JUAɅ̃ 8

1Maʌ̃be Jesura Olivo eyad̶aa wãsia. 2Nurẽma diaped̶a wayacusa Ãcõrẽ de droma dajadaa wãsia. Mama b̶ʌd̶e ẽberãrã zocãrã idjimaa zesesid̶aa. Egode chũmeped̶a ãdjirãa jaradia b̶esia. 3Mãwã duanʌne judiorã ley jaradiabadaba, pariseorã bid̶a wẽrã daunema b̶ʌ jidaped̶ad̶ada enesid̶aa. Maʌ̃ wẽrãra arima duanʌ ẽsi b̶ʌd̶aped̶a Jesua jarasid̶aa: –Jaradiabari, naʌ̃ wẽrãra daiba jidasid̶aa ab̶aʌ ume daunema b̶ʌda. 5Dadjirã leyd̶e Moiseba nãwã b̶ea wẽrãrãda mõgaraba tab̶ari beabisia. ¿Bʌmaarã bia b̶ʌca mãwã od̶ida?– 6Ãdjirãba mãwã jarasid̶aa Jesuba sãwã panui cawaya. Idjida biẽ́ jarad̶ida crĩchasid̶aa. Maʌ̃ne Jesura ed̶aa b̶arru chũmeped̶a idji jʌwa jĩwĩnĩba egorod̶e b̶ʌ́ b̶esia. 7Baribʌrʌ ãdjirãba mĩã sẽ iwid̶i panʌ bẽrã piradrʌped̶a jarasia: –Dji cadjirua ocaba naʌ̃ wẽrãra mõgaraba tab̶arida b̶ʌa.– 8Mãwã jaraped̶a Jesura wayacusa ed̶aa b̶arru chũmeped̶a egorod̶e b̶ʌ́ b̶esia. 9Jesuba jarad̶a ũrĩsid̶ad̶e ara maʌ̃da ab̶a ab̶a wãbʌrʌ nũmesia. Naãrã drõãrãda ãyã wãsid̶aa. Maʌ̃be cũdrarã sid̶a wãbʌrʌsid̶aa. Jesura maʌ̃ wẽrã ume idub̶a b̶esia. 10Jesu ʌ̃ta nũmebʌrʌd̶e wẽrãra idub̶a nũmʌda unusia. Maʌ̃be iwid̶isia: –Bʌ biẽ́ jara duananara ¿sãma panʌ? ¿Caiba bʌra biẽ́ b̶ʌi?– 11Wẽrãba panusia: –Ni ab̶aʌba, mʌ̃ Boro.– Jesuba jarasia: –Mʌ̃a bid̶a bʌra biẽ́ b̶ʌẽ́a. Wãdua, baribʌrʌ waa cadjiruara orãdua.–] 12Mãwãnacarea Jesuba ẽberãrãa wayacusa jarasia: –Mʌ̃ra naʌ̃ ẽjũãnebemarã itea ʌ̃naa quĩrãca b̶ʌa. Bariduaba mʌ̃da ẽpẽibʌrʌ pãĩmane nĩbaẽ́a, ãtebʌrʌ ʌ̃naane b̶ʌ bẽrã zocai b̶ai arada erob̶aya.– 13Maʌ̃ne pariseorãba Jesua jarasid̶aa: –Bʌa ara bʌdjid̶ebemada bed̶ea b̶ʌ bẽrã maʌ̃ba jaraẽ́ b̶ʌa bʌa jara b̶ʌra wãrãda.– 14Jesuba jarasia: –Ara mʌ̃djid̶ebemada bed̶ea b̶ʌmĩna mʌ̃a jara b̶ʌra wãrã araa. Mʌ̃a cawa b̶ʌa mʌ̃ra sãmaʌba zesida idjab̶a sãmaa waya wãida. Baribʌrʌ bãrãba maʌ̃ra adua panʌa. 15Bãrãba naʌ̃ ẽjũãnebema crĩchad̶eba mʌ̃ra acʌ panʌa. Mʌ̃a ni ab̶aʌda mãwã acʌcaa. 16Mʌ̃a djãrã sãwã b̶eada acʌped̶a jaraibʌrʌ, mʌ̃a jara b̶ʌra wãrã araa, mʌ̃dub̶aʌba mãwã jaraẽ́ b̶ʌ bẽrã. Ãtebʌrʌ mʌ̃ Zeza, mʌ̃ Diabued̶aba mʌ̃ ume mãwã jara b̶ʌa. 17Bãrã leyd̶e jara b̶ʌa ẽberã uméba ab̶ari bed̶eada jarad̶ibʌrʌ ãdjia jara panʌra wãrãda. 