ̃ baido juebada uria caita chũmesia. 7Jesu ume nĩbabadarãra purud̶aa wãnoasid̶aa cod̶i carea ne nẽdod̶e. Mãwã b̶ʌd̶e wẽrã Samariad̶ebemada baido jued̶e zesia. Jesuba maʌ̃ wẽrãa jarasia: –Mʌ̃́a baidoda diadua.– 9Maʌ̃ne wẽrãba Jesua jarasia: –Mʌ̃ra Samariad̶ebema wẽrãa. ¿Cãrẽ cãrẽã judioba mʌ̃́a baidoda iwid̶i b̶ʌ?– Idjia mãwã jarasia judiorãba Samariad̶ebemarã quĩrĩãnaca bẽrã. 10Jesuba panusia: –Ãcõrẽba dia b̶ʌda bʌa cawabʌrʌbara idjab̶a za baido iwid̶i b̶ʌda caida cawabʌrʌbara, bʌa mʌ̃́a baidoda iwid̶icasia. Maʌ̃be mʌ̃a baido zocai b̶ai djiwid̶i diabarida diacasia.– 11Wẽrãba jarasia: –Bʌa ¿cãrẽba baido juei? Naʌ̃ baidora ed̶u b̶ʌa. Maʌ̃ zocai b̶ai djiwid̶i diabari baidora ¿bʌa sãma juei? 12Dairã drõã naẽnabema Jacoboba naʌ̃ baidora dairã itea amesia. Naʌ̃gʌd̶ebemada idjia do b̶abadjia. Idji warrarãba, idji animarã bid̶a dobadjid̶aa. ¿Mãwãra bʌra Jacobo cãyãbara dji dromaara b̶ʌca?– 13Jesuba panusia: –Bariduaba za b̶ʌ baidoda doibʌrʌ, wayacusa opichiaya. 14Baribʌrʌ mʌ̃a dia b̶ʌ baido dobʌrʌra waa opichiaẽ́a. Idjira Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aya, mʌ̃a dia b̶ʌ baidora idjid̶e ewariza bogadrʌ b̶ʌ quĩrãca b̶ai bẽrã.– 15Maʌ̃ne wẽrãba jarasia: –Mãẽteara maʌ̃ baidora mʌ̃́a diadua waa opichiarãmãrẽã, idjab̶a waa nama baido jued̶e ze amaaba.– 16Maʌ̃ carea Jesuba jarasia: –Bʌ quimada trʌ̃ne wãped̶a namaa zed̶adua.– 17Wẽrãba jarasia: –Mʌ̃ra quima neẽ́ b̶ʌa.– Jesuba jarasia: –Bʌa jara b̶ʌra wãrãa. Bʌra quima neẽ́ b̶ʌa. 18Wãrãda bʌa quima juesuma edabʌrʌa. Idjab̶a bʌa naʌ̃ ewarid̶e erob̶ʌra bʌ quimaẽ́a. Bʌa jara b̶ʌra wãrãa.– 19Maʌ̃ carea wẽrãba jarasia: –Mʌ̃maarã bʌra Ãcõrẽneba bed̶eabarida jãwã b̶ʌa. 20Dai drõã naẽnabemarãba naʌ̃ eyad̶e Ãcõrẽa bia bed̶eabadjid̶aa, baribʌrʌ bãrã judiorãba jarabadaa Jerusaleʌ̃nebʌrʌ idjía bia bed̶ead̶ida panʌda. ¿Sãmabʌrʌ wãnida panʌ Ãcõrẽa bia bed̶ead̶i carea?