LUCA 17

1Jesuba idji ume nĩbabadarãa jarasia: –Ẽberã cadjiruad̶e b̶aebibadara baraa. Maʌ̃ra ewariza mãwã b̶aya baribʌrʌ ne cadjirua obibari ẽberãda mĩã djuburi b̶ʌa. 2Bariduaba dji dromaẽ́ qued̶eada cadjiruad̶e b̶aebibʌrʌ, Ãcõrẽba maʌ̃ ẽberãra bio cawa oya. Maʌ̃ cawa oira bio zarea b̶ai bẽrã biara b̶ʌa maʌ̃ ẽberã ochirud̶e yuda jʌ̃naped̶a pusad̶e b̶atabued̶ida. 3Maʌ̃ bẽrã quĩrãcuita b̶ead̶adua. Bʌ djababa bʌda biẽ́ oibʌrʌ, idjira quẽãdua. Idjia biẽ́ od̶ada igaraibʌrʌ maʌ̃ od̶ara quĩrãdoadua. 4Ab̶ari ewarid̶e idjia bʌda b̶arima siete biẽ́ oibʌrʌ, maʌ̃be b̶arima siete bʌmaa wãped̶a mʌ̃a biẽ́ od̶ara quĩrãdoaduad̶a aibʌrʌ, idjia od̶ara quĩrãdoadua.– 5Maʌ̃ne Jesuba edad̶arãba idjía jarasid̶aa: –Daira carebadua biara ĩjãni carea.– 6Jesuba jarasia: –Mostaza ta djuburi quiru quĩrãca bãrãba maãrĩ bid̶a ĩjã panʌbara, za b̶ʌ bacurua bʌ carrara ẽũtaped̶a pusad̶e b̶ad̶e wãduad̶a abʌdad̶e ara maʌ̃da bacuruba bãrã bed̶eara ĩjãcasia. 7Bʌ nezocada ẽjũãne traja b̶aped̶a wa oveja waga b̶aped̶a zed̶acarea ¿bʌa idjía jaraica “chũmedua ne comãrẽã”? 8Mãwã jaraẽ́a. Ãtebʌrʌ jaraya: “Ara nawena ne djudua. Maʌ̃be djioped̶a mʌ̃maa enedua coi carea. Maʌ̃bebʌrʌ bʌra ne coida b̶ʌa.” 9Bʌa jarad̶ara bʌ nezocaba od̶a bẽrã ¿bʌa idjía bia b̶ʌad̶a aica? Mãwã oẽ́a idjia oida b̶ʌdrʌ od̶a bẽrã. 10Ara maʌ̃ quĩrãca bãrãba od̶ida panʌra jũma osid̶ara nãwã jarad̶ida panʌa: “Daira dji nezoca ed̶aara qued̶eaa; ab̶abe daiba od̶ida panʌdrʌ osid̶aa.”– 11Mãwãnacarea Jesura Galilead̶eba Jerusaleʌ̃naa wãsia. Wãbʌrʌd̶e Samaria druad̶e jũẽne wãsia. 12Puru zaqued̶e jũẽbʌrʌd̶e die ẽberã aid̶a bara b̶eada idjimaa zesid̶aa. Baribʌrʌ caita jũẽnaẽ́ basía. 13Jesua nãwã jĩgua b̶iasid̶aa: –¡Jaradiabari, Jesu, dairãra quĩrã djuburiadua!– 14Jesuba ãdji unusid̶e nãwã jarasia: –Sacerdoterãmaa wãnadua bãrã biaped̶ad̶ara acʌd̶amãrẽã.– Ara maʌ̃da ãdjira wãbʌrʌsid̶aa. Wãbʌdad̶e ab̶ed̶a biacuasid̶aa. 15Maʌ̃ unusid̶e ab̶a Ãcõrẽa jĩgua bia bed̶ea b̶ʌda Jesumaa jẽda zesia. 16Egode b̶arru cob̶eped̶a Jesua bio bia b̶ʌad̶a asia idji biabid̶a carea. Maʌ̃ ẽberãra Samariad̶ebema basía. 17Jesuba idjía iwid̶isia: –¿Dji biaped̶ad̶ara die panʌẽ́ca? Waabema nuevera ¿sãma panʌ? 18Naʌ̃ judioẽ́ awara ¿ni ab̶aʌda Ãcõrẽa bia bed̶ead̶e jẽda zeẽ́ basica?– 19Maʌ̃ne Jesuba dji ẽberãa jarasia: –Pirab̶ariped̶a necai wãdua. Bʌa wãrãda ĩjãna bẽrã biasia.