18Ara maʌ̃ quĩrãca ara mʌ̃djid̶ebemada bed̶ea b̶ʌa, idjab̶a mʌ̃ Zeza, mʌ̃ Diabued̶ara mʌ̃are bed̶ea b̶ʌa.– 19Maʌ̃ne ãdjirãba Jesua iwid̶isid̶aa: –Mãẽteara bʌ Zezara ¿sãma b̶ʌ?– Jesuba panusia: –Bãrãba mʌ̃ra adua panʌa idjab̶a mʌ̃ Zeza sid̶a adua panʌa. Bãrãba mʌ̃da wãrãda cawabʌdabara, mʌ̃ Zeza sid̶a cawacasid̶aa.– 20Jesuba Ãcõrẽ de droma dajada, parata Ãcõrẽa diabadama jaradia b̶asid̶e jũma maʌ̃gʌra jarasia. Baribʌrʌ ni ab̶aʌba idjira jidad̶aẽ́ basía idji ewarira wad̶i jũẽẽ́ b̶ad̶a bẽrã. 21Maʌ̃be Jesuba jarasia: –Mʌ̃ra wãya. Wãnacarea bãrãba mʌ̃ra jʌrʌd̶ia baribʌrʌ ununaẽ́a. Bãrãba mʌ̃da ĩjãnaẽ́ bẽrã cadjiruad̶e beud̶ia. Wãrãda mʌ̃ wãbʌrʌmaa bãrãra poya wãnaẽ́a.– 22Maʌ̃ bẽrã judiorã bororãda ãdjidub̶a bed̶ea duanasid̶aa: –Mãẽteara ¿idub̶a beuica? ¿Idjia maʌ̃ carea jara b̶ʌca: “Mʌ̃ wãbʌrʌmaa bãrãra poya wãnaẽ́a”?– 23Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Bãrãra naʌ̃ ẽjũãnebemaa baribʌrʌ mʌ̃ra bajãnebemaa. Mʌ̃ra naʌ̃ ẽjũãnebemaẽ́a. 24Maʌ̃ carea mʌ̃a jarasia bãrãra cadjiruad̶e beud̶ida. Bãrãba Mʌ̃ra Mʌ̃da ĩjãnaẽ́ bẽrã cadjiruad̶e beud̶ia.– 25Maʌ̃ carea ãdjirãba iwid̶isid̶aa: –¿Bʌra cai?– Jesuba panusia: –Dãrãbʌrʌa mʌ̃a bãrãa jara b̶ʌda. 26Mʌ̃a ne zocãrãneba bãrãra bed̶ead̶e b̶ead̶a aida b̶ʌa. Baribʌrʌ mʌ̃ Diabued̶abʌrʌ cawa b̶ʌa. Idji bed̶eara wãrã araa. Mʌ̃a idjid̶eba ũrĩ b̶ʌda naʌ̃ ẽjũãnebemarãa jarabaria.– 27Baribʌrʌ ãdjirãba cawad̶aẽ́ basía Jesuba idji Zezad̶ebemada bed̶ea b̶ʌda. 28Maʌ̃ carea idjia jarasia: –Bãrãba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara crud̶e cachibʌdad̶e cawad̶ia Mʌ̃ra Mʌ̃da. Cawad̶ia mʌ̃a ni maãrĩ bid̶a ara mʌ̃djia quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca oca basida. Idjab̶a cawad̶ia mʌ̃ra bed̶ea b̶asida mʌ̃ Zezaba jaradiad̶a quĩrãca. 29Mʌ̃ Diabued̶ara mʌ̃ ume b̶ʌa. Mʌ̃ Zezaba mʌ̃dub̶a amecaa mʌ̃a ewariza idjia quĩrĩã b̶ʌda o b̶abari bẽrã.