LUCA 14

1Ʌ̃nãũbada ewarid̶e Jesura pariseo dji droma ded̶e ne cod̶e wãsia. Maʌ̃ne dewara pariseorãba bio acʌ panasid̶aa idjia biẽ́ oi cawaya. 2Jesu caita ẽberã ogoro b̶ʌda b̶asia. 3Jesuba judiorã ley jaradiabadarãa, pariseorãa bid̶a nãwã iwid̶isia: –¿Bãrãmaa bia b̶ʌca ʌ̃nãũbada ewarid̶e cacua biẽ́ b̶eara biabida?– 4Baribʌrʌ ãdjirãba ni cãrẽ sid̶a jarad̶aẽ́ basía. Maʌ̃ carea Jesuba dji cacua biẽ́ b̶ʌra jidaped̶a biabiped̶a diguid̶aa wãbisia. 5Maʌ̃be Jesuba ãdjía jarasia: –Ʌ̃nãũbada ewarid̶e bãrã warrada wa pacada baido juebada uriad̶e b̶aesira ¿ara maʌ̃da erreb̶ari ẽdrʌ edad̶aẽ́ca?– 6Baribʌrʌ ãdjirãba ni cãrẽ sid̶a panunaẽ́ basía. 7Jesuba unusia ne cod̶e zeped̶ad̶arãda bugue dji droma b̶ea careabemane chũmebʌdada. Maʌ̃ carea Jesuba ne jara b̶ʌd̶eba ãdjía nãwã jarasia: 8–Ẽberãba quima edabʌrʌd̶e bʌ́a b̶ʌsrid̶a ne cod̶e wãmãrẽã jaraibʌrʌ, dji droma chũmebadama chũmerãdua. Ãĩbẽrã bʌ cãyãbara dji dromaara b̶ʌda jũẽisicada. 9Mãwãra djibariba bʌ́a jaraya: “Ãyã wãdua. Za b̶ʌ ẽberãda nama chũmeya.” Mãwã obʌrʌd̶e bʌra bio quĩrã peraya dji ed̶aara b̶ea ume chũmei bẽrã. 10Maʌ̃ bẽrã bʌda ed̶od̶ibʌrʌ dji ed̶aara b̶eama chũmedua. Mãwãra bʌ ed̶od̶aba unubʌrʌd̶e nocod̶aa trʌ̃ped̶a jaraya: “Zedua, nama dji dromarã ume chũmedua.” Mãwã bʌ ed̶od̶aba jũma dji chũmea quĩrãpita bʌra dji dromada unubiya. 11Bariduada dji dromaara b̶a quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ Ãcõrẽba ed̶aara b̶ʌya. Ab̶aʌba ara idjida ed̶aara b̶ʌibʌrʌ Ãcõrẽba dji dromaara b̶ʌya.– 12Maʌ̃be Jesuba idji ed̶od̶aa nãwã jarasia: –Bʌa ẽberãrã ne cod̶e trʌ̃bʌrʌd̶e bʌ dji biarãda, bʌ djabarãda, bʌ ẽberãrã sid̶a trʌ̃rãdua. Ne bara b̶ea bʌ caita panabada sid̶a trʌ̃rãdua. Ãdjirãda trʌ̃ibʌrʌ dewara ewarid̶e ãdjia ẽberãrã trʌ̃bʌdad̶e bʌ sid̶a trʌ̃nia. Mãwã bʌa od̶abari ne edaya. 13Maʌ̃ bẽrã bʌa ẽberãrã trʌ̃bʌrʌd̶e biara dji ne neẽ́ b̶eada, dji nʌcanʌca b̶eada, jĩrũ biẽ́ b̶eada, daub̶errea b̶ea sid̶a trʌ̃cuadua. 14Mãwãbʌrʌ wãrãda bʌra bio bia b̶aya. Ãdjia ni cãrẽ sid̶a bʌ́a poya diad̶aẽ́ bẽrã, dji jipa b̶ea ʌ̃rẽbabʌda ewarid̶e Ãcõrẽba bʌ́a nebiada diaya.– 15Jesu ume chũpanʌba maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e ab̶aʌba jarasia: –Ãcõrẽ purud̶e ne cobʌda ẽberãra bio bia b̶ead̶ia.– 16Maʌ̃ carea Jesuba idjía jarasia: –Ewari ab̶a ẽberãba ãbaa ne cod̶i waib̶ʌada obʌrʌ bẽrã zocãrãa jarasia ãbaa ne cod̶ida. 17Djico wibod̶od̶e djibariba idji nezocaa nãwã jarad̶e wãbisia: “Zed̶adua, djicora wisia.” 