JUAɅ̃ 9

1Wãbʌrʌd̶e Jesuba unusia ẽberã daub̶errea toped̶ad̶ada. 2Maʌ̃ne Jesu ume nĩbabadarãba iwid̶isid̶aa: –Jaradiabari, ¿caiba cadjirua od̶ad̶eba naʌ̃ ẽberãra jãwã daub̶errea tosid̶a? ¿Idji djibarirãba cadjirua oped̶ad̶ad̶eba, wa idjia cadjirua od̶ad̶eba?– 3Jesuba panusia: –Cadjirua oped̶ad̶ad̶eba jãwã tod̶aẽ́ basía. Idjira daub̶errea tosid̶aa idjid̶eba Ãcõrẽba ne obʌrʌda jũmarãba ununamãrẽã. 4Maʌ̃ bẽrã wad̶i ãsa b̶ʌd̶e ed̶a mʌ̃ Diabued̶aba obi b̶ʌra mʌ̃a oida b̶ʌa. Queud̶acarea ni ab̶aʌda poya trajad̶acaa. 5Baribʌrʌ naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌd̶e mʌ̃ra ẽberãrã itea ʌ̃naa quĩrãca b̶ʌa ãdjirãba sãwã nĩbad̶ida cawad̶amãrẽã.– 6Mãwã jaraped̶a Jesura egorod̶e id̶otasia. Maʌ̃ba egorora susua osia. Maʌ̃ egoro susuaba dji daub̶errea b̶ʌ dauza pʌrʌsia. 7Maʌ̃be Jesuba idjía jarasia: –Cuibada Siloe abadamaa sʌgʌd̶e wãdua.– (Maʌ̃ trʌ̃ba jara b̶ʌa “diabued̶a.”) Ara maʌ̃da daub̶errea b̶ʌra wãped̶a idji daura sʌgʌped̶a unu b̶esia. Maʌ̃be diguid̶aa wãsia. 8Idji de caita b̶eabariba idjab̶a idji daub̶errea b̶ʌ unuped̶ad̶aba jara duanasid̶aa: –¿Naʌ̃gʌẽ́ca od̶e chũmeped̶a ne iwid̶i b̶abadara?– 9Ʌ̃cʌrʌba idjíad̶a asid̶aa. Dewararãba idji quĩrãca b̶ʌmĩna idjiẽ́ana asid̶aa. Baribʌrʌ dji daub̶errea b̶ad̶aba jarasia: –Wãrãda mʌ̃́a.– 10Maʌ̃ne idjía iwid̶isid̶aa: –¿Sãwã bʌa unu b̶esi?– 11Idjia panusia: –Ẽberã Jesu abadaba egoroda susua oped̶a mʌ̃ dauza pʌrʌsia. Maʌ̃be idjia jarasia: “Cuibada Siloe abadamaa sʌgʌd̶e wãdua.” Wãped̶a mʌ̃ dau sʌgʌbʌrʌd̶e unu b̶esia.– 12Maʌ̃ne ãdjirãba iwid̶isid̶aa: –Maʌ̃gʌ ẽberãra ¿sãma b̶ʌ?– Idjia panusia: –Mʌ̃a adua b̶ʌa.– 13Jesuba egoro susua oped̶a daub̶errea b̶ʌ biabid̶a ewarira ʌ̃nãũbada ewari basía. Maʌ̃ carea daub̶errea b̶ad̶ara ʌ̃cʌrʌba pariseorãmaa edesid̶aa. 15Maʌ̃be pariseorã bid̶a maʌ̃ ẽberãa iwid̶isid̶aa sãwãbʌrʌ unu b̶esida. Maʌ̃ne idjia jarasia: –Idjia egoroda susua oped̶a mʌ̃ dauza pʌrʌsia. Maʌ̃be mʌ̃a baidod̶e sʌgʌbʌrʌd̶e unu b̶esia.– 16Ʌ̃cʌrʌ pariseorãba jarasid̶aa: –Maʌ̃ ẽberãra Ãcõrẽneba zeẽ́ b̶ʌa, ʌ̃nãũbada ewarida wayaca bẽrã.– Baribʌrʌ dewararãba jarasid̶aa: –¿Sãwã cadjirua obari ẽberãba maʌ̃ ne ununacada poya osi?– Mãwã wariwaria bed̶ea duanasid̶aa. 17Mãwã duananaped̶a wayacusa dji daub̶errea b̶ad̶aa iwid̶isid̶aa: –Maʌ̃ ẽberã, bʌ dau biabid̶ara bʌmaarã ¿caida mãwã b̶ʌ? Daub̶errea b̶ad̶aba panusia: –Mʌ̃maarã idjira Ãcõrẽneba bed̶eabaria.– 18Judiorã dji bororãba ĩjãnaẽ́ panasid̶aa maʌ̃ ẽberãra naẽna daub̶errea b̶asida. Maʌ̃ carea idji djibarirãda trʌ̃bisid̶aa. 19Maʌ̃be ãdjía iwid̶isid̶aa: –¿Naʌ̃gʌra bãrã warra daub̶errea toped̶ad̶aca? ¿Sãwã id̶ira idjia unu b̶ʌ?– 20Ãdjia panusid̶aa: –Daiba cawa panʌa naʌ̃gʌra dai warra daub̶errea toped̶ad̶ada. 21Baribʌrʌ adua panʌa sãwã id̶ira unu b̶esida, idjab̶a adua panʌa caiba idjira biabisida. Idjira drõã bẽrã idjía iwid̶id̶adua.