JUAɅ̃ 5

1Mãwãnacarea judiorãba Jerusaleʌ̃ purud̶e ewari dromada osid̶aa. Maʌ̃ bẽrã Jesura mamaa wãsia. 2Jerusaleʌ̃ purud̶e cuibadada b̶ʌa judiorãba coroped̶ad̶ada. Maʌ̃ cuibadara dji purud̶e ed̶a wãbada Oveja abada caita b̶ʌa. Hebreo bed̶ead̶e Betzatá abadaa. Dji baido caita de zaqueda juesuma panʌa. 3Mama egode cacua biẽ́ b̶eada, daub̶errea b̶eada, jĩrũ biẽ́ b̶eada, b̶ʌradrʌ b̶ea sid̶a zocãrã baraasia. [Ãdjirãba domimiada jʌ̃ã panabadjid̶aa. 4Ed̶aud̶e bajãnebema nezocada maʌ̃ baido domimia od̶e zebadjia. Mãwã obʌrʌd̶e dji naãrã maʌ̃ baidod̶e ed̶a wãbʌrʌda idji cacua biẽ́ b̶ad̶ara biabadjia.] 5Maʌ̃ne ẽberãda b̶asia 38 poa cacua biẽ́ b̶ʌda. 6Jesuba maʌ̃ ẽberã egode tab̶ʌ unusid̶e cawasia idjira mama dãrãbʌrʌda. Maʌ̃ bẽrã idjía iwid̶isia: –¿Bʌra bia quĩrĩã b̶ʌca?– 7Maʌ̃ne dji cacua biẽ́ b̶ʌba panusia: –Mãẽ mʌ̃ Boro, baribʌrʌ mʌ̃a neẽ́ b̶ʌa caiba mʌ̃ra doed̶a b̶ʌida domimiabʌrʌd̶e. Mʌ̃ ed̶a wãya b̶ʌmisa dewarada mʌ̃ na ed̶a wãbaria.– 8Jesuba jarasia: –Piradrʌdua. Bʌ cʌd̶ara edaped̶a nĩbad̶e wãdua.– 9Ara maʌ̃da dji ẽberãra biasia. Idji cʌd̶ara edaped̶a nĩbad̶e wãsia. Baribʌrʌ maʌ̃ ewarid̶era ʌ̃nãũbada ewari basía. 10Maʌ̃ bẽrã judiorã dji dromarãba ẽberã cacua biad̶aa jarasid̶aa: –Id̶ira ʌ̃nãũbada ewari bẽrã bʌ cʌd̶ara edecara b̶ʌa.– 11Maʌ̃ne idjia panusia: –Baribʌrʌ mʌ̃ biabid̶aba jarasia: “Bʌ cʌd̶ara edaped̶a wãdua.” 12Ãdjirãba iwid̶isid̶aa: –¿Caiba bʌ́a mãwã bʌ cʌd̶ara edaped̶a wãduad̶a asi?– 13Baribʌrʌ idji cacua biabid̶a trʌ̃ra adua b̶asia. Jesura ẽberãrã zocãrã nũmʌ tãẽna b̶ad̶ada ãyã wãna bẽrã idjia poya jaraẽ́ basía. 14Mãwãnacarea Jesuba idjira Ãcõrẽ de droma dajada unusia. Maʌ̃be jarasia: –Bio ũrĩdua: bʌra biad̶a bẽrã waa cadjiruara orãdua bʌ biẽ́ b̶ad̶a cãyãbara biẽ́ara b̶erãmãrẽã.– 15Mãwãnacarea dji ẽberãra judiorã dji dromarãmaa wãped̶a jarasia idji biabid̶ara Jesuda. 16Mamaʌba ʌ̃taa judiorã dji dromarãba Jesura bio biẽ́ jara panesid̶aa maʌ̃ ẽberãra ʌ̃nãũbada ewarid̶e biabid̶a bẽrã. 17Baribʌrʌ Jesuba ãdjirãa jarasia: –Mʌ̃ Zeza Ãcõrẽba wad̶ibid̶a ʌ̃nãũẽ́ ẽberãrãra careba b̶ʌa idjab̶a mʌ̃a bid̶a ʌ̃nãũẽ́ careba b̶ʌa.