LUCA 13

1Mãwã panʌne ẽberãrãba Jesua jarasid̶aa ʌ̃cʌrʌ Galilead̶ebemarãba animarã Ãcõrẽa babue dia panʌne Pilatoba ãdjirãra quenabisida. 2Maʌ̃ carea Jesuba jarasia: –Maʌ̃ ẽberãrãra bia mĩga beuped̶ad̶a bẽrã ¿bãrãba crĩcha panʌca ãdjia wetara cadjiruara obadjid̶ada waabema Galilead̶ebemarãba obada cãyãbara? 3Mʌ̃a jaraya: mãwãẽ́a. Baribʌrʌ bãrãba cadjirua obadara igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶aẽ́bʌrʌ bãrã sid̶a beud̶ia. 4Siloed̶e de ʌ̃tʌ drasoa b̶ʌda dieciocho ẽberãrã ʌ̃rʌ̃ b̶aesid̶e jũma beusid̶aa. Mãwã beuped̶ad̶a bẽrã ¿bãrãba crĩcha panʌca ãdjia wetara cadjiruara obadjid̶ada waabema Jerusaleʌ̃ne b̶eaba obada cãyãbara? 5Mʌ̃a jaraya: mãwãẽ́a. Baribʌrʌ bãrãba cadjirua obadara igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶aẽ́bʌrʌ, bãrã sid̶a beud̶ia.– 6Maʌ̃be ne jara b̶ʌd̶eba Jesuba ãdjirãa nãwã jaradiasia: –Ẽberãba idji néud̶e higojõ bacuruda erob̶asia. Ewari ab̶a maʌ̃ bacuru zau b̶ʌ cawaya acʌd̶e wãsia baribʌrʌ zauẽ́ b̶asia. 7Maʌ̃ carea djibariba idji néu wagabaría nãwã jarasia: “Naʌ̃ bacuru zau b̶ʌ cawaya naʌ̃ba poa ũbea acʌd̶e ze b̶ʌa baribʌrʌ zaucaa. Maʌ̃ bẽrã biara b̶ʌa tutabueida. ¿Cãrẽ cãrẽã bacuru zaucada erob̶ai?” 8Baribʌrʌ dji néu wagabariba jarasia: “Mʌ̃ boro, biara b̶ʌa poa ab̶a jʌ̃ãnida. Mʌ̃a dji carrad̶e egorora bogajuped̶a ne b̶ʌya. Ãĩbẽrã maʌ̃ba zauisicada. 9Za zei poad̶e zausira idu b̶ʌya. Zauẽ́bʌrʌ tutabueya.”– 10Ʌ̃nãũbada ewarid̶e Jesuba judiorã dji jʌrebada ded̶e jaradia b̶asia. 11Mama wẽrãda b̶asia. Maʌ̃ wẽrãra dieciocho poa jaiba ejũrẽã erob̶asia. Maʌ̃ bẽrã poya jipa jĩrũca basía. 12Jesuba idji unusid̶e caita trʌ̃ped̶a nãwã jarasia: –Wẽrã, bʌ cacua biẽ́ b̶ʌd̶ebemada biadua.– 13Mãwã jaraped̶a Jesuba idji jʌwara ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsia. Ara maʌ̃da wẽrãra jipa ʌ̃ta nũmeped̶a Ãcõrẽa bia jarasia. 14Baribʌrʌ Jesuba ʌ̃nãũbada ewarid̶e biabid̶a bẽrã dji jʌrebada ded̶ebema borora quĩrũsia. Maʌ̃ne jũmarãa nãwã jarasia: –Ʌ̃nãũbada ewari awara sei ewarida eropanʌa trajad̶i carea. Maʌ̃gʌ ewarid̶ebʌrʌ zed̶adua bãrãra biabid̶amãrẽã. Baribʌrʌ ʌ̃nãũbada ewarid̶era zerãnadua.– 15Maʌ̃ carea Jesuba jarasia: –¡Bãrãba jaradiabada quĩrãca od̶acaa! ¿Ʌ̃nãũbada ewarid̶e bãrã pacada wa burroda ẽrãnaped̶a baido dod̶e eded̶acaca? 16Mãwã baibʌrʌ ¿biẽ́ b̶ʌca naʌ̃ wẽrãra, diauruba dieciocho poa biẽ́ erob̶ad̶ad̶ebemada ʌ̃nãũbada ewarid̶e biabida? ¿Idji sid̶a Abrahaʌ̃neba yõnaẽ́ca?– 17Jesuba maʌ̃ jarasid̶e idji biẽ́ jara panʌra bio perasid̶aa, baribʌrʌ idjia ne bia o b̶ʌ carea purura bio b̶ʌsrid̶a panasid̶aa. 18Maʌ̃be Jesuba jarasia: –Ãcõrẽba ẽberãrã pe erob̶ʌra ¿cãrẽ quĩrãca b̶ʌ? 19Mostaza ta quĩrãca b̶ʌa. Ẽberãba maʌ̃ tada idji ẽjũãne úsia. Tunuped̶a warisia ab̶a bacuru waitabe nũmebʌrʌd̶aa. Maʌ̃ bẽrã ĩbanara dji jʌwated̶e de ocuad̶e zesid̶aa.