LUCA 15

1Ewari ab̶a Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebadarãda, cadjirua obadarã sid̶a Jesuba jaradia b̶ʌ ũrĩni carea zesid̶aa. 2Maʌ̃ carea pariseorãba, judiorã ley jaradiabadarã bid̶a idjira nãwã biẽ́ jarasid̶aa: –Idjia cadjirua obadarãda bia edaped̶a ãdji ume ne cobaria.– 3Maʌ̃ carea Jesuba ãdjía ne jara b̶ʌd̶eba nãwã jarasia: 4–Ab̶aʌba cien oveja erob̶ʌd̶ebemada ab̶a aduaibʌrʌ ¿sãwã oi? ¿Dji 99 panʌra ẽjũã ewaraga b̶ʌd̶e ameped̶a dji aduad̶ada jʌrʌd̶e wãẽ́ca ab̶a unubʌrʌd̶aa? 5Unusira idji equiad̶e edaped̶a bio b̶ʌsrid̶aa diguid̶aa edeya. Maʌ̃be idji dji biarãra, idji caita panabadarã sid̶a trʌ̃cuaped̶a jaraya: “Bãrãra mʌ̃ ume b̶ʌsrid̶ad̶adua. Mʌ̃ oveja aduad̶ara unusia.” 7Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃a bãrãa jaraya: 99 jipa b̶ea carea bajãnebemarãra b̶ʌsrid̶abadamĩna, biara b̶ʌsrid̶abadaa ẽberã ab̶a cadjirua obarida Ãcõrẽmaa zebʌrʌd̶e.– 8Wẽrãba parata torro die erob̶ʌd̶ebemada ab̶a aduaibʌrʌ, ¿ĩbĩrã coaped̶a idji dera bio imaẽ́ca ab̶a dji parata unubʌrʌd̶aa? 9Unusira idji dji biarãra, idji caita panabadarã sid̶a trʌ̃cuaped̶a jaraya: “Zed̶adua, mʌ̃ ume b̶ʌsrid̶ad̶adua. Mʌ̃ parata aduad̶ara unusia.” 10Mʌ̃a jaraya ara maʌ̃ quĩrãca cadjirua obarida ab̶a Ãcõrẽmaa zebʌrʌd̶e Ãcõrẽra bajãnebema nezocarã ume bio b̶ʌsrid̶abadaa. 11Maʌ̃ awara Jesuba jarasia: –Ẽberãda b̶asia. Maʌ̃ ẽberãba warrada umé erob̶asia. 12Ewari ab̶a dji tẽãbemaba dji zezaa jarasia: “Zeza, bʌa erob̶ʌd̶ebema mʌ̃a edaida b̶ʌra mʌ̃́a diadua.” Maʌ̃ carea dji zezaba erob̶ʌra ãdjiza diasia. 13Dãrãẽ́ne dji tẽãbemaba edad̶ara jũma nẽdobueped̶a tʌmʌ dewara druad̶aa wãsia. Mama ne jũma cadjiruada o b̶esia ab̶a dji parata jõbʌrʌd̶aa. 14Ni cãrẽ sid̶a neẽ́ b̶ed̶acarea maʌ̃ druad̶e jarraba waib̶ʌada zesia. Maʌ̃ bẽrã warrara bio jarra b̶abadjia. 15Maʌ̃ carea idjira maʌ̃ druad̶ebema ne bara b̶ʌ ẽberãmaa traju jʌrʌd̶e wãsia. Maʌ̃gʌba chinada idjía wagabisia. 16Bio jarra b̶ad̶a bẽrã chinaba co panʌnebemada idjia bid̶a co quĩrĩã b̶abadjia. Mãwãmĩna ni ab̶aʌba idjía diad̶aca basía ne comãrẽã. 