18Baribʌrʌ ẽberãrãba wãna amaaba jarasid̶aa jʌwa tãbʌra panʌda. Ab̶aʌba jarasia: “Aretewa mʌ̃a ẽjũãda nẽdosia. Maʌ̃da acʌd̶e wãida b̶ʌ bẽrã poya wãẽ́a. Mʌ̃ djuburia maʌ̃ carea biẽ́ crĩcharãdua.” 19Dewaraba jarasia: “Mʌ̃a aretewa pacada die nẽdod̶a bẽrã poya wãẽ́a. Maʌ̃ pacada acʌd̶e wãbʌrʌa wãrãda bia b̶ea cawaya. Mʌ̃ djuburia maʌ̃ carea biẽ́ crĩcharãdua.” 20Maʌ̃ne dewaraba jarasia: “Mʌ̃ra aretewa quima edad̶a bẽrã poya wãẽ́a.” 21Dji nezocara jẽda wãped̶a ãdjia jaraped̶ad̶ara de djibaría jarasia. Maʌ̃ carea djibarira bio quĩrũped̶a idji nezocaa jarasia: “Purud̶aa isabe wãdua. Maʌ̃be dji ne neẽ́ b̶eada, dji jĩrũ biẽ́ b̶eada, dji daub̶errea b̶eada, dji nʌcanʌca b̶ea sid̶a jũma zebicuadua.” 22Dji nezocaba mãwã od̶acarea jarasia: “Bʌa jarad̶a quĩrãca mʌ̃a osia, mãwãmĩna wad̶i dera bari cob̶ʌa.” 23Maʌ̃ carea de djibariba idji nezocaa waya jarasia: “Puru jĩga o b̶eaza wãdua. Ẽberãrãda unusira isabe zebicuadua mʌ̃ dera bio bira cob̶emãrẽã. 24Mʌ̃a jaraya: mʌ̃a naãrã trʌ̃cuad̶arãba mʌ̃a waib̶ʌa djubid̶ara ni maãrĩ bid̶a cod̶aẽ́a.”– 25Ẽberãrãda Jesu caid̶u zocãrã nĩbabadjid̶aa. Maʌ̃ carea Jesuba ãdjimaa acʌped̶a nãwã jarasia: 26–Ab̶aʌba mʌ̃da ẽpẽ quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, naãrã bio crĩchaida b̶ʌa. Idji djibarirãda, quimada, warrarãda, djabarãda, djabawẽrãrãda, wa idji zocai b̶aida mʌ̃ cãyãbara biara quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, poya mʌ̃ ume nĩbaẽ́a. 27Bia mĩga b̶ai carea b̶ʌẽ́bʌrʌ, poya mʌ̃ ume nĩbaẽ́a. 28Ab̶aʌba de waib̶ʌada o quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ, naãrã quĩrãcuita crĩchaida b̶ʌa idjia erob̶ʌ parataba jũma pãrãi cawaya. 29Ãĩbẽrã de jĩrũ joud̶acarea cawaisicada poya pãrãẽ́da. Dewararãba maʌ̃ ununaped̶a nãwã ipid̶a jarad̶ia: 30“¿Jãʌ̃ acheba ab̶a poya oi quĩrãca naʌ̃ dera jãwã jʌwa osica?” 31Ab̶aʌ druad̶ebema boroba sordaorãda die mil erob̶ʌbʌrʌ, maʌ̃ne dewara druad̶ebema boroda veinte mil sordaorã bara idji ume djõne zeibʌrʌ, djõni naẽna ¿idjia quĩrãcuita crĩchaẽ́ca poyai cawaya? 32Idjia poyaẽ́da cawasira dewarabema wad̶i tʌmʌ b̶ʌd̶e ¿ʌ̃cʌrʌ diabueẽ́ca idji ume bed̶ead̶e wãnamãrẽã? 33Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃ ẽpẽni naẽna bãrãba bio crĩchad̶aped̶a ne jũma igarad̶i carea b̶ead̶aẽ́bʌrʌ mʌ̃ ume poya nĩbad̶aẽ́a. 34Wãrãda tãra bio bia b̶ʌa, baribʌrʌ cʌyaa jõibʌrʌ ¿sãwã wayacusa cʌya b̶ei? 35Maʌ̃ tãra egorod̶e jĩãpoi carea ni animarã ãcaca ʌ̃rʌ̃ b̶ʌi carea ab̶ed̶a biẽ́ b̶ʌa. Biara b̶ʌa b̶atabued̶ida. ¡Dji cʌwʌrʌ bara b̶ʌba quĩrãcuita ũrĩdua!–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\