JUAɅ̃ 6

1Mãwãnacarea Jesura Galilea amene droma wa quĩrãrã wãsia. Maʌ̃ amene dromara idjab̶a Tiberia abadaa. 2Jesuba ne ununaca o b̶ʌd̶eba cacua biẽ́ b̶eara biabicuasia. Zocãrã ẽberãrãba maʌ̃ra unu panana bẽrã idji caid̶u wãsid̶aa. 3Maʌ̃be Jesura idji ume nĩbabadarã ume eya zaqued̶aa wãnaped̶a egode chũpanesid̶aa. 4Maʌ̃ ewarid̶e judiorã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewarida caita b̶asia. 5Maʌ̃ne Jesuba unusia ẽberãrã zocãrã idjimaa zebʌdada. Jesuba bio cawa b̶asia cãrẽda oida baribʌrʌ Pelipea iwid̶isia: –Paʌ̃ra ¿sãma nẽdod̶i jũma naʌ̃gʌrã ẽberãrã ne cobid̶i carea?– Jesuba mãwã iwid̶isia Pelipeba casa panui cawaya. 7Pelipeba panusia: –Ẽberã dosciento ewari trajad̶a parataba paʌ̃ nẽdobʌda sid̶a araẽ́a ãdjirãza maãrĩ cobid̶i carea.– 8Maʌ̃ne Simoʌ̃ Pedro djaba Andreda b̶asia. Idjira Jesu ume nĩbabari basía. Maʌ̃ Andreba jarasia: 9–Warra nama b̶ʌba cebada od̶a paʌ̃da juesuma erob̶ʌa idjab̶a b̶edada umé erob̶ʌa. Baribʌrʌ jãcua ẽberãrã zocãrã duanʌ itea maʌ̃da ¿sãwãi?– 10Mama põãjãrã id̶a b̶asia. Maʌ̃ bẽrã Jesuba jarasia: –Jũmarãa jarad̶adua põãjãrãne chũpanenamãrẽã.– Ara maʌ̃da egode chũpanesid̶aa. Ãdjirãra dji umaquĩrã awa mil juesuma panasid̶aca b̶ʌa. 11Jesuba paʌ̃ra jʌwad̶e edaped̶a Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a asia. Maʌ̃be idji ume nĩbabadarãa jarasia ẽberãrãa jed̶ecad̶amãrẽã. B̸eda sid̶a ara maʌ̃ quĩrãca osia jũmarãba ad̶uba cod̶amãrẽã. 12Jũmarãda jãwũã ne coped̶ad̶acarea Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia: –Dji ad̶ubad̶ara jũma jʌrʌ ped̶adua ni maãrĩ bid̶a ãrĩrãmãrẽã.– 13Ara maʌ̃da jʌrʌ pesid̶aa. Doce jamara birasid̶aa maʌ̃ paʌ̃ cebada od̶a juesumanebema ad̶ubad̶aba. 14Jesuba mãwã od̶ad̶eba cawabisia idjira Ãcõrẽneba ze b̶ʌda. Ẽberãrãba maʌ̃ ununaped̶a jarasid̶aa: –Wãrãda naʌ̃gʌra Ãcõrẽneba bed̶eabari dji droma, dji naʌ̃ ẽjũãne zeida b̶ad̶aa.– 15Baribʌrʌ Jesuba cawasia ẽberãrãba idjira õgo eded̶ida ãdjirã boroda b̶ʌd̶i carea. Maʌ̃ carea wayacusa idub̶a eyad̶e ʌ̃taa wãsia. 16Queud̶acarea Jesu ume nĩbabadarãra doed̶a amene dromanaa wãsid̶aa. 17Jãbad̶e b̶adosid̶ad̶e Jesura ãdjimaa wad̶ibid̶a jũẽẽ́ b̶asia. Baribʌrʌ waa quĩrãrã chã wãsid̶aa Capernauʌ̃ne jũẽni carea. Mãwã b̶ʌd̶e bio pãĩsosoa nũmesia. 18Maʌ̃ne nãũrãda dji cãbãyã puá nũmʌ bẽrã amene dromara bogozoa nũmesia. 