– 30Jesuba maʌ̃gʌd̶ebema bed̶ea b̶asid̶e zocãrãba idjira ĩjãsid̶aa. 31Maʌ̃be Jesuba judiorã idji ĩjãbʌdarãa jarasia: –Bãrãba mʌ̃ bed̶eada ĩjã pananibʌrʌ, wãrãda mʌ̃ ume nĩbabadarãda b̶ead̶ia. 32Mʌ̃neba bãrãba Ãcõrẽra wãrãda cawad̶ia. Maʌ̃ba bãrãra djãrã nezoca b̶ead̶ada ẽdrʌ b̶ʌya.– 33Ãdjirãba jarasid̶aa: –Baribʌrʌ dairãra Abrahaʌ̃neba yõped̶ad̶a bẽrã djãrã nezocarãẽ́a. ¿Sãwã bʌa dairãra ẽdrʌ b̶ʌyad̶a a b̶ʌ?– 34Jesuba panusia: –Wãrã arada mʌ̃a jaraya: cadjirua o b̶eara cadjirua nezocarãa. 35Nezocara idji boro ẽberãrãẽ́a, baribʌrʌ dji boro warrara idji zeza ume ewariza b̶abaria. 36Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽ Warraba bãrãra nezoca b̶ead̶ada ẽdrʌ b̶ʌibʌrʌ, wãrãda ewariza Ãcõrẽ ẽberãrãda b̶ead̶ia. 37Mʌ̃a cawa b̶ʌa bãrãra Abrahaʌ̃neba yõped̶ad̶ada, baribʌrʌ bãrãba mʌ̃ra bea quĩrĩã panʌa mʌ̃ bed̶eara ĩjãnaẽ́ panʌ bẽrã. 38Mʌ̃a jara b̶ʌa jũma mʌ̃ Zezaba mʌ̃́a jaradiad̶ada. Maʌ̃ne bãrãba ĩjã o panʌa bãrã zezad̶eba ũrĩped̶ad̶ada.– 39Ãdjirãba panusid̶aa: –Dai drõãenabema zezara Abrahaʌ̃a.– Baribʌrʌ Jesuba jarasia: –Bãrãra Abrahaʌ̃ warrarã dji ara bad̶abara idjia od̶a quĩrãca ocasid̶aa. 40Mʌ̃a bãrãa wãrã bed̶eada jara b̶ʌa Ãcõrẽba mʌ̃́a cawabid̶a quĩrãca. Mãwãmĩna bãrãba mʌ̃ra bea quĩrĩã panʌa. ¿Abrahaʌ̃ba mãwã osica? 41Bãrãba bãdji zezaba obari quĩrãca obadaa.– Maʌ̃ne ãdjirãba jarasid̶aa: –¡Baribʌrʌ dairãra wẽrã deu b̶ʌba tod̶aẽ́a! Dairãba Zezada ab̶abe eropanʌa. Idjira Ãcõrẽa.– 42Jesuba jarasia: –Ãcõrẽda bãrã Zezabara, bãrãba mʌ̃ra wãrãda quĩrĩãcasid̶aa, Ãcõrẽneba zeped̶a nama b̶ʌ bẽrã. Mʌ̃ra ara mʌ̃djid̶eba zeẽ́ basía. Idjiabʌrʌ diabuesia. 43Mʌ̃a jara b̶ʌra ¿sãwãẽrã bãrãba cawad̶aẽ́ panʌ? Bãrãba cawad̶aẽ́ panʌa, mʌ̃ bed̶eada ũrĩ quĩrĩãnaca bẽrã. 44Bãrã zezara diaurua. Maʌ̃ bẽrã idjia quĩrĩã b̶ʌdrʌ bãrãba o quĩrĩã panʌa. Idjira naãrãed̶aʌba mĩã beabaria. Wãrãneba b̶acaa idjab̶a wãrã bed̶eara jaracaa. Sewa obaria sewaid̶a b̶ʌ bẽrã idjab̶a sewa zeza bẽrã. 45Mʌ̃a wãrã bed̶eada jara b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã bãrãba mʌ̃ bed̶eara ĩjãnacaa. 