LUCA 10

1Mãwãnacarea dadji Boro Jesuba idji ẽpẽ b̶eada setenta edasia Ãcõrẽ bed̶ea jarad̶e wãnamãrẽã. Idji wãida b̶ʌ puruza umé uméa wãbisia. 2Ãdjirãa nãwã jarasia: –Zocãrãba mʌ̃ bed̶eara ĩjãni carea panʌa. Maʌ̃ ẽberãrãra néu waib̶ʌa waraga tab̶ʌ quĩrãca b̶eaa. Baribʌrʌ dji ewabadarãda zocãrãẽ́be panʌa. Maʌ̃ bẽrã Néu Djibaría iwid̶id̶adua ewabadarãda idji néumaa diabuemãrẽã. 3¡Wãnadua! Mʌ̃a bãrãra ẽberã cadjirua tãẽna diabuebʌrʌa. Ãdjirãba bãrãra biẽ́ od̶ia usa cadrʌaba oveja zaque orrabari quĩrãca. 4Wãbʌdad̶e buchacada, parata sid̶a ederãnadua. Bãrãba jĩrũne jʌ̃badara dewara ederãnadua. Wãnane ni ab̶aʌ ume od̶e bed̶earãnadua. 5Ded̶e ed̶a wãbʌdad̶e maʌ̃ ded̶ebemarãa nãwã jarad̶adua: “Ãcõrẽneba necai pananadua.” 6Maʌ̃ ded̶ebemarãba bãrãda necai edad̶ibʌrʌ, bãrãba bed̶eaped̶ad̶a quĩrãca ãdjirãra necai panania. Necai edad̶aẽ́bʌrʌ, ãdjirãra necai pananaẽ́a. 7Bãrãra necai edad̶ibʌrʌ, maʌ̃ ded̶e panenadua. Deza cãĩrãnadua. Bãrãba o panʌbari ne edad̶ida panʌ bẽrã mama panʌmisa ãdjia diabʌdara cod̶adua. 8Purud̶e jũẽbʌdad̶e ẽberãrãba bãrãda bia edad̶ibʌrʌ, ãdjia bãrãa diabʌdara cod̶adua. 9Maʌ̃ awara dji cacua biẽ́ b̶eara biabicuad̶adua. Ãdjía nãwã jarad̶adua: “Ãcõrẽra bãrã Boro bai carea zebʌrʌa.” 10Baribʌrʌ purud̶e jũẽbʌdad̶e ẽberãrãba bãrãda bia edad̶aẽ́bʌrʌ, ãdjía nãwã jarad̶adua: 11“Naʌ̃ purud̶ebema pora dai jĩrũnebemada bãrã quĩrãpita jãrãpetabʌdaa unubid̶i carea Ãcõrẽba cawa oida. Bio cawad̶adua Ãcõrẽra dji Boro bai carea zebʌrʌda.” 12Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a jaraya: Ãcõrẽba cawa oi ewarid̶e idjia maʌ̃ purura wetara cawa oya Sodomanebema ẽberãrã cawa oi cãyãbara. 13¡Coraziʌ̃nebemarãra, Betsaidad̶ebemarã sid̶a mĩã djuburi b̶eaa Ãcõrẽba cawa oi bẽrã! Mʌ̃a ne ununaca bãrã tãẽna od̶ara Tirod̶e, Sidoʌ̃ne bid̶a od̶abara, maʌ̃ purud̶ebemarãba isabe cadjiruada igarad̶aped̶a Ãcõrẽda ĩjãcasid̶aa. Maʌ̃ carea tʌbʌ porad̶e chũpanecasid̶aa idjab̶a sopuad̶ebema jʌ̃badara jʌ̃casid̶aa. 14Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽba cawa oi ewarid̶e Tirod̶ebemarã idjab̶a Sidoʌ̃nebemarã cãyãbara bãrãra wetara cawa oya. 15¿Capernauʌ̃nebemarãra bajãnaa wãnica? ¡Wãnaẽ́a! ¡Ãcõrẽba bãrãra beud̶arã panabadamaa b̶atabueya!