19Do quẽsidra wãbʌdad̶e unusid̶aa Jesura do ʌ̃rʌ̃ nĩda. Ãdjimaa zebʌrʌ bẽrã ne wayasid̶aa. 20Baribʌrʌ Jesuba jarasia: –Mʌ̃da jãwã b̶ʌa. Ne wayarãnadua.– 21Maʌ̃ne idjira jãbad̶e b̶ʌsrid̶a edasid̶aa. Ara maʌ̃da ãdji wãbʌdama jũẽsid̶aa. 22Maʌ̃ nurẽma ẽberãrã waa quĩrãrẽ duanenaba quĩrãnebasid̶aa jãbada ab̶abe b̶asida. Cawa panasid̶aa maʌ̃ jãbad̶e Jesu ume nĩbabadarãra wãsid̶ada. Idjab̶a cawa panasid̶aa Jesura ãdjirã ume wãẽ́ basida. 23Maʌ̃ne dewara jãbada Tiberia purud̶eba jũẽcuasia Jesuba Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a aped̶a ẽberãrãa paʌ̃ cobigad̶ama. 24Mãwã b̶ʌd̶e ẽberãrãba cawasid̶aa Jesura, idji ume nĩbabadarã sid̶a mama panʌẽ́da. Maʌ̃ carea ãdjirãra maʌ̃ jãbad̶e b̶adocuad̶aped̶a Capernauʌ̃naa Jesu jʌrʌd̶e wãsid̶aa. 25Jesu amene droma quĩrãrẽ unusid̶ad̶e iwid̶isid̶aa: –Jaradiabari, bʌra ¿sãʌ̃be nama jũẽsi?– 26Jesuba panusia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bãrãba cawad̶aẽ́ panʌa mʌ̃a ne ununaca od̶aba cawabi b̶ʌda. Mʌ̃ra ab̶abe jʌrʌ panʌa jãʌ̃ paʌ̃ coped̶ad̶aba jãwũãped̶ad̶a bẽrã. 27Trajarãnadua paʌ̃ b̶erawabarida edad̶i carea. Ãtebʌrʌ trajad̶adua paʌ̃ Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶ai diabarida edad̶i carea. Maʌ̃gʌra mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶aba diaya. Dadji Zeza Ãcõrẽba mʌ̃ra maʌ̃ carea b̶ʌsia.– 28Maʌ̃ bẽrã ãdjirãba iwid̶isid̶aa: –Dairãba ¿cãrẽda od̶ida panʌ Ãcõrẽ traju od̶i carea?– 29Jesuba panusia: –Ãcõrẽba obi b̶ʌ trajura naʌ̃gʌa: mʌ̃, idjia Diabued̶ada ĩjãnida panʌa.– 30Maʌ̃ carea ãdjirãba Jesua iwid̶isid̶aa: –¿Bʌa dairãa cãrẽda unubi bʌ bed̶ea ĩjãnamãrẽã? Dadjirã drõã naẽnabemaba ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e manáda cosid̶aa. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e jara b̶ʌa: “Idjia bajãnebema paʌ̃da diasia ãdjirãba cod̶amãrẽã.” ¿Bʌa cãrẽda oi?– 32Maʌ̃ne Jesuba panusia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya, maʌ̃ bajãnebema paʌ̃ra Moiseba diaẽ́ basía. Mʌ̃ Zezabʌrʌ diasia. Maʌ̃ awara bajãnebema paʌ̃ dji arada ẽberãrãa dia b̶ʌa. 33Maʌ̃ paʌ̃ bajãneba zed̶aba zocai b̶ai arada dia b̶ʌa.– 34Ãdjirãba jarasid̶aa: –Dai Boro, maʌ̃ paʌ̃ra dairãa ewariza dia b̶adua.– 35Jesuba jarasia: –Mʌ̃drʌ maʌ̃ paʌ̃a. Mʌ̃abʌrʌ zocai b̶ai arada diabaria. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃maa zebʌrʌra waa jarra b̶aẽ́a. Mʌ̃ ĩjã b̶ʌra waa opichia b̶aẽ́a. 36Baribʌrʌ mʌ̃a jarad̶a quĩrãca, mʌ̃a ne ununaca od̶ada bãrãba unusid̶amĩna ĩjãnaẽ́ panʌa. 