– 21Jesuba panusia: –Mʌ̃a jara b̶ʌra ĩjãdua. Ewari ab̶a naʌ̃ eyad̶e idjab̶a Jerusaleʌ̃ne bid̶a dadji Zeza Ãcõrẽa bia bed̶ead̶e wãnaẽ́a. 22Bãrã Samariad̶ebemarãba Ãcõrẽa bia bed̶eabadamĩna idjira adua panʌa. Baribʌrʌ dai judiorãba idjira cawa panʌa, judiorãneba Ãcõrẽba sãwã ẽberãrã ẽdrʌ edabarida cawabi b̶ʌ bẽrã. 23Baribʌrʌ ewari jũẽida b̶ad̶ara jũẽsia. Id̶ira dadji Zezaba quĩrĩã b̶ʌa ẽberãrãba ãdji b̶eamaʌba bia bed̶ead̶ida idji Jaured̶eba idjab̶a wãrãda cawa panʌneba. Ab̶a mãwãbʌrʌ idjía arid̶e bia bed̶ead̶ia. 24Ãcõrẽra jaurea. Maʌ̃ bẽrã ẽberãrãba idjía bia bed̶ea quĩrĩã panʌbʌrʌ mãwã od̶ida panʌa idji Jaured̶eba idjab̶a wãrãda cawa panʌneba.– 25Wẽrãba jarasia: –Mʌ̃a cawa b̶ʌa Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara wãrãda zeida. Idji zebʌrʌd̶e dadjirãa ne jũmada cawabiya.– 26Maʌ̃ bẽrã Jesuba jarasia: –Mʌ̃, bʌ ume bed̶ea b̶ʌda idjía.– 27Mãwã b̶ʌd̶e Jesu ume nĩbabadarãra purud̶eba jẽda zesid̶aa. Ãdjirãba cawa crĩchad̶aẽ́ panesid̶aa Jesura wẽrã ume bed̶ea b̶ʌda unune zeped̶ad̶a bẽrã. Baribʌrʌ ni ab̶aʌba Jesua iwid̶id̶aẽ́ basía cãrẽda quĩrĩã b̶asida wa cãrẽã wẽrã ume bed̶ea b̶asida. 28Maʌ̃be wẽrãba idji zocora ameped̶a purud̶aa wãsia. Jũẽped̶a ẽberãrãa jarasia: 29–Mʌ̃a ununa ẽberãda acʌd̶e wãnadrʌ. Idjia mʌ̃́a jarasia jũma mʌ̃a naẽna od̶ada. Mʌ̃a crĩcha b̶ʌa idjira Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada.– 30Ara maʌ̃da ẽberãrãra purud̶eba wãbʌrʌsid̶aa Jesu b̶ʌmaa. 31Maʌ̃misa Jesu ume nĩbabadarãba idjía bed̶ea djuburia panasid̶aa ne comãrẽã. 32Baribʌrʌ Jesuba jarasia: –Ne coẽ́a, mʌ̃a coi carea erob̶ʌra bãrãba adua panʌa.– 33Idji ume nĩbabadarãba ãdjidub̶a jara duanesia: –Ab̶aʌba idjira ne cobisisicada.– 34Maʌ̃ bẽrã Jesuba ãdjirãa jarasia: –Mʌ̃ Diabued̶aba obi b̶ʌra jũma o b̶ʌd̶e ne co b̶ʌ quĩrãca b̶ʌa. 35Bãrãba jarabadaa: “Wad̶i jed̶eco quĩmãrẽ b̶ʌa néu ewad̶i carea.” Baribʌrʌ mʌ̃a jaraya: acʌd̶adua, ẽberãrã mʌ̃maa zebʌdara néu purea tab̶ʌ quĩrãca panʌa. Ãcõrẽ bed̶eara ara nawena ĩjãni carea b̶eaa. 36Néu ewad̶i ewarira jũẽsia. Néu ewabʌda quĩrãca bãrãra trajad̶ia ẽberãrãba mʌ̃da ĩjãnamãrẽã. Mãwã ãdjirãra Ãcõrẽ ume ewariza zocai panania. Néu ewabariba edabʌrʌ carea b̶ʌsrid̶abaria. Ara maʌ̃ quĩrãca bãrãra b̶ʌsrid̶ad̶ia ẽberãrãba mʌ̃ ĩjãbʌda carea. Maʌ̃ bẽrã dji néu ewabarira dji ubari ume b̶ʌsrid̶a panania. 37Dadjia jarabadara wãrãa: “Ab̶aʌda ne uida b̶ʌa idjab̶a ab̶aʌba ewaida b̶ʌa.” 38Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃a bãrãra diabuesia dewararãba uped̶ad̶ada ewad̶amãrẽã. Ãdjia uped̶ad̶ada bãrãba bia ewa panʌa.