LUCA 18

1Jesuba ne jara b̶ʌd̶eba jaradiasia Ãcõrẽa sẽnaẽ́ iwid̶id̶ida panʌda. 2Nãwã jarasia: –Purud̶e cawa obarida b̶asia. Idjia Ãcõrẽda, ẽberã sid̶a wayaca basía. 3Ara maʌ̃ purud̶e pẽdra wẽrãda b̶asia. Maʌ̃gʌra dewara ume nẽbʌra bara b̶asia. Maʌ̃ bẽrã ewariza wãbadjia cawa obariba carebamãrẽã. 4Baribʌrʌ wãbʌrʌza cawa obariba idjia jara b̶ʌra ũrĩ quĩrĩãca basía. Mãwãmĩna jũmawãyã mĩã sẽ b̶ʌ bẽrã ara idjidub̶a jarasia: “Mʌ̃a Ãcõrẽda, ẽberã sid̶a wayacaa. Baribʌrʌ naʌ̃ wẽrãra baridua ze b̶ʌ bẽrã mʌ̃ sẽbi naẽna idjia iwid̶i b̶ʌra oya.”– 6Maʌ̃be Jesuba jarasia: –Bãrãba dji cawa obari jipaẽ́ b̶ʌba jarad̶ara ũrĩsid̶aa. 7Ãcõrẽba edad̶arãba diamasi ãsa bid̶a quĩrã djuburia iwid̶i panʌne ¿idjia jipa o b̶ʌd̶eba carebaẽ́ca? ¿Dãrãica panui carea? 8Mʌ̃a jaraya: wãrãda dãrãẽ́ne Ãcõrẽba carebaya. Baribʌrʌ mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶a zebʌrʌd̶e ¿naʌ̃ ẽjũãne wad̶i mʌ̃ bed̶ea ĩjã panʌda unune zeica?– 9Ʌ̃cʌrʌba ara ãdjidrʌ jipaara b̶eada crĩcha panasid̶aa. Maʌ̃ carea dewararãda igarabadjid̶aa. Jesuba ãdjirãa ne jara b̶ʌd̶eba nãwã jarasia: 10–Ẽberãda umé Ãcõrẽ de dromanaa ewari iwid̶id̶e wãsid̶aa. Ab̶a pariseo basía. Dewarabemara Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebari basía. 11Pariseo ʌ̃ta nũmʌba ara idjid̶ebemada nãwã jarasia: “Ãcõrẽ, mʌ̃a bʌ́a bia jaraya mʌ̃ra dewararã quĩrãca b̶aca bẽrã. Ãdjira ne drʌabadaa, cadjirua obadaa, daunemabadaa. Idjab̶a mʌ̃ra jari b̶ʌ Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebari quĩrãca b̶ʌẽ́a. 12Domiaza b̶arima umé ne cod̶aca ewarida obaria, idjab̶a die edabʌrʌza mʌ̃a bʌ́a ab̶a diabaria.” 13Maʌ̃ne Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebarira jĩga nũmasia. Baribʌrʌ bajãnaa acʌẽ́ basía. Ãtebʌrʌ sopuad̶eba idji so ʌ̃rʌ̃ uped̶a jarasia: “Ãcõrẽ, mʌ̃ra quĩrã djuburiadua. Mʌ̃a jũmawãyã cadjiruada obaria.” 14Mʌ̃a bãrãa jaraya: pariseo cãyãbara maʌ̃ ẽberãra diguid̶aa wãsid̶e Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶asia. Bariduada dji dromaara b̶a quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ Ãcõrẽba ed̶aara b̶ʌya. Ab̶aʌba ara idjida ed̶aara b̶ʌibʌrʌ Ãcõrẽba dji dromaara b̶ʌya.– 15Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌba ãdji warra zaquerãda Jesuma enesid̶aa idji jʌwada ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a bia jara b̶ʌmãrẽã. Jesu ume nĩbabadarãba maʌ̃ unusid̶ad̶e djibarirãda quẽãsid̶aa. 16Baribʌrʌ Jesuba warrarãra trʌ̃cuaped̶a idji ume nĩbabadarãa jarasia: –Idu warra zaquerãra mʌ̃maa zebid̶adua, Ãcõrẽba pe erob̶ʌd̶ebemara ãdjirã quĩrãca panʌ bẽrã. 17Mʌ̃a wãrãda jaraya: warra zaqueba idji zeza ẽpẽbari quĩrãca ab̶aʌba Ãcõrẽda ẽpẽẽ́bʌrʌ, maʌ̃ ẽberãra Ãcõrẽba pe erob̶aẽ́a.– 18Ẽberã dji droma b̶ʌba Jesua iwid̶isia: –Jaradiabari bia, Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶ai carea ¿mʌ̃a cãrẽda oida b̶ʌ?