37Mʌ̃ Zezaba mʌ̃́a dia b̶ʌ ẽberãrãra mʌ̃ ĩjãne zed̶ia. Mʌ̃maa zebʌdara mʌ̃a ãyã jʌretaẽ́a. 38Mʌ̃ra bajãneba zeẽ́ b̶ʌa mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda oi carea. Ãtebʌrʌ zesia mʌ̃ Diabued̶aba quĩrĩã b̶ʌda oi carea. 39Mʌ̃ Diabued̶aba quĩrĩã b̶ʌa idjia mʌ̃́a diad̶arãra ni ab̶a bid̶a aduaẽ́da. Quĩrĩã b̶ʌa naʌ̃ ewari jõnacarea mʌ̃a jũma ãdjirãra ʌ̃rẽbabida. 40Mʌ̃ Zezaba wãrãda quĩrĩã b̶ʌa ẽberãrãba mʌ̃ra idji Warrada cawad̶aped̶a ĩjãnida idji ume ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã. Mãwãbʌrʌ mʌ̃a ãdjirãra naʌ̃ ewari jõnacarea ʌ̃rẽbabiya.– 41Jesuba jarad̶oasia “bajãneba zed̶a paʌ̃ra mʌ̃́a.” Maʌ̃ carea judiorã arima b̶eaba idjid̶ebemada biẽ́ bed̶easid̶aa. 42Nãwã jarasid̶aa: –¿Naʌ̃gʌra Jesu, Jose warraẽ́ca? Dji zeza, dji papa sid̶a dadjirãba unubadaa. ¿Cãrẽ cãrẽã idjira bajãneba zesiad̶a a b̶ʌ?– 43Mãwã panʌne Jesuba jarasia: –Waa biẽ́ bed̶earãnadua. 44Ni ab̶aʌba poya mʌ̃ra ĩjãẽ́a mʌ̃ Zeza, mʌ̃ Diabued̶aba idjida mʌ̃maa eneẽ́bʌrʌ. Baribʌrʌ mʌ̃ Zezaba eneibʌrʌ naʌ̃ ewari jõnacarea maʌ̃ ẽberãra mʌ̃a ʌ̃rẽbabiya ewariza zocai b̶amãrẽã. 45Ãcõrẽneba bed̶eabadarã cartad̶e nãwã jara b̶ʌa: “Ãcõrẽbʌrʌ jũmarãa jaradiaya.” Mãwã bariduaba mʌ̃ Zeza bed̶ea ũrĩped̶a idjid̶eba cawaped̶a mʌ̃ ĩjãne zeya. 46Maʌ̃gʌba jaraẽ́ b̶ʌa ab̶aʌba dadji Zezara unusida. Ab̶abe mʌ̃abʌrʌ Ãcõrẽra unubaria idjimaʌba zed̶a bẽrã. 47Wãrã arada mʌ̃a jaraya: ẽberãba mʌ̃da ĩjãibʌrʌ Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aida erob̶aya. 48Mʌ̃ra paʌ̃ zocai b̶ai araa. 49Bãrã drõã naẽnabemarãba ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e maná co pananara ab̶abe djico basía. Co pananamĩna beusid̶aa. 50Baribʌrʌ bariduaba naʌ̃ paʌ̃ bajãneba zed̶ada coibʌrʌ beuẽ́a. 51Paʌ̃ zocai b̶ai arara mʌ̃́a. Bariduaba maʌ̃ paʌ̃da coibʌrʌ ewariza zocai b̶aya. Mʌ̃a dia b̶ʌ paʌ̃ra mʌ̃ djaraa. Maʌ̃gʌra mʌ̃a diaya ẽberãrãba zocai b̶ai arada erob̶ead̶amãrẽã.– 52Mãwã b̶ʌd̶e judiorã ãdjidub̶a quĩrũquĩrũ duanʌba jara duanesid̶aa: –¿Sãwã idji djarada dadjirãa cobi?– 53Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: bãrãba mʌ̃ djarada cod̶aẽ́bʌrʌ, mʌ̃ oa sid̶a dod̶aẽ́bʌrʌ, zocai b̶ai arada edad̶aẽ́a. 54Mʌ̃ djarara cobada dji wãrã araa. Mʌ̃ oara dobada dji wãrã araa. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ djara co b̶ʌ, mʌ̃ oa do b̶ʌba Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aira erob̶ʌa. Naʌ̃ ewari jõnacarea mʌ̃a maʌ̃ ẽberãra ʌ̃rẽbabiya. 56Mʌ̃ djara co b̶ʌ, mʌ̃ oa do b̶ʌra mʌ̃ ume b̶ʌa idjab̶a mʌ̃ra idji ume b̶ʌa. 57Mʌ̃ Zeza, mʌ̃ Diabued̶aba zocai b̶aida diai carea erob̶ʌa. Mʌ̃ra idjid̶eba zocai b̶ʌa. Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃ djara co b̶ʌba mʌ̃neba zocai b̶ai arada erob̶ʌa. 58Mʌ̃ra paʌ̃ bajãneba zed̶a dji araa. Bãrã drõã naẽnabemarãba manára cobadjid̶amĩna jũma beusid̶aa. Baribʌrʌ mʌ̃ra maná quĩrãca b̶ʌẽ́a. Naʌ̃ paʌ̃ co b̶ʌra ewariza zocai b̶aya.– 59Jesuba jũma maʌ̃gʌra Capernauʌ̃ne jaradiasia judiorã dji jʌrebada ded̶e. 60Maʌ̃ jaradia b̶ʌ ũrĩsid̶ad̶e zocãrã Jesu ẽpẽ b̶eaba jarasid̶aa: –Idjia jarad̶ara zarea b̶ʌa. ¿Caiba poya ĩjãi?– 61Jesuba cawasia idjia jaradiad̶a carea ãdjirãra mãwã biẽ́ bed̶ea panʌda. Maʌ̃ bẽrã jarasia: –Mʌ̃a jaradiad̶ara ¿bãrãmaa zarea b̶ʌca? 62Mãwã baibʌrʌ bãrãba ¿sãwã crĩchad̶i mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara ʌ̃taa naẽna b̶ad̶amaa wãbʌrʌda unusid̶ara? 63Ãcõrẽ Jaurebʌrʌ zocai b̶ai arara diabaria. Naʌ̃ djaraba diacaa. Mʌ̃a bãrãa jaradia b̶ʌra Ãcõrẽ Jaureba zocai b̶ai ara dia b̶ʌd̶ebemaa. 64Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌ bãrãba wad̶ibid̶a mʌ̃ bed̶eara ĩjãnaẽ́ panʌa.– Jesuba mãwã jarasia idjia naẽnaed̶a cawa b̶ad̶a bẽrã cairãba idji bed̶eara ĩjãnaẽ́da idjab̶a caibʌrʌ idjira jidabida. 65Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Maʌ̃ carea mʌ̃a jarasia: mʌ̃ Zezaba ẽberãda mʌ̃maa eneẽ́bʌrʌ, maʌ̃ ẽberãba poya mʌ̃ra ĩjãẽ́a.– 66Maʌ̃ carea zocãrã Jesu ẽpẽ pananarãba idjira igarasid̶aa. Waa idji ume nĩbad̶aẽ́ basía. 67Maʌ̃ bẽrã Jesuba idjia doce edad̶arãa jarasia: –¿Bãrã sid̶a wãbʌrʌd̶ica?– 68Simoʌ̃ Pedroba panusia: –Dai Boro, daida ¿caimaa wãni? Ab̶a bʌabʌrʌ dairãa jaradiabaria Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã. 69Dairãba bʌ bed̶eara wãrãda ĩjã panʌa, idjab̶a dairãba wãrãda cawa panʌa bʌra Ãcõrẽba diabued̶a jipa b̶ʌda.– 70Jesuba jarasia: –Bãrã doce panʌra mʌ̃a edasia mʌ̃ ume nĩbad̶amãrẽã. Baribʌrʌ bãrãnebemada ab̶a diaurud̶ea.– 71Jesuba Juda, Simoʌ̃ Iscariote warrad̶ebemada bed̶ea b̶asia. Idjia jĩrũare Jesura jidabisia idji ume nĩbabadarã doce panʌnebemamĩna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\