– 39Zocãrã Samariad̶ebemarã maʌ̃ purud̶e panabadaba Jesura ĩjãsid̶aa, wẽrãba nãwã jarad̶a bẽrã: “Idjia mʌ̃́a jarasia jũma mʌ̃a naẽna od̶ara.” 40Samariad̶ebemarãra Jesumaa zed̶aped̶a bed̶ea djuburiasid̶aa ãdji ume b̶emãrẽã. Maʌ̃be Jesura ãdji purud̶e ewari umé b̶esia. 41Idjia jaradia b̶ʌd̶e ãdjirã awara zocãrãba ĩjãsid̶aa. 42Ãdjirãba wẽrãa jarasid̶aa: –Dairãba ab̶abe bʌa jarad̶a carea ĩjã panʌẽ́a, ãtebʌrʌ ĩjã panʌa idjia jaradia b̶ʌda ũrĩped̶ad̶a bẽrã. Dairãba cawasid̶aa idjira wãrãda jũmarã ẽdrʌ edabarida.– 43Samariad̶e ewari umé b̶aped̶a Jesura Galilea druad̶aa wãsia. 44Maʌ̃ naẽna idjia jarad̶oasia Ãcõrẽneba bed̶eabarira ara idji druad̶ebemarãba wayad̶acada. 45Jesu Jerusaleʌ̃ne b̶asid̶e Galilead̶ebemarã sid̶a duanasid̶aa Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari bad̶i carea. Mama Jesuba ne ununaca o b̶ʌda unusid̶aa. Maʌ̃ carea idji Galilead̶e jũẽsid̶e ãdjirãba bia edasid̶aa. 46Galilea druad̶e b̶ʌd̶e Jesura wayacusa Caná purud̶aa wãsia idjia naẽna baido uva b̶a babid̶amaa. Maʌ̃misa Capernauʌ̃ purud̶e b̶asia dji boroare trajabari dji dromada. Maʌ̃ ẽberã warrada bio cacua biẽ́ b̶asia. 47Maʌ̃ne idjia ũrĩsia Jesura Judead̶eba Galilea druad̶aa zesida. Ara maʌ̃da Caná purud̶aa wãsia Jesu b̶ʌmaa. Jũẽped̶a bed̶ea djuburiasia idji warra jũãcãyã nũmʌda biabid̶e wãmãrẽã. 48Jesuba idjía jarasia: –Bãrãba ne ununacada ununaẽ́bʌrʌ mʌ̃a jara b̶ʌra ĩjãnaẽ́a.– 49Baribʌrʌ dji ẽberãba jarasia: –Mʌ̃ Boro, mʌ̃ warra jaid̶ai naẽna isabe wãna.– 50Jesuba jarasia: –Diguid̶aa wãdua. Bʌ warrara biasia.– Dji ẽberãba ĩjãna bẽrã ara maʌ̃da wãsia. 51Diguid̶aa jũẽbʌrʌd̶e idji nezocarãba audiab̶arid̶aped̶a jarasid̶aa: –Bʌ warrara biasia.– 52Maʌ̃ne idjia iwid̶isia: –¿Sãʌ̃be mãwã biasi? Ãdjia panusid̶aa: –Nuena ʌ̃mãdau buyad̶acarea dji cʌwamiara dugusia.– 53Maʌ̃ne dji zezaba cawasia ara maʌ̃ hora quĩrãca Jesuba bʌ warrara biasiad̶a asida. Maʌ̃ba idjia, jũma idji ẽberãrã bid̶a Jesura ĩjãsid̶aa. 54Jesura Judead̶eba Galilead̶aa jẽda zebʌrʌza ne ununacada o b̶abadjia. Maʌ̃gʌ ne ununaca od̶ara dji umébema ne ununaca od̶a basía.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\