– 20Maʌ̃ awara jarasia: –Ãcõrẽba ẽberãrã pe erob̶ʌra ¿cãrẽ quĩrãca b̶ʌ? 21Paʌ̃ ẽsãbari quĩrãca b̶ʌa. Maʌ̃ paʌ̃ ẽsãbarira wẽrãba maãrĩ edaped̶a harina waib̶ʌad̶e abuesia. Maʌ̃be bio pueraped̶a chũmʌsia ab̶a jũma ẽsãbʌrʌd̶aa.– 22Jerusaleʌ̃naa wãbʌrʌd̶e Jesuba puru waib̶ʌad̶e, puru zaqued̶e bid̶a jaradiasia. 23Maʌ̃ne ab̶aʌba idjía iwid̶isia: –Mʌ̃ Boro, ¿Ãcõrẽba zocãrãẽ́be ẽdrʌ edaica?– Jesuba panusia: 24–Ne jũma od̶adua dji ed̶a wãbada pẽsua b̶ʌd̶e ed̶a wãni carea. Wãrãda ed̶a wãni carea b̶eara zocãrã panʌa baribʌrʌ poya jũma ed̶a wãnaẽ́a. 25De djibariba dji ed̶a wãbadara jũãtrʌ nũmʌnacarea dji dajada panʌba ewamãrẽã nãwã trʌ̃ jarad̶ia: “Dai boro, dai boro, ewadua.” Baribʌrʌ de djibariba panuya: “Mʌ̃a bãrãra unucaa idjab̶a sãmabemada adua b̶ʌa.” 26Dji dajada panʌba nãwã jarad̶ia: “Dairãra bʌ ume ãbaa ne cosid̶aa, idjab̶a bʌa dai purud̶e jaradia nĩbasid̶e arima panasid̶aa.” 27Maʌ̃ne idjia bãrãa jaraya: “Mʌ̃a bãrãra unucaa idjab̶a sãmabemada adua b̶ʌa. Cadjirua obadarã, ãyã wãnadua.” 28Bãrã dji dajada b̶eara aujĩã panania idjab̶a puaba quid̶a ĩchia panania. Abrahaʌ̃da, Isada, Jacoboda idjab̶a Ãcõrẽneba bed̶eabadarã sid̶a Ãcõrẽ purud̶e ununia, baribʌrʌ bãrãda Ãcõrẽba idu ed̶aa wãbiẽ́a. 29Maʌ̃ ewarid̶e drua ãĩbemarãda ʌ̃mãdau odjabariareba, ʌ̃mãdau b̶aebariareba, jʌwa acʌareba, jʌwa arad̶eba bid̶a zed̶ia. Maʌ̃gʌrãra Ãcõrẽ purud̶e ne co chũpanenia. 30Maʌ̃ne dji jĩrũarebemada dji nabemarãda b̶ead̶ia, dji nabemarãda dji jĩrũarebemada b̶ead̶ia.– 31Maʌ̃ ewarid̶e ʌ̃cʌrʌ pariseorãda zed̶aped̶a Jesua jarasid̶aa: –Namabemada isabe wãdua. Herodeba bʌra bea quĩrĩã b̶ʌa.– 32Maʌ̃ne Jesuba ãdjía jarasia: –Jãʌ̃ ẽberã usa pã quĩrãca b̶ʌ́a nãwã jarad̶e wãnadua: “Nane, nu bid̶a mʌ̃a cacua biẽ́ b̶eara, jai bara b̶ea sid̶a biabicuaya. Mʌ̃a oida b̶ʌra ewari ũbead̶e jũma o erob̶aya.” 33Baribʌrʌ id̶i, nu, nu nurẽma bid̶a od̶e nĩbaya Jerusaleʌ̃ne jũẽi carea. Ãcõrẽneba bed̶eabadarãda Jerusaleʌ̃ne beabada bẽrã mama wãida b̶ʌa. 34¡Jerusaleʌ̃, Jerusaleʌ̃, bãrãba Ãcõrẽneba bed̶eabadarãda beabadaa! ¡Ãcõrẽba diabued̶arã sid̶a mõgaraba tab̶ari beabadaa! Mʌ̃a b̶arima zocãrã bãrãra ãbaa pe eda quĩrĩã b̶asia eterre wẽrãba idji warrarã i edre edabari quĩrãca. Mãwãmĩna bãrãba quĩrĩãnaẽ́ basía. 35Maʌ̃ carea Ãcõrẽra waa bãrã ume b̶aẽ́a. Bãrãba mʌ̃ra waa ununaẽ́a ab̶a mʌ̃ bia edabʌdad̶aa. Maʌ̃ ewarid̶e nãwã jarad̶ia: “¡Bio bia b̶ʌa dadji Ãcõrẽ trʌ̃neba zebʌrʌra!”–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\