– 22Idji djibarirãba mãwã jarasid̶aa judiorã bororãra waya panʌ bẽrã. Wãrãda maʌ̃ judiorãba jarad̶oasid̶aa ẽberãrãba Jesura Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶aad̶a acara panʌda. Ab̶aʌba mãwã jarasira dji bororãba idjira judiorã dji jʌrebada ded̶ebemada ãyã jʌretad̶iad̶a asid̶aa. 23Maʌ̃ carea djibarirãba jarasid̶aa: “Idjira drõã bẽrã idjía iwid̶id̶adua.” 24Maʌ̃ bẽrã judiorã bororãba daub̶errea b̶ad̶ara wayacusa trʌ̃naped̶a jarasid̶aa: –Ãcõrẽ quĩrãpita daia wãrã bed̶ead̶eba jãʌ̃ ẽberãnebemada jaradua. Dairãba cawa panʌa idjira cadjirua obarida.– 25Daub̶errea b̶ad̶aba jarasia: –Mʌ̃a adua b̶ʌa idjia cadjirua obarida wa ocada. Ab̶abe cawa b̶ʌa mʌ̃ra daub̶errea b̶asida baribʌrʌ id̶ira unu b̶ʌda.– 26Maʌ̃ne ãdjirãba wayacusa idjía iwid̶isid̶aa: –Idjia ¿sãwã osi? ¿Cãrẽda osi bʌ dau biabi carea?– 27Idjia panusia: –Mʌ̃a bãrãa jarasia baribʌrʌ ĩjã quĩrĩãnaẽ́ basía. Maʌ̃da ¿cãrẽ cãrẽã wayacusa ũrĩ quĩrĩã panʌ? ¿Bãrã sid̶a idji ume nĩba quĩrĩã panʌca?– 28Maʌ̃ carea ãdjirãba idjira nãwã quẽãsid̶aa: –Bʌdrʌ jãʌ̃ ẽberã ume nĩa, baribʌrʌ dairãra Moise leyd̶eba nĩbabadaa. 29Dairãba cawa panʌa Ãcõrẽba Moisea bed̶easida, baribʌrʌ jãʌ̃ ẽberãra sãmabemada adua panʌa.– 30Maʌ̃ne daub̶errea b̶ad̶aba jarasia: –¿Sãwãẽrã bãrãba jara panʌ adua panʌda idjira sãmabemada? ¿Idjia mʌ̃ daura biabiẽ́ basica? 31Dadjirãba cawa panʌa cadjirua obadaba iwid̶ibʌdara Ãcõrẽba bia ũrĩcada. Maʌ̃ awara cawa panʌa bariduaba Ãcõrẽda waya b̶ʌbʌrʌ idjab̶a idjia quĩrĩã b̶ʌda o b̶ʌbʌrʌ, maʌ̃gʌba iwid̶ibʌrʌra Ãcõrẽba bia ũrĩbarida. 32Naãrã ed̶aʌba ab̶a id̶ibema ewarid̶aa ¿bãrãba ũrĩbadjid̶aca ẽberã daub̶errea tod̶ada biabibʌdada? 33Naʌ̃ ẽberãda Ãcõrẽneba zed̶aẽ́bara ni cãrẽ sid̶a poya oẽ́ bacasia.– 34Maʌ̃ne pariseorãba idjira quẽãsid̶aa: –Bʌ toped̶ad̶ad̶eba ʌ̃taa cadjirua obaria. ¿Sãwã dairãa ne jaradiai?– Maʌ̃ carea idjira judiorã dji jʌrebada ded̶ebemada ãyã jʌretasid̶aa. 35Jesuba ũrĩsia daub̶errea b̶ad̶ara ãyã jʌretasid̶ada. Maʌ̃ carea idjira jʌrʌd̶e wãsia. Unuped̶a iwid̶isia: –¿Bʌa Naʌ̃ Djara Edad̶ara wãrãda ĩjã b̶ʌca?– 36Idjia jarasia: –Mʌ̃ boro, jaradua idjira caida mʌ̃a wãrãda ĩjãi carea.– 37Jesuba panusia: –Bʌa idjira unu b̶ʌa. Mʌ̃, bʌ ume bed̶ea b̶ʌda idjía.– 38Ara maʌ̃da Jesu quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶eped̶a jarasia: –Mʌ̃ Boro, mʌ̃a ĩjã b̶ʌa.– 39Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Mʌ̃ra naʌ̃ ẽjũãnaa zesia ẽberãrã cawa oi carea. Mãwã dji daub̶errea b̶ea quĩrãca b̶eaba ununia idjab̶a dji unu panʌana a panʌra daub̶errea b̶ea quĩrãca panenia.– 40Ʌ̃cʌrʌ pariseorã Jesu caita duanʌba maʌ̃ bed̶ea ũrĩsid̶ad̶e iwid̶isid̶aa: –Bʌa ¿cãrẽ cãrẽã mãwã jara b̶ʌ? ¿Dairãra daub̶errea b̶eaca?– 41Jesuba panusia: –Bãrãda wãrãda daub̶errea b̶ead̶abara, cadjirua obada carea bed̶ead̶e pananaẽ́ bacasia. Baribʌrʌ bãrãba unu panʌana a panʌ bẽrã bed̶ead̶e panʌa.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\