– 16Maʌ̃be idji ume nĩbabadarãa jarasia: –Bãrã bed̶ea ĩjã b̶ʌba mʌ̃ bed̶eada ĩjã b̶ʌa. Bãrã igara b̶ʌba mʌ̃da igara b̶ʌa. Idjab̶a mʌ̃ igara b̶ʌba mʌ̃ Diabued̶ada igara b̶ʌa.– 17Jesuba setenta diabued̶ara jẽda bio b̶ʌsrid̶a zesid̶aa. Maʌ̃be ãdjia Jesua nãwã jarasid̶aa: –¡Dai Boro, bʌ trʌ̃neba jairã ãyã jʌretabʌdad̶e ãdjirãba ĩjãbadaa!– 18Maʌ̃ carea Jesuba ãdjía jarasia: –Mãẽ, mʌ̃a unu b̶asia diaurura bajãneba baa purepurea quĩrãca b̶aebʌrʌda. 19Mʌ̃a bãrãa ʌb̶ʌada diasia diauru poyad̶amãrẽã idjab̶a dama ʌ̃rʌ̃, drusõrẽ ʌ̃rʌ̃ bid̶a poya tʌgad̶amãrẽã. Ni cãrẽ bid̶a bãrãra poya biẽ́ oẽ́a. 20Baribʌrʌ ab̶abe b̶ʌsrid̶ad̶iẽ́ panʌa bãrãba jairã ãyã jʌretabʌdad̶e ãdjia ĩjãbada bẽrã, ãtebʌrʌ biara b̶ʌsrid̶ad̶ida panʌa Ãcõrẽba bãrã trʌ̃rã bajãne b̶ʌ́ erob̶ʌ bẽrã. 21Mãwã bed̶ea panʌne Jesura Ãcõrẽ Jaured̶eba bio b̶ʌsrid̶a nũmesia. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽa nãwã jarasia: –Zeza, bʌra bajãnebema Boroa idjab̶a naʌ̃ ẽjũãnebema Boroa. Bʌa ne adua b̶eaa mʌ̃a jaradiad̶ara cawabid̶a bẽrã mʌ̃a bʌra bia jaraya. Ne cawa b̶eaa bʌa cawabiẽ́ basía. Mãẽ, Zeza, bʌa mãwã o quĩrĩãsia. 22Mʌ̃ Zezaba mʌ̃́a ara idjid̶ebemada jũma cawabisia. Ni ab̶aʌba adua panʌa mʌ̃, dji Warrara sãwã b̶ʌda; ab̶a mʌ̃ Zezabʌrʌ cawa b̶ʌa. Ara maʌ̃ quĩrãca ni ab̶aʌba adua panʌa mʌ̃ Zezara sãwã b̶ʌda; ab̶abe mʌ̃, dji Warrabʌrʌ cawa b̶ʌa. Mʌ̃a ab̶aʌa mʌ̃ Zezada cawabisira, maʌ̃ ẽberã bid̶a cawaya.– 23Maʌ̃be idji ume nĩbabadarãra awara edeped̶a nãwã jarasia: –Bãrãra bio bia panʌa mʌ̃a o b̶ʌda unu panʌ bẽrã. Dewaraba unusira maʌ̃ ẽberã sid̶a bio bia b̶aya. 24Wãrãda zocãrã Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba, ẽberãrã bororã bid̶a bãrãba unu panʌda unu quĩrĩã panasid̶aa, baribʌrʌ ununaẽ́ basía. Idjab̶a bãrãba ũrĩ panʌra ũrĩ quĩrĩã pananamĩna ũrĩnaẽ́ basía.– 25Ewari ab̶a Jesu wãrãda ne cawa b̶ʌ cawaya judiorã ley jaradiabarida piradrʌped̶a nãwã iwid̶isia: –Jaradiabari, ¿mʌ̃a cãrẽda oida b̶ʌ Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶ai carea?– 26Jesuba panusia: –Ãcõrẽ leyd̶e ¿cãrẽda b̶ʌ́ b̶ʌ? ¿Bʌmaarã cãrẽda jara b̶ʌ?– 27Judiorã ley jaradiabariba panusia: –Jũma bʌ sod̶eba, jũma bʌ jaured̶eba, jũma bʌ ʌb̶ʌad̶eba idjab̶a jũma bʌ crĩchad̶eba bʌ Boro Ãcõrẽra quĩrĩãdua. Idjab̶a djãrãra quĩrĩãdua ara bʌdji quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca.– 28Maʌ̃ne Jesuba jarasia: –Bʌa arid̶e panusia. Maʌ̃ quĩrãca bʌa osira ewariza Ãcõrẽ ume zocai b̶aya.– 29Baribʌrʌ judiorã ley jaradiabariba ara idjida jipa b̶ʌda unubi quĩrĩãsia. Maʌ̃ carea Jesua iwid̶isia: –Baribʌrʌ djãrã a b̶ʌd̶e ¿caida jara b̶ʌ?– 30Jesuba panusia: –Ewari ab̶a ẽberãda Jerusaleʌ̃neba Jericod̶aa wãsia. Wãbʌrʌd̶e ne drʌabadarãba idjira jidad̶aped̶a bio puod̶aped̶a beud̶a quĩrãca tab̶ʌsid̶aa. Idjia erob̶ad̶ara jũma jãrĩnaped̶a wãsid̶aa. 31Mãwã b̶ʌd̶e sacerdoteda ab̶ari od̶e zesia. Dji ẽberãra tab̶ʌda ununamĩna wãyã wãsia. 32Ara maʌ̃ quĩrãca Levid̶eba yõnada maʌ̃ od̶e zesia. Idjia bid̶a ẽberã tab̶ʌda ununamĩna wãyã wãsia. 33Maʌ̃are ẽberã Samariad̶ebemada maʌ̃ od̶e zesia. Dji ẽberã tab̶ʌ unusid̶e sopuasia. 34Araa wãped̶a dji ẽberã cacua cõãdrʌcuaped̶ad̶ara olivo dragaba, uva b̶a bid̶a soaped̶a wuaba bʌrasia. Maʌ̃be idji burro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a cãĩbada ded̶aa edesia. Mama dji ẽberãra biara carebasia. 35Nurẽma Samariad̶ebemaba de djibaría paratada diaped̶a nãwã jarasia: “Idjira bio carebadua. Za mʌ̃a diad̶a parataba araẽ́bʌrʌ, bʌ parataba carebadua. Mʌ̃ jẽda zebʌrʌd̶e bʌ parata b̶ʌd̶ara mʌ̃a jũma jẽda diaya.”– 36Mãwã nẽbʌrʌped̶a Jesuba iwid̶isia: –Ẽberã ũbeabemaba dji ne drʌabadaba puoped̶ad̶ara unusid̶aa. Bʌmaarã ¿sãʌ̃gʌba idjira quĩrĩãsi?– 37Maʌ̃ne judiorã ley jaradiabariba panusia: –Dji quĩrã djuburiad̶aba.– Jesuba idjía jarasia: –Ara maʌ̃ quĩrãca djãrãra quĩrĩãdua.– 38Nocod̶aa wãbʌdad̶e puru zaqued̶e jũẽsid̶aa. Mama wẽrã Marta abadada b̶abadjia. Maʌ̃ Martaba Jesura idji ded̶e bia edasia. 39Martaba djabawẽrãda erob̶asia Maria abadada. Mariara Jesu jĩrũ caita chũmasia idjia jaradia b̶ʌ ũrĩ carea. 40Mãwã b̶ʌd̶e Martara jʌwa tãbʌra b̶ʌ bẽrã sobiẽ́ b̶esia. Jesu caita wãped̶a jarasia: –Jaradiabari ¿bʌmaarã bia b̶ʌca mʌ̃ djabawẽrãba mʌ̃ra carebaẽ́ b̶ʌda? Idjía jaradua mʌ̃ carebamãrẽã.– 41Jesuba jarasia: –Marta, Marta, bʌa ne zocãrã oida b̶ʌ carea jũmawãyã crĩcha b̶ʌa. 42Baribʌrʌ ¿Ãcõrẽ bed̶ea ũrĩda biara b̶ʌẽ́ca? Maʌ̃gʌda Mariaba o b̶ʌa. Ni ab̶aʌba idjía maʌ̃ra ocara b̶ʌad̶a ad̶aẽ́a.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\