– 19Jesuba idjía jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra dji biaad̶a a b̶ʌ? Ni ab̶aʌda dji biaẽ́a, ab̶abe Ãcõrẽdrʌ dji biaa. 20Bʌa cawa b̶ʌa Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶eara. Nãwã jara b̶ʌa: daunemarãdua, mĩã bearãdua, ne drʌarãdua, sewad̶eba djãrãra biẽ́ jararãdua, bʌ zezara bʌ papa sid̶a wayadua.– 21Dji ẽberãba panusia: –Cũdra ed̶aʌba mʌ̃a jũma maʌ̃gʌra o b̶ʌa.– 22Maʌ̃ ũrĩped̶a Jesuba idjía jarasia: –Wad̶i bʌa ne ab̶a oida b̶ʌa: bʌa ne erob̶ʌra jũma nẽdobueped̶a dji paratara ne neẽ́ qued̶eaa diadua. Mãwã nebiada bajãne erob̶aya. Maʌ̃be mʌ̃ ume nĩbad̶e zedua.– 23Maʌ̃ ũrĩsid̶e dji ẽberãra bio sopuasia bio bara b̶ʌ bẽrã. 24Jesuba idjira mãwã b̶ʌda unusid̶e nãwã jarasia: –Wãrãda bio zarea b̶ʌa ẽberã ne bara b̶ʌba Ãcõrẽra idji Boroda b̶ʌi carea. 25Ne bara b̶ʌba Ãcõrẽra idji Boroda b̶ʌi cãyãbara cameyoda ãguja uriad̶e ed̶a wãichaara b̶ʌa.– 26Maʌ̃ ũrĩped̶ad̶aba iwid̶isid̶aa: –Mãwãra Ãcõrẽba ¿caidrʌ ẽdrʌ edai?– 27Jesuba panusia: –Ẽberãba poya ocara Ãcõrẽmaarã oicha b̶ʌa.– 28Maʌ̃ne Pedroba jarasia: –Bʌ ẽpẽni carea daiba ne jũmada amesid̶aa.– 29Jesuba ãdjía jarasia: –Mʌ̃a wãrãda jaraya: ab̶aʌba Ãcõrẽda idji Boro b̶ʌi carea idji deda, djibarirãda, djabarãda, quimada, warrarã sid̶a ameibʌrʌ, idjia amena cãyãbara naʌ̃ ewarid̶e bio aud̶uara edaya. Idjab̶a jĩrũarebema ewarid̶e Ãcõrẽ ume ewariza zocai b̶aya.– 31Jesuba doce edad̶arãra awara edeped̶a jarasia: –Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba mʌ̃, Naʌ̃ Djara Edad̶ad̶ebemada cartad̶e b̶ʌsid̶aa. Dadjirã Jerusaleʌ̃ne jũẽbʌdad̶e ãdjia b̶ʌped̶ad̶ara jũma mãwãya. 32Ʌ̃cʌrʌba mʌ̃ra judiorãẽ́a jida diad̶ia. Mʌ̃ra ipid̶a biẽ́ jarad̶ia idjab̶a mʌ̃ quĩrãdarrara id̶od̶ia. 33Maʌ̃be mʌ̃ra ud̶aped̶a bead̶ia. Baribʌrʌ ewari ũbead̶e mʌ̃ra ʌ̃rẽbaya.– 34Maʌ̃gʌd̶ebemada ãdjirãba ni maãrĩ bid̶a cawad̶aẽ́ basía. Ãdjia cawa crĩchad̶aẽ́ bẽrã adua panasid̶aa idjia cãrẽda jara b̶ʌda. 35Jesu Jerico puru caita jũẽbʌrʌd̶e ẽberã daub̶errea b̶ʌda o icawa parata iwid̶i b̶ʌda chũmasia. 36Idjia ẽberãrã b̶ʌga zebʌdada ũrĩsid̶e iwid̶isia cãrẽ cãrẽã mãwã duanʌda. 37Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌba jarasid̶aa: –Jesu Nazared̶ebemada zebʌrʌ bẽrã b̶ʌga duanʌa.– 38Maʌ̃ carea daub̶errea b̶ʌra jĩgua b̶iasia: –¡Jesu, David̶eba zed̶a, mʌ̃ra quĩrã djuburiadua!– 39Idjira Jesu nocoare wãbʌdarãba quẽãsid̶aa chupeamãrẽã. Baribʌrʌ jĩguaara b̶iasia: –¡David̶eba zed̶a, mʌ̃da quĩrã djuburiadua!– 40Maʌ̃ ũrĩsid̶e Jesura nũmesia. Maʌ̃be daub̶errea b̶ʌra caita enebiped̶a iwid̶isia: 41–¿Cãrẽda quĩrĩã b̶ʌ mʌ̃a oida?– Daub̶errea b̶ʌba panusia: –Mʌ̃ Boro, mʌ̃ dauba unuida quĩrĩã b̶ʌa.– 42Jesuba jarasia: –Unu b̶edua. Bʌa ĩjãna bẽrã biasia.– 43Ara maʌ̃da unu b̶eped̶a Jesu caid̶u nĩbad̶e wãsia. Idjia Ãcõrẽra bio bia jara nĩbasia. Maʌ̃ unuped̶ad̶arã bid̶a Ãcõrẽra bia jara panesid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\