17Maʌ̃be cawasia biẽ́ od̶a bẽrã mãwã b̶ʌda. Maʌ̃ne ara idjidub̶a jarasia: “Mʌ̃ zeza itea trajabadarãra bio ne cobadaa maʌ̃ne mʌ̃ra nama jarrababa beubod̶oa. 18Biara b̶ʌa ara nawena idjimaa wãida. Jũẽnacarea mʌ̃a idjía jaraya: Zeza, wãrãda mʌ̃a Ãcõrẽ quĩrãpita, bʌ quĩrãpita bid̶a cadjiruada osia. 19Maʌ̃ bẽrã biara b̶ʌa mʌ̃ra waa bʌ warraad̶a aẽ́da. Ãtebʌrʌ mʌ̃ra bʌ nezocada b̶ʌdua.” 20Ara maʌ̃da dji zezamaa wãsia. Dji zezaba idjira tʌmʌ zebʌrʌda unusia. Mĩã djuburi unuped̶a idjimaa pira wãsia. Idjira bʌrʌped̶a uridarrad̶e isõsia. 21Maʌ̃ne dji warraba jarasia: “Zeza, wãrãda mʌ̃a Ãcõrẽ quĩrãpita, bʌ quĩrãpita bid̶a cadjiruada osia. Maʌ̃ bẽrã biara b̶ʌa mʌ̃ra waa bʌ warraad̶a aẽ́da.” 22Baribʌrʌ dji zezaba idji nezocarãa jarasia: “Djio biyaara quiruda edad̶aped̶a idjía jʌ̃bid̶adua. Idji jʌwad̶e sortijada jʌ̃bid̶adua. Maʌ̃ awara jĩrũne jʌ̃bada sid̶a jʌ̃bid̶adua. 23Maʌ̃be paca zaque boreguea b̶ʌda bead̶adua ne cod̶i carea. ¡B̸ʌsrid̶ada od̶ia! Mʌ̃ warrara beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbasia; adua b̶ad̶ada dadjirãba waya unusid̶aa.” Maʌ̃be bio b̶ʌsrid̶a duanesid̶aa. 25Maʌ̃ne dji djaba nabemara traja b̶ad̶ada diguid̶aa zebʌrʌ basía. De caita jũẽbʌrʌd̶e ũrĩsia chiru zá panʌda idjab̶a cari duanʌda. 26Maʌ̃ carea nezoca ab̶a trʌ̃ped̶a iwid̶isia cãrẽ cãrẽã mãwã o panʌ cawaya. 27Dji nezocaba jarasia: “Bʌ zezaba paca zaque boreguea b̶ʌda beabisia bʌ djabada jẽda bia zed̶a bẽrã.” 28Maʌ̃ ũrĩsid̶e quĩrũped̶a dji ded̶e ed̶a wã quĩrĩãẽ́ basía. Mãwã b̶ʌd̶e dji zezara idjimaa wãped̶a bed̶ea djuburiasia ed̶a wãmãrẽã. 29Maʌ̃ne dji warra nabemaba dji zezaa jarasia: “Ewari ze nũmʌza mʌ̃ra bʌ itea bio trajabaria. Bʌa jarabʌrʌra jũma o b̶abaria. Mãwãmĩna wad̶ibid̶a bʌa chiwatu zaqueda ab̶a bid̶a mʌ̃́a diacaa mʌ̃ dji biarã ume ãbaa b̶ʌsrid̶a ne cod̶i carea. 30Baribʌrʌ bʌdji warraba bʌ paratara wẽrãrã aud̶ua b̶ea ume jũma cosia. Maʌ̃be bʌmaa zebʌrʌd̶e bʌa idji itea paca zaque boreguea b̶ʌda beabisia ãbaa b̶ʌsrid̶a ne cod̶i carea.” 31Maʌ̃ne dji zezaba jarasia: “Warra, bʌra ewariza mʌ̃ ume b̶abaria. Jũma mʌ̃a erob̶ʌra bʌrea. 32Baribʌrʌ bia b̶ʌa bʌ djaba waya dadjimaa zebʌrʌ carea b̶ʌsrid̶ada od̶ida. Idjira beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbasia; adua b̶ad̶ada dadjirãba waya unusid̶aa.”–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\