– 18Jesuba mãwã Ãcõrẽra idji Zezaad̶a asid̶e judiorã dji dromarãba wãrãda idjira bea quĩrĩã panesid̶aa. Idjia ʌ̃nãũbada ewarid̶e ocara panʌda od̶a awara jarasia ara idjida Ãcõrẽda. 19Maʌ̃be Jesuba ãdjía jarasia: –Mʌ̃a wãrã bed̶eada bãrãa jaraya: mʌ̃, Ãcõrẽ Warraba ara mʌ̃dub̶a cãrẽ sid̶a poya oẽ́a. Baribʌrʌ mʌ̃a unu b̶ʌa mʌ̃ Zezaba o b̶ʌda. Jũma mʌ̃ Zezaba o b̶ʌra mʌ̃a bid̶a o b̶ʌa. 20Mʌ̃ Zezaba mʌ̃ra quĩrĩã b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã jũma idjia o b̶ʌra mʌ̃́a unubibaria. Maʌ̃ awara idjia naʌ̃ ne ununaca od̶a cãyãbara ne waib̶ʌara b̶ʌda unubiya. Maʌ̃ carea bãrãba cawa crĩchad̶aẽ́ duanenia. 21Mʌ̃ Zezaba beud̶arã ʌ̃rẽbabiped̶a zocai b̶ʌbari quĩrãca mʌ̃a zocai b̶aira mʌ̃a dia quĩrĩãbʌrʌ́a diabaria. 22Maʌ̃ awara mʌ̃ Zezaba ni ab̶aʌda cawa oẽ́a. Ãtebʌrʌ mʌ̃ra b̶ʌsia jũmarãda cawa omãrẽã. 23Mãwã jũmarãba mʌ̃ Zeza waya panʌ quĩrãca mʌ̃ sid̶a wayad̶ia. Mʌ̃ wayaẽ́ b̶ʌba mʌ̃ Zeza sid̶a wayaẽ́ b̶ʌa, mʌ̃ Zezaba mʌ̃ra naʌ̃ ẽjũãnaa diabued̶a bẽrã. 24Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bariduaba mʌ̃ bed̶eada ũrĩped̶a mʌ̃ Diabued̶ada ĩjãibʌrʌ, maʌ̃ ẽberãra idji ume ewariza zocai b̶aya. Ãcõrẽba idjira biẽ́ b̶ʌẽ́a. Wãrãda maʌ̃ ẽberãra beu b̶ad̶ada zocai b̶aya. 25Wãrã arada mʌ̃a jaraya: ewari zeida b̶ad̶ara jũẽsia. Namaʌba ʌ̃taa beud̶a quĩrãca b̶eaba mʌ̃, Ãcõrẽ Warra bed̶eada ũrĩnia. Mʌ̃ ĩjãbʌdaba zocai b̶ai arada edad̶ia. 26Mʌ̃ Zezara zocai b̶ai djibaria. Mʌ̃a maʌ̃ zocai b̶aira diabaria idjia mʌ̃́a diad̶a bẽrã. 27Maʌ̃ awara mʌ̃ra b̶ʌsia jũmarãda cawa omãrẽã, mʌ̃ra Naʌ̃ Djara Edad̶a bẽrã. 28Mʌ̃a jara b̶ʌ carea cawa crĩchad̶aẽ́ b̶earãnadua. Wãrãda ewari ab̶a jũmarã beud̶arãba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a bed̶eara ũrĩnia. 29Maʌ̃ne jũmarãda ʌ̃rẽbad̶ia. Ne bia o b̶ead̶ara ʌ̃rẽbad̶ia Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶ead̶i carea, baribʌrʌ cadjirua o b̶ead̶ara ʌ̃rẽbad̶ia mʌ̃a biẽ́ b̶ʌmãrẽã. 30Ara mʌ̃dub̶a cãrẽ sid̶a poya oẽ́a. Mʌ̃a ẽberãra cawa obaria mʌ̃ Zezaba jarabʌrʌ quĩrãca. Mʌ̃a jipa cawa obaria. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca ocaa ãtebʌrʌ mʌ̃ Zeza, mʌ̃ Diabued̶aba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca obaria. 31Mʌ̃a jara b̶ʌra wãrãmĩna ara mʌ̃djid̶ebemada bed̶ea b̶ʌ bẽrã bãrãmaarã wãrãẽ́ca b̶ʌa. 32Baribʌrʌ mʌ̃ Zezara mʌ̃are bed̶ea b̶ʌa. Mʌ̃a cawa b̶ʌa idjia jara b̶ʌra wãrãda. 33Maʌ̃ awara bãrãba ẽberãrãda Borocuebari Juaʌ̃maa diabuesid̶aa mʌ̃nebemada iwid̶id̶amãrẽã. Maʌ̃ne idjia jarad̶ara wãrã basía. 34Mʌ̃a jʌrʌẽ́ b̶ʌa ẽberãda mʌ̃are bed̶eamãrẽã. Baribʌrʌ Juaʌ̃ba mʌ̃nebema jarad̶ara mʌ̃a bid̶a bãrãa jara b̶ʌa ẽdrʌd̶amãrẽã. 35Juaʌ̃ra ĩbĩrã urua quĩrãca b̶asia. Bãrãra idji ʌ̃naane b̶ʌsrid̶a panasid̶aa idjira bãrã ume dãrã b̶ad̶aẽ́mĩna. 36Baribʌrʌ Juaʌ̃ba jarad̶a cãyãbara naʌ̃gʌda mʌ̃are biara bed̶ea b̶ʌa. Mʌ̃ Zezaba obi b̶ʌda mʌ̃a jũma o b̶ʌ bẽrã cawabi b̶ʌa mʌ̃ Zezaba mʌ̃ra wãrãda diabuesida. 37Wãrãda mʌ̃ Zeza, mʌ̃ Diabued̶ara mʌ̃are bed̶ea b̶ʌa. Baribʌrʌ bãrãba idji bed̶eara ũrĩnacaa idjab̶a idjira ununacaa. 38Idjab̶a idji bed̶eara bãrã sod̶e neẽ́ b̶eaa, mʌ̃, idjia Diabued̶ara ĩjãnaca bẽrã. 39Bãrãba Ãcõrẽ Bed̶eara quĩrãcuita acʌbadaa crĩcha panʌ bẽrã maʌ̃gʌd̶eba Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶ead̶ida. Maʌ̃ cartaba mʌ̃nebemadrʌ bed̶ea b̶ʌa. 40Mãwãmĩna bãrãra mʌ̃maa ze quĩrĩãnacaa zocai b̶ai edad̶i carea. 41Mʌ̃a jʌrʌẽ́ b̶ʌa bãrãba mʌ̃ra bia ununamãrẽã. 42Maʌ̃ awara mʌ̃a bãrãra cawa b̶ʌa. Cawa b̶ʌa bãrãba Ãcõrẽra quĩrĩãnacada. 43Mʌ̃ra mʌ̃ Zeza trʌ̃neba ze b̶ʌa, baribʌrʌ bãrãba mʌ̃ra bia edad̶aẽ́ panʌa. Maʌ̃ne dewarada ara idji trʌ̃neba zeibʌrʌ, maʌ̃gʌra bãrãba bia edabadaa. 44Bãrãba ab̶abe quĩrĩã panʌa dewararãba bãrãra bia ununida. Ãcõrẽ ab̶a b̶ʌba bãrãda bia unuida jʌrʌd̶aẽ́bʌrʌ ¿sãwã idjida ĩjãni? 45Crĩcharãnadua mʌ̃ Zeza quĩrãpita mʌ̃a bãrãra biẽ́ jaraida. Bãrãba Moised̶eba bia pananida jʌ̃ã panʌa. Baribʌrʌ ara maʌ̃ Moiseba bãrãra mʌ̃ Zeza quĩrãpita biẽ́ jaraya. 46Bãrãba Moiseba jarad̶ada wãrãda ĩjã pananabara mʌ̃ra ĩjãcasid̶aa, Moiseba mʌ̃nebemada Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌd̶a bẽrã. 47Baribʌrʌ Moiseba b̶ʌd̶a sid̶a ĩjãnaẽ́bʌrʌ ¿sãwã mʌ̃ bed̶eada ĩjãni?–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\