– 20Pariseorãba Jesua iwid̶isid̶aa: –¿Ãcõrẽ jũmarã Boro b̶ebʌrʌda sãʌ̃be ununi?– Maʌ̃ne Jesuba panusia: –Ãcõrẽ jũmarã boro b̶ebʌrʌd̶e ni cãrẽ sid̶a ununaẽ́a. 21Maʌ̃ bẽrã poya jarad̶aẽ́a: “Dadjirã Borora nama b̶ʌa” wa “awuá b̶ʌa.” Ãtebʌrʌ Ãcõrẽra ẽberãrã sod̶ebʌrʌ dji boroda b̶ebaria.– 22Maʌ̃be Jesuba idji ume nĩbabadarãa nãwã jarasia: –Ewari zareada zeya. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ara maãrĩ bid̶a unu quĩrĩãnia, baribʌrʌ ununaẽ́a. 23Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌba jarad̶ia idjira nama b̶ʌda wa awuá b̶ʌda. Baribʌrʌ acʌd̶e wãrãnadua. Ãdjira ẽpẽrãnadua. 24Baa purewa edabʌrʌd̶e jũma naʌ̃ ẽjũãra ʌ̃nabaria. Ara maʌ̃ quĩrãca mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a zebʌrʌd̶e jũmarãba ununia. 25Baribʌrʌ maʌ̃ ewari jũẽi naẽna mʌ̃ra bio bia mĩgaida b̶ʌa. Idjab̶a id̶ibema ẽberãrãba mʌ̃ra igarad̶ida panʌa. 26Naʌ̃ Djara Edad̶a zei ewarira Noé ewarid̶e b̶ad̶a quĩrãca b̶aya. 27Maʌ̃ ewarid̶e ẽberãrãra ne co duanabadjia, mĩã cãĩ duanabadjia, idjab̶a dji caurãra quima diacua duanabadjia. Mãwã duanabadjia ab̶a Noé jãba dromane b̶adobʌrʌd̶aa. Mãwãnacarea dopapada zeped̶a ẽberãrãra jũma nãbʌrʌ quinisid̶aa. 28Lo ewarid̶e bid̶a ara maʌ̃ quĩrãca b̶asia. Ẽberãrãra ne co duanabadjia, ne nẽdo duanabadjia, ne nẽdobue duanabadjia, de o duanabadjia idjab̶a ne u duanabadjia. 29Baribʌrʌ Lo Sodomaneba ẽdrʌd̶acarea bajãneba tʌbʌ uruada cue quĩrãca zesia. Maʌ̃gʌba dji ẽberãrãra jũma bá quenasia. 30Mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a zebʌrʌ ewarid̶e ara maʌ̃ quĩrãca mãwãya. 31Maʌ̃ ewarid̶e dji de ʌ̃rʌ̃ b̶ʌra idji ded̶e ed̶a wãiẽ́ b̶ʌa ne edai carea. Dji pead̶e b̶ʌra diguid̶aa ne jʌrʌd̶e wãiẽ́ b̶ʌa. 32Lo quima sãwãnada quĩrãnebad̶adua. 33Bariduaba naʌ̃ ẽjũãne bia b̶ai carea jʌrʌ b̶ʌbʌrʌ aduaya. Baribʌrʌ ne jũmada aduaibʌrʌ, Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aya. 34Mʌ̃a jaraya: maʌ̃ ewarid̶e ab̶ari cʌd̶ad̶e umé panania. Maʌ̃ne Ãcõrẽba ab̶a edeya baribʌrʌ dewarabemara b̶eeya. 35Wẽrãrãda umé ne b̶a panania. Maʌ̃ne Ãcõrẽba ab̶a edeya baribʌrʌ dewarabemara b̶eeya. 36Ẽberãda umé ãdji néud̶e panania. Maʌ̃ne Ãcõrẽba ab̶a edeya baribʌrʌ dewarabemara b̶eeya.– 37Ãdjirãba Jesua iwid̶isid̶aa: –¿Maʌ̃gʌra sãma mãwãi?– Jesuba panusia: –Jũmarãba cawa panʌa ãgoso powua nũmʌma ne beud̶ara tab̶ʌda. Ara maʌ̃ quĩrãca jũmarãba cawad̶ia.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\