46Mʌ̃a cadjiruada o b̶ʌbʌrʌ ¿cãrẽ cadjiruada o b̶ʌ? ¿Cai bãrãnebemaba poya jarai? Mʌ̃a wãrã bed̶eada jara b̶ʌbʌrʌ, ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ bed̶eara ĩjãnaẽ́ panʌ? 47Ãcõrẽ ĩjã b̶ʌba idji bed̶eara ĩjã obaria baribʌrʌ bãrãra Ãcõrẽ warrarãẽ́ bẽrã idji bed̶eara ĩjã od̶acaa.– 48Maʌ̃be judiorãba Jesua jarasid̶aa: –Bʌra Samariad̶ebemada jãwã tab̶ʌa idjab̶a jai bara b̶ʌa. ¿Dairãba arid̶e jara panʌẽ́ca?– 49Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Mʌ̃ra jai neẽ́ b̶ʌa. Mʌ̃ Zezad̶ebemada bia bed̶eabaria. Baribʌrʌ bãrãba mʌ̃nebemada bia bed̶ead̶acaa. 50Mʌ̃a jʌrʌẽ́ b̶ʌa ẽberãrãba mʌ̃nebemada bia bed̶ead̶amãrẽã. Baribʌrʌ ab̶aʌba quĩrĩã b̶ʌa ẽberãrãba mʌ̃nebemada bia bed̶ead̶ida. Idjiabʌrʌ cawa obaria. 51Wãrã arada mʌ̃a jaraya, mʌ̃ bed̶ea ĩjã o b̶ʌra beuca baya.– 52Maʌ̃ne judiorãba Jesua jarasid̶aa: –Id̶ibʌrʌ dairãba cawabʌdaa bʌra jai bara b̶ʌda. Abrahaʌ̃ra beusia. Jũma Ãcõrẽneba bed̶eabadarã sid̶a beusid̶aa, baribʌrʌ bʌa jara b̶ʌa: “Mʌ̃ bed̶ea ĩjã o b̶ʌra beuca baya.” 53Mãwãra ¿bʌra dai drõã naẽnabema Abrahaʌ̃ cãyãbara dji dromaara b̶ʌca? Idjira beusia, idjab̶a jũma Ãcõrẽneba bed̶eabadarã sid̶a beusid̶aa. Bʌra ¿caida crĩcha b̶ʌ?– 54Jesuba panusia: –Ara mʌ̃djid̶ebemada bia bed̶eaibʌrʌ maʌ̃ba jaraẽ́ b̶ʌa mʌ̃ra dji biada. Baribʌrʌ mʌ̃ Zezaba mʌ̃nebemada bia bed̶ea b̶ʌa. Bãrãba idjira bãrã Ãcõrẽana a panʌa. 55Baribʌrʌ idjira adua panʌa. Maʌ̃ne mʌ̃a idjira cawa b̶ʌa. Idjida adua b̶ʌad̶a ad̶abara mʌ̃ra bãrã quĩrãca sewaid̶a b̶acasia. Baribʌrʌ mʌ̃a idjira cawa b̶ʌ bẽrã idji bed̶eada ĩjã o b̶ʌa. 56Bãrã drõã naẽnabema Abrahaʌ̃ra b̶ʌsrid̶asia mʌ̃ naʌ̃ ẽjũãnaa zebʌrʌ ewarira unuida cawa b̶ad̶a bẽrã. Wãrãda unuped̶a bio b̶ʌsrid̶a b̶esia.– 57Maʌ̃ne judiorãba Jesua jarasid̶aa: –Bʌra wad̶ibid̶a cincuenta poa b̶ʌẽ́a. ¿Sãwã bʌa Abrahaʌ̃ra unusiad̶a a b̶ʌ?– 58Jesuba panusia: –Mʌ̃a wãrã arada jaraya: Abrahaʌ̃ b̶ai naẽnaʌba Mʌ̃ra Mʌ̃́a.– 59Jesuba mãwã jarad̶a carea judiorãba mõgarada edasid̶aa idji tab̶ari b̶ead̶i carea. Baribʌrʌ Jesura mĩrũped̶a Ãcõrẽ de dajadabemada ãyã wãsia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\